Eğitim yönetimi

Eğitim yönetimi; bir grubun, bir eğitim sistemini yürütmek için yapıları denetlemek, planlamak, strateji oluşturmak ve uygulamak için, insan ve malzeme kaynaklarını birleştirdiği eğitim sisteminin yönetimini ifade etmektedir.[1][2] Eğitim; bilgi, beceri, değer, inanç, alışkanlık ve tutumların, öğrenme deneyimleriyle bireylere kazandırılması durumudur. Eğitim sistemi; bakanlıklar, sendikalar, yasal kurullar, kurumlar ve okullar gibi eğitim kurumlarındaki profesyonellerden oluşan büyük bir sistemdir. Eğitim sistemi, zenginleştirmek ve geliştirmek için birlikte çalışan siyasi başkanlar, müdürler, öğretim personeli, öğretim dışı personel, idari personel ve diğer eğitim profesyonellerinden oluşur.[3][4] Eğitim sisteminin tüm seviyelerinde ise yönetim gerekmektedir. Yönetim; bir kurumun planlanması, organize edilmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve bütünleştirilmesi konularını içermektedir.

Kapsamı değiştir

Müfredat dışı etkinlikler değiştir

Müfredat dışı etkinliklerin amacı, öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini ifade ederek, bütünsel bir eğitim sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Etkinlikler, sosyal bütünleşme duygusunu geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca kişinin milletine ve ülkesine bağlılığı ve aidiyet duygusunu artırmaktadır. Müfredat dışı etkinlikler arasında; bilim odaklı yetenek geliştirme programları, kulüpler ve topluluklar, sporlar, üniformalı gruplar, görsel ve performans sanatları gibi gruplar yer almaktadır. Ayrıca müfredat dışı etkinlikler; savunuculuk, botanik, kişisel bakım, yenilikçilik, araştırma metodolojisi ve güncel olaylar gruplarını da içerebilmektedir.[5][6][7]

Müfredat planlama ve geliştirme değiştir

 
Jean Piaget

Müfredat planlama ve geliştirme, "öğrenme için gerekli planların tasarlanması ve geliştirilmesini, planların değerlendirilmesini, uygulanmasını ve öğrenme deneyiminin sonuçlarını" içermektedir.[8] Öncelikle müfredat tasarlanır ve gözden geçirilir. Müfredatla uyumlu, öğretim ve değerlendirme stratejileri teşvik edilir. Özel müfredat programları, açık gözlemlenebilir hedefler ve yararlı değerlendirme listeleri oluşturulur.[9]

Müfredat geliştirme; planlanan, uygulanan ve deneyimlenen müfredatı kapsayan üç aşamalı bir süreç olarak tanımlanabilir.[8] Ayrıca; John Dewey, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Jerome Bruner ve Albert Bandura gibi teorisyenlerin ve araştırmacıların, katkı sağladığı pedagojik yaklaşımlarla da şekillendirilebilir.[10]

Okul öncesi değiştir

Okul öncesi düzeydeki müfredat geliştirme birkaç düşünce okuluna dayanmaktadır. Anaokulu, ilk olarak 1837'de Almanya'da Friedrich Fröbel tarafından kurulmuştur. Froebel, tüm öğrenim için, gerekli gördüğü üç bilgi biçimini şu şekilde tanımlamıştır:[11] bahçecilik, hayvanlar ve ev işlerini içeren yaşam bilgisi; geometri gibi matematik bilgisi; renk, şekil, uyum ve hareket içeren güzellik bilgisidir. Froebel'in, anaokulundaki hedefi; bir çocuğun fiziksel duyularını, öğrenme deneyimleriyle uyandırmak ve bireylerin ilerlemesi için ortak bir zemin oluşturulmasını sağlamak olmuştur.

