V. İcra Vekilleri Heyeti

5. İcrâ Vekilleri Heyeti, 14 Ağustos 1923 - 27 Ekim 1923 tarihleri arasında görev yapmış, reisliğini Ali Fethi Bey yapmıştır.

Ali Fethi Bey
Görev İsim
İcrâ Vekilleri Heyeti Reisi
Dâhiliye Umûru (İçişleri) Vekili
Ali Fethi Bey
Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Musa Kazım Efendi
14 Ağustos 1923 - 24 Eylül 1923
Mustafa Fevzi Efendi
24 Eylül 1923 - 27 Ekim 1923
Müdâfaa-î Millîye (Millî Savunma) Vekili Kâzım Paşa
Erkân-ı Harbiye-î Umûmîye (Genelkurmay) Vekili Fevzi Paşa
Adliye Vekili Seyyid Bey
Hâriciye (Dışişleri) Vekili İsmet Paşa
Mâliye Vekili Hasan Fehmi Bey
Maârif (Eğitim) Vekili İsmail Safa Bey
Nâfia (Bayındırlık) Vekili Fevzi Bey
İktisat (Ekonomi) Vekili Mahmut Esat Bey
14 Ağustos 1923 - 24 Eylül 1923
Hasan Bey
24 Eylül 1923 - 27 Ekim 1923
Sıhhiye ve Muâvenet-î İçtimâîye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Rıza Nur
Mübâdele, Îmar ve İskân Vekili Mustafa Necati Bey

Dış bağlantılarDüzenle