Türk tarihi

Türk topluluklarının ortak tarihi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tâbiri yerine Ön Türk tabiri ile anılırdı.

Selçuk Bey'e ait olduğu düşünülen ve İran'da bulunan bir heykel kafası. New York Sanat müzesinde sergilenmektedir.
Hiung-nulardan kalan altın bir kemer bağı (MÖ 300)

Türkler'in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nular veya Şiongnular) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır.[1][2]. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilikten sonra benimsedikleri yabancı dinlerin çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).[kaynak belirtilmeli]

Türk tarihinin başlangıcıDüzenle

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobancılığa geçmesi ile başlar.[3]. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.[4] Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.[2] Mensup olduğumuz Türk kavmi, tarihe ancak 4.000 yıl önce giriyor. Fakat biz, Türklerin tarihini M.Ö.VII yüzyıl, hatta tam mânâsıyle M.Ö.III.yüzyıldan, ilk Büyük Türk Hakanı Tuman (Teoman) Yabgu'dan biliyoruz.[5]

Milattan Önce 3. yüzyılDüzenle

MÖ 2. yüzyılDüzenle

 • MÖ 187: Çin ve Hiung-nu arasında Baideng Muharebesi
 • MÖ 177-MÖ 165: Yüeçilerin Hiung-nular tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen Krallığını ortadan kaldırmaları
 • MÖ 177-MÖ 165: Hiung-nuların Çin'e akınları
 • MÖ 138-MÖ 126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
 • MÖ 2. yüzyılda: Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti) yıkıldı

MÖ 1. yüzyılDüzenle

1. yüzyılDüzenle

2. yüzyılDüzenle

3. yüzyılDüzenle

4. yüzyılDüzenle

5. yüzyılDüzenle

Orta Çağ/TürklerDüzenle

6'ncı yüzyılDüzenle

 • 531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
 • 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
 • 540: Ergenekon destanında bahsedilen, kaybolan Orta Asya Türklerinin yeniden ortaya çıkışı[6]
 • 552: Tu-kiulerin (Türkütler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
 • 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
 • 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

7. yüzyılDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Bulgarların bölünmesi:

8. yüzyılDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

 • 713-737 Hazar-Arap Savaşı, Hazarların Kafkasya'yı kaybı
 • 716: Tuna Bulgar Hanlığı'nın Bizans İmparatorluğu ile ilk yazılı anlaşması ve vergi almaya başlaması
 • 717-718: Arapların İstanbul Kuşatması'na karşı Bulgarların Bizans'a yardımı
 • 740: Hazarların Yahudiliği resmî din olarak kabulü
 • 745-775: Bulgar-Bizans mücadelesi
 • 764: Hazarların Abbasiler'i yenerek Kafkasya ve İran'ın batısını istilası
 • 780: İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu
 • 792: Markeli Muharebesi sonrası Bizans'ın Bulgarlara tekrar vergi vermeye başlaması
 • 796: Macar ovasına sıkışmış Avar Kağanlığı'nın Franklar tarafından işgali

9. yüzyılDüzenle

 
Hazar Hanlığı gücünün zirvesindeyken

Orta AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Ön Asya ve AfrikaDüzenle

 • 833-842: Halife Mutasım döneminde Türk kölemen askerlerin Abbasi sarayında etkilerinin artması
 • 836: Abbasilerin başkentinin Bağdat'tan Türk kölemen garnizonunun bulunduğu Samerra'ya taşınması
 • 868: Tolunoğulları'nın Abbasi halifesine bağlı kalarak Mısır, Suriye, Filistin ve Irak'ın kuzeyine egemenlikleri

10. yüzyılDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Ön Asya ve AfrikaDüzenle

11. yüzyılDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Ön AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

12. yüzyılDüzenle

Ön AsyaDüzenle

İran ve Orta AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

 
Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasından önce son durum

13. yüzyılDüzenle

 
13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun yayılması

Ön Asya ve OrtadoğuDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

1299: Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu

14. yüzyılDüzenle

Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.

