Emîrü'l-mü'minîn

Müslümanlar tarafından Halife'ye atıfta bulunmak için kullanılan onursal unvan

Emîrü'l-mü'minîn ya da emirülmüminin (Arapçaأمير المؤمنين), halife başta olmak üzere İslam dünyasının liderliğinde iddia sahibi olan liderlerin kullandıkları unvan. Bir hükümdar "müminlerin koruyucusu" anlamına gelen bu unvanı taşıyorsa bu onun hem siyasi, hem de dinî hükmüne işaret etmektedir.

Tarihçe değiştir

Sünniler'e göre, Emirülmüminin unvanı ilk kez Ömer bin Hattab'a verilmiştir. Şiiler'e göre ise, bu unvan hâlâ Muhammed'in zamanında Ali bin Ebi Talib'e verilmiştir ve ilk ve tek Emirülmüminin o'dur. Lakin, İsmaili Şiiler Fatımi halifelerini de Emirülmüminin kabul etmektedirler.

Aynı anda Emiru'l-Mu'minin unvanını Büyük Emeviler ve Endülüs Emevileri kullanmışlar. Abbâsîler de öyle.

Günümüzde unvan birçok arap hükümdar tarafından kullanılmaktadır. Mesela, Fas Anayasası'na göre Fas kralı Emirülmüminin'dir. Suudi Arabistan Anayasası'na göre ise, Suudî Kralı Emirülmüminin'dir.

1996 yılında Taliban ve Veziristan lideri Muhammed Ömer Emîru'l-Mu'minîn unvanı kabul etti.

29 Haziran 2014 tarihinde IŞİD lideri El-Bağdadi Halife Emîru'l-Mu'minîn unvanlarını kabul etti. Lakin, günümüze kadar birçok müslüman ilahiyatçı IŞİD liderlerinin halifeliğini kabul etmemektedir.

Emîrü'l-mü'minînler değiştir

Ebû Bekir
Ömer bin Hattab
Osman bin Affan
Ali bin Ebi Talib
Hasan bin Ali
Emevîler
Abbâsîler
Endülüs Halifeleri
Osmanlı Padişahları (1517-1924)
Sokoto Halifeleri
Dağıstan ve Çeçenistan İmamları

(Kuzey Kafkasya İmamlığı'nın imamları)

Fas Kralı
Suudiye Kralı
Taliban liderleri
IŞİD liderleri