Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

(İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi sayfasından yönlendirildi)

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

1299-1399 Değiştir

 
I. Osman
 
Örnek bir medrese
 • 1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi
 • 1304 - Lefke, Akhisar, Mekece, Gevye fethi.
 • 1306 - Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 - İlk askeri antlaşma
 • 1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
 • 1308 - Koçhisar'ın Fethi
 • 1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
 
Karesi Beyliği
 
Orhan Gazi
 
I. Murat

1400-1499 Değiştir

 
I. Bayezid
 • 1400 - Bursa'da I. Beyazıt tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 - Ankara Muharebesi ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi
 • 1402 - 1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar 1406 - Saltanat için Emir Süleyman ile Çelebi Mehmed'in savaşı. 1410 - Emir Süleyman'ın Çelebi Musa'ya karşı Rumeli'de ki zaferi. 1411 - Çelebi Mehmed'in Çelebi Süleymanı bertaraf edip Konstantinopolis'i kuşatması.
 
Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri
 • 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
 • 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 - Macaristan Seferi
 
I. Mehmet
 
II. Murat
 
II. Mehmed İstanbul'u Fethederken (1453)
 
II. Mehmed (1480)
 
1481'de Osmanlı Devleti
 
II. Beyazid

1500-1599 Değiştir

 
I. Selim
 
Piri Reis'in Haritası
 
I. Süleyman
 
I. Süleyman'ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)
 
Barbaros Hayreddin Paşa
 
Zigetvar Savaşı
 
II. Selim
 
III. Murat
 
III. Mehmet

1600-1699 Değiştir

 
I. Ahmet
 
I. Mustafa
 
II. Osman
 
IV. Murat
 
IV. Mehmed
 
Viyana Kuşatması
 
II. Mustafa

1700-1799 Değiştir

 
III. Ahmed
 
I. Mahmut
 
III. Mustafa
 
I. Abdülhamit
 
III. Selim
 
Napolyon'un Mısır seferi

1800-1899 Değiştir

 • 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (21 Mart)
 • 1801 - Mısır'ın Fransızlaca tahliye edilmesine dair mütareke (9 Ekim)
 • 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
 
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri
 
IV. Mustafa
 
Alemdar Mustafa Paşa
 
II. Mahmud
 
Navarin Deniz Savaşı
 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
 
1830'da Osmanlı Devleti
 
Kavalalı İbrahim Paşa
 
Abdülmecit
 
Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)
 
Namık Kemal
 
Beylerbeyi Sarayı
 
Abdülhak Hamit Tarhan
 
Kırım Savaşı
 • 1848 - Avrupa'da 1848 Devrimleri'nin Osmanlılara tâbi Boğdan'a (Nisan) ve Eflak'a (Haziran) sıçraması, Ömer Lütfü Paşa'nın Eflak'taki isyanı bastırması (15 Eylül), Osmanlıların muvafakatıyla Boğdan'ı işgali
 • 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 - Avrupa'da 1848 Devrimleri bağlamında Avusturya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Lajos Kossuth liderliğindeki Macar milliyetçilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması
 • 1849 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Baltalimanı Sözleşmesi'yle (1 Mayıs) Eflak ve Boğdan'da ortak Osmanlı-Rus himayesi
 • 1849 - Yemen harekâtı ve Tihame'de yeniden Osmanlı idaresinin kurulması
 
Dolmabahçe Sarayı
 • 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı
 • 1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 - Muallim Naci'nin doğumu
 • 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)
 • 1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 - Londra Sergisi
 
Telgraf Modeli
 
Şinasi
 • 1855 - Gayrimüslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 - Paris Sergisi
 • 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 
Tercüman-ı Ahval
 
1862'de Osmanlı Devleti
 • 1856 - Sohumkale'ni Ruslara kaybı (10 Temmuz)
 • 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayrimüslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 - Beyrut-Şam şosesinin yapımı
 • 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 - Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 - Brezilya'yla ilk anlaşma (5 Şubat)
 
Abdülaziz
 
Mithat Paşa
 • 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 - Fransız ve İngilizlerle Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 - 1859'da birleşen Eflak ve Boğdan'ın Romanya adını alması (21 Şubat)
 • 1862 - İkinci Karadağ Harekatı'nda Osmanlı zaferi
 • 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tespiti
 • 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
 
İyonya
 
Girit İsyanı yaşandı. (Piri Reis'in haritası)
 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 
İsmail Paşa

1900-1922 Değiştir

 
II. Abdülhamit
 
V. Mehmed
 
Üç Paşalar
 
Rıza Tevfik, Damad Ferid, Mehmed Hâdî ve Reşat Halis

Zaman çizelgesi Değiştir

Osmanlı Devleti dağılma dönemiÇöküş DönemiDuraklama DönemiGelişme DönemiYükseliş DönemiOsmanlı Devleti kuruluş dönemiFransız İhtilaliKuzey RönesansModern Avrupaİlk Modern AvrupaOrta ÇağV MuratIV. MustafaIII. MustafaII. MustafaI. İbrahimI. SelimII. MehmetI. BayezidVI. MehmetAbdülazizIII. SelimIII. OsmanII. AhmetIV. MuratI. AhmetII. SelimII. MuratI. MuratV. MehmetAbdülmecitI. AbdülhamitI. MahmutII. SüleymanI. MustafaIII. MuratII. BayezidII. MuratI. OrhanII. AbdülhamitII. MahmutIII. AhmetIV. MehmetII. OsmanI. MustafaI. SüleymanII. MehmetI. MehmetI. OsmanBirinci Meşrutiyetİkinci MeşrutiyetTanzimat DönemiYunan İsyanıRus - Türk SavaşlarıAskeri ReformlarMilliyetçilikLâle DevriII. Viyana KuşatmasıI. Viyana KuşatmasıÇaldıran MuharebesiAvrupa SavaşlarıYakın Doğu Savaşlarıİstanbul'un fethiSelanik KuşatmasıAnkara MuharebesiI. Kosova MuharebesiOsmanlı Hanedanı