Margaret ve Rachel McMillan de Londra'da, "Açık Hava Ana Okulu ve Eğitim Merkezi" kurmuşlardır. Bu okulda çocuklara; sevgi dolu bakım, sağlık desteği, beslenme ve fiziksel refah olanakları sağlamayı amaçlamışlardır.[12] Ayrıca ebeveynlere, çocuklarının bakımı ve bunun yanı sıra doğru etkileşim kurmaları konusunda pedagojik modeller sağlamışlardır. Anaokulunun pedagojik ilkeleri, öğretmenlerin;estetiği, müziği, dünyayı ve okuryazarlığı kapsayan bir müfredatı ve öğretmesini gerektiren eğitimsel çerçeveleri içerecek şekilde hazırlanabilmektedir.[11]

John Dewey ise aşamalı eğitim teorisini öne sürmüştür. Aşamalı eğitim felsefesi, çocuklara nasıl düşüneceklerinin öğretilmesi gerektiği fikrini savunmaktadır. Dewey'in teorisine göre okul topluluğu, ilginç ve anlamlı öğrenme fırsatları sunmalı ve bireyleri demokratik bir toplumda yaşamaya hazırlamalıdır. Çocuklar, kendilerine rehberlik eden öğretmen ile işbirliği yaparak öğrenmelidirler. Dewey'in müfredatındaki projeler, bütünsel bir yaklaşım sağlayan, çocukların ilgi alanlarına odaklanan ve gelişimsel olarak uygun olan; çocukların kendilerini keşfetmeleri ve duyusal deneyimler kazanmalarını teşvik etmektedir.[13]

Montessori eğitimi de, çocukların "fırsat pencereleri" olarak bilinen hassas dönemlerden geçtiğine inanan, Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir.[14] Montessori sınıfındaki her şey, bir çocuğun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Materyaller; doğal çevreye ve çocukların ilgi alanlarına hitap edecek şekildedir. Öğrenme ortamı, çocuğa odaklanmıştır. Müfredat, çocukları duyarlı olmaları için eğitmektedir. Ayrıca, becerilere sahip olma arzularını da teşvik etmektedir.[15]

Avusturyalı filozof Rudolf Steiner tarafından oluşturulan Waldorf eğitimi ise çocuğa bir bütün olarak odaklanmaktadır: beden, zihin ve ruh.[11] Müfredat; düşünce süreçlerini tetiklemek, duyarlılığı geliştirmek ve sanatsal akıcılığı geliştirmek için tasarlanmıştır.[16][17] Waldorf müfredatı; hikâye anlatımı, estetik (sanat), pratik çalışma ve doğanın keşfinden oluşur.[18] Waldorf eğitimini benimseyen modern okullar bağımsızdır ve kendi kendilerini yönetmektedirler.

 
Maria Montessori

Reggio Emilia yaklaşımı ise Kuzey İtalya'nın küçük bir şehri olan Reggio Emilia'da geliştirilmiştir. Yapılandırmacı teorilerden ve aşamalı eğitim hareketinden etkilenmiş ve bireylerin haklarını korumaya yönelik karar almıştır.[19] Reggio Emilia okulundaki anahtar kavramlar arasında; çocuğun eğitim hakkı, çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki kişiler arası ilişkilerin önemi ve çocukların, iş ve oyundaki etkileşimleri yer almaktadır.[20][21] Müfredatı; çocukların ilgisinden doğar ve projeler ve sorgulama yoluyla geliştirilir.[22] Her birey, okulda önemli bir rol oynar ve ebeveyn katılımı da çocuğun öğrenmesi ve gelişimi için önemli bir etken niteliğinde kabul edilmektedir.

İlköğretim değiştir

İlköğretim düzeyinde müfredat geliştirme; konu disiplinlerini, bilgi becerilerini ve karakter gelişimini kapsayan konuların temellerine odaklanmaktadır.[23] Konu disiplinleri; dil, bilim, beşeri bilimler, sanat, teknoloji ve sosyal bilimlerin çekirdekleri ve temelleridir.[24][25][26][27] Bilgi becerileri; okulun pedagojik uygulamalarına dayalı öğrenme deneyimleri yoluyla geliştirilen iletişim, eleştirel düşünme, takım çalışması ve yargılama gibi kişisel beceriler ve niteliklerdir.[28] Elliot Eisner'a göre karakter gelişimi örtük müfredattır: yani okulun gizil kazanımlarındandır.[29] Karakter özellikleri ve nitelikleri, her öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimine odaklanan; esneklik, öz disiplin, empati ve merhameti içermektedir.[30] Müfredat geliştirme; kişisel ve sosyal kapasiteye, etik ve kültürlerarası anlayışa ve sağlam ahlaki yargıya yönelik bir gelişim demektir.[31]

