Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

(Osmanlı Devleti Tarihi Zaman Çizelgesi sayfasından yönlendirildi)

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

1299-1399Düzenle

 
Osman Gazi
 
Örnek bir medrese
 • 1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi
 • 1306 - Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 - İlk askeri antlaşma
 • 1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
 • 1308 - İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.
 • 1308 - Koçhisar'ın Fethi
 • 1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
 
Karesi Beyliği
 • 1320 - Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.
 • 1321 - Mudanya'nın fethi
 • 1324 - Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.
 • 1326 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
 • 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
 • 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
 • 1337 - İzmit'in Fethi
 • 1345 - Karesi Beyliğinin Osmanlılara katılması
 • 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 • 1349 -1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
 
Orhan Gazi
 
I. Murat

1400-1499Düzenle

 
I. Bayezid
 • 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 - Ankara Muharebesi ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi
 • 1402 - 1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar
 
Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri
 • 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
 • 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 - Macaristan Seferi
 
I. Mehmet
 
II. Murat
 
II. Mehmed İstanbul'u Fethederken (1453)
 
II. Mehmed (1480)
 
1481'de Osmanlı Devleti
 
II. Beyazid

1500-1599Düzenle

 
I. Selim
 
Piri Reis'in Haritası
 
I. Süleyman
 
I. Süleyman'ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)
 
Zigetvar Savaşı
 
II. Selim
 
III. Murat
 
III. Mehmet

1600-1699Düzenle

 
I. Ahmet
 
Sultan Mustafa
 
II. Osman
 
IV. Murad
 
IV. Mehmed
 
Viyana Kuşatması
 
II. Mustafa

1700-1799Düzenle

 
III. Ahmed
 
I. Mahmut
 
III. Mustafa
 
I. Abdülhamit
 • 1784 - Avusturyalılara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
 • 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
 • 1787 - İsveç'le dostluk antlaşması
 • 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
 • 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
 • 1788 - Yılan Adası Deniz Savaşı
 • 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
 • 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
 • 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
 • 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
 
III. Selim
 
1795'te İstanbul'da kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun Topçu Mektebi'nin öğrencileri (1903)

1800-1899Düzenle

 • 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
 • 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
 • 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
 • 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
 
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri
 
IV. Mustafa
 
Alemdar Mustafa Paşa
 
II. Mahmud
 
Navarin Deniz Savaşı
 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
 
1830'da Osmanlı Devleti
 
Kavalalı İbrahim Paşa
 
Abdülmecit
 
Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)
 
Namık Kemal
 
Beylerbeyi Sarayı
 
Abdülhak Hamit Tarhan
 
Kırım Savaşı
 • 1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller: Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
 
Dolmabahçe Sarayı
 • 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı
 • 1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 - Muallim Naci'nin doğumu
 • 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)
 • 1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 - Londra Sergisi
 
Telgraf Modeli
 • 1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)
 • 1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
 • 1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
 • 1854 - İlk dış istikraz: Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
 • 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
 • 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
 • 1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)
 
Şinasi
 • 1855 - Gayrimüslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 - Paris Sergisi
 • 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 
Tercüman-ı Ahval
 • 1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması
 • 1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 - Islahat Fermanı
 • 1856 - 1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
 • 1856 - 1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
 • 1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı (18 Şubat)
 • 1856 - Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
 • 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)
 • 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
 • 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane unvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)
 
1862'de Osmanlı Devleti
 • 1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayrimüslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
 • 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 - Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)
 • 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
 
Abdülaziz
 
Mithat Paşa
 • 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 - Fransız ve İngilizlerle Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 - İkinci Karadağ Harekatı
 • 1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini
 • 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tespiti
 • 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
 
İyonya
 
Girit İsyanı yaşandı. (Piri Reis'in haritası)
 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
 • 1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi
 • 1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)
 • 1865 - Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
 • 1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
 • 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
 • 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)
 • 1866 - Girit İsyanı, Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlıların topçulukta hamle yapması
 
İsmail Paşa

1900-1922Düzenle

 
II. Abdülhamit
 
V. Mehmed

Zaman çizelgesiDüzenle

Osmanlı Devleti dağılma dönemiÇöküş DönemiDuraklama DönemiGelişme DönemiYükseliş DönemiOsmanlı Devleti kuruluş dönemiFransız İhtilaliKuzey RönesansModern Avrupaİlk Modern AvrupaOrta ÇağV MuratIV. MustafaIII. MustafaII. MustafaI. İbrahimI. SelimII. MehmetI. BayezidVI. MehmetAbdülazizIII. SelimIII. OsmanII. AhmetIV. MuratI. AhmetII. SelimII. MuratI. MuratV. MehmetAbdülmecitI. AbdülhamitI. MahmutII. SüleymanI. MustafaIII. MuratII. BayezidII. MuratI. OrhanII. AbdülhamitII. MahmutIII. AhmetIV. MehmetII. OsmanI. MustafaI. SüleymanII. MehmetI. MehmetI. OsmanBirinci Meşrutiyetİkinci MeşrutiyetTanzimat DönemiYunan İsyanıRus - Türk SavaşlarıAskeri ReformlarMilliyetçilikLâle DevriII. Viyana KuşatmasıI. Viyana KuşatmasıÇaldıran MuharebesiAvrupa SavaşlarıYakın Doğu Savaşlarıİstanbul'un fethiSelanik KuşatmasıAnkara MuharebesiI. Kosova MuharebesiOsmanlı Hanedanı