Merhaba. Yakın zamanda meydana gelen, içinde bulunduğum bir davanın Elmacenderesi tarafından onaylanmasının sonrasında denetçi incelemelerine dayanarak alınmış bir karara itiraz edilmesinin yalnızca Türkçe Vikipedi'de mümkün olması nedeniyle[a] bu konuyu gündeme getiriyorum ve davanın denetçi Uncitoyen tarafından incelenmesini [ve buna bağlı olarak engellerin gözden geçirilmesini] istiyorum. Çok ama çok tecrübeli bir denetçi tarafından onaylanmış davanın tekrar gözden geçirilmesi yönündeki talebim, alınan kararın somut, tutarlı ve teknik kanıtlara dayanmaması; benzer hatalı karar(lar)ın farklı bir davada devam etmesi ile ilgilidir.

Leaply'nin Ali Haydar (II. Niveles) ile benzerlik gösterdiğine dair endişeler, Temmuz 2021'de açılan bir davada başladı ve dava, "teknik bir bağ" bulunamaması nedeniyle kapatıldı.

Ağustos 2021'de açılan bir davanın karar metninde teknik bilgi olmadığı yinelendi. Leaply ile uzun bir süredir arkadaş olduğum ve Vikipedi'de düzenleme yapma serüveninde ona yardımcı olduğum bilgisini dava sırasında e-posta yoluyla Elmacenderesi'ne ilettim ve bu bilgi, isteğim doğrultusunda dava kararında yer aldı. Leaply'nin dördüncü katkısının TBA politikası ile ilgili olması ve düzenleme yapmaya başladıktan 1 gün sonra Twinkle ayarlarını yapması dâhil olmak üzere pek çok ilerleyiş, daha önce dile getirdiğim üzere, benim yardımımla gerçekleşti; ancak onu herhangi bir tartışmada beni desteklemesi amacıyla değil, Vikipedi'yi geliştireceğini düşündüğüm için davet ettim: bunu pratikte de göstermiş olmayı umuyorum.

31 Ekim 2021'de açılan ve daha önce sonuçlanan iki davanın aksine içinde benim de yer aldığım bir dava onaylandı ancak karar, bu dava ile karşılaştırıldığında tutarsız sonuçlar, pek çok açıdan farklılıklar ve yapılan işlemlerin dayanağının ne olduğu konusunda akıllarda soru işaretleri içeriyordu. Bununla birlikte, 31 Ekim'deki davada, davaya konu olan kullanıcıların II. Niveles ile teknik çakışma yaşadığı yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyordu; –elde edilen kanıtların II. Niveles ile ilişkilendirilmesi için son derece zayıf olmasına, dava sayfasında öne sürülen bulgulara göre neredeyse tamamının "yepyeni kullanıcı" kavramı ile örtüşmesine ve teknik kanıtlar olmamasına rağmen– hem II. Niveles olduğum hem II. Niveles olmadığım gibi dengesi olmayan çıkarımların bir sonucu olarak süresiz engellenmiş bulunuyorum. İngilizce Vikipedi'deki Bradv adlı hakem, projemizde yer almadığı için oldukça şanslı.

Leaply'nin üslubunun uygun olmadığını düşünenler senfonisinde benim de yer aldığımı söyleyerek başlamak isterim. Üslubu kullanış biçimi hakkında birçok kullanıcı tarafından çeşitli sayfalarda görüş belirtildi ve bir açıdan, devam etmemesi gerektiği konusunda çağrışımlar yapıldı. Üslubu, nezaket gibi politikalara ters düşecek şekilde kullandı ve bu durumun bir sonucu olarak bir hizmetli tarafından engel uygulandı. İlgili tartışmada ihlallerin karşılıklı olarak havada uçması ve tartışmada yer alan bir kullanıcının bazı söylemlerinin de ihlal teşkil eder bir nitelikte olmasından ötürü engeli uygulayan hizmetliden ilgili söylemler üzerine değerlendirme yapmasını istedim. Bu istek, ki hesap verilebilirlik açısından önemliydi ve hizmetli tarafından açıklama da yapıldı, bazı kullanıcılar tarafından "Onu hep savunmuş" ve "Koşarak yardıma gitmiş" olarak yorumlandı. İlerleyen günlerde farklı bir hizmetli tarafından Leaply'nin kullandığı üslup hakkında bir paragraf içeren kapsamlı bir değerlendirme yapıldı ve Leaply, birden fazla politika ihlali yaptığı gerekçesiyle engellendi.