Orta öğretim değiştir

Müfredat geliştirme, öğrencinin kayıtlı olduğu derse (veya akışa) göre ortaöğretim düzeyinde değişmektedir.[32] Müfredat; dil, matematik, fen ve beşeri bilimler gibi temel konulara odaklanmaktadır.[33][34][35] Müfredat geliştirmede; öğrenme deneyimleri, stratejik hedefler, ulusal çerçeveler ve benimsenmiş olan eğitim felsefeleri de dikkate alınmaktadır.[36] Ayrıca okullar, bütünsel bir müfredatın geliştirilmesi için, değerleri ve ilerleme becerilerini de dikkate almalıdır.[37] Sosyal bilgiler, sanat ve müzik, teknoloji ve tasarım ve bunun yanı sıra bilgisayar çalışmalarını içeren, seçmeli ve mesleki programlar sunulmaktadır. Uzmanlaşmış okullar, bilgi ve iletişim teknolojisi, girişimcilik, sanat, tasarım, medya ve Da Vinci Learning alanlarında kurumsal ortaklarla, programları bütünleştirirler.[38][39] Ayrıca spor, sanat ve dil alanlarında gelişmiş programlar da sunmaktadırlar.[40]

Yükseköğretim değiştir

Yükseköğretim düzeyindeki müfredat, özel ders tasarımı ve geliştirilmesi konularını içermektedir. Griffith Üniversitesi; planlamayı, önceden toplanmış kanıtlara dayalı olarak tanımlamaktadır. Süreç ayrıca; değerlendirme, teknolojik olarak bilgilendirilmiş öğrenme ve disipline dayalı yetenekleri de içermektedir.[41] Süreç, öğrencilerin bir konuyu anlamalarını geliştirirken, iş gücüne hazırlamayı da amaçlamaktadır. Griffith Üniversitesi, müfredat geliştirmede dört temel unsuru göz önünde bulundurmaktadır. Bunlar; öğrenme analitiği, harici akran değerlendirmesi, akran tabanlı profesyonel öğrenme ve profesyonel öğrenme atölyeleridir.

Eğitim teknolojisi değiştir

Eğitim teknolojisi, etkili öğrenme ve öğretme için bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ile entegrasyonunu, planlanmasını, uygulanmasını ve yönetilmesini içermektedir.[42] Bir eğitim sisteminin eğitim teknolojisi dalı, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisini kavramsallaştırır ve geliştirir. Onu; müfredat çerçeveleri, personel gelişimi ve yönetimi ile bütünleştirir.

 
Pandemi sürecinden bu yana, dijital ortamlarda ücretsiz eğitim veren, Türkiye Cumhuriyeti televizyon kanalları logosu.

Eğitim teknolojisinin odak noktası; çevrimiçi ve web tabanlı uygulamalara, öğrenme portallarına, ters çevrilmiş sınıflara ve öğretme ve öğrenme için çeşitli sosyal ağlara yönelmiştir.[43] Eğitim teknolojisi; bilgi ve iletişim teknolojisini içermekle birlikte, donanım ve eğitim teorileri ile sınırlı değildir. İşbirlikçi öğrenme, öğrenme teorisi, doğrusal öğrenme, çevrimiçi portal öğrenme ve (mobil teknolojilerin kullanıldığı yerlerde) m-öğrenme dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsamaktadır. Bu alanlar, kişiselleştirilmiş bir öğrenme modeline de katkıda bulunmaktadır. Ve öğrenciler, eğitimlerinin sorumluluğunu üstlendiklerinden dolayı, kendi kendine öğrenmeyi de teşvik etmektedir.

Finans değiştir

Bu alt birim, okullara idari destek sağlayan eğitim kurumlarının, mali politikalarını denetler. Denetlediği bu politikalar; mali yardım, gelir işlemleri ve okul fonlarıdır.[44] Mali yardım; gelir düzeylerine ve yaş veya kurum gibi diğer faktörlere göre uygulanan devlet desteleri, ödenekleri ve hibeleri içermektedir.[45] Burslar ve ödüller, öğrenci kategorilerine veya başarılarına göre dağıtılmaktadır.[46]

