Otoriteryanizm

Otoriteye boyun eğme ile karakterize edilen sosyal örgütlenme biçimi
(Otoriteryenizm sayfasından yönlendirildi)

Otoriteryanizm veya otoriterlik, siyasi çoğulculuğun reddedildiği, siyasi statükonun ve müesses nizamın korunması için güçlü merkezi otoritenin kullanıldığı ve hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, demokratik oy kullanma hakkı gibi unsurların azaltıldığı bir siyasi sistemdir.[1][2] Siyasi bilimciler, otoriter hükûmet biçimlerinin çeşitliliklerini tanımlayan birçok tipoloji oluşturmuşlardır.[2] Otoriter rejimler, otokratik veya oligarşik olabilir ve bir parti veya askerî güç üzerine kurulabilir.[3][4] Demokrasi ile otoriterlik arasında belirsiz bir sınırı olan devletler bazen "karma demokrasiler", "hibrit rejimler" veya "rekabetçi otoriter" devletler olarak nitelendirilmiştir.[5][6][7]

Politik bilimci Juan Linz'in etkili bir çalışması olan 1964 tarihli "Bir Otoriter Rejim: İspanya" adlı eserinde, otoriterliği dört niteliğe sahip olarak tanımlamıştır.[8]

 1. Sınırlı siyasi çoğulculuk, yasama organı, siyasi partiler ve çıkar grupları üzerindeki kısıtlamalarla sağlanır.
 2. Duygusal çekiciliklere dayanan siyasi meşruiyet ve rejimi bir gereklilik olarak tanımlayarak "kalkınmamışlık veya isyan gibi kolayca tanınabilir toplumsal sorunlarla mücadele" edilmesi.
 3. En az düzeyde siyasi hareketlilik ve rejim karşıtı faaliyetlerin baskılanması.
 4. Belirsiz ve sıkça değişen, genellikle yürütmenin gücünü genişletmek için kullanılan belirsizleşmiş yürütme yetkileri.[9][10]

Minimum düzeyde tanımlanmış olan otoriter bir hükûmet, yasama organları için serbest ve rekabetçi doğrudan seçimleri, yürütme organları için serbest ve rekabetçi doğrudan veya dolaylı seçimleri veya her ikisini de içermemektedir.[11][12][13][14] Geniş anlamıyla tanımlandığında, otoriter devletler, din özgürlüğü gibi sivil özgürlüklerden yoksun olan ülkeleri veya hükûmetin ve muhalefetin serbest seçimleri takiben en az bir kez iktidar değiştirdiği ülkeleri içermektedir.[15] Otoriter devletler, otoriter yönetimi pekiştirmek amacıyla yönetilen siyasi partiler, yasama organları ve seçimler gibi adıyla demokratik kurumları içerebilir. Bu seçimler sahte veya rekabetsiz olabilir.[16] Demokratik gerileme bağlamında, bilim insanları otoriter siyasi liderleri belirli taktikler temelinde tanımlama eğilimindedir. Bu taktikler şunları içerebilir: bağımsız kurumları siyasileştirmek, yanlış bilgi yaymak, yürütme gücünü büyütmek, muhalefeti bastırmak, savunmasız topluluklara saldırmak, şiddeti körüklemek ve seçimleri yozlaştırmak.[17] 1946'dan bu yana, uluslararası siyasi sistemdeki otoriter devletlerin payı 1970'lerin ortalarına kadar artmış, ancak o tarihten itibaren 2000 yılına kadar azalmıştır.[18]

Özellikleri

değiştir

Otoriterlik, politik baskı ve silahlı güç kullanımıyla potansiyel veya varsayılan meydan okuyucuların dışlanması yoluyla sağlanan yoğunlaşmış ve merkezileşmiş bir hükûmet gücüne sahip olmayı karakterize eder. Otoriterlik, politik partiler ve kitle örgütleri aracılığıyla insanları rejimin hedefleri etrafında harekete geçirmek için kullanır.[19] Adam Przeworski, "otoriter denge'nin temel olarak yalanlar, korku ve ekonomik refah üzerine oturduğunu" teorileştirmiştir.[20] Ancak, Daniel A. Bell ve Wang Pei, Çin'in COVID-19 deneyimini kullanarak kategorilerin o kadar net olmadığını savundular.[21]

Otoriter rejim ayrıca siyasi gücün gayriresmi ve düzenlenmemiş kullanımını da benimser, liderlik "kendini atamış ve seçilse bile vatandaşların rakipler arasında özgür seçimleriyle görevden alınamaz", sivil özgürlükler keyfi olarak kısıtlanır ve gerçek muhalefete çok az tolerans gösterilir.[19] Sivil toplumu bastırmaya yönelik bir dizi sosyal kontrol mekanizması da bulunurken, siyasi istikrar ordu üzerinde kontrol ve destek sağlanması, rejim tarafından istihdam edilen bürokrasi ve çeşitli sosyalizasyon ve öğretme yöntemleriyle bağlılık oluşturulmasıyla sağlanır.[19]

Otoriterlik, hükümdarın veya hükûmetin (genellikle tek parti rejiminde) veya diğer otoritenin "belirsiz siyasi görev süresi" ile belirginleşir.[19] Otoriter bir sistemden daha demokratik bir yönetim şekline geçiş, demokratikleşme olarak adlandırılır.[19]

Otoriter rejimlerde anayasalar

değiştir

Otoriter rejimler sıklıkla anayasalar gibi demokrasilerin "kurumsal örtüsünü" benimser.[22] Otoriter devletlerde anayasalar, "işletme kılavuzu" (hükûmetin nasıl işleyeceğini açıklayan), "rejimin niyetini gösteren" (duyurulan rejim niyetinin sinyali), "gelecekteki rejim planlarının taslağı" (gelecek dönem rejim planlarının taslağı) ve "süsleme" (gerçekte yerine getirilmeyen özgürlükleri belirten hükümler gibi, karışıklık yaratmayı amaçlayan malzemeler) gibi çeşitli rolleri yerine getirebilir.[23] Otoriter anayasalar, rejimleri meşrulaştırmak, güçlendirmek ve sağlamlaştırmak açısından yardımcı olabilir.[24] Başarılı bir şekilde hükûmet eylemlerini koordine eden ve halkın beklentilerini belirleyen otoriter bir anayasa, farklı bir düzenlemeler seti üzerinde yeniden koordinasyonu engelleyerek rejimin iktidarda kalmasını sağlamaya da yardımcı olabilir.[25] Demokratik anayasaların aksine, otoriter anayasalar doğrudan yürütme otoritesine sınırlar koymaz; ancak bazı durumlarda bu tür belgeler, elitlerin kendi mülkiyet haklarını korumak veya otoriterlerin davranışlarını kısıtlamak için bir araç olarak işlev görebilir.[26]

Sovyet Rusya'nın 1918 Anayasası, yeni kurulan Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin (RSFSR) ilk şartnamesi olarak Vladimir Lenin tarafından "devrimci" bir belge olarak tanımlandı. O, bir ulus-devlet tarafından taslaklanan herhangi bir anayasadan farklı olduğunu belirtti.[27] "Hukuk bilimci Mark Tushnet tarafından geliştirilen "otoriter anayasacılık" kavramı bulunmaktadır." [28] Tushnet, otoriter anayasacı rejimleri, "modern Batı'da tanıdık olan, insan haklarına ve öz yönetim ilkesine dayanan ve çeşitli kurumsal araçlarla uygulanan" liberal anayasacı rejimlerden ve liderlerin gücüne sınırlamalar getirme veya insan hakları fikrini reddeden tam anlamıyla otoriter rejimlerden ayırır.[28] Tushnet, otoriter anayasacı rejimleri şu şekilde tanımlar: (1) otoriter egemen parti devletleri; (2) siyasi muhaliflere keyfi olarak tutuklama yapmamakla birlikte iftira kararları gibi yaptırımlar uygulamak; (3) politikaları hakkında "makul düzeyde açık tartışma ve eleştiriye izin vermek"; (4) sistematik baskı olmaksızın "makul ölçüde özgür ve adil seçimler" düzenlemek, ancak "seçim bölgelerinin belirlenmesi ve parti listelerinin oluşturulması gibi konulara yakından dikkat ederek, kendi lehine ve önemli bir farkla galip geleceğini en iyi şekilde sağlamak"; (5) zaman zaman kamuoyuna duyarlılık göstermek; ve (6) "dissent miktarının istenen seviyeyi aşmamasını sağlamak için mekanizmalar oluşturmak". Tushnet, Singapur'u otoriter anayasacı bir devlet örneği olarak gösterir ve bu kavramı hibrit rejimler kavramıyla ilişkilendirir.[28]

Seymour Lipset, Carles Boix, Susan Stokes, Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Stephens ve John Stephens gibi bilim insanları, ekonomik kalkınmanın demokratikleşme olasılığını artırdığını savunmaktadır. Adam Przeworski ve Fernando Limongi ise ekonomik kalkınmanın demokrasilerin otoriterleşme olasılığını azalttığını, ancak gelişmenin demokratikleşmeyi (otoriter bir devleti demokrasiye dönüştürmeyi) sağlayan bir neden olduğuna dair yetersiz kanıt olduğunu savunurlar.[29][30][31][32]

Eva Bellin, belirli koşullar altında burjuvazinin ve işçi sınıfının demokratikleşmeyi daha olası bulduğunu, ancak diğer koşullar altında bu durumun geçerli olmadığını savunmaktadır.[33] Ekonomik gelişme kısa ve orta vadede otoriter rejimlere yönelik halk desteğini artırabilir.[34]

Michael Albertus'a göre, çoğu toprak reformu programı otoriter rejimler tarafından uygulanır ve daha sonra toprak reformunun yararlanıcılarına mülkiyet haklarını vermeyi engellerler. Otoriter rejimler bunu, kırsal nüfus üzerinde baskı aracı elde etmek için yapar.[35]

Devlet kurumları

değiştir

Otoriter rejimler genellikle demokratik rejimlere benzer siyasi kurumları benimser, ancak bunlar farklı amaçlar için hizmet edebilir. Ekonomik kalkınma ve bireysel özgürlük için temel olan kurumlar, temsil edici meclisler ve rekabetçi siyasi partiler gibi, demokratik rejimlerde bulunur.[36][37] Çoğu otoriter rejim, bu siyasi yapıları benimser, ancak güçlerini pekiştirmek için bunları kullanır.[36] Örneğin, otoriter meclisler, liderlerin destek tabanlarını güçlendirebilecekleri, gücü paylaşabilecekleri ve elitleri denetleyebilecekleri platformlardır.[38] Ek olarak, otoriter parti sistemleri, çoğunlukla tekelci otorite yapılarından dolayı son derece istikrarsız ve parti gelişimine uygun olmayan sistemlerdir.[39]

Demokratik ve otoriter sistemler arasındaki en belirgin fark, seçimlerinde ortaya çıkar. Demokratik seçimler genellikle kapsayıcı, rekabetçi ve adil niteliktedir.[40] Çoğu durumda, seçilen lider genel iradeyi temsil etmek üzere atanır. Öte yandan, otoriter seçimler genellikle sahtekarlık ve muhalif partilerin katılımına yönelik aşırı kısıtlamalarla karşı karşıya kalır.[39] Otokratik liderler, zaferlerini sağlamak için siyasi muhalefeti öldürmek ve seçim gözlemcilerine ödeme yapma gibi taktikler kullanırlar.[36][41] Buna rağmen, son yıllarda seçimlere ve destek partilerine sahip olan otoriter rejimlerin oranı artmıştır.[36] Bu durum, demokrasilerin ve seçim otoritelerinin artan popülaritesi nedeniyle otoriter rejimlerin demokratik rejimleri taklit etmesi, yabancı yardım almayı ummaları ve eleştirilerden kaçınmaları sonucunda gerçekleşmektedir.[36][42]

2018 yılında yapılan bir çalışmaya göre, çoğu parti yönetimindeki diktatörlükler düzenli olarak halkoylaması yapmaktadır. 1990'lardan önce, bu seçimlerde seçmenlerin tercih edebileceği alternatif parti veya adaylar bulunmamaktaydı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, otoriter sistemlerdeki seçimlerin yaklaşık üçte ikisi bazı muhalefete izin vermektedir, ancak seçimler mevcut otoriter rejimi ağırlıklı olarak desteklemek için yapılandırılmaktadır.[43]

Otoriter sistemlerde özgür ve adil seçimlere engel teşkil edebilecek faktörler şunları içerebilir:[43]

 • Otoriter iktidarın medya üzerindeki kontrolü.
 • Muhalefetin kampanyasına müdahale.
 • Seçim manipülasyonu.
 • Muhalefete yönelik şiddet.
 • İktidardaki yöneticilere lehte devlet tarafından yapılan büyük ölçekli harcamalar.
 • Bazı partilere izin verilirken diğerlerine izin verilmemesi.
 • Muhalefet partilerine yasaklar, sadece bağımsız adaylara izin verilmesi.
 • İktidardaki parti içindeki adaylar arasında rekabete izin verilmesi, ancak iktidarda olmayan parti üyelerine izin verilmemesi.

Diğer kitlelerle etkileşimler

değiştir

Stabil otoriter yönetimin temelleri, otoriterin kitleler ve diğer elitler arasındaki mücadeleyi engellemesidir. Otoriter rejim isyanları önlemek için işbirliği veya baskı kullanabilir.[44][45] Otoriter yönetim, yöneticinin diğer elitlerin desteğini (genellikle devlet ve toplumsal kaynakların dağıtımı aracılığıyla) ve halkın desteğini (aynı kaynakların dağıtımıyla) sürdürmek zorunda olduğu bir dengeleme sürecini içerir: dengeleme eylemi dengesiz olursa, otoriter yönetim elitler tarafından bir darbe veya halkın bir isyan riski altına girer.[46][47]

Bilgi manipülasyonu

değiştir

Sergei Guriev ve Daniel Treisman tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, otoriter rejimler zaman içinde kontrollerini sağlamak için şiddet ve kitlesel baskıya olan bağımlılıklarını azaltmışlardır. Çalışma, otoriter liderlerin kontrol aracı olarak bilgi manipülasyonuna giderek daha fazla başvurduğunu göstermektedir. Otoriter liderler, iyi performansın bir görüntüsünü yaratma, devlet baskısını gizleme ve demokrasiyi taklit etme konularında artan bir eğilim göstermektedir.[48]

Zayıflık ve dayanıklılık

değiştir

Andrew J. Nathan, "rejim teorisine göre otoriter sistemler, zayıf meşruiyet, zorbalığa aşırı bağımlılık, karar alma süreçlerinin aşırı merkezileştirilmesi ve kişisel gücün kurumsal normlara üstünlüğü gibi nedenlerle doğası gereği kırılgandır. ... Komünist, faşist, korporatist veya kişisel iktidar olmalarına bakılmaksızın, az sayıda otoriter rejim düzenli, barışçıl, zamanında ve istikrarlı bir şekilde devir teslim gerçekleştirebilmiştir." şeklinde belirtmektedir.[49]

Siyaset bilimci Theodore M. Vestal, otoriter siyasi sistemlerin hem halkın hem de elit taleplerine yetersiz yanıt vererek zayıflayabileceğini belirtir ve otoriter rejimlerin zorluklarla başa çıkmak için daha sıkı kontrol uygulama eğiliminde olmalarının, uyum sağlama yerine, otoriter bir devletin meşruiyetini tehlikeye atabileceğini ve çökmesine yol açabileceğini ifade eder.[19]

Bu genel eğilimin istisnalarından biri, otoriter rejimler arasında olağanüstü direnç gösteren Çin Komünist Partisi'nin otoriter yönetimidir. Nathan, bunun dört faktöre bağlanabileceğini belirtir: (1) "artan norm odaklı hale gelen haleflik politikaları"; (2) "siyasi elitlerin terfi süreçlerinde grupçuluk yerine liyakatçılık düşüncelerinin artması"; (3) "rejim içindeki kurumların farklılaşması ve fonksiyonel uzmanlaşması"; ve (4) "CCP'nin genel kamuoyu nezdinde meşruiyetini güçlendiren siyasi katılım ve başvuru için kurumların oluşturulması."[49]

Yale Üniversitesi siyaset bilimci Milan Svolik, şiddetin otoriter sistemlerin yaygın bir özelliği olduğunu savunur. Otoriter devletlerde şiddet yaygın olma eğilimindedir, çünkü diktatör, rejim müttefikleri, rejim askerleri ve halk arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için yetkilendirilmiş bağımsız üçüncü tarafların eksikliği söz konusudur.[44]

Otoriter yönetimler, iktidarı ele geçirmesi zor olan önlemlere başvurabilir, buna "darbe önleme" adı verilir. Darbe önleme stratejileri, aile, etnik ve dini grupları stratejik olarak askeriye içine yerleştirme; düzenli orduya paralel silahlı bir güç oluşturma; ve birbirini sürekli izleyen, örtüşen yargı yetkisine sahip çok sayıda iç güvenlik kurumu geliştirme gibi önlemleri içerir.[50] Araştırmalar, bazı darbe önleme stratejilerinin darbe olasılığını azalttığını ve kitlesel protestoların gerçekleşme olasılığını düşürdüğünü göstermektedir.[51][52][53] Ancak darbe önleme önlemleri askeri etkinliği azaltır ve iktidardaki kişinin elde edebileceği rantları sınırlar.[54] 2016 yılında yapılan bir çalışma, sonraki seçim kurallarının darbe girişimlerinin gerçekleşme olasılığını azalttığını göstermektedir. Sonraki seçim kuralları, sabırlı olmanın komplo kurucuları arasında koordinasyon çabalarını zorlaştırarak daha fazla kazanç elde eden elitleri tatmin ederek darbe girişimlerini engellediği düşünülmektedir.[55][55][56][57][58][59] Curtis Bell ve Jonathan Powell adlı siyaset bilimcilerin belirttiğine göre, çevre ülkelerde gerçekleşen darbe girişimleri, bölgede daha fazla darbe önleme tedbirinin alınmasına ve darbeyle ilgili baskıların artmasına neden olur.[60] 2017 yılında yapılan bir çalışma, ülkelerin darbe önleme stratejilerinin benzer geçmişlere sahip diğer ülkelerden büyük ölçüde etkilendiğini bulmuştur.[61] Barış Araştırmaları Dergisi'nde 2018 yılında yapılan bir çalışma, darbe girişimlerini atlatan liderlerin bilinen ve potansiyel rakipleri tasfiye ederek cevap vermelerinin, liderlik sürelerinin daha uzun olmasına neden olduğunu söylemiştir.[62] Conflict Management and Peace Science dergisinde 2019 yılında yapılan bir çalışma, kişisel diktatoryal rejimlerin diğer otoriter rejimlere kıyasla darbeyi önleme önlemleri almaya daha yatkın olduğunu bulmuştur; yazarlar, bunun "kişisel liderlerin zayıf kurumlara ve dar destek tabanlarına, birleştirici ideolojilere ve yöneticiyle kurulan gayri resmi bağlantılara sahip olmamaları" nedeniyle olduğunu savunmaktadır.[63]

2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, kişisel diktatoryal rejimler diğer diktatoryal rejimlere göre daha baskıcıdır.[64]

Yale profesörü Juan José Linz'e göre bugün üç ana politik rejim türü bulunmaktadır: demokrasiler, totaliter rejimler ve bu ikisi arasında yer alan otoriter rejimler (hibrit rejimler).[65][66]

Benzer tanımlamalar

değiştir
 • Bir otoriter rejimde "iktidar, anayasal olarak halka sorumlu olmayan bir lider veya elit grup tarafından yoğunlaştırılır."[67] Totaliter devletlerin aksine, otoriter rejimler hükûmet kontrolü altında olmayan sosyal ve ekonomik kurumlara izin verir ve aktif halk desteği yerine pasif kitle kabulüne dayanır.[68][69]
 • Tek kişinin "sınırsız güce" sahip olduğu bir devlet/hükûmet olan bir otokrasi.
 • Totaliter bir devlet, "bireyin devlete bağlılığına ve ulusun yaşamının ve üretim kapasitesinin tüm yönlerinin sıkı kontrolüne, özellikle sansür ve terör gibi zorlayıcı önlemlerle" dayanan bir devlettir.[70] Totaliter devletler, sadık destekçilerden oluşan tek bir hükûmet partisi tarafından yönetilir. Otokrasilerin aksine, "yalnızca mutlak siyasi güç elde etmeyi ve muhalefeti yasaklamayı" amaçlayan totaliter devletlerdir.[71] Totaliter devletler resmi bir ideolojiye sahiptir ve "yalnızca mutlak siyasi güç elde etmeyi ve muhalefeti yasaklamayı" amaçlarlar[71] ve "dünya hakimiyeti için herkesin yaşamının her yönünü ele geçirmeyi amaçlarlar".[71]
 • Faşist devletler otoriterdir ve genellikle II. Dünya Savaşı öncesi İtalya'daki Faşistler gibi bir siyasi felsefe/harekete dayanır. Bu siyasi felsefe/hareket, bireyin üzerinde milleti ve sıklıkla ırkı yücelten, otoriter bir liderin başkanlık ettiği merkezi bir otoriter yönetim, sert ekonomik ve sosyal düzenlemeler ve zorla muhalefetin bastırılması için durur.[72]

Türleri

değiştir

Linz ve diğerleri tarafından birkaç alt türü tanımlanan otoriter rejimler bulunmaktadır.[73] Linz, geleneksel otoriter rejimler ve bürokratik-askeri otoriter rejimler olmak üzere iki temel alt türü tanımlamıştır.

