Liberal muhafazakârlık

muhafazakârlığın içinde bir ideolojik görüş

Liberal muhafazakârlık, özel mülkiyet, serbest ekonomi girişimciliği ile halkın geleneksel, dini, kültürel ve ahlaki değerlerini yönetime dahil eden[1]; anayasal ve temsili hükûmeti[2] savunan muhafazakâr bir ideolojik harekettir.

İdeoloji, bireylerin piyasaya katılmakta ve hükümet müdahalesi olmaksızın servet yaratmakta özgür olmaları gerektiğine göre, ekonomik müdahalecilik üzerine klasik liberal görüşü içerir. Bununla birlikte, liberal muhafazakarlar, bireylerin yaşamın diğer alanlarında sorumlu bir şekilde hareket etmelerine tam anlamıyla güvenilemeyeceğine de inanırlar; bu nedenle asayişin sağlanması için güçlü bir devletin, millete karşı görev ve sorumluluk duygusunun beslenmesi için kurumların gerekli olduğuna inanırlar. Ayrıca, sosyal olarak muhafazakar bazı konumların yanı sıra sivil özgürlükleri de desteklemektedirler.

Avrupa'da liberal muhafazakarlık, modern muhafazakarlığın ve merkez sağ siyasetin baskın biçimidir. Avrupalı ​​liberal muhafazakar partilerin çoğu, aslen Hristiyan demokratlar tarafından kurulan Avrupa Halk Partisi'ne bağlıdır.

Genel bakış, tanımlar ve kullanımDüzenle

Hem muhafazakarlık hem de liberalizm, farklı yüzyıllarda zaman içinde farklı anlamlar taşımıştır. Liberal muhafazakarlık terimi oldukça farklı şekillerde kullanılmıştır. Genellikle eşitlik ilkesini insan doğasına aykırı bir şey olarak gören ve bunun yerine doğal eşitsizlik fikrini vurgulayan aristokrat muhafazakarlıkla çelişir. Demokratik ülkelerdeki muhafazakarlar, hukukun üstünlüğü, özel mülkiyet, piyasa ekonomisi ve anayasal temsili hükümet gibi tipik liberal kurumları benimsedikleri için, liberal muhafazakarlığın liberal unsuru muhafazakarlar arasında uzlaşı haline geldi. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde, liberal muhafazakarlık terimi basitçe popüler kültürde muhafazakarlık olarak anlaşılmaya başlandı ve daha güçlü bir şekilde klasik liberal değerleri benimseyen bazı muhafazakarların kendilerini bunun yerine liberterler olarak adlandırmalarını sağladı. Ancak, farklılıklar var. Klasik liberaller ve liberteryenler arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakarlar genellikle klasik liberallerin ekonomik bireyciliğini, insanlar arasındaki doğal eşitsizlikleri, düzen ve istikrar için insan dürtüsünün temeli olarak insan davranışının mantıksızlığı ve doğal hakların reddini vurgulayan Burkecu bir muhafazakarlık biçimiyle birleştirir. hükümetin temeli olarak. Farklı bir perspektiften, Amerikan muhafazakarlığı ("muhafazakarlık ve klasik liberalizm melezi"), Burkean muhafazakarlığının üç ilkesini, yani devletin gücüne karşı güvensizlik, özgürlüğün eşitlik ve vatanseverliğe tercih edilmesi ve kalan üç ilkeyi reddederek yüceltmiştir. yani geleneksel kurumlara ve hiyerarşilere bağlılık, ilerleme ve elitizm konusunda şüphecilik. Sonuç olarak, liberal muhafazakarlık terimi Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmamaktadır. Modern Amerikan liberalizmi, Avrupa liberalizminden oldukça farklıdır ve liberalizmin genellikle merkez ve merkez sağla daha fazla ilişkilendirildiği, sosyal demokrasinin ise sosyal demokrasinin önemli bir bölümünü oluşturduğu birçok Avrupa ülkesinin aksine, siyasi yelpazenin merkez solunda yer alır. merkez sol. Ekonomik olarak liberal muhafazakarlığın hem popüler kültürde hem de akademik söylemde neoliberalizm başlığı altında etiketlendiği Latin Amerika'da bunun tersi doğrudur.

Liberal ve serbest piyasa ilkelerini benimsemelerinde, Avrupalı ​​liberal muhafazakarlar, bırakın sağcı popülist bir duruşu, ulusal muhafazakar, tamamen sosyal olarak muhafazakar ve/veya düpedüz popülist görüşlere sahip olanlardan açıkça ayırt edilebilirler. Liberal olmak genellikle serbest piyasa ekonomisini ve bireysel sorumluluğa olan inancı vurgulamayı, medeni hakların savunmasını ve sınırlı bir refah devletini desteklemeyi içerir. Hristiyan demokrasisi gibi diğer merkez sağ siyasi geleneklerle karşılaştırıldığında, liberal muhafazakarlar sosyal olarak daha az muhafazakar ve ekonomik olarak daha liberal, düşük vergileri ve ekonomiye asgari devlet müdahalesini tercih ediyor. Bazı bölgesel çeşitler ve özellikler gözlemlenebilir:

 • Orta ve Kuzeybatı Avrupa'nın çoğunda, özellikle Cermen ve geleneksel olarak Protestan ülkelerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Belçika'da, liberal muhafazakarlar (Hıristiyan demokratlar dahil) ve liberaller (muhafazakar liberaller ve sosyal liberaller dahil) arasında bir ayrım devam etmektedir.
 • Çoğu İskandinav ülkesinde liberal muhafazakarlar, Hıristiyan demokratlar ve liberaller farklı siyasi topluluklar oluşturur ve her birinin kendi partisi vardır. En büyük liberal partiler, geleneksel olarak tarımsal olan İskandinav tarım partileridir.
 • Roman dillerinin konuşulduğu ve Katolikliğin egemen olduğu ya da hakim olduğu Yunanistan'da olduğu gibi çoğu ülkede, genellikle Hristiyan demokratları ve liberalleri kapsayan liberal muhafazakar hareketler daha yakın zamanda ilgi kazanmıştır ve muhafazakar ve liberal terimleri eşanlamlı olarak anlaşılabilir.

Avrupa düzeyinde, Hıristiyan demokratlar ve liberal muhafazakarların çoğu Avrupa Halk Partisi'ne (EPP), liberaller (muhafazakar ve sosyal liberaller dahil) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi'ne (ALDE Partisi) bağlıdır. Bu bağlamda, bazı geleneksel Hristiyan demokratik partiler (Belçika'da Hristiyan Demokrat ve Flaman, Hollanda'da Hristiyan Demokrat Temyiz, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik ve Avusturya'da Halk Partisi gibi) diğer liberallerden neredeyse ayırt edilemez hale gelmiştir. muhafazakar partiler öte yandan, daha yeni liberal muhafazakar partiler (Yunanistan'da Yeni Demokrasi, Portekiz'de Sosyal Demokrat Parti, İspanya'da Halk Partisi, İtalya'da Forza Italia/Özgürlük Halkı/Halk Hareketi Birliği gibi) /Fransa'daki Cumhuriyetçiler ve bir zamanlar Doğu Bloku ve Yugoslavya'ya ait ülkelerdeki merkez sağ partilerin çoğu geleneksel etiketleri benimsemediler, ancak ideolojileri aynı zamanda muhafazakarlık, Hıristiyan demokrasisi ve liberalizmin bir karışımı.

Modern Avrupa söyleminde, liberal muhafazakarlık genellikle sosyal muhafazakarlığı en azından bir dereceye kadar reddeden merkez sağ siyasi görüşleri kapsar. Bu konum aynı zamanda sosyal güvenlik ağının ve çevreciliğin ılımlı biçimlerine verilen destekle de ilişkilidir. Liberal muhafazakarlığın bu çeşidi, sağ kanat popülistlerin rekabetini savuşturan ve Hıristiyanları içermeyen İskandinav muhafazakarları (İsveç'teki Ilımlı Parti, Norveç'teki Muhafazakâr Parti ve Finlandiya'daki Ulusal Koalisyon Partisi) tarafından benimsenmiştir. demokratlar; ve zaman zaman İngiliz Muhafazakar Partisi. David Cameron, 2010 yılında Başbakan olarak göreve başladıktan kısa bir süre sonra verdiği bir röportajda kendisini liberal muhafazakar olarak tanıttı. 2006'da bir parti konferansına yaptığı ilk konuşmada Cameron bunu, bireysel özgürlük ve insan haklarına inanmak, ancak "dünyayı yeniden inşa etmeye yönelik büyük planlara" şüpheyle yaklaşmak olarak tanımlamıştı.