Sağlık ve fiziksel gelişim değiştir

Öğrencileri; sağlıklı yaşam ve beden eğitimi konusunda eğitmek için, güvenli ve etkili programlar geliştirmek olan bu bölümün birincil görevi, bir spora hakimiyet ve temel hareket becerilerinin kazandırılmasını içermektedir.[47] Bu alt birim, sıralı sonuçlara ve öğrencilerin fiziksel yeteneklerine dayalı bir müfredat geliştirmektedir. Öğretim modeli; teorik bir temel, öğrenme çıktıları, sıralı etkinlikler ve görev yapılarını içeren bir plan olarak kullanılabilir.[48] Ayrıca bu alt birim, aileler ve topluluklarla ortaklıklar yoluyla, ebeveynlerin katılımını da teşvik etmekle beraber; diyetisyenler, fizyoterapistler, toplum sağlık hizmetleri ve spor derneklerinden de destek alabilmektedir.[49]

İnsan kaynakları değiştir

İnsan kaynakları bölümünün birincil hedefleri, eğitim bakanlığındaki personeli yetiştirmek, geliştirmek ve elde tutmaktır. Personel performansını ve tutumlarını doğrudan etkileyen, operasyonel politikaları ve sistemleri formüle etmektedir.[50] Bu birimin hedefleri, kurumsal yapıların ve prosedürlerin gözden geçirilmesi ve personel becerilerinin geliştirilmesidir.[51][52] Bunlar, daha fazla personel katılımını ve personelin gelişmesini teşvik etmekte ve nihayetinde eğitim sisteminin genel hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır.[53][54]

Bilişim teknolojisi değiştir

Bilişim teknolojisi; verimli bir yönetim eğitimi kolaylaştırmak için teknolojiden yararlanmaktadır.[55] Bu, her seviyedeki eğitimcilerin, gerekli becerilerle tam olarak donatıldığından emin olmak için, sık personel eğitimi gerektirmektedir. Ayrıca yöneticilerin, öğretim için ilgili bilgileri tanımlaması ve kavramsallaştırması gerekmektedir.[56] Bilişim teknolojisi sistemleri; güvenilir, erişilebilir ve eğitimciler tarafından özümsenmiş olmalı ve bilgisayar korsanlığına ve kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmalı olmalıdır. Eğitimcilerin, yeni uygulamaları doğru bir şekilde kullandıklarından emin olmak için, entegrasyon sırasında bir süre yakından inceleme gerekebilmektedir.

Özel Eğitim değiştir

Özel eğitim, tüm çocuklara anlayışlı ve verimli bir öğrenme deneyimi sunarak, özel ihtiyaçları veya engelleri olan çocuklar için, sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.[57][58] Özel eğitim, normal okullarda veya uzmanlaşmış okullarda sağlanabilmektedir.[59] Uygun öğrenim kurumu seçimi, çocuğun ihtiyaçlarına ve mevcut hizmetlere bağlı olarak yapılabilmektedir. Çocuklar öğrenme güçlükleri gösterebilir veya öğrenme için ek materyallere ihtiyaç duyabilirler. İlgili kurslar; otizm spektrumlu, zihinsel engelli, görme bozukluğu yaşayan, işitme kaybı olan veya beyin felci geçirmiş çocuklar için tasarlanmıştır.[60] Sosyal hizmet kurumları, hükûmet dışı kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve kurumsal ortaklar tarafından, ek yardım da sağlanabilmektedir.

Bu birimin amacı, engelli öğrencilerin okul müfredatına, akranlarıyla aynı temelde katılmalarını sağlamaya çalışmaktır.[61] Özel destek hizmetleri arasında konaklama, danışma ve kişiselleştirilmiş öğrenme de yer almaktadır. Bu kurumlarda eğitimciler, her çocukla yüksek düzeyde etkileşim sağlamaktadır.[62] Ayrıca psikologlar, özel eğitimciler ve terapistlerden oluşan bir ekip; uygun ve anlamlı öğrenmelerini de desteklemektedirler.[63]

Öğrenci gelişimi değiştir

Bu birimin birincil rolü; karakter, sanat, vatandaşlık, ahlaki eğitim ve küresel farkındalığı teşvik eden müfredat ve programları oluşturmaktır.[64] Misyonu; bireysel öğrenci mükemmelliğini teşvik etmek, işbirliğini ve çocuğun kendisini ve çevresini keşfetmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencileri, sorumluluk almaları konusunda cesaretlendirmek;[65] öğrencileri geleceğe hazır nitelikler ve yeterliliklerle donatmaktır. Okullar, öğrenci geliştirme programlarını gerçekleştirirken; değerlere, işbirliğine ve kültüre odaklanmalıdır.[66][67] Öğrencilerin küresel bağlantı ve işbirliği hedefleriyle, farklı kültürlerden ve geçmişten haberdar olmalarını sağlamak için, geniş çaplı öğrenme fırsatları da oluşturulabilmektedir.[68][69][70]