 • Geleneksel otoriter rejimler, "hükümet otoritesinin (genellikle tek bir kişi) geleneksel meşruiyet, koruyucu-müşteri ilişkileri ve baskı aracılığıyla iktidarda kalmasını sağlayan rejimlerdir. Bu baskı, kişisel bağlılıklarla yönetim otoritesine bağlı olan bir kurum tarafından uygulanır." Bir örnek, Haile Selassie I dönemindeki Etiyopya'dır.[73]
   
  1 Ekim 1973 Güney Kore Devlet Başkanı Park Chung-hee'yi onurlandırmak için yapılan yürüyüş.
 • Bürokratik-askeri otoriter rejimler, "askeri subaylar ve teknokratlardan oluşan bir koalisyon tarafından yönetilen rejimlerdir. Bu rejimler, bürokratik zihniyetlerinin sınırları içinde pragmatik olarak hareket ederler." şeklindedir.[73] Mark J. Gasiorowski, "basit askeri otoriter rejimler" ile "bürokratik otoriter rejimler"i ayırt etmenin daha iyi olduğunu önermektedir. "Güçlü bir teknokrat grubun, devlet aygıtını kullanarak ekonomiyi rasyonelleştirmeye ve geliştirmeye çalıştığı" Güney Kore'nin Park Chung-hee dönemi gibi örneklerde görüldüğü gibi.[73]

Barbara Geddes'e göre, otoriter rejimlerin yedi farklı tipolojisi bulunmaktadır: dominant parti rejimleri, askeri rejimler, kişisel rejimler, monarşiler, oligarşik rejimler, dolaylı askeri rejimler veya ilk üçünün bir karışımı olan rejimler.[12]

Linz tarafından belirlenen otoriter rejimlerin alt tipleri şunlardır: korporatist veya organik-statik rejimler, ırksal ve etnik "demokrasi" ve post-totaliter rejimler.[73]

 • Korporatist otoriter rejimler, "devletin güçlü çıkar gruplarını etkisiz hale getirmek ve pasifleştirmek için yaygın bir şekilde korporatizm kurumlarını kullandığı" rejimlerdir. Bu tip Latin Amerika'da en kapsamlı şekilde incelenmiştir.[73]
 • Radikaş ve etnik "demokrasiler", "belirli ırk veya etnik grupların tam demokratik haklara sahip olduğu, diğerlerinin ise büyük ölçüde veya tamamen bu haklardan yoksun bırakıldığı" rejimlerdir. Örnek olarak, apartheid dönemindeki Güney Afrika verilebilir.[73]
 • Post-totaliter otoriter rejimler, totaliter kurumların (parti, gizli polis ve devlet kontrolündeki kitle iletişim araçları gibi) varlığını sürdürdüğü, ancak "ideolojik doğruluk yerine rutinleşmenin, baskının azaldığının, devletin üst liderliğinin daha az kişiselleştiği ve daha güvenli olduğunun, kitle hareketliliğinin önemli ölçüde azaldığının" gözlendiği rejimlerdir.[73][74] Örnekler arasında Rusya Federasyonu ve 1980'lerin ortalarında Doğu Bloku devletleri bulunur.[73] Mao Zedong sonrası Çin Halk Cumhuriyeti 1990'ların ve 2000'lerin başında post-totaliter olarak görüldü, sınırlı bir ölçüde çoğulculuk ve sivil toplumda artış yaşandı.[75][76] Ancak 2010'larda, özellikle Xi Jinping'in 2012'de Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak göreve gelmesiyle birlikte, Çin devletinin baskısı keskin bir şekilde arttı ve dijital kontrol ve kitlesel gözetim ile desteklendi.[77][78][79]
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 Ekim 2019

Otoriter rejimler bazen kişiselleştirici veya popülist olup olmadıklarına göre alt kategorilere ayrılır.[73] Kişisel otoriter rejimler, keyfi yönetim ve otoritenin, "öncelikli olarak himaye ağları ve baskı aracılığıyla, kurumlar ve resmi kurallar yerine" uygulandığı şekilde karakterize edilir.[73] Kişisel otoriter rejimler, sömürge sonrası Afrika'da görülmüştür. Buna karşılık, popülist otoriter rejimler, "güçlü, karizmatik, manipülatif bir liderin, önemli alt sınıf gruplarını içeren bir koalisyon aracılığıyla hükmettiği, mobilizasyonel rejimlerdir."[73] Örnekler arasında Juan Perón döneminde Arjantin, Cemal Abdulnasır döneminde Mısır ve Hugo Chávez ile Nicolás Maduro dönemlerinde Venezuela yer almaktadır.[73][80][81]

Yale Üniversitesi'nden siyaset bilimcileri Brian Lai ve Dan Slater tarafından yapılan otoriter rejimlerin tipolojisine göre dört kategori bulunmaktadır.

 • makine (oligarşik parti diktatörlükleri)
 • patronluk (otokratik parti diktatörlükleri)
 • cunta (oligarşik askeri diktatörlükler) ve
 • güçlü lider (otoriter askeri diktatörlükler)[4]

Lai ve Slater, tek parti rejimlerinin, askeri rejimlere kıyasla rejimin devamlılığını sürdürmede etkili olan kurumları (örneğin kitle hareketliliği, müşfik ağları ve elitlerin koordinasyonunu) geliştirmekte daha başarılı olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca Lai ve Slater, askeri rejimlerin, tek parti rejimlerine kıyasla daha sık askeri çatışmalar başlattığını veya diğer "umutsuz önlemler" aldığını söylediler.[3][4]

John Duckitt, otoriterlik ile kolektivizm arasında bir bağlantı olduğunu öne sürer ve her ikisinin de bireyciliğe karşı durduğunu iddia eder.[82] Duckitt, otoriterlik ve kolektivizmin, bireysel hakları ve hedefleri grup hedefleri, beklentileri ve uyumları altında ezdiğini yazar.[83]

Steven Levitsky ve Lucan Way'e göre, sosyal devrimlerle ortaya çıkan otoriter rejimler, diğer tür otoriter rejimlere kıyasla daha dayanıklıdır.[84]

Otoriteryanizm ve demokrasi arasındaki ilişki

değiştir
 
Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan Demokrasi Endeksi, 2022.[85] Yeşil ülkeler demokratik, sarılar hibrit rejimler ve kırmızılar otoriter hükümetlerdir.

Otoriterlik ve demokrasi temel olarak birbirinin zıttı değildir ve bir ölçekte karşıt uçlar olarak düşünülebilir. Bu nedenle, bazı demokrasilerin otoriter unsurları olabileceği gibi, otoriter bir sistemde de demokratik unsurlar bulunabilir.[86][87][88] Otoriter rejimler, genellikle rejimin istikrarını zayıflatmayan şikayetlere karşı vatandaşların isteklerine kısmen tepki verebilirler.[89][90] İlliberal demokrasi, liberal demokrasiden farklı olarak, hukukun üstünlüğü, azınlık gruplarının korunması, bağımsız bir yargı sistemi ve gerçek anlamda güçler ayrılığı gibi özelliklere sahip olmamasıyla ayırt edilir.[91][92][93][94]

Liberal demokrasiler arasında savaşın nadiren olduğu bir başka ayrımdır; araştırmalar, teoriyi genişletmiş ve daha demokratik ülkelerin birbirleriyle daha az savaş (bazen askeri nitelikli eyaletler arası anlaşmazlıklar) ve daha az savaş kaybına yol açan çatışma yaşadıklarını göstermiştir ve demokrasilerin çok daha az iç savaşa sahip olduğunu ortaya koymuştur.[95][96]

Araştırmalar, demokratik ülkelerde işlenen cinayetlerin çok daha az olduğunu göstermektedir. Bunlar aynı zamanda liberal demokratik politikaları uygulamadan önce orta düzeyde gelişmiş ülkelerdi.[97] Dünya Bankası'nın araştırması, siyasi kurumların yolsuzluğun yaygınlığını belirlemede son derece önemli olduğunu ve parlamento sistemlerinin, siyasi istikrarın ve basın özgürlüğünün düşük düzeyde yolsuzlukla ilişkili olduğunu göstermektedir.[98]

Ekonomist Alberto Abadie'nin 2006 yılında yaptığı bir çalışma, terörizmin en yaygın olduğu ülkelerin orta düzeyde siyasi özgürlüğe sahip olan ülkeler olduğunu ortaya koymuştur. En az terörizmin görüldüğü ülkeler ise en demokratik ve en az demokratik olan ülkelerdir ve "otoriter bir rejimden demokrasiye geçişler geçici olarak terörizmde artışa neden olabilir" şeklinde bir sonuca varmıştır.[99] 2013 ve 2017 yıllarında yapılan çalışmalar da benzer şekilde siyasi özgürlük ile terörizm arasında doğrusal olmayan bir ilişki bulmuştur. Bu çalışmalara göre, en fazla terör saldırısının kısmi demokrasilerde gerçekleştiği, en az saldırının ise "katı otoriteler ve tam anlamıyla demokrasilere" sahip ülkelerde olduğu tespit edilmiştir.[100] Amichai Magen tarafından yapılan 2018 tarihli bir çalışma, liberal demokrasilerin ve çok kutuplu sistemlerin diğer rejim türlerine kıyasla sadece daha az terör saldırısına maruz kalmadığını, aynı zamanda terör saldırılarında daha az kayba uğradığını göstermiştir. Bu durum, daha kaliteli demokrasilerin vatandaşların taleplerine, "fiziksel güvenlik isteği" de dahil olmak üzere, duyarlılık göstermesine bağlanabilir. Bu da "istihbarat, altyapı koruması, ilk müdahaleciler, sosyal dayanıklılık ve özel tıbbi bakım" gibi alanlara yapılan yatırımların, kayıpların önlenmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.[100] Magen ayrıca, kapalı otokrasilerde terörizmin 2013 yılından itibaren keskin bir şekilde arttığını belirtti.[100]

Ulusal demokratik hükûmetler içinde, alt ulusal otoriter bölgeler bulunabilir. Bu duruma örnek olarak, İkinci Yeniden Yapılanma sonrası Güney Amerika Birleşik Devletleri, ayrıca çağdaş Arjantin ve Meksika'nın bazı bölgeleri gösterilebilir.[101]

Rekabetçi otoriter rejimler

değiştir

Rekabetçi otoriter rejim, Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan bir tür sivil rejimdir. Rekabetçi otoriter rejimde, "resmi demokratik kurumlar mevcuttur ve genellikle iktidara ulaşmanın temel aracı olarak görülür, ancak ... mevcut iktidarın devleti kötüye kullanması, rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlar."[102][103] Terim, Steven Levitsky ve Lucan A. Way'in aynı adı taşıyan 2010 tarihli kitaplarında ortaya çıkan ve Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında ortaya çıkan bir tür hibrit rejimi tanımlamak için kullanılmıştır.[102][104]

Rekabetçi otoriter rejimler, tam anlamıyla otoriter rejimlerden farklıdır çünkü düzenli olarak seçimler yapılır, muhalefet açık bir şekilde faaliyet gösterebilir ve sürgün veya hapis riski düşüktür ve "demokratik prosedürler, muhalefet gruplarının güç mücadelesi için ciddi bir şekilde ele aldığı anlamlı bir şekilde uygulanır."[102] Rekabetçi otoriter rejimler, demokrasilerin üç temel özelliğinden bir veya daha fazlasını eksik olarak gösterirler. Bu özellikler şunlardır: özgür seçimler (yani önemli ölçüde sahtekârlık veya seçmen sindirme olmaksızın yapılan seçimler); sivil özgürlüklerin korunması (yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve dernek kurma özgürlüğü); ve adil bir oyun sahası (kaynaklara, medyaya ve yasal yollara erişim açısından eşitlik).[105]

Otoriteryanizm ve faşizm arasındaki ilişki

değiştir

Otoriterlik, faşizmin temel bir kavramı olarak kabul edilir ve bilim insanları, faşist bir rejimin öncelikle otoriter bir yönetim biçimi olduğunda hemfikirdir, ancak tüm otoriter rejimlerin faşist olmadığına dikkat çekerler. Otoriterlik, faşizmin tanımlayıcı bir özelliği olsa da, bilim insanları, bir otoriter rejimi faşist yapan daha ayırt edici özelliklere ihtiyaç olduğunu savunurlar.[106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]

Otoriteryanizm ve totaliterlik arasındaki ilişki

değiştir
 
İtalyan Faşizminin kurucusu Benito Mussolini, rejimini "Totaliter Devlet" olarak adlandırdı: "Devlet dışında hiçbir şey, Devlete karşı hiçbir şey yok."[119]

Linz, kişisel diktatörlüklerden ve totaliter devletlerden farklı olarak yeni otoriterlik biçimlerini ayırt etmiş ve Franco dönemi İspanya'sını bir örnek olarak ele almıştır. Kişisel diktatörlüklerin aksine, yeni otoriterlik biçimleri çeşitli aktörlerin (İspanya'da askeri, Katolik Kilisesi, Falange, monarşistler, teknokratlar ve diğerleri dahil) kurumsallaşmış temsiline dayanır. Totaliter devletlerin aksine, rejim halkın desteğine dayanmak yerine, pasif halk kabulüne dayanır.[68] Juan Linz'e göre, otoriter bir rejim ile totaliter bir rejim arasındaki ayrım, otoriter bir rejimin politikayı ve siyasi mobilizasyonu boğmaya çalışırken, totalitarizmin onları kontrol etmeyi ve kullanmayı hedeflediğidir.[65] Otoriter rejim, temel olarak totaliter rejimden, hükûmet kontrolü altında olmayan sosyal ve ekonomik kurumların varlığıyla ayrılır. Yale Üniversitesi siyaset bilimci Juan Linz'in çalışmalarına dayanan Colorado Springs'teki Colorado Üniversitesi'nden Paul C. Sondrol, otoriter ve totaliter diktatörlerin özelliklerini incelemiş ve bunları bir tabloda düzenlemiştir.[69]

Totaliterizm Otoriteryanizm
Karizma Yüksek Düşük
Rol anlayışı Liderin rejimi Bireysel liderlik
İktidarın sonu Toplum tepkisi
Yolsuzluk Düşük Yüksek
Resmi ideoloji Evet Hayır
Sınırlı çoğulculuk Hayır Evet
Meşruiyet Evet Hayır

Sondrol, otoriterlik ve totalitarizmin otoriter rejimler olduğunu belirtirken, üç temel ayrım noktasında farklılık gösterdiğini savunur:

(1) Sondrol'a göre, sıradan ve genellikle popüler olmayan otoriter liderlerin aksine, totaliter diktatörler karizmatik bir "kişilik kültü" ve bilinçli bir şekilde manipüle edilen peygamberimsi bir imaj aracılığıyla takipçileriyle kitle tabanlı, sözde demokratik bir "karşılıklı bağımlılık" geliştirir.

(2) Eş zamanlı rol algıları, totaliterleri otoriterlerden ayırır. Otoriter liderler, genellikle kontrol etmek ve mevcut durumu korumakla yetinmeyi tercih eden bireyler olarak kendilerini görürler. Totaliter liderlerin kendilik algısı ise büyük ölçüde teleolojiktir. Tiran, evreni yönlendirmek ve yeniden şekillendirmek için vazgeçilmez bir işlevden öte, bir kişi değil bir varlıktır.

