1. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü

1. Türkiye Hükûmeti, 30 Ekim 1923 - 6 Mart 1924 tarihleri arasında görev yaptı. Birinci İnönü Hükûmeti olarak bilinir. Cumhuriyetin ilanından Halifeliğin kaldırılmasına kadar geçen sürede ülkeyi İsmet İnönü başkanlığında yönetmiş olan hükûmettir. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte birkaç ilgili bakanlığın da kaldırılması kabul edilmiş olduğundan, hükûmetin görevi 6 Mart 1924'te İsmet İnönü'nün istifası üzerine sona erdi.

İsim Görev
Başvekil
Hariciye (Dışişleri) Vekili
İsmet İnönü
Şer'iye (Diyanet) Vekili Mustafa Fevzi Sarhan
Adliye Vekili Mehmet Seyit Bey
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili Fevzi Çakmak
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kazım Özalp
Dahiliye (İçişleri) Vekili Ahmet Ferit Tek
Maliye Vekili Hasan Fehmi Ataç
30 Ekim 1923 - 2 Ocak 1924
Mustafa Abdülhalik Renda
2 Ocak 1924 - 6 Mart 1924
Maarif (Eğitim) Vekili İsmail Safa Özler
Mübadele, İmar ve İskân Vekili Mustafa Necati Uğural
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ahmet Muhtar Cilli
30 Ekim 1923 - 19 Ocak 1924
Süleyman Sırrı Aral
19 Ocak 1924 - 6 Mart 1924
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam
Ticaret Vekili Hasan Saka

Dış bağlantılarDüzenle