Ayrıca bakınız değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

[[Kategori:Eğitim aşamaları]] [[Kategori:İncelenmemiş çeviri içeren sayfalar]]

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Master of Arts (Educational Management) | National Institute of Education (NIE), Singapore". www.nie.edu.sg (İngilizce). 7 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2018. 
 2. ^ Connolly (20 Aralık 2017). "The difference between educational management and educational leadership and the importance of educational responsibility". Educational Management Administration & Leadership (İngilizce). 47 (4): 504-519. doi:10.1177/1741143217745880. ISSN 1741-1432. 
 3. ^ "Educational Administration". www.rand.org (İngilizce). 23 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 4. ^ "What Is Educational Management?" (İngilizce). 29 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2018. 
 5. ^ "Clubs & Societies". www.np.edu.sg (İngilizce). 4 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2018. 
 6. ^ "CCA". School of Science and Technology, Singapore. 22 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2018. 
 7. ^ "Achievements". www.mgs.moe.edu.sg (İngilizce). 12 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 8. ^ a b "A Curriculum Development Process". www.flinders.edu.au (İngilizce). 12 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 9. ^ The skilful teacher: Building your teaching skills. Acton, MA: Research For Better Teaching. 2008. 
 10. ^ Nurturing Early Learners: A Curriculum Framework for Kindergartens in Singapore. Singapore: Ministry of Education, Singapore. 2012. 
 11. ^ a b c Who Am I in the Lives of Children? An Introduction to Early Childhood Education. Singapore: Pearson Education. 2013. ISBN 978-981-45-2689-0. 
 12. ^ Betty (2014). "The Contributions of the McMIllan Sisters to Early Years Education in England". FORUM: For Promoting 3-19 Comprehensive Education. 56 (3): 529. doi:10.15730/forum.2014.56.3.529. 
 13. ^ "12 Principles of Child Development and Learning that Inform Practice | NAEYC". www.naeyc.org (İngilizce). 29 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2018. 
 14. ^ "What is Montessori Education?". Montessori Northwest - Montessori Teacher Training & Professional Development in Portland, Oregon (İngilizce). 27 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 15. ^ Curriculum: Alternative approaches. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice. 2007. 
 16. ^ "Curriculum - Waldorf School of the Peninsula". Waldorf School of the Peninsula (İngilizce). 8 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 17. ^ "About Waldorf Education". www.waldorfsingapore.com (İngilizce). 29 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 18. ^ "Early Childhood - Waldorf School of the Peninsula". Waldorf School of the Peninsula (İngilizce). 8 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 19. ^ Child development : an active learning approach. Third. Munsch, Joyce. Los Angeles ; London ; New Delhi ; Singapore ; Washington DC ; Melbourne. 2 Mayıs 2017. ISBN 9781506386737. OCLC 992503617. 
 20. ^ "The Reggio Emilia Philosophy of Learning | The Compass School". The Compass School (İngilizce). 8 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 21. ^ "Reggio Emilia Approach | Reggio Children". Reggio Emilia Approach | Reggio Children (İngilizce). 25 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 22. ^ "The Reggio Emilia Approach And Why It Works - Mulberry". Mulberry (İngilizce). 16 Mayıs 2016. 8 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2018. 
 23. ^ "Primary School Curriculum". www.moe.gov.sg. 30 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 24. ^ "National curriculum in England: primary curriculum". GOV.UK (İngilizce). 30 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 25. ^ "Primary Curriculum - Primary School Curriculum". www.cambridgeschool.eu (İngilizce). 27 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 26. ^ "Landsdale Primary School". www.australiancurriculum.edu.au (İngilizce). 28 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 27. ^ "Learning areas". www.australiancurriculum.edu.au (İngilizce). 14 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 28. ^ Primary School Education: Preparing Your Child For The Future. Singapore: Ministry of Education, Singapore. 2018. 
 29. ^ Five conceptions of curriculum: Their roots and implications for curriculum planning. Berkeley, CA: McCutchan Publishing Company. 1974. ss. 1-14. 2 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2021. 
 30. ^ Developing character skills in schools: Summary report. United Kingdom: Department of Education. 2017. ISBN 978-1-78105-759-9. 
