Din adamı

(Din adamları sayfasından yönlendirildi)

Din adamı, herhangi bir organize dinde çeşitli dinî görevleri yerine getiren kişi. Değişik dinlerdeki karşılığı farklılık göstermekle birlikte genellikle dini ayinlerin yönetilmesi işlerini vazife edinmiş ve bu konuda bilgili kişiler için kullanılan bir tabirdir. Çoğu din adamı bu unvanlarını yerel ve resmî bir otoritenin onayıyla alır.

Teologlar

değiştir

Nadiren din konusunda akademik unvan sahibi teologların da din adamı diye nitelendirildiği olur. Bunun sebebi birçok teologoun aynı zamanda mensup olduğu dinin otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş olmasıdır.

Din adamı unvanı veren bazı resmî kurumlar;

  • Birçok İslam ülkesinde, resmî kurumlar
  • ABD'de ve birçok Hristiyan çoğunluğun yaşadığı ülkede, yerel dini otorite (Kilise)

Lâikât sınıfı mensupları

değiştir

Gayriresmî olarak din adamı unvanı kazanılması da mümkündür. Bütün dinler mezhep ve tarikâtlara ayrılmış durumdadır. Mezheplerin ve tarikatların önde gelenleri genelde hayatlarını bu işe adamış insanlardır. Bu durum bu kişilerin, mezhebin mensupları tarafından gayriresmî olsa dahi, din adamı olarak görülmesine sebep olur.

Bazı dinlerde kullanılan unvanlar

değiştir

Din adamı kabul edilebilecek kişilerin kullandığı resmî ve gayriresmî unvanlardan bazıları: İmam, hoca, vâiz (hatip), müftü, şeyh, derviş, molla, ayetullah, şeyhülislam, mutasavvıf, pir, dede, evliya, şaman, rahip, rahibe, haham, peder, aziz, azize, kardinal, patrik, papaz, papa, başpiskopos.

Müslüman-Lâikât sınıfı mensupları

değiştir

Din adamı olarak kabul edilemeyecek fakat din konusunda akademiksel olarak veya kendini yetiştirip uzmanlaşarak herhangi bir yetiye sahip olunduğunu ifade eden unvanlardan bazıları: Hâfız, müezzin, muhaddis, müfessir, fâkih, teolog (ilâhiyatçı).