Mandelbrot kümesi

Mandelbrot kümesi, Benoit Mandelbrot'un ikinci derece kompleks değişkenli polinomların dinamiklerini açıklamak için geliştirdiği ve incelediği kümedir. Mandelbrot kümesi, karmaşık düzlemin bir fraktal altkümesidir.

Mandelbrot Kümesi ve Ana Bölgeleri

Tanım değiştir

Yazı boyunca   ile   polinomunu göstereceğiz.   sayısının   altındaki değeri   dir. Benzer şekilde   sayısının   altındaki değeri   dir.   fonksiyonunun bir önceki aşamada elde edilen sayıya, yani   ye uygulanması yeni bir sayı, yani   yi, üretecektir. Bu işlemi yapmaya devam edersek,

 

karmaşık sayı dizisini elde ederiz. Bu dizinin limit değerinin sonlu bir sayı olup olmaması   değerine bağlıdır. Bunun nedeni   tipindeki ikinci derece polinomların yinelemeli uygulamalarının yarıçapı 2 den büyük her karmaşık çemberi sonsuza götürmesindendir.

Dizinin, sonlu bir sayıya yakınsadığı   değerlerinin kümesine Mandelbrot Kümesi denir. Başka bir ifadeyle, Mandelbrot kümesi öyle bir kümedir ki   sayısı bu kümeden seçildiğinde yukarıdaki dizi sonlu bir sayıya yakınsar.

Temel özellikler değiştir

 
Mandelbrot kümesini gösteren animasyon
  • Mandelbrot kümesi tıkızdır. Yarıçapı 2 olan dairenin kapalı altkümesidir.
  • Mandelbrot kümesinin gerçel sayı kümesi ile kesişimi [-2,0.25] dir.
  • Mandelbrot kümesinin alanı yaklaşık olarak 1.50659177 ± 0.00000008.
  • Mandelbrot kümesinin lokal bağlantılı olup olmadığı bilinmemektedir.
  • Mandelbrot kümesinin topolojik sınırının Hausdorff boyutu 2 dir. Lebesgue ölçümü bilinmemektedir.
  • Mandelbrot kümesi, ikinci derece polinomlarının dinamikleri için bir parametre uzayıdır. Başka bir ifadeyle, keyfi seçilmiş ikinci derece her   polinomu için, Mandelbrot kümesinde öyle bir   sayısı bulmak mümkündür ki,   ile   nin asimptotik dinamikleri topolojik olarak aynıdır.
  • Mandelbrot kümesi bir fraktaldır fakat tamamen kendine benzer değildir. Misiurewicz noktalarında lokal olarak kendine benzerdir. Misiurewicz noktaları her zaman Mandelbrot kümesinin topolojik sınırında yer alır ve bu topolojik sınırın yoğun altkümesidir.   değeri bir Misiurewicz noktası olarak seçilirse,   nin Julia kümesinin topolojik olarak içi boş olur ve bu Julia kümesi lokal olarak Mandelbrot kümesine benzerdir.
 
Mandelbrot kümesinin bazı kısımları kendine benzer
 
Mandelbrot kümesinin bazı kısımları kendine benzemez
  • Mandelbrot kümesinin kalp şeklindeki her kısmı, o kısım için tanımlanabilecek   lerin dinamiklerinin birbirlerine benzer olduklarını gösterir.
  • Gerçel Lojistik fonksiyonların parametre uzayları (bkz., bifurkasyon) ile Mandelbrot kümesinin gerçel ekseni kestiği noktalar arasında birebir bir ilişki vardır.
 
Lojistik Ailenin parametre uzayı ve Mandelbrot Kümesi

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir