Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]
Otomatik taksonkutu sistemi belgelemesi

Şablonlar

Modüller

Bu modül, Modül:Ototaksonkutuyu destekleyen veri modülüdür. Yalnızca veri barındırır.

Eğer buraya bir "değiştir" tuşuna tıklayarak geldiyseniz:

 • Var olan bir takson veya bir hata mesajının üzerinde bir "değiştir" bağı mı vardı? Eğer öyleyse, önce onu çözün.
 • "Değiştir" tuşuna tıklayın ve bu hatayı aldığınız sayfadaki taksonun sırasını ekleyin.

Taksonkutu renk şeması

{{otomatik taksonkutu}} şablonunda takson gruplarına göre bilgi kutularının görüntülenen renklerinin verileri bu modüldedir. Mevcut renk şeması şu şekildedir.

Virüsler rgb(250,250,190) ayrıca Viroidler
Bakteri rgb(220,235,245)
Arkea rgb(195,245,250) ayrıca Nanoarchaeota (Nanarchaeota), Korarchaeota, Thaumarchaeota, Crenarchaeota ve Euryarchaeota
Ökaryotlar rgb(245,215,255) Excavata, Amoebozoa ve Opisthokonta da dahil olmak üzere ökaryotların tek bir rengi mevcut
Hayvanlar rgb(235,235,210)
Mantarlar rgb(145,250,250)
Archaeplastida rgb(180,250,180) ayrıca Bitkiler ve Viridiplantae
SAR rgb(200,250,80) ayrıca Chromalveolata
incertae sedis rgb(250,240,230)
İknotaksonlar rgb(230,222,214)
Ootaxa rgb(250,250,220)

Her taksonkutuda bulunacak olan sıralar

Bilimsel sınıflandırmaya göre belli ana sıralandırma basamakları mevcuttur. Bunlar şu anki durumda şunlardır:

Âlem
Şube
Bölüm
Sınıf
Takım
Familya
Cins
Tür

Bunların verisi bu modülde tutulmaktadır.

Bir basamağın çoğul hali

Bu modülde bir sıranın çoğul adını veren bir tablo mevcuttur. Yani şube için "Şubeler" çıktısını verir. Modülde tüm listeyi görebilirsiniz.

Bir basamağın Türkçe adı

Herhangi girilen bir sıranın görünen adını vermek için bu modüldeki veriler kullanılır. Mesela "familia" girildiyse sonuçta görünen "Familya" olur. Çünkü bu asıl Türkçe adıdır. Aşağıdaki listede ilk değerler Türkçe görünen adlar, devamındakiler de bu adı karşılayan benzerleridir. İlk sırada gelen değer Türkçe değilse, çevrilmesine yardımcı olabilirsiniz.

local m = {}

--[[------------------------------------------------
TAKSONLARIN GÖRÜNTÜLENEN RENKLERİ
---------------------------------------------------]]
m["renkler"] = {
	{"rgb(230,222,214)", "ichnos", "ikno"},
	{"rgb(250,250,220)", "veterovata"},
	{"rgb(245,215,255)", "eukaryota","eukarya","ökaryot","ökaryotlar","excavata","excavates","protista","protists","amoebozoa","opisthokonta","choanozoa"},
	{"rgb(235,235,210)", "animalia","animal","hayvan","hayvanlar"},
	{"rgb(180,250,180)", "archaeplastida","plantae","plant","viridiplantae","bitki","bitkiler"},
	{"rgb(145,250,250)", "fungi","mantar","mantarlar"},
	{"rgb(200,250,80)", "sar","chromalveolata"},
	{"rgb(220,235,245)", "bacteria","firmicutes","eubacteria","bakteri"},
	{"rgb(195,245,250)", "archaea","arkea","prokaryota","prokaryot","nanoarchaeota","nanarchaeota","euryarchaeota","crenarchaeota","thaumarchaeota","korarchaeota"},
	{"rgb(250,240,230)", "incertae sedis","''incertae sedis''","acritarcha"},
	{"rgb(250,250,190)", "virus","viruses","virüs","virüsler","i","ii","iii","iv","v","vi","vi/vii","vii","viii","viroid","viroids","viroidler"},
}

--[[------------------------------------------------
HER SINIFLANDIRMA TABLOSUNDA BULUNACAK ANA SIRALAR
---------------------------------------------------]]
m["esas sıra"] = {
	{"evet", "virüs_grubu", "alem", "şube", "bölüm", "sınıf", "takım", "familya", "cins", "tür"
		  , "virus_group", "regnum", "phylum", "divisio", "classis", "ordo", "familia", "genus", "species"}
}