(3) Sonuç olarak, kişisel çıkarlar için gücü kullanma eğilimi, otoriter liderler arasında totaliter liderlere kıyasla daha belirgindir. İdeolojinin bağlayıcı çekiciliğine sahip olmadıkları için, otoriter liderler korku aşılayarak ve sadık işbirlikçilere ödüller vererek yönetimlerini desteklerler, böylece bir "hırsızlık rejimi" yaratırlar.[69]

 
Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung, diğer totaliter ülkeleri örnek alan otoriter bir rejim kurdu.[120]

Totaliter rejime kıyasla, "otoriter devlet hala devlet ile toplum arasında belli bir ayrımı sürdürür. Sadece siyasi güçle ilgilenir ve bu güç sorgulanmadığı sürece topluma belli bir özgürlük sağlar. Totalitarizm ise özel yaşama müdahale eder ve onu boğar."[121] Başka bir ayrım ise "otoriterlik, totalitarizmde olduğu gibi ütopyacı ideallere sahip değildir. Dünyayı ve insan doğasını değiştirmeye çalışmaz."[121] Carl Joachim Friedrich, "totaliter rejimleri diğer otokrasilerden ayıran üç özelliğin olduğunu belirtmektedir: totaliter bir ideoloji, bir gizli polis tarafından desteklenen bir parti ve endüstriyel kitle toplumunun monopol kontrolü."[121]

Greg Yudin, Moskova Sosyal ve Ekonomik Bilimler Okulu'nda siyaset felsefesi profesörü olan, "siyasi pasiflik ve sivil bağlantısızlık"ın otoriterliğin "temel özellikleri" olduğunu, totalitarizmin ise "kitlesel mobilizasyon, terör ve inançların homojenliği"ne dayandığını savunmaktadır.[122]

Ekonomik etkiler

değiştir

Politik rejim türlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri bilim insanları arasında tartışmalı bir konudur. Var olan araştırmaların 1993 yılında yapılan bir değerlendirmesi, Adam Przeworski ve Fernando Limongi'nin "demokrasinin ekonomik büyümeyi teşvik edip etmediğini bilmediğimizi" sonucuna ulaşmalarını sağlamıştır.[123] 2010 yılında Dani Rodrik, demokrasilerin uzun vadeli ekonomik büyüme, ekonomik istikrar, dış ekonomik şoklara uyum, insan sermayesi yatırımı ve ekonomik eşitlik açısından otoriter rejimleri geride bıraktığını yazmıştır.[124] Daron Acemoğlu, Suresh Naidu, Pascual Restrepo ve James A. Robinson tarafından yapılan 2019 tarihli bir çalışma, demokrasinin uzun vadede kişi başına gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık %20 artırdığını bulmuştur.[125] Amartya Sen'e göre, işleyen bir liberal demokrasinin hiçbir zaman büyük ölçekli bir kıtlık yaşamadığı belirtilmektedir.[126]

Araştırmacılar, otokrasilerin hızlı endüstrileşme konusunda avantajları olabileceğini belirtmiştir.[127] Seymour Martin Lipset, düşük gelirli otokratik rejimlerin düşük gelirli demokrasilere kıyasla belli teknokratik "verimlilik artırıcı avantajlara" sahip olduğunu ve bu nedenle otokratik rejimlere ekonomik kalkınma konusunda bir avantaj sağladığını iddia etmiştir.[128] Buna karşılık, Morton H. Halperin, Joseph T. Siegle ve Michael M. Weinstein (2005), demokrasilerin otokratizme göre "üstün gelişme performansı sergilediğini" savunmaktadır. Yoksul demokrasilerin daha istikrarlı ekonomik büyüme sergileme ve otokratik rejimlere kıyasla ekonomik ve insani felaketler (sığınmacı krizleri gibi) yaşama olasılığının daha düşük olma eğiliminde olduğunu belirtirler. Ayrıca, demokrasilerdeki sivil özgürlüklerin yolsuzluk ve kaynakların yanlış kullanımını engellediği, demokrasilerin otokratik rejimlere göre daha adapte olabilen olduğu ifade edilmektedir.[128]

Çalışmalar, demokrasi ile yaşam beklentisi, bebek ve anne ölüm oranı gibi birkaç sağlık göstergesi arasındaki ilişkinin, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla (GSMH), kamu sektörü büyüklüğü veya gelir eşitsizliği ile karşılaştırıldığında daha güçlü ve anlamlı olduğunu göstermektedir.[129]

Tarihsel örnekler

değiştir

İkinci dünya savaşı sonrası otoriteryanizm karşıtlığı

değiştir

İkinci Dünya Savaşı (1945 yılında sona eren) ve Soğuk Savaş (1991 yılında sona eren) hem demokratik rejimlerin hem de daha az otoriter rejimlerin otoriter rejimlerin yerini aldığı sonuçlar doğurdu.

İkinci Dünya Savaşı, Müttefik güçlerin Eksen güçlerini yenmesiyle sonuçlandı. Tüm Eksen güçleri (Nazi Almanya, Faşist İtalya ve İmparatorluk Japonya) totaliter veya otoriter hükûmetlere sahipti ve bu ülkelerin ikisi demokratik anayasalara dayanan hükûmetlerle değiştirildi. Müttefik güçler, Demokratik devletlerin bir ittifakı ve (daha sonra) Komünist Sovyetler Birliği idi. En azından Batı Avrupa'da, savaş sonrası dönem otoriter rejimlerin kontrolünde olan alanlarda çokluğu ve ifade özgürlüğünü benimsedi. Faşizm ve Nazizm anısı küçümsendi. Yeni Federal Almanya Cumhuriyeti ifadesini yasakladı. Nazi devletinin merkezciliğine tepki olarak, Batı Almanya'nın (Federal Almanya Cumhuriyeti) yeni anayasası "güçler ayrılığı" uyguladı ve "hukuk uygulamasını" cumhuriyetin on altı eyaleti veya bölgelerinin eline verdi, en azından başlangıçta federal Alman hükûmetine değil.[130]

Kültürel olarak, Batı Avrupa'da ayrıca anti-faşizme dayanan güçlü bir anti-otoriterlik duygusu vardı. Bu durum, işgal karşıtı aktif direnişe ve süper güçlerin gelişiminden kaynaklanan korkulara bağlandı.[131] Anti-otoriterlik, ayrıca 1950'lerde Beat Kuşağı, 1960'larda hippi hareketi ve 1970'lerde punklar gibi karşı kültürel ve bohem hareketlerle ilişkilendirildi.[132][133][134]

Güney Amerika'da, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay, Şili ve Uruguay 1982 ile 1990 arasında diktatörlüklerden demokrasiye geçiş yaptılar.[135]

Berlin Duvarı'nın 1989'da düşmesi ve Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesiyle, İkinci Dünya Savaşı'nın diğer otoriter/toplamiter "yarısı" da çöktü. Bu, genel olarak otoriteye karşı bir isyana değil, otoriter devletlerin (ve ekonomilerin devlet kontrolünün) modası geçmiş olduğuna inanılmaya neden oldu. "Liberal demokrasinin, tüm politik çabanın yöneldiği son form olduğu" fikri ortaya çıktı.[136] Batılı ülkelerde çok popüler oldu ve Francis Fukuyama'nın Tarihin Sonu ve Son İnsan kitabında kutlandı.[136] Charles H. Fairbanks Jr.'a göre, "Sovyet bloğunun enkazından çıkan tüm yeni devletler, Özbekistan ve Türkmenistan hariç, gerçekten de 1990'ların başında demokrasiye doğru ilerliyor gibi görünüyordu" aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan ülkeleri de.[137]

Aralık 2010'da, ekonomik durgunluk nedeniyle ortaya çıkan huzursuzluğa ve baskıcı otoriter rejimlere muhalefet olarak Arap Baharı ortaya çıktı, ilk olarak Tunus'ta ortaya çıktı ve Libya, Mısır, Yemen, Suriye, Bahreyn ve diğer yerlere yayıldı. Rejimler Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da ve kısmen Yemen'de devrildi, diğer ülkelerde ise ayaklanmalar, iç savaşlar veya isyanlar yaşandı. Arap Baharı devrimlerinin çoğu kalıcı demokratikleşmeye yol açmadı. Arap Baharı'nı takip eden on yılda, Arap baharında bir otorite yıkılan ülkeler arasında sadece Tunus gerçek bir demokrasi haline geldi; Mısır askeri yönetimli otoriter bir devlet haline geri döndü, Libya, Suriye ve Yemen ise yıkıcı iç savaşlar yaşadı.[138][139]

2000'li yıllarda demokratik gerileme

değiştir

2005'ten bu yana, bazıları tarafından "demokratik gerileme" olarak adlandırılan bir durum gözlemciler tarafından not edilmiştir, ancak Steven Levitsky ve Lucan Way gibi bazıları, 2013'ten önce önemli bir demokratik düşüş olmadığını tartışmışlardır.[136][140][140] 2018'de, Freedom House, dünya genelinde "113 ülkenin" 2006'dan 2018'e kadar "siyasi haklar ve sivil özgürlükler" açısından "net bir düşüş" gösterirken "sadece 62'si" "net bir iyileşme" yaşamış olduğunu açıkladı.[141] 2020 raporu, düşük notların on dördüncü yıl üst üste kaydedilmesini belirtti.[142] 2020 yılına gelindiğinde, Freedom House tarafından "özgür olmayan" olarak işaretlenen tüm ülkeler de transnasyonel otoriterlik uygulamaları geliştirmişlerdi ve devlet sınırlarının ötesinde muhalefeti polis ve kontrol etmeyi amaçlamışlardı.[143]

uluslararası trendler: demokrasi/otoriteryanizm
daha demokratik

olan ülke sayısı

daha otoriter

olan ülke sayısı

1990'ların sonu 72 3
2021 15 33
Kaynak: V-Dem[144][145]

2018'de yazan Amerikalı siyasi gazeteci David Frum, "Çok geç 20. yüzyılın ümit veren dünyası - NAFTA ve genişleyen NATO'nun dünyası; World Wide Web 1.0 ve liberal müdahaleciliğin dünyası; Václav Havel ve Nelson Mandela gibi liderler altında demokrasinin küresel yayılımının dünyası - şimdi yıpranmış ve aldatıcı görünüyor." şeklinde yazdı.[146]

Michael Ignatieff, Fukuyama'nın liberalizmin otoriterliği yenmesi fikrinin "şimdi kaybolmuş tek kutuplu bir anının eski bir eseri gibi göründüğünü" yazdı ve Fukuyama da endişelerini dile getirdi.[136][147] 2018'de sadece bir Arap Baharı ayaklanması (Tunus'taki ayaklanma) anayasal demokratik yönetim geçişine yol açarken, bölgede otoriterlik ve İslami aşırılığın yeniden yükselişinin adı "Arap Kışı" konuldu.[148][149][150][151][152][153][154]

 
Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi Cinping Rusya Devlet Duması'nda, 2010

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra otoriterliğin yeniden yayılmasına ilişkin çeşitli açıklamalar sunulmuştur. Bunlar arasında küreselleşmenin dezavantajları, popülist neo-milliyetçiliğin yükselişi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin otoriter modelinin başarısı olan Pekin Konsensüsü yer almaktadır.[155][156] ABD gibi ülkelerde, otoriterliğin büyümesine neden olan faktörler arasında 2007-2008 mali krizi ve daha yavaş gerçek ücret büyümesi ile sosyal medyanın bilgi "gatekeeper"ları denilenleri ortadan kaldırması yer alır - ekonomideki aracılık işlemleri eşdeğeri- bu durumda bir nüfusun büyük bir kesimi, global ısınmanın tehlikesinden aşı ile hastalık yayılımının önlenmesine kadar "doğrulanabilir gerçekler" olarak kabul edilenlerin çoğunu fikir olarak görüyor ve aslında yalnızca kanıtlanmamış yanıltıcı görüşler olanların bir kısmını da gerçek olarak kabul ediyor.[157][158]

ABD siyasetinde, "aşırı sağ", "uç sağ" ve "ultra sağ" terimleri, Hristiyan Kimliği, Yaratıcılık Hareketi, Ku Klux Klan, Ulusal Sosyalist Hareket, Ulusal İttifak, Şeytanın Zevki Bakanlıkları ve Dokuz Açı Düzeni gibi "asi devrimci sağ ideolojisinin militan formları ve ayrılıkçı etnosentrik milliyetçilik" gibi şeyleri tanımlamak için kullanılan etiketlerdir.[159][160][160][160][160][160][160][161][161][162][162] Bu uç sağ gruplar, genellikle anti-semitik olan güçle ilgili komplocu görüşleri paylaşırlar ve algılanan homojen ırksal Völkish ülkeyi bir araya getirecek bir organik oligarşi lehine pluralist demokrasiyi reddederler.[159][160] ABD'deki uç sağ gruplar, genellikle neo-faşist, neo-nazi, beyaz milliyetçi ve beyaz üstünlükçü örgütler ve ağlar oluşur ve beyaz etno devletin inşasını gerçekleştirmek için suikastlar, cinayetler, terörist saldırılar ve toplumsal çöküş gibi şiddetli yollarla ırksal çatışmanın "hızlandırılması"ndan bahsederler.[159]

Otoriteryanizm ve totaliterlik arasındaki fark

değiştir

"Totalitarizm" terimi, belirli ideolojileri, hareketleri ve savaş sonrası dönemdeki siyasi rejimleri (Sovyet komünizmi - Stalinizm -, İtalyan faşizmi ve milliyetçi-sosyalizm gibi) tanımlamak için kullanılır. Totalitarizm, halkın tüm kamusal ve hatta özel yaşamının homojenleştirilmesini ve farklı düşüncelerin veya muhalefetin reddedilmesini hedefler. Aşırı durumlarda, muhalifler veya farklı düşünenler yok edilme veya ortadan kaldırılma eğilimindedir. Totaliter ideolojiler, hareketler ve rejimler, liberal demokrasiye ve hakların ve özgürlüklerin tanınmasına karşı çıkan diğer politik pozisyonlardan farklıdır. Örneğin, moderatizm, muhafazakarlık, gelenekçilik, milliyetçilik veya militarizm gibi politik görüşler, totalitarizmle aynı düzeyde radikal değildir.

Totalitarizm ve otoritarizm arasındaki ayrım, belirli rejimleri tanımlarken daha çok bir derece meselesidir. Totalitarizm, devrimci bir sosyal veya insan dönüşümü amacıyla (örneğin "Yeni İnsan" idealiyle) ilerlerken, otoritarizm genellikle muhafazakar veya gerici amaçlara sahiptir. Ayrıca, totalitarizmde değişen koşullara sert bir şekilde uyum sağlama eğilimi vardır ve gerçekliği herhangi bir maliyetle değiştirmeye yönelirken, otoritarizm daha esnek bir tutuma sahiptir ve gerçekliğe uyma veya prensiplerden sapma konusunda daha hazırdır. Bu nedenle, totalitarizm genellikle daha uzun süreli olabilirken, otoritarizm daha dayanıklı olabilir.

1964 yılında İspanyol siyaset bilimci Juan José Linz, Yale Üniversitesi'nde profesör olarak totalitarizm ve otoritarizm arasındaki farkları tanımlamıştır. Linz'e göre, diktatörlük örneklerinden biri olan Franco diktatörlüğü, otoriter rejimlerin en belirgin örneğidir. Linz'in önerdiği tanım şu şekildedir:[163][164][165][166]

Otoriter rejimler, sınırlı ve sorumlu olmayan siyasi çoğulculuğa sahip siyasi sistemlerdir. Belirgin bir ideolojiye sahip olmasa da özgün bir zihniyetleri bulunabilir. Geniş ve yoğun siyasi mobilizasyondan yoksun olabilirler, ancak bazı dönemlerde istisnalar görülebilir. Bu rejimlerde lider veya en fazla bir küçük grup, resmi olarak belirsiz sınırlar içinde olsa da aslında oldukça öngörülebilir bir şekilde gücü elinde bulundurur.

Linz, Carl Joachim Friedrich ve Zbigniew Brzezinski tarafından 1956'da ortaya konulan totalitarizm teorisini referans alarak otoriter rejimleri tanımlamıştır. İspanyol tarihçi Enrique Moradiellos tarafından yapılan analizden elde edilen verilere dayanarak, iki tür siyasi rejim arasındaki farklar aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.[165]

Totaliter rejim (Friedrich ve Brzezinski'ye göre) Otoriter rejim (Linz'e göre)
Bir liderin kişiselleştirilmiş ve bireysel olarak belirginleştirilmiş bir gücünün varlığı, otoriter liderin yetki alanının orta düzey yöneticilere neredeyse hiç bağımsızlık tanımadığı, tekeline dayalı ve otonom olmayan bir şekilde mutlak otorite uyguladığı bir hegemonsal gücün varlığı. Diktatör, "formal olarak belirsiz sınırlar içinde, ancak aslında oldukça öngörülebilir bir şekilde" gücünü kullanır.
Devletin bir parçası olan ve belirli ve tanımlı bir ideolojiye bağlı olan kitlesel bir tek parti mevcudiyeti. Rejim, "bir ideolojiyi eksiksiz ve yönlendirici şekilde uygulamaktan" yoksundur, ancak "özgün bir zihniyete" sahiptir.
Rejimin, tüm siyasi ve sosyal faaliyetlerin mutlak kontrolünü iddia ettiği ve özel sosyal yaşam alanının en aza indirildiği veya tamamen ortadan kaldırıldığı bir durumu ifade eder. Tek parti sistemi, devletin mutlak hakimiyet talebini diğer kurumların etkin direnciyle (örneğin askeri ve dini) sınırlamıştır.
Halkın yüksek düzeyde siyasi hareketliliğinin korunması, sendikalar, gençlik kuruluşları, kadın grupları gibi resmi kanallar ve yollar aracılığıyla gerçekleştirilir. Rejim, nüfusun "geniş ve yoğun siyasi mobilizasyonuna ihtiyaç duymayıp, halkın "apolitik", demobilizasyonu ve pasif uyumu lehine, " rejimin inşaa dönemleri dışında" nüfusun aktif siyasi katılımına karşıdır.
Rejim, her türlü gizli veya açık muhalefeti ve her türlü basın ve iletişim özgürlüğünü yoğun ve aktif bir şekilde kontrol ederek ve bastırarak polis kontrolü ve baskı uygular. Rejim, kendi içinde sınırlı bir "siyasi çoğulculuk" bulundurur.

Linz'in tanımı, eleştirilerin hedefi oldu ve "biçimci" bir karaktere sahip olduğu yönünde eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştiriler, politik rejimlerin sosyal ve sınıfsal boyutlarına dikkat etmemesiyle ilgiliydi. Yani, Linz'in tanımı, rejimi destekleyen veya ondan fayda sağlayan sınıf ve gruplara (veya tersine, rejimin etkilerini yaşayan ve faydalarından dışlanan sınıf ve gruplara) atıfta bulunmuyordu. Linz'in önerdiği tanımın belirli yönleri de sorgulandı, örneğin "totaliter" bir "ideoloji" ile "otoriter" bir "zihniyet" arasındaki çatışma; sınırlı bir "siyasi çoğulculuk" kavramının sadece egemen sınıfları etkilediği ve bu gruptaki temel politik uyumları gizlediği; "sömürülen" halk arasında reaksiyon veya muhalefetin göstergesi olarak algılanabilecek "aptalılık" (hükûmet tarafından indüklenen bir apati) ve kitlelerdeki gerçek hoşnutsuzluğun bastırıldığından bahsedilmediği gibi.[165]

1974 yılında İspanyol sosyologlar Eduardo Sevilla Guzmán ve Salvador Giner, Linz'in önerisinin "formalist" olduğu eleştirisini dile getiren bir makale yayımladılar ve yeni bir kategori tanımladılar. Bu kategoriyi "modern despotizm" veya "mutlak despotizm" olarak adlandırdılar ve "absolutizm totalitar" veya totalitarizme karşı bir karşıt olarak düşündüler. Bu yaklaşımda, sosyal ve biçimsel politik yönleri birleştirmeyi hedeflediler ve Linz'in "otoriter rejimler" olarak adlandırdığı neredeyse aynı rejimleri de içine alıyorlardı. Bu rejimler arasında Franco diktatörlüğü, Salazarizm ve çağdaş Güney Amerika ve Afrika'daki birçok diktatörlük bulunuyordu. Aşağıda, Linz ve Sevilla Guzmán ve Giner'in önerileri arasındaki farklar gösterilmiştir.[167]

Otoriter rejim (Linz'e göre) Modern despotizm (Sevilla Guzmán ve Giner'e göre)
Diktatör, "biçimsel olarak belirsiz sınırlar içinde ama aslında oldukça öngörülebilir bir şekilde gücü elinde bulundurur." "Toplumsal bir hakimiyet biçimi, iktidar egemen sınıf tarafından ve onun adına, bir despot veya sınırlı bir elit tarafından kullanılır."
Rejim, "özgün bir ideolojiye sahip olmamakla birlikte belirli zihniyetlere" sahip değildir. Hükûmetin bir "ideolojik cephe" içerdiği ve egemen güçler koalisyonu içindeki farklı fraksiyonlar arasında belli bir düzeyde ideolojik çeşitliliğe hoşgörü gösterdiği bir siyasi yönetim formülüdür.
Tek parti sistemi ve egemenlik iddiası, diğer kurumlar tarafından (ordu ve kilise gibi) etkili direnişle devletin tam anlamıyla hâkimiyetini frenlenir. Polis, memurlar, tek parti üyeleri, din görevlileri gibi hizmet toplulukları, her zaman liderlere itaat ederler.
Halkın "uzun süreli ve yoğun siyasi mobilizasyon" ihtiyacını reddeder ve nüfusun "apolitik", "siyasi pasifleştirme" ve "uyumlu bir tutum" içinde olmasını tercih eder. Baskın sınıflar tarafından ekonomik olarak sömürülen ve itaatkar bir şekilde davranış göstermesi istenen geniş bir halk çoğunluğu.
Kendi içlerinde "sınırlı siyasi çoğulculuğun" varlığı. "Polis, kamu görevlileri, tek parti üyeleri, din adamları gibi hizmet kolektiflerinde sınırlı sınıf içi siyasi çoğulculuk" bulunması.