İkinci davada, Leaply'nin üslubunun tartışmalı olmaya, son derece aksatıcı faaliyetlerde bulunmuş bir kullanıcı ile ilişkilendirilmeye başlaması ve gelecekte olası farklı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla onunla süregelen arkadaşlığım ve Vikipedi'ye benim sayemde üye olduğu bilgisi kamuya açıklandı; bu beyanım, doğruluğunu ve geçerliliğini korumaktadır. Ekim 2021'deki davada kullanıcılar tarafından benimle ilgili öne sürülen bulgular, "Sn. & Bey" ibareleri, "En derin sevgi ve saygılarımla" gibi ifadeler, Discord kullanımı, daha sonra fark ettiğim üzere Vikipedi'ye başladığım zamanlarda [ve hâlâ] AWB'nin büyüsünde olmam ve Vikipedi'nin işleyişine hızlı bir şekilde adapte olduğum yönündedir. Vikipedi'nin işleyişine sağladığım hızlı uyum dışındaki bulgular, tesadüf olarak görülebilir. Hızlı uyum sağlama durumu için ayrı bir parantez: Vikipedi'de düzenleme yapmaya başladığımda yıl, 2020 idi ve hesabımı süreçler hakkında bilgi sahibi olmadan oluşturdum. Her ne kadar hızlı bir şekilde adapte olduğum öne sürülse de, arşiv sayfalarından görüleceği üzere, sürecin acılı (!) geçtiğini düşünüyorum. Bu bulgular, -II. Niveles ile ilişkilendirilmem konusunda- son derece zayıftır ve benim onun kuklası olduğumu desteklemez. Bu bulgulara göre II. Niveles'in kuklası olarak görülmem son derece hatalıdır. Nitekim, dava kararında, teknik kanıtlar olmamasına rağmen "aynı" kişi olduğum, (1) Vikipedi'nin işleyişini aksattığım ve (2) iyi niyet varsayılmasına rağmen bunu kötüye kullandığımın öne sürülmesine binaen "farklı" kişi olduğum gibi dengesi olmayan çıkarımlar yapılarak ve iddiaları (1, 2) detaylandıracak kanıtlar sunulmadan, Leaply ile arkadaş olmamın bir sonucu olarak, projeden süresiz uzaklaştırılmış bulunmaktayım.

Üçüncü dava sayfasında belirtilen bulgular, teknik kanıtlar olmadan, kullanıcıların II. Niveles ile ilişkilendirilmesi konusunda son derece zayıf davranışsal kanıtları içermektedir. Nitekim bulgular, yalnızca temele odaklanmaktadır. Bir kullanıcının üslubunun geçmişteki bir kullanıcı ile benzer görünmesi, onun kukla olduğu anlamına gelmez --bir diğer bulgu, Leaply'nin Vikipedi dinamiklerini anlayan bir kullanıcı olarak başladığı yönündeydi; benim aracılığımla başladığını tekrar etmek istiyorum. Dahası, II. Niveles ve kuklalarının ilgi alanının ne olduğu, hangi maddelerde düzenleme yapmaktan hoşlandığı veya özellikle hangi tartışmalara katıldığı ve o tartışmalarda göstermiş olduğu tepkiler konusunda hiçbir bilgi sunulmamışken, Leaply'nin *tartışmalı durumlarda* kullanmış olduğu kelimelere istinaden onun, süregelen bir şekilde II. Niveles ile ilişkilendirilmesini ve işleyişi aksatması durumunda ona isabetli engeller vermek yerine davaya dâhil olan kullanıcıların platformdan süresiz uzaklaştırılmasını iyi niyetli ve Vikipedi'yi koruyan bir müdahale olarak görmemekteyim.

