Asuroloji

bilim dalı

Asuroloji (Yunanca: GrekçeἈσσυρίᾱ, Assyriā ve Grekçe-λογία, -logia), Asurlular ve ilgili Mezopotamya uygarlıklarını arkeolojik, tarihsel ve dilbilimsel yönlerden inceleyen bilim dalıdır. Sümer ve Babil uygarlıkları da Asurolojinin konuları arasında sayılmaktadır. Dalın odaklandığı zaman dilimi ise MÖ 3. binyıl ile İslam'ın Arap Yarımadası sınırlarını aştığı 7. yüzyıldır.

Mezopotamya
Fırat · Dicle
Asuroloji · Sümeroloji
İmparatorluklar / Şehirler
Sümerler
Eridu · Kiş · Uruk · Ur
Lagaş · Nippur · Girsu
Akad İmparatorluğu
Akad · Mari
Amoriler
İsin · Larsa
Babil İmparatorluğu
Babil · Kalde
Asur İmparatorluğu
Asur · Nemrut
Horsabad · Ninova/Nineveh
Elam
Susa
Mezopotamya tarihi
Sümer (kral listesi)
Asur kralları listesi
Babil kralları listesi
Hitit kralları listesi
Sümerce · Akadca
Elam dili · Aramice
Hurrice · Hititçe
Enuma Eliş · Gılgamış
Ziggurat · Nibiru
Marduk · Asur-Babil dinleri

Yakın Doğu'nun eski uygarlıklarını incelemek için filoloji, tarih, arkeoloji ve diğer disiplinleri birleştiren bir araştırma alanıdır. Asuroloji, Yakın Doğu Çalışmalarının bir alt alanı olan eski Yakın Doğu çalışmalarının bir dalı olarak kabul edilir.

Eski Mezopotamya kültürünün incelenmesi, bölgeden ilk metinlerin İngilizceye çevrildiği 18. yüzyılın sonlarında başlamıştır. O zamandan beri bu alan Sümer, Akad, Asur, Babil ve antik Yakın Doğu'nun diğer dil ve kültürlerinin incelenmesini içerecek şekilde büyümüştür. Asuroloji, Mısırbilim, İncil çalışmaları ve Hititoloji gibi Yakın Doğu çalışmalarının diğer alanlarıyla yakından ilişkilidir, çünkü hepsi eski Yakın Doğu kültürü ve dilinin incelenmesini içerir.

Asurologlar dil, edebiyat, din, sanat, siyaset ve tarih gibi çeşitli konuları incelerler. Ayrıca eski Mezopotamya uygarlığıyla ilgili eserleri ve diğer kanıtları ortaya çıkarmak için arkeolojik araştırmalar yaparlar.