Eymür boyu

Oğuz boyu

Eymür boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünden onbirincisi; "Eymür"lerdir. Belgeleri şudur : [1] diye tanımladığı bir Türkmen Oğuz boyudur. Bugün Anadolu'nun değişik yörelerindeki eymir köyleri Alevi veya Sunni inançlara sahiptir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Eymür ismi Oğuz Han'ın oğullarından üçoklardan Dağhan'ın oğlu Eymür'den gelmektedir. 1071'den 500 yıl önce Anadolu'ya ilk gelen Oğuz boyu'nun Eymürler olduğu mezar taşları ve tarihi kalıntılardan öğrenilmiştir.Türklerin Anadolu'ya girişi 1071 den önce Eymürler ile başlamış.

Eymür Tamgası

"Eymür" kelimesi iyi durumda, varlıklı anlamında kullanılmıştır. Anadolu'da birçok yerleşim birimleri ismini bu boydan almıştır.

Anadolu'da Ankara'nın birbuçuk kilometre güneyinde Dikmen köyü arkasında, aynı "Eymür" isminde bir göl bulunur. Tokat, Reşadiye'de Eymir adında bir köy vardır. Bayburt'un Demirözü ilçesi Aydın'ın Ataeymir köyü(halk arasında Eymir olarak söylenir) yakınlarında bu boy zamanında yerleşmiş ve bugün hâlâ yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca yörede Eymür adını taşıyan bir yerde vardır.

Ayrıca bakınız değiştir

Notlar değiştir

  1. ^ Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 56


Dış bağlantılar değiştir