--[[------------------------------------------------
BİR TAKSON SIRASININ ÇOĞUL ADINI VEREN TABLO

 Bu tablodaki veriler bir sıranın çoğul adını verir.
 Yani şube için "Şubeler" çıktısını verir.
 En baştaki değerler çoğul adlar, devamındakiler de hangi değer girildiğinde
 çıktısı verilecek olan girdilerdir.
---------------------------------------------------]]
m["çoğul sıra"] = {
	{"Âlemler", "Âlem"},
	{"Şubeler", "Şube"},
	{"Sınıflar", "Sınıf"},
	{"İknosınıflar", "İknosınıf"},
	{"Oosınıflar", "Oosınıf"},
	{"Takımlar", "Takım"},
	{"İknotakımlar", "İknotakım"},
	{"Ootakımlar", "Ootakım"},
	{"Familyalar", "Familya"},
	{"İknofamilyalar", "İknofamilya"},
	{"Oofamilyalar", "Oofamilya"},
	{"Cinsler", "Cins"},
	{"İknocinsler", "İknocins"},
	{"Oocinsler", "Oocins"},
	{"Türler", "Tür"},
	{"Alt türler", "Alt tür"},
	{"Varyeteler", "Varyete"},
	{"İknotürler", "İknotür"},
	{"Ootürler", "Ootür"},
	{"Dahil edilen taksonlar", "included taxon", "dahil edilen takson"},
	{"Sırasız taksonlar", "unranked taxon", "sırasız takson"},
	{"Sırasız", "unranked", "sırasız", "sınıfsız"},
	{"Kladlar", "Klad"},
}

--[[------------------------------------------------
BİR TAKSON SIRASININ BİR ALT SIRASINI GETİREN TABLO
---------------------------------------------------]]
m["alt sıra"] = {
	{"alem", "Üst âlem"},
	{"bölüm", "Üst bölüm"},
	{"şube", "Bölüm", "Âlem"},
	{"sınıf", "Şube", "Alt şube", "Üst sınıf", "Alt bölüm"},
	{"iknosınıf", "Ichnostem-Group", "İknoüstsınıf"},
	{"takım", "Sınıf", "Alt sınıf", "İnfra sınıf", "Üst takım"},
	{"iknotakım", "İknosınıf", "İknoaltsınıf", "İkninfraosınıf"},
	{"ootakım", "Oosınıf", "Ooaltsınıf", "Oosupercohort", "Oocohort", "Oomagnordo", "Ooüsttakım"},
	{"iknofamilya", "İknotakım", "İknoalttakım", "İknoinfratakım", "İknoparvotakım", "İknoüstfamilya"},
	{"familya", "Takım", "Alt takım", "Üst familya"},
	{"iknocins", "İknofamilya", "İknoaltfamilya"},
	{"oofamilya", "Ootakım", "''Morfotip''"},
	{"cins", "Familya", "Alt familya", "Oymak"},
	{"İknotür", "İknocins", "İknoaltcins"},
	{"oocins", "Oofamilya"},
	{"tür", "Cins", "Alt cins", "Üst tür"},
	{"ootür", "Oocins", "Ooaltcins"},
	{"alttür", "Tür", "Alt tür"},
	{"iknoalttür", "İknotür"},
	{"ooalttür", "Ootür"},
	{"grouping", "Gayri resmi grup"},
	{"sırasız", "unranked", "sırasız"},
}