Linz'in yaptığı ayrıma paralel olarak, Hugh Trevor-Roper, faşizm ile kiliseye dayalı faşizm arasında bir ayrım yapar. Aynı şekilde, "sol otoriterlik" in varlığı veya yokluğu da tartışmalı bir konudur. Bürokratik-askeri otoriter rejimler ise askeri subaylar ve teknokratların pragmatik bir koalisyonu tarafından yönetilen ve bürokratik zihniyetleriyle ideolojik olmayan rejimlerdir.[168]

Otoriteryanizm ve yolsuzluk

değiştir

Paul C. Sondrol, otoriter rejimleri kişisel iktidar kullanımından kaynaklanan yolsuzluk ve kleptokrasi ile ilişkilendirir. Bu, liderliğin bireysel bir anlayışı olduğu anlamına gelir; yani liderlik bir "mistik" veya "teleolojik" işlev değil, kitlelerle bağlantılı bir "karizma" ile ilişkilendirilen, sözde demokratik bir işlevdir. Bu nedenle otoriter rejimler, totaliter rejimlerle daha az örtüşür. "Tiranlık" terimi otoriter veya totaliter rejimleri olumsuz bir şekilde nitelendirmek için yaygın olarak kullanılsa da, antik Yunan tiranları ile tarihsel bir figür olan tiranlık kavramının karıştırılmaması gerekir (aynı şekilde, "diktatörlük" teriminin olumsuz bir anlamda kullanılması veya bazı durumlarda kendileri tarafından kullanılması, Roma'daki diktatörlük makamıyla karıştırılmamalıdır).[169][170]

Otoriteryanizm ve köktendincilik

değiştir

Ayrıca, otoriter veya totaliter rejimler tarafından dinin meşrulaştırılması ve toplumsal kontrol aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, otoriteryenizm, dinin bireysel ve toplumsal yönlerini anlamak için de uygun bir kavram olabilir ve devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi kapsayabilir (din-devlet ilişkisi, dinler arası hoşgörü veya hoşgörüsüzlük, vb.). Tamamen sivil otoritelerin dinî otoritelerin tamamen altında olduğu ve dinî bir anlayışla tamamen yönlendirilen sosyal ve politik bir projenin uygulandığı durumlarda "teokrasi" terimi kullanılır (örneğin, İran İslam Devrimi, Afganistan'daki Taliban rejimi). En üst düzey sivil otoritenin aynı zamanda dinî otoriteye de sahip olduğu durumlarda "sezarcılık" şeklinde tarihsel bir terim olarak kullanılabilir, ancak Müslüman ülkelerde yaygın olarak kullanılmamaktadır; fakat farklı bağlamlarda, Fas veya Suudi Arabistan gibi ülkelerde durum oldukça yaygındır. "Sezarcılık" veya "Bonapartizm" terimleri seküler bağlamlarda kullanılan terimlerle karıştırılmamalıdır.[171]

Örnekler

değiştir

Otoriterizyanizmin kabul görmüş tanımı yoktur, ancak yıllık olarak Freedom House'un Freedom in the World raporu gibi birkaç ölçüm denemesi yapılmaktadır. Venezuela gibi bazı ülkeler, günümüzde veya tarihsel olarak otoriter olarak kabul edilenler, iktidara geldiklerinde otoriter olmamış veya demokratik gerileme ve/veya demokratikleşme dönemleri nedeniyle otoriter, kusurlu ve karma rejimler arasında değişmiş olabilir. Zaman dilimi, ülkelerin otoriter rejimler olduğu yıllardan ziyade iktidarda kaldıkları süreyi yansıtmaktadır. Çin ve faşist rejimler gibi bazı ülkeler, totaliter olarak da nitelendirilmiş, bazı dönemlerin diğerlerine göre daha otoriter veya totaliter olarak tasvir edilmiştir.

Günümüzde

değiştir

Aşağıdaki liste, şu anda veya sık sık otoriter olarak nitelendirilen ve/veya demokratik olarak gerileme yaşayan devletlerin birçoğunu içerir. Bazı ülkeler, Demokrasi Endeksi (The Economist) tarafından "Karma rejim" veya "kusurlu demokrasi" olarak sınıflandırılmış olabilir veya Freedom House'un Freedom in the World endeksine göre kısmen özgür olarak nitelendirilmiş olabilir.

Ülke Zaman periyodu Yönetici kişiler ve gruplar Notlar ve kaynaklar
  Afganistan 1996–2001; 2021– Taliban Taliban kontrolü altında totaliteryen devlet.[172]
  Angola 1975–günümüz Halkın Angola'nın Kurtuluşu Hareketi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Angola, bağımsızlığından bu yana aynı parti tarafından yönetilmektedir ve yetkililer siyasi muhalefeti sistematik olarak baskı altına almaktadır. Yolsuzluk, hukuki süreç ihlalleri ve güvenlik güçlerinin istismarları hala yaygındır. 2017 yılında Devlet Başkanı João Lourenço'nun seçilmesinden bu yana, hükûmet, yaygın yolsuzluğa karşı önlemler almış ve basın ve sivil toplum üzerindeki kısıtlamaları hafifletmiştir, ancak ciddi yönetişim ve insan hakları sorunları devam etmektedir.[173]
  Azerbaycan 1993–günümüz Haydar Aliyev (1993-2003) ve oğlu İham Aliyev (2003-günümüz) liderliğinde Yeni Azerbaycan Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Azerbaycan'da rejiminde iktidar, 2003 yılından bu yana devlet başkanı olarak görev yapan İlham Aliyev ve genişletilmiş ailesinin elinde yoğun bir şekilde toplanmış durumdadır. Yolsuzluk yaygındır ve resmi siyasi muhalefet yıllar süren baskının etkisiyle zayıflatılmıştır. Yetkililer son yıllarda sivil özgürlüklere yönelik geniş çaplı bir baskı uygulamış ve bağımsız ifade veya aktivizm için neredeyse hiç alan bırakmamıştır.[174][175]
  Bahreyn 1746–günümüz Halife Hanedanı Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Bahreyn, bir zamanlar siyasi reform ve demokratik geçiş için umut vadeden bir model olarak görülmekteydi. 2011 yılında halk tarafından desteklenen demokrasi yanlısı protesto hareketini şiddetle bastırdığından bu yana, monarşi sistematik bir şekilde geniş bir siyasi hakları ve sivil özgürlükleri ortadan kaldırmış, siyasi muhalefeti dağıtmış ve Şii nüfusundaki muhalefete sert bir şekilde karşı koymuştur.[176][177]
  Belarus 1994–günümüz Alexander Lukashenko Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Belarus, seçimlerin açıkça hileli olduğu ve sivil özgürlüklerin ciddi şekilde kısıtlandığı otoriter bir devlettir. 2020 yılında devlet başkanı Lukaşenko, devletin askeri ve güvenlik güçleri üzerinde sıkı bir kontrol sağlayarak, sahte bir cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar seçilmesiyle başlayan kitlesel demokrasi yanlısı protesto hareketine sert önlemlerle müdahale etti. O dönemden itibaren, güvenlik güçleri rejime meydan okuyan gazetecilere ve sıradan vatandaşlara şiddet uygulayarak ve keyfi olarak gözaltına alarak görev yapmaktadır. Yargı sistemi ve diğer kurumlar bağımsız değildir ve Lukaşenko'nun gücünü denetleme görevi üstlenememektedir.[178][179][180][181][182]
  Burundi 2005–günümüz Pierre Nkurunziza Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Burundi, 2015 yılından bu yana siyasi ve ekonomik kriz içindedir. 12 yıl süren iç savaşın sona ermesinden sonra elde edilen demokratik kazanımlar, otoriter siyasete doğru bir kaymaktadır ve iktidardaki Ulusal Demokrasi Savunma Konseyi - Demokrasi Savunma Güçleri (CNDD-FDD) koalisyonuna karşı muhalefet olarak algılanan herkese karşı şiddetli baskılar yapılmaktadır.[183]
  Kamboçya 1985–günümüz Hun Sen Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Kamboçya'nın siyasi sistemi, Başbakan Hun Sen ve Kamboçya Halk Partisi (CPP) tarafından 30 yılı aşkın süredir domine edilmektedir. Ülke geçmişte yarı rekabetçi seçimler düzenlemiş olsa da, 2018 seçimleri aşırı baskıcı bir ortamda gerçekleştirilmiştir. O tarihten bu yana Hun Sen'in hükûmeti, muhalefet partisi üyeleri, bağımsız medya kuruluşları ve göstericilere karşı tehdit ve şiddetli bir baskı uygulamaktadır.[184][185]
  Kamerun 1982–günümüz Paul Biya Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 1982 yılından bu yana ülkeyi yönetmektedir. Kamerun Halkın Demokratik Hareketi (CPDM), seçimleri manipüle ederek, devlet kaynaklarını siyasi nepotizm için kullanarak ve muhalefet partilerinin faaliyetlerini kısıtlayarak iktidarı sürdürmüştür. Güvenlik güçleri, hükûmet karşıtı protestoları dağıtmak için şiddet kullanmaktadır.[186][187]
  Çin 1949–günümüz Çin Komünist Partisi “Bazı akademisyenler Çin sistemini 'parçalanmış bir otoriterlik' (Lieberthal), 'müzakere edilmiş bir devlet' veya 'danışma otoriter rejimi' olarak nitelendirdiler” John Kennedy'nin (2018) araştırmasına göre, yüksek öğrenim gören Çinli vatandaşlar yerel seçimlere daha az katılma eğilimindedir ve yalnızca zorunlu eğitime sahip olanlara kıyasla daha düşük demokratik değerlere sahiptir.[188] Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Çin'in otoriter rejimi son yıllarda giderek daha baskıcı hale gelmiştir. Hükûmeti kontrol eden Çin Komünist Partisi (ÇKP), devlet bürokrasisi, medya, çevrimiçi söylem, dini uygulamalar, üniversiteler, işletmeler ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere yaşamın ve yönetimin tüm yönlerindeki denetimini sıkılaştırmaya devam etmektedir. ÇKP lideri ve devlet başkanı Xi Jinping, Ekim 2022'de parti lideri olarak üçüncü dönemini güvence altına alarak kişisel iktidarını Çin'de on yıllardır görülmemiş bir derecede pekiştirmiştir. Siyasi muhalefete, bağımsız sivil toplum kuruluşlarına ve insan hakları savunucularına yönelik çok yıllık baskının ardından, Çin'in sivil toplumu büyük ölçüde zayıflamıştır.[189]
  Kongo Cumhuriyeti 1979–günümüz Denis Sassou Nguesso Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Denis Sassou Nguesso, muhalefeti şiddetli bir şekilde bastırarak neredeyse kesintisiz bir şekilde 40 yılı aşkın süredir iktidarda kalmıştır. Yolsuzluk ve onlarca yıl süren siyasi istikrarsızlık, ekonomik performansın düşük olmasına ve yüksek yoksulluk seviyelerine katkıda bulunmuştur. Güvenlik güçlerinin ihlalleri sıkça bildirilmekte ancak nadiren soruşturulmaktadır. Birçok medya kuruluşu işlemekte olup, ancak geniş çapta öz sansür ve sahiplerin etkisi nedeniyle bağımsız haber kapsamı sınırlıdır. İnsan hakları ve yönetimle ilgili sivil toplum kuruluşları, devletin kötüye kullanımlarını incelemektedir.[190]
  Küba 1959–günümüz Küba Komunist Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Küba, tek parti rejimine sahip komünist bir devlet olarak politik çoğulculuğu ve bağımsız medyayı yasaklar, muhalefeti bastırır ve temel sivil özgürlükleri sıkı bir şekilde kısıtlar. Hükûmet, bazı özel sektör faaliyetlerine izin veren son reformlara rağmen ekonomiyi hala domine etmektedir. 2018 ve 2021 yılları arasında yeni bir anayasanın tanıtılmasıyla politik liderlikte kuşak değişimi yaşanmasına rağmen rejimin demokratik karakteri değişmemiştir.[191][192]
  Mısır 2014–günümüz Abdülfettah es-Sisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Mısır'ı darbeyle iktidara gelen Başkan Abdül Fettah el-Sisi, otoriter bir şekilde yönetmektedir. Siyasi muhalefet neredeyse yok denecek kadar azdır, çünkü muhalefet ifadeleri cezai kovuşturmalara ve hapis cezalarına yol açmaktadır. Basın özgürlüğü ve toplantı özgürlüğü gibi sivil özgürlükler sıkı bir şekilde kısıtlanmıştır. Güvenlik güçleri, insan hakları ihlalleri ve yargısız infazlarla cezasız bir şekilde hareket etmektedir. Kadınlara, LGBT+ bireylere ve diğer gruplara yönelik ayrımcılık ciddi sorunlar arasında yer almaktadır, aynı şekilde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetin yüksek oranları da devam etmektedir.[193]
  Ekvator Ginesi 1979–günümüz Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Ekvator Ginesi düzenli seçimler yapar, ancak seçimler özgür ve adil değildir. Şu anki başkan, amcasının devrildiği bir askeri darbe ile iktidara gelmiş olup, 1979'dan beri ülkeyi baskıcı bir otoriter rejimde yönetmektedir. Petrol zenginliği ve siyasi güç başkanın ailesinin elindedir. Hükûmet, ülkedeki az sayıdaki muhalefet politikacısını sık sık gözaltına alır, sivil toplum gruplarına baskı yapar ve gazetecileri sansürler. Yargı sistemi başkanın kontrolü altındadır ve güvenlik güçleri işkence ve diğer şiddet olaylarına cezasız bir şekilde karışır.[194]
  Eritre 1993–günümüz Isaias Afewerki Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Eritre, Etiyopya'dan 1993 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana ulusal düzeyde bir seçim yapmamış militarize bir otoriter bir devlettir. Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki tarafından yönetilen Halkın Demokrasi ve Adalet Cephesi (PFDJ), tek siyasi partidir. Keyfi gözaltı olağandır ve vatandaşlar genellikle çalışma yaşamlarının tamamını kapsayan ulusal hizmeti yerine getirmek zorundadırlar. Hükûmet, tüm bağımsız medyayı 2001 yılında kapatmıştır.[195]
  Gabon 1961–günümüz Gabon Demokrat Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Gabon, çok partili seçimler düzenlemesine rağmen, Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 2009 yılında babasının ölümünün ardından 40 yıldan fazla süren iktidar dönemini takip ederek siyasi üstünlüğünü sürdürüyor. Yürütme organı etkin bir şekilde yargıyı kontrol etmekte ve mahkûmlar sert koşullardan muzdarip olmaktadır. Diğer önemli sorunlar arasında Afrika göçmenlerine karşı ayrımcılık, yerli halkın marjinalleştirilmesi ve kadınlar için yasal ve fiili eşitsizlik bulunmasıdır.[196]
  İran 1981–günümüz Ruhollah Khomeini ve Ali Khamenei Linz, 2000 yılında "totaliterliğin ideolojik eğilimini otoriterizmin sınırlı çoğulculuğu ile birleştirdiği ve farklı politika ve görevlileri savunan adayların sık sık yenildiği için İran rejimini mevcut tipolojiye sığdırmanın zor olduğunu" yazdı.[197] Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre İran düzenli olarak seçimler düzenlemektedir, ancak demokratik standartlara tam olarak uymamaktadır, bunun kısmen nedeni, seçilmemiş bir organ olan Muhafız Konseyi'nin, dini kuruma yeterince bağlı olmayan tüm adayları engellemesidir. Nihai güç ülkenin en üst lideri olan Ayetullah Ali Hamaney ve onun kontrolündeki seçilmemiş kurumlarda toplanmaktadır. Bu kurumlar, güvenlik güçleri ve yargı dahil, muhalefetin bastırılmasında ve diğer sivil özgürlüklerin kısıtlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
  Ürdün 1946–günümüz Haşim Hanedanı Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Ürdün, kralın siyaset ve yönetimde hakim rol oynadığı bir monarşidir. Parlamentonun alt kanadı seçilir, ancak seçim sistemi ve sivil özgürlüklere getirilen sınırlamalar muhalefeti dezavantajlı duruma düşürmektedir; uygulamada meclis çok az güce sahiptir. Medya ve sivil toplum grupları kısıtlayıcı yasalar ve hükûmet baskısıyla engellenmektedir. Yargı sistemi bağımsızlıktan yoksun olup sık sık yargılama sürecini sağlayamamaktadır.[198][199]
  Kazakistan 1990–günümüz Nur Otan Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Kazakistan'da, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri özgür ve adil değildir. Hakim medya organları ya devlet elindedir ya da hükûmete dost iş insanlarına aittir. Konuşma ve toplantı özgürlükleri kısıtlanmış ve cezalandırılmıştır ve yolsuzluk yaygındır.[186]
  Laos 1975–günümüz Lao Halkın Devrimci Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Laos, tek parti rejimi olan Lao Halk Devrimci Partisi (LPRP) tarafından tüm siyasetin hâkimiyetinde ve sivil özgürlüklerin sert bir şekilde kısıtlandığı bir devlettir. Organize bir muhalefet veya bağımsız sivil toplum yoktur. Ülkenin haberlerine erişim, bazı bölgelerin uzaklığı, yerel medyanın baskı altında olması ve rejimin opak yapısı nedeniyle sınırlıdır. Ekonomik gelişme, arazi ve çevre sorunlarına ilişkin artan tartışmaları ve Çin'e olan büyüyen borcu beraberinde getirmiştir. Son yıllarda, geniş kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele kampanyası bazı olumlu etkilere sahip olsa da, resmi yolsuzluk hala devam etmektedir.[200][201]
  Fas 1957–günümüz Alevî Hanedanı Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Fas'ta parlamento için düzenli çok partili seçimler düzenlemektedir ve 2011 yılında yapılan reformlarla hükûmet üzerindeki bazı yetki monarşiden seçilmiş yasama organına kaydırılmıştır. Bununla birlikte, Kral Mohammed VI, devlet ve toplumda önemli resmi güçler ve gayri resmi etki yollarının bir kombinasyonuyla hakimiyetini sürdürmektedir. Birçok sivil özgürlük pratikte kısıtlanmıştır.[199][202][203]
  Mozambik 1975–günümüz Mozambik Kurtuluş Cephesi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre İktidar partisinin 1994 yılında yapılan ilk çoklu parti seçimlerinden önce ve sonra kesintisiz bir şekilde iktidarda olması, devlet kurumları üzerinde önemli bir kontrol sağlamasına olanak tanımıştır. Muhalefet, son seçimlerin sonuçlarına itiraz etmiş ve silahlı kanadı hükûmet güçlerine karşı düşük düzeyde bir çatışma yürütmüştür ve bu çatışma 2016'da imzalanan bir ateşkesle sona ermiştir. Süregelen bir İslamcı isyan nedeniyle yüz binlerce kişi içeride yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Mozambik ayrıca yolsuzlukla mücadele etmekte ve bu konuyla ilgili ve diğer hassas konuları haber yapan gazeteciler şiddetli saldırılara maruz kalmaktadır.[204]
  Kuzey Kore 1947–günümüz Kim Hanedanı ve Kore İşçi Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Kuzey Kore, düzenli olarak ciddi insan hakları ihlalleri yapan bir hanedan totaliter diktatörlük tarafından yönetilen tek parti rejimi olan bir devlettir. Gözetim yaygındır, keyfi gözaltı ve hapis cezası yaygındır ve siyasi suçlar için cezalar serttir. Devlet, siyasi mahkûmlar için işkence, zorla çalıştırma, açlık ve diğer vahşetlerin gerçekleştiği kamplar sistemi sürdürmektedir.[205][206]
  Umman 1970–günümüz Bu Said Hanedanı Umman, bir monarşi olup güç sultanın ellerinde yoğunlaşmaktadır. Rejim neredeyse tüm siyasi hakları ve sivil özgürlükleri kısıtlamakta, eleştirilere ve muhalefete cezai yaptırımlar uygulamaktadır.[207]
  Filistin 1964–2006 Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ tarafından otoriter bir yönetim uygulandı.[208]
2006–günümüz Hamas Günümüzde Hamas tarafından kontrol edilen otoriteryen bir rejim bulunmaktadır.
  Katar 1971–günümüz Sani Hanedanı Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Katar'ın emiri, tüm yürütme ve yasama yetkisine sahiptir ve yargıyı da kontrol eder. Siyasi partilere izin verilmez ve tek seçim, danışma amaçlı bir belediye konseyi için yapılmaktadır. Katar vatandaşları dünyanın en zenginlerinden olmasına rağmen, nüfusun büyük çoğunluğu, siyasi hakları olmayan, sınırlı sivil özgürlükleri olan ve ekonomik fırsatlara sınırlı erişimi olan yabancılar tarafından oluşmaktadır.[209]
  Rusya 1999–günümüz Vladimir Putin yönetiminde Birleşik Rusya (bkz. daha fazlası için Putinizm) Otoriter eğilimlere sahiptir ve bazıları tarafından "gerçekten otoriterizmin ve yönetilen demokrasinin bir karışımı" olarak tanımlanır."[210][211][212] Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Rusya'nın otoriter siyasi sisteminde, iktidar Başkan Vladimir Putin'in elinde yoğunlaşmıştır. Güvenlik güçleri, müdahaleye açık bir yargı, kontrol edilen medya ortamı ve yöneten bir parti ve esnek muhalefet fraksiyonlarından oluşan bir yasama organıyla Kremlin seçimleri manipüle eder ve gerçek muhalefeti bastırır. Rus güçleri Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etti ve hükûmet iç muhalefeti bastırmak için hakları ve bireysel özgürlükleri daha da kısıtladı.[213]
  Ruanda 2000–günümüz Paul Kagame Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Ruanda'da 1994 yılında ülkedeki soykırımdan sorumlu güçleri devirerek ve iç savaşı sonlandırarak yöneten Devrimci Rwandalı Cephe (RPF), Başkanı Paul Kagame liderliğindedir. Rejim istikrar ve ekonomik büyümeyi korurken, aynı zamanda yaygın gözetim, sindirme, işkence ve sürgünde olan muhaliflerin şüpheli bir şekilde kaçırılması veya suikaste uğraması gibi eylemler ile politik muhalefeti bastırmıştır.[214]
  Suudi Arabistan 1744–günümüz Suud Hanedanı Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Suudi Arabistan'ın mutlak monarşisi neredeyse tüm siyasi hakları ve sivil özgürlükleri kısıtlar. Ulusal düzeyde hiçbir yetkili seçilmez. Rejim, gücünü yaygın gözetim, muhalefetin suçlanması, mezhepçiliğe ve etnikliğe başvurmaya ve petrol gelirleri tarafından desteklenen kamu harcamalarına dayandırır. Kadınlar ve dini azınlık grupları yasalarda ve uygulamada yaygın ayrımcılıkla karşı karşıya kalır. Büyük göçmen işçi gücü için çalışma koşulları sık sık sömürücüdür.[215][216]
  Singapur 1965–günümüz Halk Hareketi Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Singapur'un parlamenter siyasi sistemi, 1959'dan beri hükûmetin lideri olan Halkın Hareketi Partisi (PAP) ve mevcut başbakan Lee Hsien Loong'un ailesi tarafından domine edilmiştir. PAP'ın oluşturduğu seçim ve yasal çerçeve, bazı siyasi çeşitliliğe olanak tanırken, inandırıcı muhalefet partilerinin büyümesini kısıtlar ve ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlüklerini sınırlar.[217][218]
  Güney Sudan 2011–günümüz Salva Kiir Mayardit yönetiminde Sudan Halk Kurtuluş Hareketi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Güney Sudan, 2011 yılında Sudan'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra, 2013 yılında Devlet Başkanı Salva Kiir ile görevden aldığı başkan yardımcısı Riek Machar arasındaki anlaşmazlık, destekçileri arasında çatışmaya ve ülkeyi etnik çizgiler boyunca bölmeye yol açarak iç savaşa sürüklendi. 2018 yılında varılan bir barış anlaşması, ulusal seçimlerin gecikmesini daha da uzattı ve siyasi elitler arasında gerilimli bir güç paylaşımı düzenlemesi getirdi; bu elitler, yaygın yolsuzluğun, ekonomik çöküşün ve sivillere, gazetecilere ve yardım çalışanlarına yönelik vahşetin yaşandığı bir dönemde ülkeyi yönettiler.[219]
  Suriye 1963–günümüz Baas rejimi (Esad ailesi) Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Suriye, siyasi haklar ve sivil özgürlükler, dünyanın en baskıcı rejimlerinden biridir ve devam eden bir iç savaşta diğer savaşan güçler tarafından ciddi şekilde tehlikeye atılmıştır. Rejim gerçek siyasi muhalefeti yasaklar ve ifade ve toplanma özgürlüklerini sert bir şekilde bastırır. Yolsuzluk, zorla kaybetmeler, askeri mahkemeler ve işkence, hükûmetin kontrol ettiği bölgelerde yaygındır. Mücadele edilen bölgelerde veya devlet dışı aktörlerin kontrolündeki topraklarda yaşayanlar, yoğun ve keyfi çatışmalara, kuşatmalara ve insani yardımların kesintilerine, kitlesel yerinden edilmelere ek olarak ek istismarlara maruz kalırlar.[220][221]
  Tacikistan 1994–günümüz Emomali Rahmon Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Tacikistan'da 1992'den beri yönetimde olan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'un otoriter rejimi siyasi hakları ve sivil özgürlükleri ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Son yıllarda süregelen baskı kampanyasıyla siyasi muhalefet büyük ölçüde tahrip edilmiş ve hükûmet dini ifade ve faaliyetler üzerinde sıkı kontrol uygulamaktadır. Zenginlik ve yetki giderek cumhurbaşkanı ve ailesinin elinde yoğunlaşmaktadır.[222]
  Türkiye 2017–günümüz Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi yorumcular tarafından “Rekabetçi otoriter rejim” olarak tanımlanmaktadır.[223] Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'nun iddialarına göre iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti), son yıllarda otoriterleştiği, anayasa değişiklikleriyle 'geniş bir gücü' elinde topladığı ve 'muhalefetin baskılanmaya' başlandığı öne sürülmüştür. Ülkede ekonomik kriz devam etmektedir.[224]
  Türkmenistan 1991–günümüz Türkmenistan Demokratik Partisi Siyasi yorumculara göre Türkmenistan fiilen totaliter bir diktatörlüktür.[225] Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Türkmenistan, politik haklar ve sivil özgürlüklerin neredeyse tamamen uygulamada reddedildiği baskıcı otoriter bir devlettir. Seçimler sıkı kontrol altındadır ve neredeyse oy birliği olacak bir şekilde kazanılan bir zaferle devlet başkanı ve destekçileri için yapılır. Ekonomi devlet tarafından domine edilir, yolsuzluk sistemlidir, dini gruplar baskıya uğrar ve politik muhalefet tolere edilmez.[226]
  Birleşik Arap Emirlikleri 1972–günümüz Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet aileleri Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), doğal kaynakları bakımından en zengini ve en büyük alanı olan Abu Dabi tarafından uygulamada yönetilen yedi emirliğin federasyonudur. Federal danışma organı için sınırlı seçimler düzenlenir, ancak siyasi partiler yasaklanmıştır ve tüm yürütme, yasama ve yargı yetkisi sonuçta yedi hanedan yöneticilerinin elindedir. Vatandaşların ve nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan vatandaş olmayanların sivil özgürlükleri önemli kısıtlamalara tabidir.[227][228]
  Uganda 1986–günümüz Yoweri Museveni Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Uganda'da düzenli seçimler düzenlemekte olmasına rağmen, adil değildir. Ülke, 1986 yılından beri Ulusal Direniş Hareketi (NRM) ve Başkan Yoweri Museveni tarafından yönetilmektedir. NRM, muhalefet liderlerinin siyasi takibatı, sindirme ve siyasi amaçlı kovuşturmalar aracılığıyla iktidarı elinde tutmaktadır. Uganda'nın sivil toplum ve medya alanı yasal ve yasal olmayan tacizlerle ve devlet şiddetiyle karşı karşıyadır.[229]
  Özbekistan 1989–günümüz Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre 2016 yılında Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinden bu yana benimsenen reformlar bazı konularda iyileştirmelere yol açsa da, Özbekistan hala demokratikleşme işaretleri göstermeyen bir otoriter devlettir. Yasal olarak hiçbir muhalefet partisi faaliyet göstermemektedir. Yasama ve yargı organları etkin bir şekilde yürütme organının araçları olarak hizmet etmekte, reformlar kararnameyle başlatılmakta ve medya hala sıkı bir şekilde yetkililer tarafından kontrol edilmektedir. İşkence ve diğer kötü muamele iddiaları devam etmektedir, ancak bazı yetkililer için yapılan göz önünde bulundurulan kötüye kullanım olayları, bazı görevden almalar ve yargılamalarla sonuçlanmıştır ve küçük çaplı yolsuzluk önemli ölçüde azaltılmıştır.[230][231][232][233]
  Venezuela 1999–günümüz Nicolás Maduro yönetiminde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Venezuela'nın demokratik kurumları 1999'dan bu yana kötüleşiyor, ancak son yıllarda muhalefete yönelik daha sert hükûmet baskıları ve yönetim partisinin tam kontrolü ele geçirmek için tamamen hatalı seçimler kullanması nedeniyle durum keskin bir şekilde kötüleşmiştir. Yetkililer neredeyse tüm siyasi muhalefet kanallarını kapatarak, sivil özgürlükleri kısıtlamakta ve muhalif olarak algılananları hukukun üstünlüğü gözetmeksizin yargılamaktadır. Ülkenin ekonomisi birkaç yıl süren durgunluğun ardından büyümeye dönmüş olmasına rağmen, ciddi, politik olarak kaynaklanan bir insani kriz zorluklara neden olmaya ve kitlesel göçe teşvik etmeye devam etmektedir.[234][235]
  Vietnam 1976–günümüz Vietnam Komünist Partisi Freedom House Dünya Özgürlük Raporu'na göre Vietnam, uzun yıllardır hüküm süren Vietnam Komünist Partisi (VKP) tarafından domine edilen bir parti devletidir. Yasal olarak bazı bağımsız adayların yasama seçimlerinde aday olmasına izin verilse de, çoğunluk pratikte yasaklanmıştır. İfade özgürlüğü, din özgürlüğü ve sivil toplum aktivizmi sıkı bir şekilde kısıtlanmaktadır. Yetkililer, vatandaşların muhalefetlerini ifade etmek ve sansürsüz bilgi paylaşmak için sosyal medya ve interneti kullanmalarına yönelik baskıları arttırmaktadır.[236][237]