Bu davayı teknik açıdan "onaylanmış" olarak kapatılmasının imkânsız olduğunu düşündüğüm gibi, Leaply veya benim, II. Niveles [ve kuklaları] ile herhangi bir teknik çakışma yaşamadığımız gerçeğinin dile getirilmediğini düşünüyorum. Özellikle benimle ilgili belirsizliğin belirtilmesine takiben davaya dâhil olan diğer kullanıcılarla teknik çakışma yaşamadığım hâlde "aynı" kişi, bu durumun (teknik çakışmaların) belirtilmemesine karşın, "farklı" kişi olduğum çıkarımı ve Vikipedi'nin işleyişini aksattığım yönündeki yorumlamaların dayanağının ne olduğu konusu, akıllarda soru işareti oluşturmaktadır. "Farklı" biri olarak gösterilmiş olmam veya farklı biri olduğum yönünde şüphenin olması ve Vikipedi'nin işleyişini aksatmadığım durumu bile kararın isabetsiz olduğunu ve II. Niveles'in bir kuklası olarak gösterilmemin son derece hatalı olduğunu açıklamaktadır.

Konuya paralel ilerleyen farklı bir dava sayfasında kullanıcılar tarafından birçok görüş belirtilmiştir. Kararların tutarsızlığı ve politikaların uygulanmaması gibi durumlar, farklı kullanıcıların algısına da sirayet etmiştir. Benim ilgimi çeken noktalar [ve yükselen sorular] şunlardır:

 1. Assyrtiko tarafından denetçilere Kasım 2020'de ulaştırılan [ve kişinin Destemora olduğunu açıkladığı gibi bilgilerin yer aldığı] belgeler, Temmuz 2021'deki davada neden "ortak bir modeme bağlanılmış olabilir" olarak açıklandı? Bu, eğer Assyrtiko kullanıcı adını değiştirmeseydi, Assyrtiko'nun Destemora olduğunun açıklanmayacağı ve denetçiler tarafından kukla olduğu onaylanmış bir kullanıcı tarafından yapılan "temiz başlangıç" talebinin kabul edildiği ve topluluğu bilgilendirme ihtiyacında bulunulmadığı anlamına mı geliyor?
 2. Denetçiler; Ekim 2020'deki dava kararını güncellemek, onayladıkları bir kuklanın (Destemora) hâlâ Vikipedi'de düzenleme yaptığını bildirmek, sahip oldukları özel kanıtlara göre Destemora (Assyrtiko) ile II. Niveles arasında bağ olmadığını açıklamak gibi eylemlerde neden bulunmadı?

Destemora adlı kullanıcının II. Niveles'in bir kuklası olduğu, denetçiler tarafından Ekim 2020'deki davada onaylanmıştır ve Assyrtiko tarafından Kasım 2020'de bazı belgeler gönderilmiştir. Temmuz 2021'deki davada, Destemora ile Assyrtiko arasında IP çakışması olduğu bildirilmiştir. Görünüşe göre denetçiler [veya Elmacenderesi], II. Niveles ile ilgili aradan geçen birden fazla dava olmasına rağmen, "kukla" olarak onaylanan bir kullanıcının temiz başlangıç talebini kabul etmenin yanı sıra sahip oldukları kanıtlar uyarınca Ekim 2020'deki değerlendirmenin yanlış olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştır: sahip oldukları özel kanıtlar uyarınca, Destemora (Assyrtiko) ile II. Niveles arasında bir bağ olmadığına kanaat getirmiş; Ekim 2020'deki dava kararında herhangi bir güncelleme yapmamış; topluluk tarafından Destemora'nın II. Niveles'in bir kuklası olarak görüldüğü zamanlarda, -onayladıkları- bir kuklanın "temiz başlangıç talebi"ne olumlu yanıt vermiş; tüm bunları, Assyrtiko'nun isim geçmişinin takip edilememesinin sonucu meydana gelmiş bir "hata" olarak yorumlamıştır.