--[[------------------------------------------------
BİR TAKSON SIRASININ TÜRKÇE KARŞILIĞINI VEREN TABLO

 Herhangi girilen bir sıranın görünen adını vermek için bu tablo kullanılır.
 Mesela "familia" girildiyse sonuçta görünen "Familya" olur. Çünkü bu asıl
 Türkçe adıdır. Aşağıdaki listede ilk değerler Türkçe görünen adlar, devamındakiler
 de bu adı karşılayan benzerleridir. İlk sırada gelen değer Türkçe değilse,
 çevrilmesine yardımcı olabilirsiniz.
---------------------------------------------------]]
m["çeviri sıra"] = {
	--Special cases, alphabetic order
	{"''Alliance''", "alliance"},
	{"''Temel kabuk tipi''", "basic shell type", "temel kabuk tipi"},
	{"''Branch''", "branch"},
	{"''Klad''", "clade", "cladus", "klad"},
	{"''Form takson''", "form taxon", "form takson"},
	{"''Grade''", "grade", "gradus"},
	{"''Gayri resmi grup''", "informal", "informal group", "gayri resmi grup"},
	{"''Morfotip''", "morphotype", "morfotip"},
	{"''Node''", "node"},
	{"''Plesion''", "plesion"},
	{"''Plesion-group''", "plesion-group"},
	{"''Clade?''", "possible clade"},
	{"''Realm''", "realm"},
	{"''Species complex''", "species complex"},
	{"''Species group''", "species group"},
	{"''Species subgroup''", "species subgroup"},
	{"''Stem grup''", "stem group", "stem grup"},
	{"''Total group''", "total group"},
	--Virus ranks below species
	{"Serotype", "serotype"},
	{"Mutasyon", "strain", "mutasyon"},
	{"Virüs", "virus", "virüs"},
	{"Grup", "virus grubu"},
	--Linnaean taxonomy, alphabetic order
	{"Sınıf", "classis", "sınıf"},
	{"Megacohort", "megacohort"},
	{"Cohort", "cohort"},
	{"Bölüm", "divisio", "bölüm"},
	{"Familya", "familia", "familya"},
	{"Form", "forma", "form", "tip"},
	{"Cins", "genus", "cins"},
	--McKenna & Bell version
	{"Büyük takım", "grandordo", "grandordo-mb", "büyüktakım"},
	{"Hyperfamily", "hyperfamilia"},
	{"İnfra sınıf", "infraclassis", "infrasınıf"},
	{"Infralegion", "infralegio", "infralegion"},
	{"İnfra familya", "infrafamily", "İnfrafamilya", "infrafamilya"},
	{"İnfra takım", "infraordo", "İnfratakım", "infratakım"},
	{"İnfra şube", "infraphylum", "infraşube"},
	{"İnfra alem", "infraregnum", "infraalem"},
	{"İnfra oymak", "infratribus", "infraoymak"},
	{"Legion", "legio", "legion"},
	{"Magna takım", "magnordo", "magnatakım"},
	{"Mikro takım", "micrordo", "mikrotakım"},
	{"Mikro şube", "microphylum", "mikroşube"},
	--McKenna & Bell version
	{"Mir takım", "mirordo", "mirordo-mb", "mirtakım"},
	{"Nanorder", "nanordo"},
	{"Nanophylum", "nanophylum"},
	{"Takım", "ordo", "takım"},
	{"Parafamily", "parafamilia"},
	{"Parvclass", "parvclassis"},
	{"Parvo takım", "parvordo", "parvotakım"},
	{"Şube", "phylum", "şube"},
	{"Âlem", "regnum", "alem"},
	{"Seksiyon", "sectio", "seksiyon"},
	{"Seri", "series", "seri"},
	{"Tür", "species", "tür"},
	{"Alt sınıf", "subclassis", "altsınıf"},
	{"Subcohort", "subcohort"},
	{"Alt bölüm", "subdivisio", "altbölüm"},
	{"Alt familya", "subfamilia", "altfamilya", "alt familya"},
	{"Alt cins", "subgenus", "altcins", "alt cins"},
	{"Sublegion", "sublegio", "sublegion"},
	{"Alt takım", "subordo", "alttakım", "alt takım"},
	{"Alt şube", "subphylum", "altşube", "alt şube"},
	{"Alt âlem", "subregnum", "altalem", "alt alem"},
	{"Alt seksiyon", "subsectio", "altseksiyon", "alt seksiyon"},
	{"Alt tür", "subspecies", "alttür", "alt tür"},
	--used in WoRMS
	{"Subter sınıf", "subterclassis", "subtersınıf"},
	{"Alt oymak", "subtribus", "altoymak", "alt oymak"},
	{"Üst sınıf", "superclassis", "üstsınıf", "üst sınıf"},
	{"Supercohort", "supercohort"},
	{"Üst bölüm", "superdivisio", "üstbölüm", "üst bölüm"},
	{"Superdomain", "superdomain"},
	{"Üst familya", "superfamilia", "üstfamilya", "üst familya"},
	{"Superlegion", "superlegio", "superlegion"},
	{"Üst takım", "superordo", "üsttakım", "üst takım"},
	{"Üst şube", "superphylum", "üstşube", "üst şube"},
	{"Üst âlem", "superregnum", "üstalem", "domain", "alan"},
	{"Üst seksiyon", "supersectio", "üstseksiyon", "üst seksiyon"},
	{"Üst oymak", "supertribus", "üstoymak", "üst oymak"},
	{"Oymak", "tribus", "oymak"},
	{"Varyete", "varietas", "varyete"},
	{"Division", "zoodivisio"},
	{"Zooseksiyon", "zoosectio", "section", "zooseksiyon"},
	{"Subdivision", "zoosubdivisio"},
	{"Subsection", "zoosubsectio"},
	--trace fossil taxonomy, alphabetic order
	{"İknosınıf", "ichnoclassis", "iknosınıf"},
	{"Ichnocohort", "ichnocohort"},
	{"Ichnodivision", "ichnodivisio"},
	{"İknofamilya", "ichnofamilia", "iknofamilya"},
	{"İknocins", "ichnogenus", "iknocins"},
	--McKenna & Bell version
	{"Ichnograndorder", "ichnograndordo", "ichnograndordo-mb"},
	{"İknoinfrasınıf", "ichnoinfraclassis", "iknoinfrasınıf"},
	{"Ichnoinfradivision", "ichnoinfradivisio"},
	{"İknoinfratakım", "ichnoinfraordo", "iknoinfratakım"},
	{"Ichnolegion", "ichnolegio", "ichnolegion"},
	{"Ichnomagnorder", "ichnomagnordo"},
	{"Ichnomicrorder", "ichnomicrordo"},
	{"İknotakım", "ichnoordo", "iknotakım"},
	{"İknoparvotakım", "ichnoparvordo", "iknoparvotakım"},
	{"İknotür", "ichnospecies", "iknotür"},
	{"Ichnostem-Group", "ichnostem-group"},
	{"İknoaltsınıf", "ichnosubclassis", "iknoaltsınıf"},
	{"Ichnosubdivision", "ichnosubdivisio"},
	{"İknoaltfamilya", "ichnosubfamilia", "iknoaltfamilya"},
	{"Ichnosublegion", "ichnosublegio", "ichnosublegion"},
	{"İknoalttakım", "ichnosubordo", "iknoalttakım"},
	{"İknoüstsınıf", "ichnosuperclassis", "iknoüstsınıf"},
	{"Ichnosupercohort", "ichnosupercohort"},
	{"İknoüstfamilya", "ichnosuperfamilia", "iknoüstfamilya"},
	{"İknoüsttakım", "ichnosuperordo", "iknoüsttakım"},
	--fossilized egg taxonomy, alphabetic order
	{"Oosınıf", "ooclassis", "oosınıf"},
	{"Oocohort", "oocohort"},
	{"Oofamilya", "oofamilia", "oofamilya"},
	{"Oocins", "oogenus", "oocins"},
	{"Oomagnorder", "oomagnordo"},
	{"Ootakım", "oordo", "ootakım"},
	{"Ootür", "oospecies", "ootür"},
	{"Ooaltsınıf", "oosubclassis", "ooaltsınıf"},
	{"Ooaltcins", "oosubgenus", "ooaltcins"},
	{"Ooalttür", "oosubspecies", "ooalttür"},
	{"Oosupercohort", "oosupercohort"},
	{"Ooüsttakım", "oosuperordo", "ooüsttakım"},
}

