Hükûmet

organize bir topluluğu yöneten sistem veya bir grup insan, genellikle bir devlet

Hükûmet, Bakanlar Kurulu, Kabine, Devlet Yönetimi[1], Yürütme ya da Yürütüm[2]; bir devletin yönetimi ve yönetimden sorumlu küme. Hükûmet, politik bir aygıt içindeki görevliler tarafından politika ve kararların uygulanması sürecidir. Aynı zamanda bağlayıcı politik kararların alınmasından sorumlu görevlilerden oluşmuş kümeye de hükûmet denir.

Yönetim biçimlerine göre devletler1
     Tam başkanlık sistemli cumhuriyetler2      Yarı başkanlık sistemli cumhuriyetler2
     Parlamento güvenine tabi olan veya olmayan, yasama organı tarafından seçilen veya atanan bir yürütme başkanının bulunduğu cumhuriyetler.      Parlamenter sistemli cumhuriyetler2
     Parlamenter anayasal monarşiler      Ayrı bir hükûmet başkanına sahip olan ancak kraliyet ailesinin hâlâ önemli bir yürütme ve/veya yasama yetkisine sahip olduğu anayasal monarşiler
     Mutlak monarşiler      Tek parti devletleri
     Anayasal hükümlerin askıya alındığı ülkeler (Örneğin askerî diktatörlükler)      Yukarıdaki sistemlerin hiçbirine uymayan ülkeler (Örneğin geçici hükûmetler).
1Bu harita Vikipedi'deki Yönetim biçimlerine göre ülkeler listesi maddesine göre derlendi. Kaynaklar için oraya bakınız. 2Anayasal olarak çok partili cumhuriyet olarak kabul edilen birkaç devlet, ülke dışındakiler tarafından genel olarak otoriter devletler olarak tanımlanmaktadır. Bu harita sadece de jure yönetim biçimini gösterir, de facto demokrasi derecesini göstermez.

Tarihteki hükûmetlerin neredeyse hepsinin başında monarklar ya da imparatorlar bulunurdu. Çağdaş toplumların çoğunda, hükûmetlerin başında, iktidarı kalıtım yoluyla edinmeyen, uzmanlık ve niteliklerine dayanarak seçilen ya da atanan görevliler bulunmaktadır. Bazı monarşilerde hükümdara ilaveten atanmış veya seçilmiş bir hükûmet de bulunabilir.

Hükûmet biçimleriDüzenle

Kavram Tanım
Sosyalizm Bütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu, genellikle tek parti ile yönetilen ülkelerdir.
Komünizm Yönetici sınıfların olmadığı, sınıfsız ve sınırsız bir siyasal yaşam formu
Teokrasi Dinî bir elit tarafından yönetim.[3]
Totalitarizm Neredeyse her yönden kamusal ve bireysel yaşamı düzenleyen totaliter bir hükûmet tarafından yönetim.
Faşizm Faşizm, radikal otoriteryen milliyetçi bir siyasi ideolojidir. Millet üzerinde dejenerasyona sebep olduğu düşünülen veya millî kültüre uyum sağlamayan yabancı tesirleri defetmeyi hedefler.
Aristokrasi Aristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükûmet şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.
Monarşi Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Türk Dil kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57af2716c9adb7.91441335 21 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim Tarihi: 14.08.2016
  2. ^ Dil Derneği, Erişim Tarihi:14.08.2016
  3. ^ American 1793