15. yüzyılDüzenle

Ön AsyaDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Yeni ÇağDüzenle

16. yüzyılDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Ön AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

AfrikaDüzenle

 • 1516: Cezayir'de Osmanlı idaresinin kuruluşu
 • 1516-1517: Osmanlıların Kölemen Devleti'ni yıkması, Mısır'da Osmanlı egemenliği
 • 1551: Libya'da Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1557: Osmanlıların Habeş Eyaleti'ni kurması
 • 1574: Tunus'ta Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1577: Osmanlı egemenliğinin Fizan'a yayılması
 • 1576-1580: Fas'ta Osmanlı nüfuzu

17. yüzyılDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Ön AsyaDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

AfrikaDüzenle

18. yüzyılDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Ön AsyaDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

AfrikaDüzenle

19. yüzyılDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Ön AsyaDüzenle

Orta AsyaDüzenle

Güney AsyaDüzenle

AfrikaDüzenle

 • 1801-1815: ABD'nin Garp ocakları ile mücadelesi
 • 1822: Sudan'ın Osmanlı idaresine girmesi
 • 1830-1842: Fransa'nın Cezayir'i işgali
 • 1831-1840: Osmanlı-Mısır mücadelesi, Mısır'ın özerklik kazanması
 • 1869: Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1881':Fransa'nın Cezayir'i işgali
 • 1882: İngiltere'nin Mısır'ı işgali
 • 1885: İtalya'nın Habeş Eyaleti'ni işgali
 • 1885: Sudan'daki Türk yönetiminin sonu
 • 1888: İngiltere'nin Somali'yi işgali, Afrika Boynuzu'nda Türk varlığının sonu

20. yüzyılDüzenle

 
Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.

21. yüzyılDüzenle

 • 2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.
 • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005: Özbekistan'da Andican olayları
 • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
 • 2009: Türk Keneşi kuruldu.
 • 2020: Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununu çözmesi.
 • 2022: Ocak 2022'de Kazakistan'da iç karışıklıklar yaşandı.

KitaplarDüzenle

 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahçivan'a yürüyüşünü gösteren bir minyatur.

Türkçe kitaplarDüzenle

 • Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca Türkler Ansiklopedisi, Adana, 2002.
 • İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ankara, 1983.
 • Zeki. Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.
 • Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1980.
 • Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1962.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, İstanbul, 1978.
 • Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1981.
 • Çeçen Anıl, Tarihte Türk Devletleri, İstanbul, 1986.
 • O. Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, İstanbul, 1955.
 • Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 1977.
 • Erol Güngör, Tarihte Türkler, İstanbul, 1989.
 • Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul, 1976.
 • A. Nimet Kurat, Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972.
 • Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, İstanbul, 1986.
 • Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihi, Ankara, 1946.
 • Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefrukesi Tarihi, İstanbul, 1978.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara, 1971.
 • Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Ankara, 1946.
 • İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1972.
 • İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi, Ankara, 1956.
 • M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1954.
 • Çağatay Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri, İstanbul, 1977.
 • Faruk Sümer, Karakoyunlular, Ankara, 1984.
 • A.N. Kurat, Peçenek Tarihi, İstanbul, 1937.
 • B. Yenilmez, Yenilmez, Rize, 2002.

Yabancı kitaplarDüzenle

 • R. Grousset, L'Empire des steppes, Paris, 1960 (Türkçe çevirisi: Reşat Uzmen-Bozkır İmparatorluğu, 1996.)
 • DE. Guignes, Histoire generale des Huns des Turcs et des Mongols, Paris, 1756.
 • Jean-Paul Roux, Historie des Turcs, 1984.
 • Jean-Paul Roux, Timur, 1994.
 • Fayard Paris, Historie des Turcs, 1984.
 • D.Sinor, Aspects of Altaic Civilization, 1963.
 • M. Barthold, Turkestan down to the Mongol Invansıon, Londra, 1968.
 • E. Berl, Historie de l'Europe d'Attila a Tamerlan, Paris, 1946.
 • M.A. Czaplıcka, The Turks of Central Asia in History and at the Present Day, Oxford, 1918.
 • W. Eberhard, Kultur und Siedlung der Randvölker China, 1942.
 • L. Hambis, La Haute-Asie, Paris, 1953.
 • Hammer-Purgstall, Von, Historie de l'Empire ottoman depuis son origine jusqu!a nos jours, Paris, 1835.
 • H.H. Howorth, History of the Mongols, Londra, 1876.
 • Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi - Pasifikten Akdenize 2000 Yıl, 2004

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s.1.
 2. ^ a b Büyük Larousse, Türkler maddesi, İnterpress
 3. ^ Jared Diamond Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBİTAK Yayınları, ISBN 975-403-271-81997
 4. ^ Mirfatih Zekiyev, Türklerin ve Tatarların Kökeni, s. 143-178, Selenge Yayınları, Ağustos 2007
 5. ^ GÜN, Gültekin (2021). Bir Belgeselcinin Gözünden BÜYÜK TÜRK TARİHİ (1. Bölüm) Araştırma ve Konuları. academia edu. s. 4. 17 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2021. 
 6. ^ "Geçmişten Günümüze Türk Tarihi". Story And History. 18 Aralık 2020. 1 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2020.