--[[------------------------------------------------
İTALİK GÖZÜKECEK OLAN TAKSONLAR
---------------------------------------------------]]
--virüsler için olan liste
m["italik virüs"] = {
	{"hayır", "unranked_domain", "unranked domain", "unranked", "virus group",
		"virus_group", "virus", "strain", "mutasyon", "serotype", "virüs grubu", "virüs"},
}
--virüs olmayanlar için olan liste
m["italik takson"] = {
	{"evet", "genus", "ichnogenus", "oogenus", "subgenus", "ichnosubgenus", "oosubgenus",
		"iknocins", "iknoaltcins", "varyete",
		"cins", "altcins", "alt cins", "üstseksiyon", "seksiyon", "altseksiyon", "seri", "altseri",
		"tür", "alttür", "alt tür", "subspecies", "ichnosubspecies", "oosubspecies",
		"varyete", "form", "kültivar"},
}

function m.getirTabloyaGore(yazi, tablo)
	for _,icerisi in pairs(m[tablo]) do
		local yazi2 = mw.getContentLanguage():lc(yazi)
		for i=(tablo == "alt sıra" and 2 or 1),30 do
			if icerisi[i] and icerisi[i] == yazi then return icerisi[1]
			elseif icerisi[i] and icerisi[i] == yazi2 then return icerisi[1] end
		end
	end
end

return m