Denetçileri kandırmaya teşebbüs ettiğim veya II. Niveles'in aksatıcı faaliyetlerini gizlemeye çalışan bir kullanıcı olduğum gibi ilginç ve dayanağı olmayan yorumları göz ardı ederek, topluluk üyeleri tarafından sorulacak sorulara açık olduğumu söylemek isterim. Süreçle ilgili olan Vincent Vega'ya teşekkür ederim. --Victor Trevor (mesaj) 15.50, 3 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Not

 1. ^ Elmacenderesi'nin Özel:Fark/26692650 sayılı revizyonda dile getirdiği "Meta'ya şikâyet edebilirsiniz" ifadesi, doğru bir yönlendirme değil. Vakıf tarafından görevlendirilen, denetçi ve gözetmen yetkilerinin kötüye kullanımları gibi gizlilik çerçevesinde ele alınan konular üzerinde araştırma yapan Ombudsman Komisyonu, denetçi kanıtlarına dayanarak yapılan işlemler hakkında inceleme gerçekleştirmemektedir. Komisyon, gizlilik politikalarına aykırı bir harekette bulunmadıkları sürece denetçiler veya gözetmenler üzerinde yargı yetkisine sahip değildir. Elmacenderesi, bu komisyonda 3 yıl görev yaptı ve denetçilerin almış olduğu kararlar ile ilgili şikâyetlerin komisyon perspektifinde değerlendirilmediği bilgisine sahip olduğunu düşünüyorum.

Denetçilerin görüşleri

Hizmetlilerin görüşleri

 1. Sorulan sorular ve verilen cevaplardan yola çıkarak görüşüm şudur, danışıklı dönüşüklü bir faaliyet hem ilgili kullanıcılara hem de Vikipedi'ye zarar vermiştir, kullanıcılar engellenerek, Vikipedi ise aksatılarak bu bedeli ödemiştir. Hem yakın arkadaş olup hem de "yakın arkadaşına hakim olamamak" bu olsa gerek. Victor Trevor her ne kadar uzman bir Vikipedi kullanıcısı olsa da bu durum içinde bulunduğu faaliyetin zararlarını karşılamaz. Aşağıdaki sorularda Justinianus tarafından Leaply'in @Seksen iki yüz kırk beş tarafından engellendiği HDP duyurusu hakkında da bir soru sorulmuş, bu soruya verilen cevabı da kaçamak buldum. Vikipedi kullanıcıları ile ilgili asılsız ithamlar yapılırken, Victor Trevor'un grupta olan birisi olarak şahit olduğu bir şey ile ilgili görüş belirtmemiş olması da bana sağlıklı bir tutum gibi görünmedi, kısacası, trollük ve işleyiş aksatıcı faaliyetler sadece ilgili kullanıcılara ve Vikipedi'ye zarar verir. Süresiz engel sonsuza dek engel değildir, yeri ve zamanı geldiğinde engellenen kullanıcılarda oluşan farkındalığa bağlı olarak yeniden düzenlenebilir, tüm bu bağlamlardan yola çıkarak mevcut durumda Victor Trevor'un engelinin kaldırılmasına karşıyım. Topluluğa saygılarımla.
  𝗩𝗶𝗸𝗶𝗽𝗼𝗹𝗶𝗺𝗲𝗿 13.58, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Topluluğun görüşleri

 • sınırsız engele daima karşıyım. kendi kendine biten engel sınırsız engele göre daha iyidir. sınırsız engel anca "geri gelmeye çalışmaktan sonra" kalkabiliyor. kesin de değil yani. o yüzden bu yazışmalardan olumsuz sonuç çıksa bile; sınırsız engelin, engelin başladığı zaman göz önüne alınarak, 1,5 yıla(veya daha az) döndürülmesini öneriyorum. hatta bu "sınırsız engel" politikası bile değişmeli. engel en fazla 2 yıl olmalı. ----modern_primat ඞඞඞ İLETİ 16.37, 3 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
 • Yorum bana yapmacık geliyor (kusuruma bakmayın ama iyi niyet varsayma olayını artık geçtik). Hem Niveles olduğunuz hem de olmadığınız için değil, canlı kukla olduğunuz için süresiz engellendiniz. Bradv'ye yapılan atıfınız beni çok güldürdü. Kendisi "...to believe that Eostrix is Icewhiz is to believe that Icewhiz is capable of behaving himself for over two years – editing only uncontroversial articles, not getting in personalized disputes with other users, not harassing, threatening, or doxxing his enemies" demiş, Türkçesi: "tamam Leaply Niveles ama bakın ne güzel davranıyor", ki, böyle davranmadığı belli. Denetçi davasında onaylanan """tek amaçlı hesaplar""" da bunun bir kanıtı. Bu hesapların konusu açılmışken, aramızda kimin +18 film bağımlısı ve bu konularda uzman olduğu belli: 1, 2, 3, 4, 5. Get lost. ~StyyxEvet? 14.10, 4 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
 • 1.soruda Styyx’e verdiği kaçamak bulduğum cevaplar tek başına engelin kaldırılmaması yönündeki fikrimi oluşturdu.Daha da fazla diyecek bir şey yok sanıyorum,zira açılma isteğinin başlamadan bittiği görülüyor.--Yaratmayıcı (mesaj) 18.50, 4 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
 • Vikipolimer'in ping'i nedeniyle görüşümü kısaca yazayım: Mevcut durumda Leaply ile arasındaki bağ ve Leaply'nin Niveles ile olan bağına dair savlarını yetersiz ve dayanaksız buluyorum. Engelinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. --justinianus | mesaj 14.05, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Sorular

