• Afşar İmparatorluğu, İran'da Safevi hâkimiyetine son veren Nadir Şah tarafından 1736 yılında kurulmuş Türkmen devleti.
  • Afşar Hanedanı, Afşar İmparatorluğu'nu yöneten hanedan.
  • Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve –Kaşgarlı Mahmud'a göre– Divân-ı Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünden altıncısıdır