Portal:Türk tarihi

değiştirTürk tarihi Portali
Hiung nu'lardan kalan altın bir kemer bağı (M.Ö.300)
Hiung nu'lardan kalan altın bir kemer bağı (M.Ö.300)

Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.

Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olmuştur.[1][2] Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).

devamı...

 1. ^ Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiyenin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s.1.
 2. ^ Büyük Larousse, Türkler maddesi, İnterpress
değiştirGündemdeki madde
Türkmenistan'da 100 manat (Oğuz Han)

Oğuz Han - Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası. Oğuz Han tarihî şahsiyet değildir. Uğuz Han, Uz Han veya Oğur (Ogur, Ugur) Han olarak da bilinir. Oğuz Kağan Destanı'nın başkişisi.

Mitolojide, ilk Türk Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilir. Bütün yaşamı boyunca Gökbörü (Börteçine) kendisine kılavuzluk etmiştir. Yaşamı, daha doğumundan başlayarak olağanüstülü olaylarla doludur. Yüzünün rengi maviye çalar. Gözleri al (kızıl) renklidir. Ağzı ateş gibidir. Çok çabuk büyümüştür. Doğar doğmaz yemek yemiştir. Bir kez süt emip sonra çiğ et yemiştir. Gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı vardır. Babası Kara Han’ı öldürür. Ormanda tek boynuzlu bir yaratıkla vuruşarak onu yenip öldürür. Gergedan olduğu söylenen bu canlı olasılıkla aslında bir şeytandır. Pek çok boya adlarını o verir (Uygur, Kanglı, Kıpçak, Kalaç, Karluk). İki eşinden toplam altı tane oğlu olmuş ve bunların çocuklarından da oğuz boyları meydana gelmiştir. Avlanırken, bir ortasında yer alan bir ada bulur. Bu adanın ortasındaki bir ağacın kovuğunda ışıklar saçan çok güzel bir kız oturmaktadır (

devamı...

değiştirSeçilen devlet
Bayrak

Karamanoğulları Beyliği veya Karamanoğulları Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karaman merkezli beyliktir. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi beylik sınırları içerisinde konuşulacak tek resmî dil ilan etmişti. Bu yönüyle Karamanoğulları, Türkçeyi resmî dil olarak kullanan Anadolu'daki ilk Türk beyliğidir. 13. yüzyılda Anadolu'daki en güçlü Türk beyliği kabul ediliyordu. Bu yüzden Osmanlı Beyliği onlardan ilk başlarda uzak durmuş, iyice büyüyüp güçlendikten sonra Karamanoğullarını kendisine bağlamıştır. Beyliğin ana kütlesi Afşar boyuna bağlıdır.

1403 yılında Timur'un Anadolu seferi sırasında Timur'a bağlılığını sunmuşlar ve bu durum Büyük Timur İmparatorluğu ile savaş halinde olan Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları arasındaki güç mücadelesini Karamanoğulları lehine çevirmiş ve beylik Osmanlı himayesindeki toprakları ele geçirmeye başlamışlardı. Bursa'yı kuşatan Karamanoğulları, kenti ele geçirememiş, ancak Osmanlıların başkenti olan bu kenti yağmalamışlardı.

1443-1444 yılları arasında yapılan Varna Muharebesi esnasında Karamanoğlu İbrahim Bey, Ankara ve Kütahya'yı ele geçirmiş, Varna Muharebesi'nden zaferle dönen II. Murat Karamanoğulları'na sefer düzenlemiştir. Beylik 1487 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bugün hala Yukarı Hazar Havzasında Karaman Adında ve Karaman Beyliğinin kurucu unsurların taifelerinin adında yerleşim ve coğrafya yerleri mevcuttur.

Devamı...

değiştirSeçilen olay
Bir ressam tarafından yapılmış isyanın resmi

Patrona Halil İsyanı, Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil idaresinde, bu ayaklanma 28 Eylül 1730'da başlayıp günlerce sürmüştür. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş; Sultan III. Ahmed tahttan indirilmiş ve yerine yeğeni I. Mahmud tahta geçirilmiş ve sonradan Lale Devri adı verilen devir sona erdirilmişti.

Ayaklanmanın sebebi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın açtığı zevk ve sefahat devrinden memnun olmayan, bu yapılanları israf olarak gören ve büyük bir ekonomik sıkıntı çeken bir kitle olmuştur. İran seferinden olumsuz haberler gelmesi üzerine halk harekete geçmiş, camilerde ve diğer yerlerde propaganda yaparak ayaklanmanın zeminini oluşturmaya başlanmıştı. Uzun zamandır maaşlarını alamayan Yeniçerilerin içerisinde de huzursuzluk belirmesidir.

Devamı...

değiştirSeçilen harita
Mohaç Meydan Muharebesi savaş başlangıcını gösteren harita
Mohaç Meydan Muharebesi savaş sonucunu gösteren harita

Mohaç Meydan Muharebesi, 1526 yılında Osmanlı sultanı I. Süleyman ile Macar Kralı II. Lajos arasında yapılmış savaştır. Savaş, 2 saat sürmüş, Osmanlılar binlerce Macarı (kral dahil) öldürmüş Macarları yenilgiye uğratmıştır.

değiştirSözler

Napolyon Bonapart

değiştirSeçilen savaş

Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı I. İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş. Muharebe Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı.