Vincent Vega

 1. Leaply ile arkadaşlığınızı önceden belirtmiştiniz şimdi de ikrar ettiniz. Bu davada Leaply'in "+18 Film Bağımlısı" ve "Özgürlüğün Koruyucusu Che Guevara" kullanıcılarıyla tam bir çakışma yaşadığı tespit edilmiştir. Leaply'in birden fazla hesap kullandığını biliyor muydunuz? Biliyorsanız bu hususta kendisiyle bir görüşmeniz oldu mu? Bilmiyorsanız ne zaman öğrendiniz? Vincent Vega mesaj? 16.10, 3 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Leaply, uzun bir süredir yakın arkadaşım. Bu nedenle önceden biliyordum. İlgili hesapları, tek amaçlı hesap olarak açmıştı. Hesapların açıldığı zaman diliminde kukla politikasını hatırlatmıştım ve bir tartışmaya veya oylamaya birden fazla hesapla katılmasının mümkün olmadığından, aksi bir durumun doğrudan "kuklacılık" ile ilişkilendirildiğinden ve süresiz engelleme gerektirdiğinden bahsetmiştim. --Victor Trevor (mesaj) 16.39, 3 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Bahsetmenize rağmen o süresizi yiyene kadar tam gaz devam etti diyorsunuz yani? Bu arada ilgili hesapların "tek amacı" ne? Bir çıkar çatışması/COI, ne bileyim sadece belirli bir konu hakkında yapılan bir çalışma söz konusu değil. İki hesabın da katkılarına bakınca böyle bir şey gözükmüyor. Tek amaç bizi oynatmak sanırsam? ~StyyxEvet? 14.10, 4 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  +18 Film Bağımlısı, katkılarından görüleceği üzere, kullanıcı engelleme taleplerine raporlanana kadar ilgili konu kapsamında düzenlemeler yaptı. Özgürlüğün Koruyucusu Che Guevara, Che Guevara kullanıcı adı serisinin bir parçasıydı ve Che Guevara ile ilgili maddelerin düzenlenmesi amaçlanmaktaydı. Burada önemli olan nokta: Leaply, bu hesaplar ile, herhangi bir tartışmada üstünlük sağladı mı; bu hesapları, 3 geri dönüşü ihlal etmek için kullandı mı ya da bir oylamaya birden fazla hesapla katıldı mı? Kuklacılık ile ilişkilendirilmesi için bu sorulara olumlu yanıt verilmesi gerekir. Hesaplardaki düzenlemelerin berrak olduğunu söylemek zor, ancak engelleme politikasında yalnızca #13 yok. --Victor Trevor (mesaj) 14.44, 4 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Kesinlikle trolleme falan yok yani, tek amacı +18 işlerle ilgilenmek. Ha birde yapılan şey kuklacılık değil, değil mi? Kesinlikle kukla politikamızın giriş bölümünün son cümlesini ihlal eden bir durum yok tabi. Hatta aynı politikada kesinlikle ikinci/üçüncü/bilmem kaçıncı hesapların belirli durumlarda yasal olduğunu belirten bölümde kışkırtma için kullanılması da listelenmiş gerekçeler arasında yok mu? ~StyyxEvet? 15.10, 4 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Yukarıda olan soruma cevap gelmemesine rağmen hazır aktif bulmuşken devam sorusunu da sorayım. Bana verilen ilk cevapta "Özgürlüğün Koruyucusu Che Guevara, Che Guevara kullanıcı adı serisinin bir parçasıydı ve Che Guevara ile ilgili maddelerin düzenlenmesi amaçlanmaktaydı" ifadeniz yer almakta. Fakat hesabın katkılarına bakınca sadece Che Guevara ile ilgili maddelerin hiç yer almaması bir yana, daha da çok üniversiteden uçağa, uçaktan tanka, tanktan seçime, seçimden yerleşim yerlerine uzanan bir katkı profili mevcut. Bu "tek amacı Che Guevara" işi sadece diğer kullanıcıları taciz etmek ve trollemek için kullanılan bir maske sanırsam, doğru mudur? ~StyyxEvet? 21.47, 5 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Bu sorunun cevabını kafamda bilmiyorum. Cevap beklenmeyen ya da onay ihtiyacı hisseden sorular sorulabilir fakat bunun bir sınırı olduğuna inanıyorum. Kukla politikasındaki son cümlenin ihlal edilmesi konusunda Leaply, açmış olduğu hesaplar hakkında denetçilere bilgi vermişti. --Victor Trevor (mesaj) 22.06, 5 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Burada soruları böyle kolayca reddedebilecek bir konumda değilsin Victor. Talepte bulundun, biz de soru soruyoruz. Ortada kuklacılık politikasının bariz bir ihlali var. Cevaplamayacaksan uzatmanın alemi yok. ~StyyxEvet? 22.18, 5 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Styyx adım adım takip ediyorum her cevabı, her soruyu. Değerlendirme yaparken göz önüne alacağım. Vincent Vega mesaj? 16.37, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