Klasik muhafazakârlık ve ekonomik liberalizmDüzenle

Tarihsel olarak, 18. ve 19. yüzyıllarda muhafazakarlık, yerleşik geleneğe duyulan ilgiye, otoriteye ve dini değerlere saygıya dayanan bir dizi ilkeden oluşuyordu. Bu gelenekçi veya klasik muhafazakarlık biçimin, genellikle Aydınlanma sonrası çağda Joseph de Maistre'nin yazılarında örneklendiği düşünülür. Şimdi klasik liberalizm olarak anılan çağdaş liberalizm, hem bireyler için siyasi özgürlüğü hem de ekonomik alanda serbest piyasayı savundu. Bu tür fikirler, sırasıyla ekonomik liberalizm, kilise ve devletin ayrılması, sosyal liberalizm ve faydacılık dahil olmak üzere liberalizmin babaları olarak hatırlanan John Locke, Montesquieu, Adam Smith, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill tarafından ilan edildi.

Bilgin Andrew Vincent'a göre, liberal muhafazakarlığın özdeyişi "ekonomi siyasetten önce gelir" dir. Diğerleri, tarihsel değişimin açıklığını ve Edmund Burke ve Alexis de Tocqueville gibi yazarlar tarafından bireysel özgürlüklerin ve geleneksel erdemlerin selamlanmasının ardındaki zalim çoğunluk şüphesini, her iki Raymond Aron'un eserlerinde de görülebilen mevcut liberal muhafazakarlığın temeli olarak vurgular. Ve Michael Oakeshott Bununla birlikte, orijinal liberal muhafazakarların muhafazakar sosyal tutumları ekonomik olarak liberal bir bakış açısıyla birleştiren, insanlar arasındaki doğal eşitsizliklere ilişkin önceki aristokratik anlayışı liyakat kuralına uyarlayan, bireysel olduğu sürece doğuştan gelen ayrıcalıkları doğrudan eleştirmeden genel bir fikir birliği vardır. özgürlükler garanti altına alındı. Zamanla, Batı dünyasındaki muhafazakarların çoğu, Sanayi Devrimi ilerledikçe ve aristokrasi gücünü kaybettikçe serbest piyasa ekonomik fikirlerini benimsemeye başladı, öyle ki bu tür fikirler artık genellikle muhafazakarlığın bir parçası olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, liberal terimi çoğu ülkede serbest piyasa ekonomik görüşlerine sahip olanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Kıta Avrupası, Okyanusya ve Latin Amerika'da durum böyledir.

Liberal muhafazakâr partiler veya liberal muhafazakar gruplara sahip partilerDüzenle

