Patoloji

(Patolojik sayfasından yönlendirildi)
Patoloji

Patoloji (Tıbbi Patoloji), hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

Patoloji (hastalıkbilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. Hekimliğin en zor ve disipline sahip bölümlerinden biri olan patoloji, klinikler ve paraklinikler arasında bir nevi köprü görevi görür.

Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir.

Amerika'da patoloji anatomik patoloji ve klinik patoloji olarak ayrılmaktadır. Bu sınıflamada anatomik patoloji ülkemizdeki ve Avrupada'ki tıbbi patolojiye karşılık gelmekte iken; klinik patoloji uygulama alanına giren konular tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji gibi laboratuvar bölümleri tarafından yürütülmektedir.

Patolojinin Ana İnceleme AlanlarıDüzenle

Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları 4 yönden incelemektir:

Etyoloji: Hastalıkların başlangıcı, daha doğrusu sebepleri. Örneğin: bakteri, virus, mantar, parazit, otoimmun vb.

Patogenezis: Hastalığın oluşum mekanizması, başlangıçtan sonuçlanmasına kadarki organizmal süreci inceler.

Morfolojik değişiklikler: İlgili hücre, doku ve organlardaki yapısal bozukluklar. Anatomopatoloji olarak da bilinir.

Klinik önem: Hastalığın klinik açıdan önemli noktalarını inceler.

Patolojide Kullanılan İnceleme YöntemleriDüzenle

 • Makroskopik İnceleme: Cerrahi yolla ya da otopsi-nekropsi yoluyla elde edilen numunenin çıplak gözle tanı koyma amaçlı incelenmesidir.
 • Histopatoloji: Dokuların mikroskopik olarak histolojik teknikler kullanılarak incelenmesidir. Standart uygulama Hematoksilen-Eosin boyalı slaytların incelenmesine dayalıdır. ,
 • Sitopatoloji: Hücreleri Sitoloji teknikleri kullanarak inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan bir bilim dalıdır. Bu tekniğin çok yaygın bir uygulama şekli de pap smear'dir. (pap yayması)
 • Elektron mikroskopisi
 • Akış Sitometresi: özel bazı hücrelerin kimliklendirilmesi için kullanılan bir tetkik.
 • Moleküler Biyoloji: Polimeraz Zincir Tepkimesi (PCR), gen sekanslama ve in situ hibridizasyon (FISH, CISH, SISH) gibi yöntemleri kullanılır özllikle. Mikrobiyolojik ajanların varlığı; kanserin tanısı, prognostik özellikleri ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi elde edilir.

Tıbbi Patolojinin Alt Dalları[1]Düzenle

 • Cerrahi patoloji
  • Baş Boyun Patolojisi
  • Kemik ve yumuşak doku patolojisi
  • Dermatopatoloji
  • Endokrin Patoloji
  • Gastrointestinal Patoloji
  • Hepato-Biliyer ve Pankreas Patolojisi
  • Genitouriner Patoloji
  • Jinekopatoloji
  • Pediatrik Patoloji
  • Meme Patolojisi
  • Üriner Sistem ve Erkek Genital Sistem Hastalıkları Patolojisi
  • Pediatrik ve Perinatal Patoloji
  • Akciğer Patolojisi (Pulmoner patoloji)
  • Oftalmik Patoloji
 • Sitopatoloji (Yan dal olan lisanslanabilmektedir)
 • Nöropatoloji
 • Nefropatoloji
 • Hematopatoloji
 • Adli patoloji (Forensik Patoloji)
 • Kardiyovasküler patoloji
 • Moleküler Patoloji
 • Dijital patoloji (Bilişim Patolojisi)

Patolojik Sıfatı ve KullanımıDüzenle

Patolojik sıfatı "patolojiyle ilgili, anormal, bozulmuş, çalışmayan, işlemeyen, fizyolojik sınırların dışında olan" anlamlarında tıpta yaygın olarak kullanılan tıbbi bir terim ve sıfattır. En çok "anormal" anlamında kullanılır.

 1. ^ http://patoloji2018.org/bilimsel-program/ http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=4949&type=category http://www.turkpath.org.tr/files/CEP_Nisan.pdf