Enzim listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu sayfa, enzimlerin EC numaralarına ve alt kategorilerine göre sınıflandırıldığı bir listedir.

Ayrıca bakınız:

Kategori:Oksidoredüktazlar (EC 1) (Oksidoredüktaz)Düzenle

Kategori:EC 1.1 (vericinin CH-OH grubu üzerinde etkir (alkol oksidoredüktazları))Düzenle

EC 1.1.1.1

EC 1.1.1.2

EC 1.1.1.3

EC 1.1.1.4

EC 1.1.1.5

EC 1.1.1.6

EC 1.1.1.7

EC 1.1.1.8

EC 1.1.1.9

EC 1.1.1.10

EC 1.1.1.27

EC 1.1.1.37

EC 1.1.1.42

EC 1.1.1.88

EC 1.1.3.4

EC 1.1.3.8

EC 1.1.3.23

EC 1.1.3.32

Kategori:EC 1.2 (vericinin okso veya aldehit grubu üzerinde etkir)Düzenle

EC 1.2.1.10

EC 1.2.1.12

EC 1.2.1.51

EC 1.2.4.2

Kategori:EC 1.3 (vericinin CH-CH grubu üzerinde etkir (CH-CH oksidoredüktazları))Düzenle

Kategori:EC 1.4 (vericinin CH-NH2 grubu üzerinde etkir (amino asit oksidoredüktaz, monoamine oksidaz gibi))Düzenle

Kategori:EC 1.5 (vericinin CH-NH grubu üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.6 (NADH or NADPH üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.7 (diğer azotlu vericiler üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.8 (vericinin bir kükürt grubu üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.9 (vericinin hem grubu üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.10 (difenol ve ilişkili bileşikler üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.11 (alıcı olarak peroksit üzerinde etkir (peroksidazlar))Düzenle

Kategori:EC 1.12 (alıcı olarak hidrojen üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.13 (moleküler oksijen eklenmesi yoluyla tek bir verici üzerinde etkir (oksijenazlar))Düzenle

Kategori:EC 1.14 (moleküler oksijen eklenmesi yoluyla bir çift verici üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.15 (alıcı olarak süperoksit radikali üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.16 (metal iyonlarını yükseltger)Düzenle

Kategori:EC 1.17 (CH veya CH2 grupları üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.18 (verici olarak demir-kükürt proteinleri üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.19 (verici olarak indirgenmiş flavodoxin üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.20 (vericilerde fosfor veya arsenik üzerinde etkir)Düzenle

Kategori:EC 1.21 (X-H ve Y-H izerinde etkiyerek X-Y bağı oluşturur)Düzenle

Kategori:EC 1.97 (diğer oksidoredüktazları içerir)Düzenle

Kategori:Transferazlar (EC 2) (Transferaz)Düzenle

 • EC 2.1 bir karbonlu gruplar aktaran enzimleri içerir (örneğin metiltransferazlar)
 • EC 2.2 aldehit veya keton grupları aktaran enzimler içerir (transketolaz ve transaldolazlar)
 • EC 2.3 asil grupları aktaran enzimler içerir (asiltransferazlar)
 • EC 2.4 glikozil grupları aktaran enzimleri içerir (glikoziltransferazlar)
 • EC 2.5 metil grubu haricindeki alkil ve aril gruplarını aktaran enzimleri içerir
 • EC 2.6 azotlu gruplar aktaran enzimleri içerir (transaminazlar)
 • EC 2.7 fosforlu gruplar aktaran enzimleri içerir (polimeraz ve kinazlar da dahil olmak üzere genel olarak fosfotransferazlar)
 • EC 2.8 kükürtlü gruplar aktaran enzimler içerir (kükürttransferaz ve sulfotransferazlar)
 • EC 2.9 selenyumlu gruplar aktaran enzimler içerir

Kategori:Hidrolazlar (EC 3) (Hidrolaz)Düzenle

 • EC 3.1: ester bağı (esterazlar: nükleaz, fosfodiesteraz, lipaz, fosfatazlar)
 • EC 3.2: şekerler (glikozilazlar/DNA glikozilazlar, glikozit hidrolazlar)
 • EC 3.3: eter bağları
 • EC 3.4: peptit bağları (proteaz/peptidazlar)
 • EC 3.5: karbon-azot bağları, peptit bağları hariç
 • EC 3.6: asit anhidritder (asit anhidrit hidrolazlar, helikaz ve GTPazlar dahil olmak üzere)
 • EC 3.7: karbon-karbon bağları
 • EC 3.8: halojenür bağları
 • EC 3.9: fosfor-azot bağları
 • EC 3.10: kükürt-azot bağları
 • EC 3.11: karbon-fosfor bağları
 • EC 3.12: kükürt-kükürt bağları
 • EC 3.13: karbon-kükürt bağları

Kategori:Liyazlar (EC 4) (Liyaz)Düzenle

 • EC 4.1 karbon-karbon bağlarını kesen liyazları içerir, dekarboksilazlar (EC 4.1.1), aldehit liyazlar (EC 4.1.2), okso asit liyazlar (EC 4.1.3) ve diğerleri (EC 4.1.99) gibi
 • EC 4.2 karbon-oxygen bağlarını kesen liyazları içerir, dehidratazlar gibi
 • EC 4.3 karbon-azot bağlarını kesen liyazları içerir
 • EC 4.4 karbon-kükürt bağlarını kesen liyazları içerir
 • EC 4.5 karbon-halojenür bağlarını kesen liyazları içerir
 • EC 4.6 fosfor-oksijen bağlarını kesen liyazları içerir, adenilat siklaz ve guanilat siklaz gibi
 • EC 4.99 diğer liyazları içerir, ferrokelataz gibi

Kategori:İzomerazlar (EC 5) (İzomeraz)Düzenle

 • EC 5.1, rasemizasyon katalizleyen enzimleri (rasemazlar) ve epimerizasyon katalizleyen enzimleri (epimerazları) içerir
 • EC 5.2, geometrik izomerlerin izomerizasyonunu katalizleyen enzimleri (cis-trans izomerazları) içerir
 • EC 5.3, intramoleküler (molekül içi) oksidoredüktazları içerir
 • EC 5.4, intramoleküler transferazları (mutazları)
 • EC 5.5, intramoleküler liyazları içerir
 • EC 5.99, diğer isomerazları içerir (topoizomerazlar dahil)

Kategori:Ligazlar (EC 6) (Ligaz)Düzenle

 • EC 6.1 karbon-oksijen bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.2 karbon-kükürt bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.3 karbon-azot bağları oluşturan ligazları içerir(argininosuksinat sentetaz dahil)
 • EC 6.4 karbon-karbon bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.5 fosforik ester bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.6 azot-metal bağları oluşturan ligazları içerir