Mevcut PartilerDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

DipnotlarDüzenle

 1. ^ Johnston, Larry: Politics: An Introduction to the Modern Democratic State. University of Toronto Press, 2007. p.154
 2. ^ Johnston, Larry: Politics: An Introduction to the Modern Democratic State. University of Toronto Press, 2007, p. 154-155
 3. ^ "Özal'ın dört eğiliminden Babacan'ın ana akımına: DEVA arayışı…". Independent Türkçe. Erişim tarihi: 4 Ekim 2021. 
 4. ^ https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1295812
 5. ^ "Partizanlığın 'DEVA'sı var mı?". Independent Türkçe. Erişim tarihi: 4 Ekim 2021. 
 6. ^ https://www.bbc.co.uk/turkish/secim_2007/parti_program/dp_tuzuk.pdf
 7. ^ http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/bn1.pdf
 8. ^ Sergio D. Morresi & Gabriel Vommaro, The Difficulties of the Partisan Right in Argentina: The Case of the PRO Party, Draft, March 2013
 9. ^ Nicole A. Thomas; Tobias Loetscher; Danielle Clode; Mike Nicholls (2 Mayıs 2012). "Right-Wing Politicians Prefer the Emotional Left". PLOS ONE. 7 (5): 4. Bibcode:2012PLoSO...736552T. doi:10.1371/journal.pone.0036552. PMC 3342249 $2. PMID 22567166. The Liberal Party of Australia has an ideology in line with liberal conservatism and is therefore right of centre.  Geçersiz |doi-access=free (yardım)
 10. ^ Ralph P Güntzel (2010). Understanding "Old Europe": An Introduction to the Culture, Politics, and History of France, Germany, and Austria. Tectum Wissenschaftsverlag. s. 162. ISBN 978-3-8288-5300-3. 
 11. ^ a b Janusz Bugajski (2002). Political Parties of Eastern Europe: A Guide to Politics in the Post-Communist Era. M.E. Sharpe. ISBN 978-1-56324-676-0. 
 12. ^ Kirby, Peadar (2003), Introduction to Latin America: Twenty-First Century Challenges, Sage, s. 157 
 13. ^ Paul Lewis (2002). Political Parties in Post-Communist Eastern Europe. Routledge. s. 53. ISBN 978-1-134-63437-8. 
 14. ^ Party, Conservative, History and Mission Statement of the Conservative Party of Canada 
 15. ^ Arceneaux, Craig; Pion-Berlin, David (2005), Transforming Latin America: The International And Domestic Origins Of Change, University of Pittsburgh Press, s. 148 
 16. ^ John Nagle; Alison Mahr (1999). Democracy and Democratization: Post-Communist Europe in Comparative Perspective. SAGE Publications. s. 188. ISBN 978-0-7619-5679-2. 
 17. ^ a b Elizabeth Bakke (2010). "Central and Eastern European party systems since 1989". Sabrina P. Ramet (Ed.). Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge University Press. s. 78. ISBN 978-1-139-48750-4. 
 18. ^ Maciej Stobinski (2014). "Twenty years of the Czech party system: 1992–2011". Lucyna Czechowska; Krzysztof Olszewski (Edl.). Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. Cambridge Scholars Publishing. s. 296. ISBN 978-1-4438-6483-1. 
 19. ^ Otto Eibl; Michal Pink (2016). "Election Results, Candidate Lists and the Framing of Campaigns". Ruxandra Boicu; Silvia Branea; Adriana Stefanel (Edl.). Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis: Perspectives from Central and South-Eastern Europe. Palgrave Macmillan UK. s. 258. ISBN 978-1-137-58591-2. 
 20. ^ "Portret tjedna/Andrej Plenković, kandidat za šefa HDZ-a: Salonski političar i HDZ-ov liberal, antipod Karamarku". 25 Haziran 2016. 
 21. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; HumphreysSteed1988 isimli refler için metin temin edilmemiş (Bkz: Kaynak gösterme)
 22. ^ Nordsieck, Wolfram (2019). "Denmark". Parties and Elections in Europe. 
 23. ^ a b Kjetil Duvold (2017). "When Left and Right is a Matter of Identity: Overlapping Political Dimensions in Estonia and Latvia". Andrey Makarychev; Alexandra Yatsyk (Edl.). Borders in the Baltic Sea Region: Suturing the Ruptures. Springer. s. 132. ISBN 978-1-352-00014-6. 
 24. ^ Mads Dagnis Jensen (2015). "The Nordic Countries and the European Parliament". Caroline Howard Grøn; Peter Nedergaard; Anders Wivel (Edl.). The Nordic Countries and the European Union: Still the Other European Community?. Routledge. s. 89. ISBN 978-1-317-53661-1. 
 25. ^ "Finland—Political parties". Norwegian Centre for Research Data. Erişim tarihi: 8 Mart 2019. 
 26. ^ Nordsieck, Wolfram (2017). "France". Parties and Elections in Europe. 24 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2020. 
 27. ^ Martin Steven (2018). Mark Garnett (Ed.). Conservatism in Europe – the political thought of Christian Democracy. Conservative Moments: Reading Conservative Texts. Bloomsbury. s. 96. 
 28. ^ Stephen George (1991). Politics and Policy in the European Community (Comparative European Politics). University Press. s. 71. ISBN 978-0-19-878055-7. 
 29. ^ José María Magone (2003). The Politics of Southern Europe: Integration Into the European Union. Greenwood Publishing Group. s. 148. ISBN 978-0-275-97787-0. 
 30. ^ Christina Bergqvist (1999). Equal Democracies?: Gender and Politics in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers. s. 319. ISBN 978-82-00-12799-4. 