Tarihsel

değiştir

Aşağıda bulunan tabloda tarihsel olarak otoriter olan devlet örneklerinin kapsamlı olmayan bir listesi bulunmaktadır.

Ülke Zaman periyodu Yönetici grup veya kişi Notlar ve kaynaklar
  Cezayir[238] 1999–2019 Abdelaziz Bouteflika
  Arjantin[239][240] 1946–1955 Juan Perón ve Peronist Parti Ayrıca bkz. Peronizm, popülist otoriterlik.
1966–1973 Askeri hükûmet Askeri yönetim dönemi için Arjantin Devrimi'ne bakın.
1973–1976 Isabel Perón
1976–1983 Jorge Rafael Videla Ayrıca bkz. Ulusal Yeniden Yapılanma Süreci, askeri yönetim dönemi.
  Avusturya 1933–1938 Engelbert Dollfuß ve Kurt Schuschnigg Ayrıca bkz. Avusturya Federal Devleti ve Avusturya Eyaletleri.
  Brazil[241] 1937–1945 Getúlio Vargas Ayrıca bkz. Vargas Dönemi.
1964–1985 Askeri diktatörlük dönemi 1964 Brezilya darbesiyle başlayan bir otoriteryanizm dönemidir.
  Burma[242] 1962–2011 Askeri hükûmet ve Burma Sosyalist Program Partisi 1962 Burma darbesi ile başladı ve 2011–2012 Burma siyasi reformları ile sona erdi.
  Burundi 1961–1993 UPRONA
  Konfedere Devletler 1861–1865 Jefferson Davis Konfederasyon "beyaz ırkın demokrasisi" olduğu otoriter bir cumhuriyet olarak kabul edildi.[243][244]
  Çad 1982-1990 Hissène Habré Habré iktidarı, Idriss Déby tarafından bitirildi, Senegal'de ülkesine karşı işlenen suçlardan yargılandı.
  Şili[245] 1973–1990 Augusto Pinochet 1973 Şili darbesiyle başladı.
  Republic of China 1927–1949 Kuomintang ve Chiang Kai-shek Tayvan'daki Çin Cumhuriyeti aşağıda listelenmiştir.
  Kongo DC 1997–2019 Laurent-Désiré Kabila ve Joseph Kabila Zaïre aşağıda ayrıca listelenmiştir.[246]
  Hırvatistan[247][248] 1990–1999 Franjo Tuđman
  Çekoslovakya 1938–1939 Ulusal Birlik Partisi
  Mısır[249] 1952–2011 Cemal Abdulnasır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek
  Ekvator Ginesi 1968–1979 Francisco Macias Nguema
  Etiyopya 1974–1991 Mengistu Haile Mariam [250]
  Etiyopya 1991–2019 Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi [251]
  Fiji 2006–2014 FijiFirst[a] [252][253][254][255]
  Gambiya 1994–2017 Yahya Jammeh Jammeh demokratik seçimlerle devrilmiştir.
  Almanya 1933–1945 Adolf Hitler bkz. Nazizm
  Gine 1958–2021 Lansana Conté, Moussa Dadis Camara ve Alpha Condé Gine, bir dizi otoriter nesil tarafından yönetildi.
  Gine-Bissau 1980–1999 Joao Bernardo Vieira Nino Vieira, 80'li ve 90'lı yıllarda devrilene kadar otoriter bir şekilde yönetti, 2005'te suikasta kadar cumhurbaşkanlığı makamını yürüttü.
  Macaristan[256] 1920–1944 Miklós Horthy
  Endonezya 1959–1998 Sukarno ve Suharto Ayrıca bkz. Güdümlü Demokrasi dönemi ve Yeni Düzen
  İran 1925–1979 Pehlevi Hanedanı [257]
  Iraq 1968–2003 Saddam Hüseyin
  Liberya 1886–1980 Gerçek Whig Partisi Liberya'yı 100 yıldan fazla yöneten ve tekel olan parti 1980 Liberya darbesiyle devrildi.
1980–1990 Samuel Doe İç savaş ile sona erdi.
  Faşist İtalya 1922–1943 Benito Mussolini [258]
  Libya[259] 1969–2011 Muammer Kaddafi 1969 Libya darbesi ile başladı ve 2011 Libya İç Savaşı ile sona erdi.
  Litvanya[260] 1926–1940 Antanas Smetona Ayrıca bkz. 1940'ta Litvanya'ya gönderilen Sovyet ültimatomu.
  Macedonia[261][262] 2006–2016 Nikola Gruevski
  Malezya 1957–2018 Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü Ayrıca bkz. 1988 Malezya anayasal krizi.
  Mali 1968–1991 Moussa Traoré Moussa, 1991 Mali darbesinde tahttan indirildi ve iki kez ölüm cezasına çarptırıldı, Mayıs 2002'de temize çıkarıldı.
Massachusetts Körfez Kolonisi 1630-1691 John Winthrop Otoriter bir hükûmet kuruldu.[263][264]
  Meksika 17 Mayıs 1833 - 4 Haziran 1833

18 Haziran 1833 - 5 Temmuz 1833 27 Ekim 1833 - 15 Aralık 1833 1834 - 1835 20 Mart 1839 - 10 Temmuz 1839 1841 - 1842 14 Mayıs 1843 - 6 Eylül 1843 4 Haziran 1844 - 12 Eylül 1844 21 Mart 184 7 - 2 Nisan 1847 20 Mayıs 1847 - 15 Eylül 1847 1853 - 1855