Savaşın nedeni, özellikle uzun süredir Osmanlı Devleti'nin ve Safevi Tarikatı'nın arasında bulunan kötü ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin II. Bayezid döneminden beri Safevilere karşı kötü baktıkları bilinmektedir. I. İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın ölüm (1488) haberini duyunca, II. Bayezid: "Haydar'ın ölümünü işitmiş olmak sevincimi kat kat artırdı" demiştir. Şeyh Haydar'ın takipçileri olan Kızılbaşlara ise "Haydar'ın yolunu şaşırmış sürüsü, Allah onlara lânet etsin!" demiştir.

Safevi pirlerinin Anadolu'da çok sayıda talipleri olduğu bilinmektedir. Bu taliplerın sıkça pirlerini ziyaret ettikleri, beraberinde hediyeler götürdükleri ve pirlerinden eğitim almak için İran'a gittikleri bilinmektedir. Ancak II. Bayezid, Safevi Devleti'nin kurulmasıyla, 1501 yılından beri Kızılbaşların İran'a gitmesini engellemeye çalışmıştır ve böylece İran'a gittiği tespit edilen bütün Kızılbaşların idam ettirilmesini emretmiştir. Kızılbaşlara karşı varolan bu ağır koşullar, Kızılbaş toplumu arasında isyanlara yol açmıştır.

Safevi hükümdarı I. İsmail'in Şii bir inanışa sahip olması ve Anadolu'da çok sayıda destekçisi olması, Osmanlı Devleti tarafından bir tehdit olarak görülmüştür. Bu dönemde gerçekleşen Kızılbaş isyanları da Osmanlı Devleti'ne zor anlar yaşatmıştır ve sorunların daha da büyümesine neden olmuştur.

devamı...

değiştirHaberler
değiştirBunları Biliyor Muydunuz
 • Orhun Yazıtları'nın 1893 yılında Wilhelm Ludwig Peter Thomsen tarafından çözümlendiğini
 • Uygurların, Bögü Kağan döneminde Mani dini 'ni kabul ettiğini
 • Türkler ile Araplar arasındaki ilk ilişkilerin Dört Halife Dönemi'nin Osman bin Affan döneminde olduğunu
 • Türkler ile Araplar halindeki ilk savaşların Hz. Osman döneminde olduğu
 • Talas Muharebesi'nden sonra Müslüman olan ilk boyun Karluklar olduğunu
 • Talas Muharebesi'nin sonucunda Türklerin Müslüman olmasının hızlandığını
 • Abbasi Halifesi, Muntasır döneminde, tamamen Türklerin yerleştirildiği Irak yakınlarında Samarra kentinin kurulduğu
 • Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonunda Bizans İmparatoru, IV. Romanos Diogenes 'in esir alınıp, serbest bırakıldığı ancak Kostantinopolis'e geldiğinde tahttan indirildiğini
 • Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklar üzerinde şu an toplam 64 ülke var olduğunu, ayrıca Osmanlı'nın 8 ülkeyi hilafeten kendisine bağladığını ve Osmanlı Devleti Ordusu'nun çeşitli zamanlarda 14 değişik ülkede bulunduğunu
 • I. Murad'ın savaş alanında ölen tek Osmanlı padişahı olduğunu
 • Fatih Sultan Mehmed 'in 2 kez ve ilkinde 12 yaşında tahta çıktığını,
 • Askeriyle son kez sefere çıkan padişahın II. Mustafa olduğunu
 • Kırım Savaşı 'ndan (1853-1856) Osmanlı Devleti'nin de galip çıkmasına rağmen, İngilizler ve diğer Avrupalılar tarafından yenik sayıldığını,
 • Hiç bir Osmanlı Padişahının Hac'ca gitmediğini

biliyor muydunuz?

değiştirGündemdeki Resim
Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası.
değiştirSeçkin ve Kaliteli içerik
değiştirİlgili Portaller

Türkiye

Azerbaycan

Kazakistan

Tarih (M.Ö 3200-...)

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

Atatürk (1881-1938)
I. Dünya Savaşı • Afrika • Amerika Birleşik Devletleri • Anime ve manga • Ankara • Antropoloji • Askeriye • Astronomi • Asya • Avrupa Birliği • Azerbaycan • Azerbaycan (İran) • BBC • Beşiktaş • Bilim • Bilim tarihi • Biyografi • Bizans İmparatorluğu • Bosna-Hersek • Caz • Cinsellik • Coğrafya • Çin • Dil • Din • Edebiyat • Enerji • Ermenistan • Eurovision • Evrimsel biyoloji • Felsefe • Feminizm • Fenerbahçe • Filistin • Fizik • Fransa • Futbol • Galatasaray • Güney Kore • Gürcistan • Harry Potter • Havacılık • Hinduizm • Hristiyanlık • Irak • İngiltere • İnsan hakları • İnternet • İran • İslam • İstanbul • İzcilik • İzmir • Japonya • Kazakistan • Kıbrıs • Kuveyt • Kuzey Kore • Kuzey Makedonya • Kültür • Lady Gaga • LGBT • Liberalizm • Madonna • Matematik • Medya • Meksika • Michael Jackson • Mustafa Kemal Atatürk • Müzik • Orta Doğu • Orta Dünya • Osmanlı İmparatorluğu • Otomobil • Özgür yazılım • Pakistan • Psikoloji • Rusya • Sanat • Simpsonlar • Sinema • Siyaset • Sosyalizm • Sovyetler Birliği • Spor • Suriye • Tarih • Teknoloji • Televizyon • Terörizm • Tıp • Tiyatro • Toplum • Türk Silahlı Kuvvetleri • Türk tarihi • Türkiye • Video oyunları • Yahudilik • Yıldız Geçidi