 31. ^ "General capabilities". www.australiancurriculum.edu.au (İngilizce). 8 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 32. ^ "Courses and subjects for secondary schools | Ministry of Education". beta.moe.gov.sg (İngilizce). 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 33. ^ "Express course for secondary school | Ministry of Education". beta.moe.gov.sg (İngilizce). 29 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 34. ^ "O Level Curriculum". National Curriculum Development Centre (NCDC). 2018. 30 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 35. ^ "Ongoing Renewal of The School Curriculum". The Government of the Hong Kong Special Administration Region. Education Bureau. 2013. 28 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 36. ^ "How to choose secondary schools | Ministry of Education". beta.moe.gov.sg (İngilizce). 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 37. ^ Learning Goals, School Curriculum Framework and Planning (PDF). Hong Kong: Education Bureau. 2017. s. 4. 18 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Haziran 2021. 
 38. ^ "Extended Curriculum". School of Science and Technology, Singapore. 31 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 39. ^ "NUS High School Diploma". www.nushigh.edu.sg (İngilizce). 6 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 40. ^ Secondary School Education: Shaping the Next Phase of your Child's Learning Journey. Singapore: Ministry of Education, Singapore. 2018. 
 41. ^ "Curriculum development". www.griffith.edu.au (İngilizce). 1 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 42. ^ "Educational Technology". edX (İngilizce). 9 Nisan 2018. 9 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 43. ^ "6 Uses of Information Technology in Education". Useoftechnology.com. 2 Aralık 2012. 26 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 44. ^ "Finance and Administration". www.education.go.ug. 7 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 45. ^ "Finance Division | Ministry of Education, Youth and Information". moey.gov.jm (İngilizce). 7 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 46. ^ "Finance & Procurement". www.moe.gov.sg. 23 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 47. ^ "Curriculum in Physical Education: SHAPE America". 31 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 48. ^ "PE In School - 'The Solution'". www.phitamerica.org. 28 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 49. ^ Guide to physical health and wellbeing: Resources for Queensland early childhood education and care services (PDF). Australia: Australian Early Development Census. 2018. 18 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Haziran 2021. 
 50. ^ Twomey (12 Ocak 2021). "Management & Main Branches of Management - Human Resource Management". Kennected. 1 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2021. 
 51. ^ "Human Resource Group". www.moe.gov.sg. 4 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 52. ^ "Ministry of Education". moe.gov.tt (İngilizce). 22 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 53. ^ "Administrative branch". Opetus- ja kulttuuriministeriö (İngilizce). 2 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 54. ^ "Who We Are". www.edu.gov.on.ca (İngilizce). 19 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 55. ^ "Information Technology Branch". www.moe.gov.sg. 15 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2018. 
 56. ^ Hamidi (2011). "Information technology in education". Procedia Computer Science. 3: 369-373. doi:10.1016/j.procs.2010.12.062. ISSN 1877-0509. 
 57. ^ "About AASE - Australian Association of Special Education". Australian Association of Special Education (İngilizce). 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 58. ^ "Country information for Finland - Teacher education for inclusive education | European Agency for Special Needs and Inclusive Education". www.european-agency.org (İngilizce). 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 59. ^ "Mainstream Education for Children with Special Needs". www.sgenable.sg (İngilizce). 10 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 60. ^ "Special Educational Needs". www.moe.gov.sg. 6 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 61. ^ "Students with disability". www.australiancurriculum.edu.au (İngilizce). 8 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 62. ^ "Allied Educators". www.moe.gov.sg. 14 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2018. 
 63. ^ Educating exceptional children. Fourteenth. Gallagher, James,, Coleman, Mary Ruth. Australia. ISBN 9781473732063. OCLC 912318370. 
 64. ^ The Australian Education System: Foundation Level (PDF). Australia: Department of Foreign Affairs and Trade. 2018. 19 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Haziran 2021. 
 65. ^ "Elementary and Secondary Education". Just Landed (İngilizce). 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 66. ^ "Student Development". westwoodsec.moe.edu.sg (İngilizce). 15 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 67. ^ "Student Development". School of Science and Technology, Singapore. 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 68. ^ "Overseas Learning Experience (OLE)". School of Science and Technology, Singapore. 29 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 69. ^ "overseas_exposure_2016_2017". www.np.edu.sg (İngilizce). 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018. 
 70. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2021.