Santa Anna Ayrıca bkz. Antonio López de Santa Anna.
1876–1911 Porfirio Díaz, Juan Méndez ve Manuel Flores. Ayrıca bkz. Porfiriato.
1929–2000 Kurumsal Devrimci Parti PRI Meksika'da iktidar partisiyken çok otoriterdi. 2000'de yaklaşık 70 yıllık iktidardan sonra 2000 Meksika başkanlık seçimlerini kaybettiler.
  Osmanlı İmparatorluğu 1878–1908 II. Abdülhamid
1913–1918 Üç Paşalar
  Karadağ 1990–2023 Milo Đukanović [265][266][267][268][269]
  Nikaragua 1936–1979 Somoza Ailesi Somoza ailesi, Sandinista devriminde iktidardan devrilmiştir.
  Filipinler 1965–1986 Ferdinand Marcos Halkın Gücü Devrimi ile sona erdi.
  Polonya 1926–1939 Sanationist yönetim Ayrıca bkz. Mayıs Darbesi.
  Portekiz[270] 1926–1933 Askeri hükûmet bkz. Ulusal Diktatörlük
1933–1974 António de Oliveira Salazar ve Marcelo Caetano Karanfil Devrimi ile sona erdi.
  Ruanda 1961–1994 Gregoire Kayibanda veJuvenal Habyarimana
  Somali 1969–1991 Siad Barre
  South Africa[271][272] 1948–1994 Ulusal Parti Apartheid'in sona ermesiyle sona erdi.
  Güney Kore[273][274] 1948–1960 Syngman Rhee
1961–1987 Park Chung-hee ve Chun Doo-hwan
  Franco İspanyası[275] 1936–1978 Francisco Franco İspanya'nın demokrasiye geçişine kadar devam etti.
  Sudan[276] 1969–2019 Omar al-Bashir 2019 Sudan darbesinde devrildi.
  Tayvan[277] 1945–1987 Kuomintang (Chiang Kai-shek ve Chiang Ching-kuo) Çin Cumhuriyeti (1927–1949) yukarıda ayrıca listelenmiştir.
  Tunus 1987–2011 Zeynel Abidin Bin Ali Ayrıca bkz. Tunus Devrimi
  Türkiye[278][279] 1923–1950 Cumhuriyet Halk Partisi 1950 genel seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kaybetmesiyle sona erdi.
  Sovyetler Birliği 1922–1991 Sovyetler Birliği Komünist Partisi
  Ukrayna 1992–2005 Leonid Kuchma Turuncu Devrim ile sona erdi.
  Yugoslavya 1929–1934 I. Alexander Ayrıca bkz. 6 Ocak Diktatörlüğü.
1934–1941 Milan Stojadinović
1944–1980 Josip Broz Tito Josip Broz Tito'nun ölümü ile sona erdi.[280][281]
1992–2000 Slobodan Milošević Slobodan Milošević'in devrilmesi ile sona erdi.[282][283]
  Zaire 1965–1997 Mobutu Sese Seko 1997 sonrası Demokratik Kongo Cumhuriyeti yukarıda listelenmiştir.[246]

