Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

(Osmanlı tarihi sayfasından yönlendirildi)

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

1299-1399 yılları arasıDüzenle

 
Osman Gazi
 
Örnek bir medrese
 • 1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi
 • 1306 - Dimbos Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 - İlk askeri antlaşma
 • 1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
 • 1308 - İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.
 • 1308 - Koçhisar'ın Fethi
 • 1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
 
Karesi Beyliği
 
Orhan Gazi
 
I. Murat

1400-1499 yılları arasıDüzenle

 
I. Bayezid
 
Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri
 
I. Mehmet
 
II. Murat
 
II. Mehmed İstanbul'u Fethederken (1453)
 
II. Mehmed (1480)
 
1481'de Osmanlı Devleti
 
II. Beyazid

1500-1599 yılları arasıDüzenle

 
I. Selim
 
Piri Reis'in Haritası
 
I. Süleyman
 
I. Süleyman'ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)
 
Zigetvar Savaşı
 
II. Selim
 
III. Murat
 
III. Mehmet

1600-1699 yılları arasıDüzenle

 
I. Ahmet
 
Sultan Mustafa
 
II. Osman
 
IV. Murad
 
IV. Mehmed
 
Viyana Kuşatması
 
II. Mustafa

1700-1799 yılları arasıDüzenle

 
III. Ahmed
 
I. Mahmut
 
III. Mustafa
 
I. Abdülhamit
 
III. Selim
 
Napolyon Bonapart

1800-1899 yılları arasıDüzenle

 
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri
 
IV. Mustafa
 
Alemdar Mustafa Paşa
 
II. Mahmud
 
Navarin Deniz Savaşı
 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
 
1830'da Osmanlı Devleti
 
Kavalalı İbrahim Paşa
 
Abdülmecit
 
Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)
 
Namık Kemal
 
Beylerbeyi Sarayı
 
Abdülhak Hamit Tarhan
 
Kırım Savaşı
 • 1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller: Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
 
Dolmabahçe Sarayı
 • 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında

ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı

 
Telgraf Modeli
 • 1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)
 • 1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
 • 1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
 • 1854 - İlk dış istikraz: Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
 • 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
 • 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
 • 1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)
 
Şinaşi
 • 1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 - Paris Sergisi
 • 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 
Tercüman-ı Ahval
 
1862'de Osmanlı Devleti
 • 1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
 • 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 - Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)
 • 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
 
Abdülaziz
 
Mithat Paşa
 • 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 - İkinci Karadağ Harekatı
 • 1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini
 • 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tespiti
 • 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
 
İyonya
 
Girit İsyanları yaşandı.(Piri Reis'in haritası)
 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
 • 1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi
 • 1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)
 • 1865 - Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
 • 1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
 • 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
 • 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)
 • 1866 - Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
 
İsmail Paşa

1900-1922 yılları arasıDüzenle

 
II. Abdülhamit
 
V. Mehmed

Zaman çizelgesiDüzenle

Osmanlı Devleti dağılma dönemiÇöküş DönemiDuraklama DönemiGelişme DönemiYükseliş DönemiOsmanlı Devleti kuruluş dönemiFransız İhtilaliKuzey RönesansModern Avrupaİlk Modern AvrupaOrta ÇağV MuratIV. MustafaIII. MustafaII. MustafaI. İbrahimI. SelimII. MehmetI. BayezidVI. MehmetAbdülazizIII. SelimIII. OsmanII. AhmetIV. MuratI. AhmetII. SelimII. MuratI. MuratV. MehmetAbdülmecitI. AbdülhamitI. MahmutII. SüleymanI. MustafaIII. MuratII. BayezidII. MuratI. OrhanII. AbdülhamitII. MahmutIII. AhmetIV. MehmetII. OsmanI. MustafaI. SüleymanII. MehmetI. MehmetI. OsmanBirinci Meşrutiyetİkinci MeşrutiyetTanzimat DönemiYunan İsyanıRus - Türk SavaşlarıAskeri ReformlarMilliyetçilikLâle DevriII. Viyana KuşatmasıI. Viyana KuşatmasıÇaldıran MuharebesiAvrupa SavaşlarıYakın Doğu Savaşlarıİstanbul'un fethiSelanik KuşatmasıAnkara MuharebesiI. Kosova MuharebesiOsmanlı Hanedanı