 31. ^ Agust Thor Arnason (2006). "The European Union Seen From the Top – A View of an Inside-Outsider". Joakim Nergelius (Ed.). Nordic and Other European Constitutional Traditions. BRILL. s. 34. ISBN 978-90-474-0978-6. 
 32. ^ Kerstin Hamann; John Kelly (2010). Parties, Elections, and Policy Reforms in Western Europe: Voting for Social Pacts. Routledge. s. 1980. ISBN 978-1-136-94986-9. 
 33. ^ Amnon Rapoport (1990). Experimental Studies of Interactive Decisions. Kluwer Academic. s. 413. ISBN 0792306856. Likud is a liberal-conservative party that gains much of its support from the lower and middle classes, and promotes free enterprise, nationalism, and expansionism. 
 34. ^ Nordsieck, Wolfram (2018). "Italy". Parties and Elections in Europe. 
 35. ^ Karan, Pradyumna P. (2005), Japan in the 21st century: environment, economy, and society, University Press of Kentucky, ISBN 978-0813137773 
 36. ^ William D. Hoover, (Ed.) (2011). Historical Dictionary of Postwar Japan. Scarecrow Press. s. 211. ISBN 978-0-8108-7539-5. 
 37. ^ Yano, Takeshi. "日本大百科全書(ニッポニカ)". kotobank.jp (Japonca). Erişim tarihi: 29 Şubat 2020. 
 38. ^ O'Toole, Gavin (2007). Politics Latin America. Pearson Education. s. 383. 
 39. ^ Abdo Baaklini; Guilain Denoeux; Springborg, Robert (1999), Legislative Politics in the Arab World: The Resurgence of Democratic Institutions, Lynne Riener, s. 129 
 40. ^ Uribe Burcher, Catalina; Casal Bértoa, Fernando (15 Kasım 2018). Political Finance in Mongolia: Assessment and Recommendations (PDF). International Institute for Democracy and Electoral Assistance; Open Society Forum. s. 13. doi:10.31752/idea.2018.68. ISBN 978-91-7671-217-7. Erişim tarihi: 22 Haziran 2020. 
 41. ^ Arco Timmermans; Edwin van Rooyen; Gerrit Voerman (26 Kasım 2014). "Policy analysis and political party think tanks". Frans van Nispen; Peter Scholten (Edl.). Policy analysis in the Netherlands. Policy Press. s. 189. ISBN 978-1-4473-1333-5. 
 42. ^ Liubomir K. Topaloff (2012). Political Parties and Euroscepticism. Springer. s. 21. ISBN 978-1-137-00968-5. 
 43. ^ José M. Magone (2017). The Statecraft of Consensus Democracies in a Turbulent World: A Comparative Study of Austria, Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland. Taylor & Francis. s. 112. ISBN 978-1-315-40785-2. 
 44. ^ Cheyne, Christine (2009). Social Policy in Aotearoa New Zealand. Oxford University Press. s. 70. The ideological underpinnings of policy directions in the National Party under the leadership of John Key appear to reflect a liberal conservatism 
 45. ^ "Valgomaten: Riksdekkende 2007". Aftenposten. 2007. 27 July 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 April 2011. 
 46. ^ Jean-Michel De Waele; Anna Pacześniak (2011). "The Europeanisation of Poland's political parties and party system". Erol Külahci (Ed.). Europeanisation and Party Politics. ECPR Press. s. 131. ISBN 9781907301841. 
 47. ^ André Krouwel (2012). Party Transformations in European Democracies. SUNY Press. s. 348. ISBN 978-1-4384-4483-3. 
 48. ^ Martin L Lasater, (Ed.) (2019). The Changing Of The Guard: President Clinton And The Security Of Taiwan. Routledge. 
 49. ^ Nordsieck, Wolfram (2020). "Romania". Parties and Elections in Europe. Erişim tarihi: 18 Aralık 2020. 
 50. ^ "2016 Russia legislative elections: State Duma". Parties and Elections in Europe. 2016. Erişim tarihi: 30 Aralık 2017. 
 51. ^ "Program Narodne stranke". Narodna Stranka. 
 52. ^ Stískala, Jozef (2012), "Party System of Slovak Republic and its Stability after 2010 and 2012 Elections in Comparative Perspective", Slovak Journal of Political Sciences, 12 (3), s. 233, doi:10.2478/sjps-2013-0007  Geçersiz |doi-access=free (yardım)
 53. ^ Alfio Cerami (2006). Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Welfare Regime. LIT Verlag Münster. ss. 29-. ISBN 978-3-8258-9699-7. 
 54. ^ Inmaculada Egido (2005). Transforming Education: The Spanish Experience. Nova Publishers. s. 14. ISBN 978-1-59454-208-4. 
 55. ^ Fernando Reinares (2014). "The 2004 Madrid Train Bombings". Bruce Hoffman; Fernando Reinares (Edl.). The Evolution of the Global Terrorist Threat: From 9/11 to Osama bin Laden's Death. Columbia University Press. s. 32. ISBN 978-0-231-53743-8. 
 56. ^ Peter Viggo Jakobsen (2006). Nordic Approaches to Peace Operations: A New Model in the Making?. Taylor & Francis. ss. 184-. ISBN 978-0-415-38360-8. 
 57. ^ Hariz Halilovich (2013). Places of Pain: Forced Displacement, Popular Memory and Trans-local Identities in Bosnian War-torn Communities. Berghahn Books. s. 208. ISBN 978-0-85745-777-6. 
 58. ^ Stephen Driver (2011). Understanding British Party Politics. Polity. s. 14. ISBN 978-0-7456-4077-8. 
 59. ^ Slomp 2011, s. 107.
 60. ^ Martínez, Magdalena (25 Kasım 2019). "Luis Lacalle Pou, el peso de un apellido". El País (İspanyolca). ISSN 1134-6582. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020.