Ayrıca bakınız

değiştir

Dipnotlar

değiştir
 1. ^ Kalu, Kalu N. (2019). A Functional Theory of Government, Law, and Institutions. Rowman & Littlefield. ss. 161-. ISBN 978-1498587037. OCLC 1105988740. 26 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2023. 
 2. ^ a b Cerutti, Furio (2017). Conceptualizing Politics: An Introduction to Political Philosophy. Routledge. s. 17. Political scientists have outlined elaborated typologies of authoritarianism, from which it is not easy to draw a generally accepted definition; it seems that its main features are the non-acceptance of conflict and plurality as normal elements of politics, the will to preserve the status quo and prevent change by keeping all political dynamics under close control by a strong central power, and lastly, the erosion of the rule of law, the division of powers, and democratic voting procedures. 
 3. ^ a b Ezrow, Natasha M.; Frantz, Erica (2011). Dictators and Dictatorships: Understanding Authoritarian Regimes and Their Leaders. Continuum. s. 17. 
 4. ^ a b c Lai, Brian; Slater, Dan (2006). "Institutions of the Offensive: Domestic Sources of Dispute Initiation in Authoritarian Regimes, 1950–1992". American Journal of Political Science. 50 (1): 113-126. doi:10.1111/j.1540-5907.2006.00173.x. JSTOR 3694260. 
 5. ^ Levitsky, Steven; Way, Lucan A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Problems of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511781353. ISBN 978-0521882521. 18 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2023. 
 6. ^ Diamond, Larry (2002). "Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes". Journal of Democracy. 13 (2): 21-35. doi:10.1353/jod.2002.0025. ISSN 1086-3214. 7 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2023. 
 7. ^ Gunitsky, Seva (2015). "Lost in the Gray Zone: Competing Measures of Democracy in the Former Soviet Republics". Ranking the World: Grading States as a Tool of Global Governance (İngilizce). Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316161555.006. SSRN 2506195 $2. 
 8. ^ Richard Shorten, Modernism and Totalitarianism: Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present 9 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Palgrave Macmillan, 2012), p. 256 (note 67): "For a long time the authoritative definition of authoritarianism was that of Juan J. Linz."
 9. ^ Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime: The Case of Spain," in Erik Allardt and Yrjö Littunen, eds., Cleavages, Ideologies, and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology (Helsinki: Transactions of the Westermarck Society), pp. 291–342. Reprinted in Erik Allardt & Stine Rokkan, eds., Mas Politics: Studies in Political Sociology (New York: Free Press, 1970), pp. 251–283, 374–381.[ISBN eksik]
 10. ^ Gretchen Casper, Fragile Democracies: The Legacies of Authoritarian Rule 9 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (University of Pittsburgh Press, 1995), pp. 40–50 (citing Linz 1964).[ISBN eksik]
 11. ^ Svolik, Milan W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press. ss. 22-23. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. I follow Przeworski et al. (2000), Boix (2003), and Cheibub et al. (2010) in defining a dictatorship as an independent country that fails to satisfy at least one of the following two criteria for democracy: (1) free and competitive legislative elections and (2) an executive that is elected either directly in free and competitive presidential elections or indirectly by a legislature in parliamentary systems. Throughout this book, I use the terms dictatorship and authoritarian regime interchangeably and refer to the heads of these regimes' governments as simply dictators or authoritarian leaders, regardless of their formal title. 
 12. ^ a b Geddes, Barbara; Wright, Joseph; Frantz, Erica (2014). "Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set". Perspectives on Politics (İngilizce). 12 (2): 313-331. doi:10.1017/S1537592714000851. ISSN 1537-5927. 27 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2023. 
 13. ^ Gehlbach, Scott; Sonin, Konstantin; Svolik, Milan W. (2016). "Formal Models of Nondemocratic Politics". Annual Review of Political Science (İngilizce). 19 (1): 565-584. doi:10.1146/annurev-polisci-042114-014927. ISSN 1094-2939. 11 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 14. ^ Cheibub, José Antonio; Gandhi, Jennifer; Vreeland, James Raymond (2010). "Democracy and dictatorship revisited". Public Choice. 143 (1/2): 67-101. doi:10.1007/s11127-009-9491-2. ISSN 0048-5829. JSTOR 40661005. 14 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 15. ^ Svolik, Milan W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press. s. 20. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. More demanding criteria may require that governments respect certain civil liberties – such as the freedom of religion (Schmitter and Karl 1991; Zakaria 1997) – or that the incumbent government and the opposition alternate in power at least once after the first seemingly free election (Huntington 1993; Przeworski et al. 2000; Cheibib et al. 2010). 
 16. ^ Svolik, Milan W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press. ss. 8, 12, 22, 25, 88, 117. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. 
 17. ^ Dresden, Jennifer; Baird, Aaron; Raderstorf, Ben (2022). The Authoritarian Playbook (PDF). United States: Protect Democracy. 11 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 18. ^ Svolik, Milan W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press. s. 25. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. 
 19. ^ a b c d e f Theodore M. Vesta, Ethiopia: A Post-Cold War African State. Greenwood, 1999, p. 17.
 20. ^ Przeworski, Adam (1991). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America . Cambridge University Press. s. 58. ISBN 978-0521423359. 
 21. ^ Bell, Daniel A.; Wang, Pei (4 Ağustos 2021). "Just Hierarchy". American Purpose. 4 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021. 
 22. ^ Michael Albertus & Victor Menaldo, "The Political Economy of Autocratic Constitutions", in Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), p. 80.
 23. ^ Tom Ginsburg & Alberto Simpser, Constitutions in Authoritarian Regimes (Cambridge University Press, 2014), pp. 3–10.
 24. ^ Michael Albertus & Victor Menaldo, Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), p. 54.
 25. ^ Davis S. Law & Mila Versteeg, "Constitutional Variation Among Strains of Authoritarianism" in Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), p. 173.
 26. ^ Michael Albertus & Victor Menaldo, Constitutions in Authoritarian Regimes (eds. Tom Ginsburg & Alberto Simpser: Cambridge University Press, 2014), pp. 54, 80.
 27. ^ "Constitution of 1918". Encyclopedia.com. 5 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2022. 
 28. ^ a b c Tushnet, Mark (January 2015). "Authoritarian Constitutionalism" 17 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Cornell Law Review. Cambridge University Press. 100 (2): 36–50. DOI:10.1017/CBO9781107252523.004.
 29. ^ Przeworski, Adam; Limongi, Fernando (1997). "Modernization: Theories and Facts". World Politics. 49 (2): 155-183. doi:10.1353/wp.1997.0004. ISSN 0043-8871. JSTOR 25053996. 
 30. ^ Lipset, Seymour Martin (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". The American Political Science Review. 53 (1): 69-105. doi:10.2307/1951731. ISSN 0003-0554. JSTOR 1951731. 
 31. ^ Boix, Carles; Stokes, Susan C. (July 2003). "Endogenous Democratization". World Politics (İngilizce). 55 (4): 517-549. doi:10.1353/wp.2003.0019. ISSN 0043-8871. 
 32. ^ Capitalist Development and Democracy. University Of Chicago Press. 1992. 
 33. ^ Bellin, Eva (January 2000). "Contingent Democrats: Industrialists, Labor, and Democratization in Late-Developing Countries". World Politics (İngilizce). 52 (2): 175-205. doi:10.1017/S0043887100002598. ISSN 1086-3338. 
 34. ^ Magaloni, Beatriz (2006). Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico. Cambridge Core (İngilizce). doi:10.1017/CBO9780511510274. ISBN 978-0511510274. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2019. 
 35. ^ Albertus, Michael (2021). Property without Rights: Origins and Consequences of the Property Rights Gap. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108891950. ISBN 978-1108835237. 4 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 36. ^ a b c d e Frantz, Erica (4 Eylül 2018). Authoritarianism: What Everyone Needs to Know. New York, NY: Oxford University Press. doi:10.1093/wentk/9780190880194.003.0005. ISBN 9780190880194. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 37. ^ Pei, Minxin. "Economic Institutions, Democracy, and Development". Carnegie Endowment for International Peace. 2 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 38. ^ Bonvecchi, Alejandro; Simison, Emilia (1 Temmuz 2017). "Legislative Institutions and Performance in Authoritarian Regimes". Comparative Politics. 49 (4): 521-544. doi:10.5129/001041517821273099. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 39. ^ a b Golosov, Grigorii V. (1 Ocak 2013). "Authoritarian Party Systems: Patterns of Emergence, Sustainability and Survival". Comparative Sociology. 12 (5): 617-644. doi:10.1163/15691330-12341274. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 40. ^ Kirkpatrick, Jeane J. (1984). "Democratic Elections and Government". World Affairs. 147 (2): 61-69. JSTOR 20672013. 11 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 41. ^ Magaloni, Beatriz (21 Haziran 2010). "The Game of Electoral Fraud and the Ousting of Authoritarian Rule". American Journal of Political Science. 54 (3): 751-765. doi:10.1111/j.1540-5907.2010.00458.x. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 42. ^ Herre, Bastian; Ortiz-Ospina, Esteban (15 Mart 2013). "Democracy". Our World in Data. 11 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
 43. ^ a b Geddes, Barbara; Wright, Joseph; Frantz, Erica (2018). How Dictatorships Work. Cambridge University Press. ss. 137-140. doi:10.1017/9781316336182. ISBN 978-1316336182. 
 44. ^ a b Svolik, Milan W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press. ss. 2, 15, 23. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. 
 45. ^ Albertus, Michael; Fenner, Sofia; Slater, Dan (2018). Coercive Distribution by Michael Albertus. Elements in the Politics of Development (İngilizce). doi:10.1017/9781108644334. ISBN 978-1108644334. 25 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Kasım 2019. 
 46. ^ Frye, Timothy (2021). Weak Strongman: The Limits of Power in Putin's Russia (İngilizce). Princeton University Press. ISBN 978-0691216980. 
 47. ^ Mesquita, Bruce Bueno de; Smith, Alastair; Morrow, James D.; Siverson, Randolph M. (2005). The Logic of Political Survival (İngilizce). MIT Press. ISBN 978-0262524407. 
 48. ^ Guriev, Sergei; Treisman, Daniel (2019). "Informational Autocrats". Journal of Economic Perspectives. 33 (4): 100-127. doi:10.1257/jep.33.4.100 . ISSN 0895-3309. 
 49. ^ a b Andrew J. Nathan, "Authoritarian Resilience" 5 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Journal of Democracy, 14.1 (2003), pp. 6–17.
 50. ^ Quinlivan, James T. (1999). "Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East". International Security. 42 (2): 131-165. doi:10.1162/016228899560202. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. 
 51. ^ Chin, John; Song, Wonjun; Wright, Joseph (2022). "Personalization of Power and Mass Uprisings in Dictatorships". British Journal of Political Science (İngilizce). 53: 25-44. doi:10.1017/S0007123422000114 . ISSN 0007-1234. 
 52. ^ Powell, Jonathan (1 Aralık 2012). "Determinants of the Attempting and Outcome of Coups d'état". Journal of Conflict Resolution. 56 (6): 1017-1040. doi:10.1177/0022002712445732. ISSN 0022-0027. 
 53. ^ Braithwaite, Jessica Maves; Sudduth, Jun Koga (1 Ocak 2016). "Military purges and the recurrence of civil conflict". Research & Politics. 3 (1): 2053168016630730. doi:10.1177/2053168016630730 . ISSN 2053-1680. 
 54. ^ Leon, Gabriel (1 Nisan 2014). "Soldiers or politicians? Institutions, conflict, and the military's role in politics". Oxford Economic Papers. 66 (2): 533-556. CiteSeerX 10.1.1.1000.7058 $2. doi:10.1093/oep/gpt024. ISSN 0030-7653. 
 55. ^ a b Frantz, Erica; Stein, Elizabeth A. (4 Temmuz 2016). "Countering Coups Leadership Succession Rules in Dictatorships". Comparative Political Studies. 50 (7): 935-962. doi:10.1177/0010414016655538. ISSN 0010-4140. 
 56. ^ Talmadge, Caitlin (2015). The Dictator's Army: Battlefield Effectiveness in Authoritarian Regimes (İngilizce). Cornell University Press. ISBN 978-1501701757. 3 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 57. ^ Narang, Vipin; Talmadge, Caitlin (31 Ocak 2017). "Civil-military Pathologies and Defeat in War". Journal of Conflict Resolution. 62 (7): 1379-1405. doi:10.1177/0022002716684627. 
 58. ^ Brown, Cameron S.; Fariss, Christopher J.; McMahon, R. Blake (1 Ocak 2016). "Recouping after Coup-Proofing: Compromised Military Effectiveness and Strategic Substitution". International Interactions. 42 (1): 1-30. doi:10.1080/03050629.2015.1046598. ISSN 0305-0629. (abonelik gereklidir)
 59. ^ Bausch, Andrew W. (2018). "Coup-proofing and Military Inefficiencies: An Experiment". International Interactions. 44 (ja): 1-32. doi:10.1080/03050629.2017.1289938. ISSN 0305-0629. 
 60. ^ Bell, Curtis; Powell, Jonathan (30 Temmuz 2016). "Will Turkey's coup attempt prompt others nearby?". Washington Post. 21 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. 
 61. ^ Böhmelt, Tobias; Ruggeri, Andrea; Pilster, Ulrich (1 Nisan 2017). "Counterbalancing, Spatial Dependence, and Peer Group Effects*" (PDF). Political Science Research and Methods. 5 (2): 221-239. doi:10.1017/psrm.2015.55. ISSN 2049-8470. 22 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Ekim 2019. 
 62. ^ Easton, Malcolm R.; Siverson, Randolph M. (2018). "Leader survival and purges after a failed coup d'état". Journal of Peace Research. 55 (5): 596-608. doi:10.1177/0022343318763713. 
 63. ^ Escribà-Folch, Abel; Böhmelt, Tobias; Pilster, Ulrich (9 Nisan 2019). "Authoritarian regimes and civil–military relations: Explaining counterbalancing in autocracies". Conflict Management and Peace Science (İngilizce). 37 (5): 559-579. doi:10.1177/0738894219836285. hdl:10230/46774 . ISSN 0738-8942. 
 64. ^ Frantz, Erica; Kendall-Taylor, Andrea; Wright, Joseph; Xu, Xu (2020). "Personalization of Power and Repression in Dictatorships". The Journal of Politics. 82: 372-377. doi:10.1086/706049. ISSN 0022-3816. 
 65. ^ a b Juan José Linz (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner Publisher. s. 143. ISBN 978-1555878900. OCLC 1172052725. 22 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 66. ^ Michie, Jonathan, (Ed.) (2014). Reader's Guide to the Social Sciences. Routledge. s. 95. ISBN 978-1135932268. 22 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 67. ^ "Definition of authoritarian". Merriam Webster. 5 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2022. 
 68. ^ a b Todd Landman, Studying Human Rights (Routledge, 2003), p. 71 (citing Linz 1964 and others).
 69. ^ a b c Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies. 23 (3): 599. doi:10.1017/S0022216X00015868. 
 70. ^ "Definition of totalitarian". Merriam Webster. 24 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2022. 
 71. ^ a b c (according to Hannah Arendt)
 72. ^ "Definition of fascism". Merriam Webster. 13 Kasım 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2022. 
 73. ^ a b c d e f g h i j k l m Mark J. Gasiorowski, The Political Regimes Project, in On Measuring Democracy: Its Consequences and Concomitants (ed. Alex Inketes), 2006, pp. 110–111.
 74. ^ Heinrich, Andreas; Pleines, Heiko (2018). "The Meaning of 'Limited Pluralism' in Media Reporting under Authoritarian Rule". Politics and Governance. 6 (2): 103. doi:10.17645/pag.v6i2.1238 . 
 75. ^ O'Brien, Maire (1998). "Dissent and the emergence of civil society in post‐totalitarian China". Journal of Contemporary China. 7 (17): 153-166. doi:10.1080/10670569808724310. 
 76. ^ H. H. Lai (2006). "Religious policies in post-totalitarian China: Maintaining political monopoly over a reviving society". Journal of Chinese Political Science. 11: 55-77. doi:10.1007/BF02877033 . 
 77. ^ Mozur, Paul; Krolik, Aaron (17 Aralık 2019). "A Surveillance Net Blankets China's Cities, Giving Police Vast Powers". New York Times. 3 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. 
 78. ^ Qiang, Xiao (21 Şubat 2018). "The rise of China as a digital totalitarian state". Washington Post. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. 
 79. ^ Clarke, Michael (10 Mart 2018). "In Xinjiang, China's 'Neo-Totalitarian' Turn Is Already a Reality". The Diplomat. 27 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. 
 80. ^ Juan de Onis, "After Chavez, Authoritarianism Still Threatens Latin America"[Usurped], World Affairs (May 15, 2013): "the followers of the late President Hugo Chávez continue to apply the playbook of authoritarian populism throughout Latin America in their pursuit of more power...one of the Mercosur partners are challenging the basic political practices of authoritarian populism implanted in Venezuela."
 81. ^ Kurt Weyland, "Latin America's Authoritarian Drift: The Threat from the Populist Left" 25 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Journal of Democracy, Vol. 23, Issue 3 (July 2013), pp. 18–32.
 82. ^ Duckitt, J. (1989). "Authoritarianism and Group Identification: A New View of an Old Construct". Political Psychology. 10 (1): 63-84. doi:10.2307/3791588. JSTOR 3791588. 
 83. ^ Kemmelmeier, M.; Burnstein, E.; Krumov, K.; Genkova, P.; Kanagawa, C.; Hirshberg, M. S.; Erb, H. P.; Wieczorkowska, G.; Noels, K. A. (2003). "Individualism, Collectivism, and Authoritarianism in Seven Societies". Journal of Cross-Cultural Psychology. 34 (3): 304. doi:10.1177/0022022103034003005. 
 84. ^ Levitsky, Steven; Way, Lucan (2022). Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism (İngilizce). Princeton University Press. ISBN 978-0691169521. 
 85. ^ "EIU Democracy Index 2020 – World Democracy Report". Economist Intelligence Unit. 3 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2021. 
 86. ^ Frantz, Erica (2018). "Authoritarian Politics: Trends and Debates". Politics and Governance. 6 (2): 87-89. doi:10.17645/pag.v6i2.1498 . 
 87. ^ Citizens and the State in Authoritarian Regimes: Comparing China and Russia. Oxford, New York: Oxford University Press. 2020. ISBN 978-0190093495. 27 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. 
 88. ^ "In South Carolina, Democrats debated when a dictator is really a dictator. So what's the answer?". The Washington Post. 2020. 27 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. 
 89. ^ Truex, Rory (2016). Making Autocracy Work: Representation and Responsiveness in Modern China. Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9781316771785. ISBN 978-1107172432. 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 90. ^ Lueders, Hans (2022). "Electoral Responsiveness in Closed Autocracies: Evidence from Petitions in the former German Democratic Republic". American Political Science Review (İngilizce). 116 (3): 827-842. doi:10.1017/S0003055421001386. ISSN 0003-0554. 4 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 91. ^ Thomas H. Henriksen, American Power after the Berlin Wall (Palgrave Macmillan: 2007), p. 199: "experts emphasize that elections alone, without the full democratic panoply of an independent judiciary, free press, and viable political parties, constitute, in reality, illiberal democracies, which still menace their neighbors and destabilize their regions."
 92. ^ David P. Forsythe, Human Rights in International Relations (Cambridge University Press, 2012), p. 231: "Illiberal democracies may have reasonably free and fair national elections based on broad suffrage, but they do not counteract the tyranny of the majority with effective protections for ethnic and religious minorities or various types of dissenters."
 93. ^ Rod Hague & Martin Harrop, Political Science: A Comparative Introduction (7th ed.: Palgrave Macmillan: 2007), p. 259: "The gradual implementation of the rule of law and due process is an accomplishment of liberal politics, provide a basis for distinguishing liberal from illiberal democracies, and both from authoritarian regimes."
 94. ^ Vladimir Popov, "Circumstances versus Policy Choices: Why Has the Economic Performance of the Soviet Successor States Been So Poor" in After the Collapse of Communism: Comparative Lessons of Transition (eds. Michael McFaul & Kathryn Stoner-Weiss: Cambridge University Press, 2004), p. 20: "The least efficient institutions are in illiberal democracies combining poor rule of law with democracy ... Less democratic regimes with weak rule of law ... appear to do better than illiberal democracies in maintaining institutional capacity."
 95. ^ Hegre, Håvard; Ellington, Tanja; Gates, Scott; Nils Petter Gleditsch (2001). "Towards A Democratic Civil Peace? Opportunity, Grievance and Civil War 1816–1992". American Political Science Review. 95: 33-48. doi:10.1017/S0003055401000119. 6 Nisan 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 96. ^ Ray, James Lee (2013). Elman, Colin; Miriam Fendius Elman (Ed.). A Lakatosian View of the Democratic Peace Research Program From Progress in International Relations Theory (PDF). MIT Press. 25 Haziran 2006 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 97. ^ R. J. Rummel (1997). Power kills: democracy as a method of nonviolence. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers. ISBN 978-1560002970. 
 98. ^ Daniel Lederman, Norman Loayza, & Rodrigo Res Soares, "Accountability and Corruption: Political Institutions Matter" 19 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., World Bank Policy Research Working Paper No. 2708 (November 2001).
 99. ^ Abadie, Alberto (May 2006). "Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism". American Economic Review. 96 (2): 50-56. doi:10.1257/000282806777211847. 24 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2019. 
 100. ^ a b c Magen, Amichai (January 2018). "Fighting Terrorism: The Democracy Advantage". Journal of Democracy. 29 (1): 111-125. doi:10.1353/jod.2018.0009. 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 101. ^ Gibson, Edward L. (2013). Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies. Cambridge University Press. ISBN 978-0521192231. 26 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 102. ^ a b c Levitsky, Steven; Way, Lucan A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge University Press. ss. 5-7. ISBN 978-1139491488. 12 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2019. 
 103. ^ Mufti, Mariam (2018). "What Do We Know about Hybrid Regimes after Two Decades of Scholarship?". Politics and Governance. 6 (5): 112-119. doi:10.17645/pag.v6i2.1400 . 
 104. ^ Tomasky, Michael (1 Temmuz 2019). "Do the Republicans Even Believe in Democracy Anymore?". New York Times. 2 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2019. 
 105. ^ Levitsky & Way (2010), pp. 7–12.
 106. ^ Weber, Eugen (1964). Varieties of fascism : doctrines of revolution in the twentieth century (reprint bas.). New York: Van Nostrand. ISBN 978-0898744446. 
 107. ^ Laclau, Ernesto (1977). Politics and ideology in Marxist theory : capitalism, fascism, populism (English-language bas.). Londra: Verso. ISBN 978-1844677887. 
 108. ^ Fritzsche, Peter (1990). Rehearsals for fascism : populism and political mobilization in Weimar Germany (1st printing bas.). New York: Oxford Univ. Press. ISBN 978-0195057805. 
 109. ^ Griffin, Roger (1991). The nature of fascism (1st American bas.). New York: St. Martin's Press. ISBN 978-0312071325. 
 110. ^ Payne, Stanley G. (1995). A history of fascism, 1914–45. Londra: UCL Press. ISBN 978-0299148744. 
 111. ^ Eatwell, Roger (1996). Fascism : a history (1st American bas.). New York: Allen Lane. ISBN 978-0713991475. 
 112. ^ Laqueur, Walter (1996). Fascism : past, present, future  (reprint bas.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0195117936. 
 113. ^ Reich, Wilhelm (2000). The mass psychology of fascism  (3rd revised and enlarged bas.). New York: Farrar, Straus & Giroux. ISBN 978-0374508845. 
 114. ^ Paxton, Robert (2004). The Anatomy of Fascism (1.1isbn=978-1400040940 bas.). New York: Knopf Imprint. 
 115. ^ Nolte, Ernst (1965). The Three Faces of Fascism: Action Française, Italian Fascism, National Socialism. Translated by Leila Vennewitz. London: Weidenfeld and Nicolson. p. 300. 978-0030522406.
 116. ^ Turner, Henry Ashby (1975). Reappraisals of Fascism. New Viewpoints. p. 162. 978-0531055793. "[Fascism]'s goals of radical and authoritarian nationalism".
 117. ^ Hagtvet, Bernt; Larsen, Stein Ugelvik; Myklebust, Jan Petter, eds. (1984). Who Were the Fascists: Social Roots of European Fascism. Columbia University Press. p. 424. 978-8200053316. "[...] organized form of integrative radical nationalist authoritarianism".
 118. ^ Paxton, Robert (2004). The Anatomy of Fascism. Alfred A. Knopf. pp. 32, 45, 173. 978-1400040940.
 119. ^ Delzell, Charles F. (Bahar 1988). "Remembering Mussolini". The Wilson Quarterly. Washington, D.C.: Wilson Quarterly. 12 (2): 127. JSTOR 40257305. 13 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2022.  Retrieved April 8, 2022
 120. ^ Bluth, C. (2011). Crisis on the Korean Peninsula. Potomac Books. s. 62. ISBN 978-1-57488-887-4. 5 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2023. 
 121. ^ a b c Radu Cinpoes, Nationalism and Identity in Romania: A History of Extreme Politics from the Birth of the State to EU Accession, p. 70.
 122. ^ Tavernise, Sabrina (9 Nisan 2022). "Putin's War in Ukraine Shatters an Illusion in Russia". The New York Times. New York Times. 
 123. ^ Przeworski, Adam; Limongi, Fernando (1993). "Political Regimes and Economic Growth". Journal of Economic Perspectives (İngilizce). 7 (3): 51-69. doi:10.1257/jep.7.3.51 . hdl:10438/12235. ISSN 0895-3309. 
 124. ^ Rodrik, Dani (9 Ağustos 2010). "The Myth of Authoritarian Growth | by Dani Rodrik". Project Syndicate (İngilizce). 18 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2022. 
 125. ^ Acemoglu, Daron; Naidu, Suresh; Restrepo, Pascual; Robinson, James A. (2019). "Democracy Does Cause Growth". Journal of Political Economy. 127 (1): 47-100. doi:10.1086/700936. hdl:1721.1/124287 . ISSN 0022-3808. 4 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 126. ^ Sen, A. K. (1999). "Democracy as a Universal Value". Journal of Democracy. 10 (3): 3-17. doi:10.1353/jod.1999.0055. 
 127. ^ Gerring, John; Gjerløw, Haakon; Knutsen, Carl Henrik (2022). "Regimes and industrialization". World Development (İngilizce). 152: 105791. doi:10.1016/j.worlddev.2021.105791. hdl:10852/89922 . ISSN 0305-750X. 
 128. ^ a b Morton H. Halperin, Joseph T. Siegle, & Michael M. Weinstein, The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace 7 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Council on Foreign Relations/Psychology Press, 2005).
 129. ^ Franco, Á.; Álvarez-Dardet, C.; Ruiz, M. T. (2004). "Effect of democracy on health: ecological study". BMJ. 329 (7480): 1421-1423. doi:10.1136/bmj.329.7480.1421. PMC 535957 $2. PMID 15604165. 
 130. ^ The Federal Police 5 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Federal Ministry of the Interior, Building and Community of Germany
 131. ^ Cox, David (2005). Sign Wars: The Culture Jammers Strike Back!. LedaTape Organisation. s. 108. ISBN 978-0980770155. Erişim tarihi: 22 Ekim 2011. 
 132. ^ McLaughlin, Paul (2007). Anarchism and Authority. Aldershot: Ashgate. s. 10. ISBN 978-0754661962. 
 133. ^ "Retired Site PBS Programs". pbs.org. 7 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2016. 
 134. ^ "The way of the hippie is antithetical to all repressive hierarchical power structures since they are adverse to the hippie goals of peace, love and freedom ... Hippies don't impose their beliefs on others. Instead, hippies seek to change the world through reason and by living what they believe."Stone, Skip. "The Way of the Hippy". www.hipplanet.com. 26 Ağustos 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 135. ^ "The challenge of the past". The Economist. 22 Ekim 1998. 18 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2018. 
 136. ^ a b c d Ignatieff, Michael (10 Temmuz 2014). "Are the Authoritarians Winning?". New York Review of Books. 22 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 137. ^ Fairbanks, Charles H. Jr. (16 Ocak 2014). "Causes of Authoritarianism in the Former Soviet Republics". Heinrich Boell Stiftung. 6 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2018. 
 138. ^ Bradley, Matt (19 Aralık 2020). "10 years after Arab Spring, autocratic regimes hold the upper hand". NBC News. 28 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 139. ^ Robinson, Kali (2 Aralık 2020). "The Arab Spring at Ten Years: What's the Legacy of the Uprisings?". Council on Foreign Relations. 1 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023. 
 140. ^ a b Levitsky, Steven; Way, Lucan (January 2015). "The Myth of Democratic Recession" (PDF). Journal of Democracy. 26 (1): 45-58. doi:10.1353/jod.2015.0007. 28 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 141. ^ "Freedom in the World 2018 Democracy in Crisis". Freedom House. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 142. ^ "New Report: Freedom in the World 2020 finds established democracies are in decline". Freedom House (İngilizce). 15 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2020. 
 143. ^ Tsourapas, Gerasimos (2020). "Global Autocracies: Strategies of Transnational Repression, Legitimation, and Co-Optation in World Politics". International Studies Review (İngilizce). 23 (3): 616-644. doi:10.1093/isr/viaa061 . ISSN 1521-9488. 
 144. ^ Leonhardt, David (17 Eylül 2022). "Democracy Challenged 'A Crisis Coming': The Twin Threats to American Democracy". The New York Times. New York Times. 20 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2022. 
 145. ^ "Democracy Report 2022 Autocratization Changing Nature?" (PDF). V-Dem. 2 Mart 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2022. 
 146. ^ Frum, David (November 2018). "The Republican Party Needs to Embrace Liberalism". Atlantic. 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 147. ^ Tharoor, Ishaan (9 Şubat 2017). "The man who declared 'the end of history' fears for democracy's future". Washington Post. 30 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 148. ^ "Middle East review of 2012: the Arab Winter". The Telegraph. 10 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2014. 
 149. ^ "Analysis: Arab Winter is coming to Baghdad". The Telegraph. The Jerusalem Post. 14 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2014. 
 150. ^ "Expert Warns of America's Coming 'Arab Winter'". CBN. 8 Eylül 2014. 9 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2014. 
 151. ^ "The Arab Winter". The New Yorker. 28 Aralık 2011. 25 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2014. 
 152. ^ "Arab Spring or Arab Winter?". The New Yorker. 18 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2014. 
 153. ^ Ruthven, Malise (23 Haziran 2016). "How to Understand ISIS". New York Review of Books. 63 (11). 7 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2016. 
 154. ^ Yun Ru Phua. "After Every Winter Comes Spring: Tunisia's Democratic Flowering – Berkeley Political Review". Bpr.berkeley.edu. 29 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2017. 
 155. ^ Cowen, Tyler (3 Nisan 2017). "China's Success Explains Authoritarianism's Allure". Bloomberg. 18 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 156. ^ Bhagavan, Manu (21 Mart 2016). "We are witnessing the rise of global authoritarianism on a chilling scale". Qz.com. 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 157. ^ "Can it Happen Here? review: urgent studies in rise of authoritarian America (Review of Cass Sunstein book Can It Happen Here?: Authoritarianism in America)". The Guardian. 8 Nisan 2018. 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 158. ^ Cowen, Tyler (4 Nisan 2017). "Why is authoritarianism on the rise?". marginalrevolution.com. 5 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 159. ^ a b c Upchurch, H. E. (22 Aralık 2021). Cruickshank, Paul; Hummel, Kristina (Ed.). "The Iron March Forum and the Evolution of the "Skull Mask" Neo-Fascist Network" (PDF). CTC Sentinel. West Point, New York: Combating Terrorism Center. 14 (10): 27-37. 27 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 19 Ocak 2022. 
 160. ^ a b c d e f g "Sectors of the U.S. Right Active in the Year 2011". The Public Eye. Political Research Associates. 16 Nisan 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül 2019. 
 161. ^ a b  • Zaitchik, Alexander (19 Ekim 2006). "The National Socialist Movement Implodes". SPLCenter.org. Montgomery, Alabama: Southern Poverty Law Center. 19 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2020. The party's problems began last June, when Citizens Against Hate discovered that NSM's Tulsa post office box was shared by The Joy of Satan Ministry, in which the wife of NSM chairman emeritus Clifford Herrington is High Priestess. [...] Within NSM ranks, meanwhile, a bitter debate was sparked over the propriety of Herrington's Joy of Satan connections. [...] Schoep moved ahead with damage-control operations by nudging chairman emeritus Herrington from his position under the cover of "attending to personal matters." But it was too late to stop NSM Minister of Radio and Information Michael Blevins, aka Vonbluvens, from following White out of the party, citing disgust with Herrington's Joy of Satan ties. "Satanism," declared Blevins in his resignation letter, "affects the whole prime directive guiding the [NSM] – SURVIVAL OF THE WHITE RACE." [...] NSM was now a Noticeably Smaller Movement, one trailed in extremist circles by a strong whiff of Satanism and related charges of sexual impropriety associated with Joy of Satan initiation rites and curiously strong teen recruitment efforts.   • "National Socialist Movement". SPLCenter.org. Montgomery, Alabama: Southern Poverty Law Center. 2020. 8 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2020. The NSM has had its share of movement scandal. In July 2006, it was rocked by revelations that co-founder and chairman emeritus Cliff Herrington's wife was the "High Priestess" of the Joy of Satan Ministry, and that her satanic church shared an address with the Tulsa, Okla., NSM chapter. The exposure of Herrington's wife's Satanist connections caused quite a stir, particularly among those NSM members who adhered to a racist (and heretical) variant of Christianity, Christian Identity. Before the dust settled, both Herringtons were forced out of NSM. Bill White, the neo-Nazi group's energetic spokesman, also quit, taking several NSM officials with him to create a new group, the American National Socialist Workers Party. 
 162. ^ a b "The National Socialist Movement". Adl.org. New York City: Anti-Defamation League. 2020. 22 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2020. 
 163. ^ Şablon:Cita publicación
 164. ^ Juan J. Linz, An Authoritarian Regime: The Case of Spain, in Cleavages, Ideologies and Party Systems (eds. Eric Allard & Yrjo Littunen) (Helsinki: Academic, 1964). Análisis opuesto de Vicenç Navarro, Franquismo o fascismo 18 Mayıs 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Público, 11 de julio de 2013.
 165. ^ a b c Şablon:Cita libro
 166. ^ Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo; Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos; Erich Fromm, Miedo a la libertad; Raymond Aron, Democracia y totalitarismo; Maurice Duverger, De la dictadure; George Orwell, 1984 (novela).
 167. ^ Şablon:Cita libro
 168. ^ Florencio Jiménez, Psicología de las relaciones de autoridad y de poder, UOC, 2006, ISBN 84-9788-429-9, pg. 151: ... autores, como Stone (1980) niegan la posibilidad de un autoritarismo de izquierdas, defendiendo que los datos y argumentos ofrecidos a favor de ella son inconsistentes. Stone defiende que el autoritarismo es esencialmente de derechas, y que la existencia de posibles autoritarios de izquierdas sería, en todo caso, testimonial ... A su juicio se trata, simplemente, de un mito ... aportar ejemplos históricos de regímenes de izquierdas que han podido actuar "autoritariamente", supone una modificación del nivel de análisis, que pasa de ser psicológico (cuando se habla de personas autoritarias) a sociológico (regímenen autoritarios). Eysenck (1981) ... trató de desmontar las argumentaciones de Stone, a partir entre otras cosas de sus propios estudios, así como de la realidad política social de comportamientos autoritarios en personas o regímenes de izquierdas.
 169. ^ Página del Political Science Department de la Universidad de Colorado.
 170. ^ Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies 23 (3): 599. doi:10.1017/S0022216X00015868
 171. ^ H.R. Trevor-Roper, The Phenomenon of Fascism, en S. Woolf (ed.), Fascism in Europe (London: Methuen, 1981), especialmente p. 26. Citado en Roger Eatwell "Reflections on Fascism and Religion".
 172. ^ Sadr, Omar (23 Mart 2022). "Afghanistan's Public Intellectuals Fail to Denounce the Taliban". Fair Observer. 23 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 173. ^ "Freedom in the World Angola Report". 6 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 174. ^ Vincent, Rebecca (19 Mayıs 2013). "When the music dies: Azerbaijan one year after Eurovision". Al Jazeera. 7 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2013. Over the past several years, Azerbaijan has become increasingly authoritarian, as the authorities have used tactics such as harassment, intimidation, blackmail, attack and imprisonment to silence the regime’s critics, whether journalists, bloggers, human rights defenders, political activists or ordinary people taking to the streets in protest. 
 175. ^ "Azerbaijan: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 20 Nisan 2023. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 176. ^ "Bahrain: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 26 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 177. ^ Nebil Husayn, Authoritarianism in Bahrain: Motives, Methods and Challenges 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., AMSS 41st Annual Conference (September 29, 2012); Parliamentary Elections and Authoritarian Rule in Bahrain 17 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (January 13, 2011), Stanford University
 178. ^ Rausing, Sigrid (7 Ekim 2012). "Belarus: inside Europe's last dictatorship". The Guardian. Londra. 26 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2014. 
 179. ^ "Belarus's Lukashenko: "Better a dictator than gay"". Berlin. Reuters. 4 Mart 2012. 6 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. ...German Foreign Minister's branding him 'Europe's last dictator' 
 180. ^ "Profile: Alexander Lukashenko". BBC News. BBC. 9 Ocak 2007. 23 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2014. ..an authoritarian ruling style is characteristic of me [Lukashenko] 
 181. ^ "Essential Background – Belarus". Human Rights Watch. 2005. 15 Ocak 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2006. 
 182. ^ "Human rights by country – Belarus". Amnesty International Report 2007. Amnesty International. 2007. 12 Aralık 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2007. 
 183. ^ "Freedom in the World Burundi Report". 18 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 184. ^ Elisabeth Bumiller (16 Kasım 2012). "In Cambodia, Panetta Reaffirms Ties With Authoritarian Government". The New York Times. 2 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. 
 185. ^ Morgenbesser, Lee (2020). "The Rise of Sophisticated Authoritarianism in Southeast Asia". Cambridge University Press (İngilizce). doi:10.1017/9781108630061. 1 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2020. 
 186. ^ a b Freedom in the World 2016: Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom Under Pressure (PDF). Freedom House. 2016. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Mayıs 2023. 
 187. ^ "Amnesty International Report 2009: State of the World's Human Rights". Amnesty International. 2009. 8 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. 
 188. ^ Kennedy, John; Nagao, Haruka; Liu, Hongyan (2018). "Voting and Values: Grassroots Elections in Rural and Urban China". Politics and Governance. 6 (2). s. 90. doi:10.17645/pag.v6i2.1331 . 
 189. ^ "China: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 14 Haziran 2023. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 190. ^ "Freedom in the World Republic of Congo Report". 21 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 191. ^ "Cuba: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 6 Temmuz 2023. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 192. ^ Ariana Eunjung Cha, China, Cuba, Other Authoritarian Regimes Censor News From Iran 18 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (June 27, 2009), The Washington Post; Shanthi Kalathil and Taylor Boas, Internet and State Control in Authoritarian Regimes: China, Cuba and the Counterrevolution 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (July 16, 2001), Carnegie Endowment for International Peace.
 193. ^ Amr Adly, The Economics of Egypt’s Rising Authoritarian Order 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Carnegie Middle East Center, June 18, 2014; Nathan J. Brown & Katie Bentivoglio, Egypt's Resurgent Authoritarianism: It's a Way of Life 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Carnegie Endowment for International Peace, October 9, 2014; Roula Khalaf, Sisi’s Egypt: The march of the security state 26 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Financial Times (December 19, 2016); Peter Hessler, Egypt's Failed Revolution 2 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., New Yorker, January 2, 2017.
 194. ^ "Freedom in the World Equatorial Guinea Report". 24 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 195. ^ "Freedom in the World Eritea Report". 20 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 196. ^ "Freedom in the World Gabon Report". 4 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 197. ^ Juan José Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes 26 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Lynne Rienner, 2000), p. 36.
 198. ^ "Jordan: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 199. ^ a b Yom, Sean (16 Mayıs 2017). "Why Jordan and Morocco are doubling down on royal rule". Washington Post. 2 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2017. 
 200. ^ "Laos: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 201. ^ Beckert, Jen. "Communitarianism." International Encyclopedia of Economic Sociology. London: Routledge, 2006. 81.
 202. ^ "Governance of Morocco". Fanack.com. 19 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. 
 203. ^ "Morocco: The Promise of Democracy and the Reality of Authoritarianism". IAI Istituto Affari Internazionali (İtalyanca). 27 Nisan 2016. 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. 
 204. ^ "Mozambique: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 205. ^ Daniel Byman, Pyongyang’s Survival Strategy: Tools of Authoritarian Control in North Korea 28 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., International Security, Vol. 35, issue 1, pp. 44–74 (Summer 2010); Chico Harlan, In authoritarian North Korea, hints of reform 26 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Washington Post, September 3, 2012.
 206. ^ "North Korea: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 207. ^ "Oman". freedomhouse.org (İngilizce). 24 Ocak 2017. 9 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019. 
 208. ^ "Authoritarianism in Palestine". Middle East Monitor (İngilizce). 11 Ekim 2014. 23 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019. 
 209. ^ "Dictators Continue to Score in International Sporting Events". Freedom House. 11 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 210. ^ Nikolay Petrov and Michael McFaul, The Essence of Putin's Managed Democracy 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (October 18, 2005), Carnegie Endowment for International Peace; Tom Parfitt, Billionaire tycoon Mikhail Prokhorov who is running in the 4 March election says it is time for evolution not revolution 26 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (January 11, 2012), The Guardian; Richard Denton, Russia's 'managed democracy' 26 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (May 11, 2006), BBC News.
 211. ^ "Nations in Transit 2014 – Russia". Freedom House. 30 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. 
 212. ^ "The Myth of the Authoritarian Model – How Putin's Crackdown Holds Russia Back" (PDF). The Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford. 6 Ekim 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2014. 
 213. ^ "Russia: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 24 Mayıs 2023. 21 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 214. ^ "Freedom in the World Rwanda Report". 6 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 215. ^ Toby Craig Jones, Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia (2011), Harvard University Press, pp. 5, 14–15; Kira D. Baiasu, Sustaining Authoritarian Rule 2 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Fall 2009, Volume 10, Issue 1 (September 30, 2009), Northwestern Journal of International Affairs.
 216. ^ "Saudi Arabia: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 2 Haziran 2022. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 217. ^ "Lee Kuan Yew leaves a legacy of authoritarian pragmatism". 23 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2017. 
 218. ^ "January 5, 2017 Fear, smear and the paradox of authoritarian politics in Singapore". 6 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2017. 
 219. ^ "Freedom in the World South Sudan Report". 21 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 220. ^ "Syria: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 21 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 221. ^ Heydemann, Steven; Leenders, Reinoud (2013). Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran. Stanford University Press. s. 13. ISBN 978-0804793339. 
 222. ^ "Freedom in the World Tajikistan Report". 20 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 223. ^ Esena, Berk; Gumuscub, Sebnem (2016). "Rising competitive authoritarianism in Turkey". Third World Quarterly. Cilt 37. ss. 1581-1606. doi:10.1080/01436597.2015.1135732. 23 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020. ; Ramazan Kılınç, Turkey: from conservative democracy to popular authoritarianism 22 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., [./OpenDemocracy openDemocracy] (December 5, 2015).
 224. ^ "Turkey: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 28 Haziran 2023. 21 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 225. ^ "Turkmenistan". hrw.org. 2 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2016. 
 226. ^ "Turkmenistan: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 227. ^ "The dark side of the United Arab Emirates". newint.org. 7 Eylül 2015. 10 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2017. 
 228. ^ "United Arab Emirates profile". 29 Ağustos 2017. 27 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2017 – www.bbc.com vasıtasıyla. 
 229. ^ "Freedom in the World Uganda Report". 14 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 230. ^ "Uzbekistan: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 20 Nisan 2023. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 231. ^ Neil J. Melvin, Uzbekistan: Transition to Authoritarianism on the Silk Road 19 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Harwood Academic, 2000), pp. 28–30.
 232. ^ Shahram Akbarzadeh, "Post-Soviet Central Asia: The Limits of Islam" in Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity (Oxford University Press, 2012: eds. Rainer Grote & Tilmann J. Röder), p. 428.
 233. ^ "An Uzbek spring has sprung, but summer is still a long way off". The Economist. 14 Aralık 2017. ISSN 0013-0613. 7 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019. 
 234. ^ Human Rights Watch, Venezuela: Chávez’s Authoritarian Legacy: Dramatic Concentration of Power and Open Disregard for Basic Human Rights 10 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., March 5, 2013; Kurt Weyland, Latin America's Authoritarian Drift: The Threat from the Populist Left 1 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Journal of Democracy, Vol. 24, No. 3 (July 2013), pp. 18–32.
 235. ^ "Venezuela: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 3 Şubat 2022. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 236. ^ "Vietnam: Country Profile". Freedom House (İngilizce). 20 Haziran 2023. 23 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 237. ^ Thomas Fuller, In Hard Times, Open Dissent and Repression Rise in Vietnam (April 23, 2013), The New York Times
 238. ^ "Freedom in the World Algeria Report". 21 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 239. ^ Todd L. Edwards, Argentina: A Global Studies Handbook (2008), pp. 45–46; Steven E. Sanderson, The Politics of Trade in Latin American Development (1992), Stanford University Press, p. 133; William C. Smith, Reflections on the Political Economy of Authoritarian Rule and Capitalist Reorganization in Contemporary Argentina, in Generals in Retreat: The Crisis of Military Rule in Latin America 9 Nisan 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (1985), eds. Philip J. O'Brien & Paul A. Cammack, Manchester University Press.
 240. ^ Guillermo A. O'Donnell, Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966–1973, in Comparative Perspective (University of California Press, 1988); James M. Malloy, Authoritarianism and Corporatism in Latin America: The Modal Pattern, in Democracy in Latin America: Patterns and Cycles (1996; ed. Roderic A. Camp), p. 122; Howard J. Wiards, Corporatism and Comparative Politics: The Other Great "ism" (1997), pp. 113–114.
 241. ^ James M. Malloy, Authoritarianism and Corporatism in Latin America: The Modal Pattern, in Democracy in Latin America: Patterns and Cycles (ed. Roderic A. Camp), p. 122; Thomas E. Skidmore, The Political Economy of Policy-making in Authoritarian Brazil, 1967–70, in Generals in Retreat: The Crisis of Military Rule in Latin America (1985), eds. Philip J. O'Brien & Paul A. Cammack, Manchester University Press.
 242. ^ Thomas Carothers, Q&A: Is Burma Democratizing? 21 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (April 2, 2012), Carnegie Endowment for International Peace; President Discusses Burma/Myanmar in Transition at World Affairs Council Sacramento 26 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (April 3, 2013), Asia Foundation; Louise Arbour, In Myanmar, Sanctions Have Had Their Day 22 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (March 5, 2012), The New York Times.
 243. ^ McCurry, Stephanie (21 Haziran 2020). "The Confederacy Was an Antidemocratic, Centralized State". The Atlantic (İngilizce). 21 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2022. 
 244. ^ Dal Lago, Enrico (2018). Civil War and Agrarian Unrest: The Confederate South and Southern Italy. Cambridge University Press. s. 79. ISBN 978-1-108-34062-5. ...The slaveholding elites' project of Confederate nation building... the idea that the Confederacy was a "herrenvolk democracy" or "democracy of the white race" 
 245. ^ Steven E. Sanderson, The Politics of Trade in Latin American Development (1992), Stanford University Press, p. 133; Carlos Huneeus, Political Mass Mobilization Against Authoritarian Rule: Pinochet's Chile, 1983–88, in Civil Resistance and Power Politics:The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present 4 Nisan 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (2009), Oxford University Press (eds. Adam Roberts & Timothy Garton Ash).
 246. ^ a b "Freedom in the World Democratic Republic of Congo Report". 2 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 247. ^ "Franjo Tudjman, Authoritarian leader whose communist past and nationalist obsessions fuelled his ruthless pursuit of an independent Croatia". The Guardian. 13 Aralık 1999. 8 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2019. 
 248. ^ "Franjo Tuđman". Encyclopædia Britannica. 6 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2019. 
 249. ^ Maye Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule (2004); Andrea M. Perkins, Mubarak's Machine: The Durability of the Authoritarian Regime in Egypt 5 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (M.A. thesis, April 8, 2010, University of South Florida).
 250. ^ "Quest to extradite Ethiopia's dictator Mengistu as Mugabe departs | DW | 11.12.2017". Deutsche Welle. 9 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 251. ^ "Freedom in the World Ethiopia Report". 20 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2018. 
 252. ^ "Is Fijian-style authoritarianism spreading?". Australian Broadcasting Corporation. 30 Temmuz 2015. 22 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 253. ^ "Fiji election renews semi-authoritarian rule". Emerald Expert Briefings. oxan-es. 2018. doi:10.1108/OXAN-ES239981. 
 254. ^ "Fijilive – an authoritarian government: Rabuka Gateway to Fiji, Fiji News, Fiji Rugby, Fiji Football, Fiji Sports, Fiji Picture Gallery, Fiji Business, etc". 28 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 255. ^ Carnegie, Paul; Tarte, Sandra (2018). "The Politics of Transition in Fiji: Is it Charting a Democratic Course?". Australian Journal of Politics & History. 64 (2): 277-292. doi:10.1111/ajph.12458. 22 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 256. ^ Fischer-Galati, Stephen (2002). "Sources of Authoritarianism in Eastern and South-Eastern Europe". Berg-Schlosser, Dirk; Mitchell, Jeremy (Ed.). Authoritarianism and Democracy in Europe, 1919–39: Comparative Analyses . Palgrave Macmillan. ss. 67-68. ISBN 978-1-349-42826-7. 
 257. ^ Ibrahim, Youssef M. (17 Ocak 1979). "Years of Autocratic Rule by the Shah Threw Iran Into Turbulence". The New York Times. ISSN 0362-4331. 19 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019. 
 258. ^ Waxman, Olivia B. (10 November 2020). "Historian: Today's Authoritarian Leaders Aren't Fascists – But They Are Part of the Same Story" 2 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Time. Retrieved 3 August 2021.
 259. ^ Gaddafi's 41-Year-Long Rule 3 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Washington Post; Martin Asser, The Muammar Gaddafi Story 17 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (21 October 2011), BBC News; Alistair Dawber, One Libyan in three wants return to authoritarian rule 5 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (16 February 2012), Independent.
 260. ^ Misiunas, Romuald J. (1970). "Fascist Tendencies in Lithuania". Slavonic and East European Review. 48 (110): 88-109. JSTOR 4206165. 
 261. ^ Matthew Brunwasser, Concerns Grow About Authoritarianism in Macedonia 4 Nisan 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The New York Times, October 13, 2011.
 262. ^ Andrew MacDowall, Fears for Macedonia's fragile democracy amid 'coup' and wiretap claims 5 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Guardian, February 27, 2015.
 263. ^ Rolfs, D. (2009). No Peace for the Wicked: Northern Protestant Soldiers and the American Civil War. University of Tennessee Press. s. 18. ISBN 978-1-57233-662-9. 13 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2023. 
 264. ^ Smith, Haig Z. (2022). "The Plymouth Company and Massachusetts Bay Company (1622–1639): Establishing Theocratic Corporate Governance". Religion and Governance in England's Emerging Colonial Empire, 1601–1698. Cham: Springer International Publishing. ss. 71-111. doi:10.1007/978-3-030-70131-4_3. ISBN 978-3-030-70130-7. 
 265. ^ "Montenegro's Prime Minister Resigns, Perhaps Bolstering Country's E.U. Hopes". The New York Times. 26 Ekim 2016. 3 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2018. 
 266. ^ "Montenegro's Djukanovic Declares Victory In Presidential Election". Radio Free Europe. 16 Nisan 2018. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2018. 
 267. ^ "Djukanovic si riprende il Montenegro con la benedizione di Bruxelles". eastwest.eu. 17 Nisan 2018. 2 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2018. 
 268. ^ "Đukanović – posljednji autokrat Balkana". Deutsche Welle. 18 Haziran 2013. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2018. 
 269. ^ "Montenegro veteran PM Djukanovic to run for presidency". France 24. 19 Mart 2018. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2018. 
 270. ^ Pinto, António Costa (2006). "Authoritarian legacies, transitional justice and state crisis in Portugal's democratization". Democratization. 13 (2): 173-204. doi:10.1080/13510340500523895.  Working paper 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
 271. ^ Tracy Kuperus, Building a Pluralist Democracy: An Examination of Religious Associations in South Africa and Zimbabwe, in Race and Reconciliation in South Africa: A Multicultural Dialogue in Comparative Perspective (eds. William E. Van Vugt & G. Daan Cloete), Lexington Books, 2000.
 272. ^ The South Africa Reader: History, Culture, Politics (eds. Clifton Crais & Thomas V. McClendon; Duke University Press, 2014), p. 279.
 273. ^ The Other R.O.K.: Memories of Authoritarianism in Democratic South Korea 10 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (October 11, 2011), Woodrow Wilson International Center for Scholars; Sangmook Lee, Democratic Transition and the Consolidation of Democracy in South Korea 24 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. July 2007, Taiwan Journal of Democracy, Volume 3, No. 1, pp. 99–125.
 274. ^ Hyug Baeg Im, The Rise of Bureaucratic Authoritarianism in South Korea 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., World Politics Vol. 39, Issue 2 (January 1987), pp. 231–257
 275. ^ Richard Gunther, The Spanish Model Revisited, in The Politics and Memory of Democratic Transition: The Spanish Model 27 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., (eds. Diego Muro & Gregorio Alonso), Taylor & Francis 2010, p. 19.
 276. ^ Freedom in the World 2016: Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom Under Pressure (PDF). Freedom House. 2016. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Mayıs 2023. 
 277. ^ Leng, Shao-chuan; Lin, Cheng-yi (1993). "Political Change on Taiwan: Transition to Democracy?". The China Quarterly. 136 (136): 805-839. doi:10.1017/S0305741000032343. ISSN 0305-7410. JSTOR 655592. ; Shirley A. Kan, Congressional Research Service, Democratic Reforms in Taiwan: Issues for Congress 19 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (May 26, 2010); Taiwan's Electoral Politics and Democratic Transition: Riding the Third Wave (1996), eds. Charles Chi-Hsiang Chang & Hung-Mao Tien; Edward S. Steinfeld, Playing Our Game:Why China's Rise Doesn't Threaten the West (2010), Oxford University Press, pp. 217–222.
 278. ^ Erik J. Zürcher, Turkey: A Modern History (I.B. Tauris: rev. ed. 1997), pp. 176–206.
 279. ^ Ayşe Gül Altınay, The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey (Palgrave Macmillan, 2004), pp. 19–20.
 280. ^ Andjelic, Neven (2003). Bosnia-Herzegovina: The End of a Legacy. Frank Cass. s. 36. ISBN 978-0-7146-5485-0. 
 281. ^ McGoldrick, Dominic (2000). "Accommodating National Identity in National Law and International Law". Tierney, Stephen (Ed.). Accommodating National Identity: New Approaches in International and Domestic Law. Martinus Nijhoff Publishers. s. 17. ISBN 978-90-411-1400-6. 
 282. ^ "Milosevic: Serbia's fallen strongmany". BBC. 30 Mart 2001. 20 Eylül 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2018. 
 283. ^ Pribićević. "Serbia – From Authoritarian Regime to Democracy." Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies. Project MUSE. 

Not listesi

değiştir
 1. ^ FijiFirst'ün lideri Frank Bainimarama halen ülkeyi yönetirken, 2006 darbesi sonrasında seçimsiz geçen sekiz yılın ardından 2014 yılında yeniden demokratik seçimler düzenlenmiştir.