 2. Varsayalım ki Leaply, Niveles değil Victor Trevor. Siz Leaply’in kuklacılık faaliyetini bildiğiniz halde, sadece ona Viki dışında ikazda bulunarak ve eylemlerini görmezden gelerek yine bir canlı kuklacılık faaliyetinde bulunmuş olmaz mısınız? Arkadaşınız evet bunu açık açık birilerine bildirmek muhtemelen uygun olmazdı ama bunun sizin açınızdan ilerde bir risk olduğunu değerlendirmediniz mi? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Leaply kuklalarının masumane olduğunu düşünmüyorum bu arada belirtmek isterim. Vincent Vega mesaj? 16.37, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Leaply'nin açmış olduğu hesaplar nedeniyle süresiz engel alması, yalnızca hesapları uygunsuz olarak kullanmasından kaynaklanırdı. Hesaplardaki amaç dışı düzenlemeler veya sormuş olduğu retorik sorular, hesapları kötüye kullandığı konusunda kanıt olarak görülmemelidir. Leaply, hesaplarıyla "uygunsuz" (politikadaki karşılığı olan) faaliyetlerde bulunmuş olsaydı, denetçilere ulaşmış olurdum veya -iş birliği gözetmesinin önemli olduğunu vurgulayarak- politikayı ihlal ettiğini denetçilere bildirmesi gerektiğini söylemiş olurdum. Bu nedenle, uyarılarıma bağlı kalacağını düşündüğüm ve politikayı ihlal etmeyeceğini varsaydığım için herhangi bir endişem yoktu ancak şu anki durumu beklemediğimi itiraf etmeliyim. Hesaplardaki düzenlemelerin berrak olmaması, hesapları kötüye kullandığı yönünde çağrışım bırakmamalı diye düşünüyorum. --Victor Trevor (mesaj) 18.38, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Hatalı değerlendirme Trevor. Leaply açık açık bir başkasıymış gibi davrandı bkz +18 hesabının katkıları. Kuklacılık için illa bir yerlerde oy vermesine, yorum yapmasına, birbirlerini desteklemesine gerek bulunmuyor yoksa hatırladığım ama şimdi isim vermeyeceğim bir engel olmuştu denetçi tespiti ile “oturum kapatarak vandalizm yapıyor” diye bu olmazdı. Bu sayfada Leaply kuklasının uygunsuz davranışları yeteri kadar örneklendi. Sadece soru sormadan, başka bir tartışmada bulunmadan kendi konusuna katkıda bulunmayı tercih etseydi o vakit derdik ki “evet bu arkadaş sadece konusuyla ilgili”. Kaldı ki konusu da (+18 mevzular) hiç öyle çekinilecek, kendi hesabıyla ilişkide olması istenilmeyecek hususlar değil. Ben Leaply’nin kukla kullanmasının politikadaki herhangi bir istisnaya uyduğuna inanmıyorum çünkü göremiyorum. Vincent Vega mesaj? 19.04, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Soruyu şöyle tekrar edeyim; Niveles değil, Leaply’e karşı bir canlı kukla konumunda olduğunuzu düşünüyor musunuz? Vincent Vega mesaj? 19.06, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Kukla konusunda deneyimsiz olduğum ve/veya konuya dâhil olan taraflardan birinin yakın arkadaşım olmasından dolayı tarafsızlığım etkilendiği için isabetli değerlendirmelerde bulunmam zor olabilir. Onun faaliyetlerini desteklemiyorum ve uygun bulmuyorum. Arkadaşlığımın bu kadar farklı (olumsuz) anlaşılmasına anlam veremiyorum. Sorunuza "Evet" olarak yanıt vermek, benim birincil ve en önemli amacımın Leaply'yi Vikipedi'de desteklemek olduğuna inanmaktır; katkılarımdan görüleceği üzere böyle bir amacım yok. Leaply'nin tartışmalarda bildirdiği görüşler ve mesaj sayfalarındaki yorumları kendisini ilgilendirir ve iyi niyetli olmayan her düzenlemenin yaptırımla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu anlayabilecek kadar uzun süre burada yer aldı. --Victor Trevor (mesaj) 19.24, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Cevap için teşekkürler, 2. sorumdan ben alacağım cevabı edindim. Vincent Vega mesaj? 19.42, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Thecatcherintherye

Merhaba Victor. Rica etsem, Leaply = Ali Haydar = II. Niveles onayı isabetli midir, cevaplayabilir misiniz?-çavdartarlasındakiçocuk 20.07, 4 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Merhaba. İtiraz metnimde yer alan ilgili ifadeler ve Justinianus tarafından sorulan üçüncü soruya verdiğim yanıt uyarınca Leaply, II. Niveles (Ali Haydar) değil. --Victor Trevor (mesaj) 21.35, 5 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
Davdaki tüm sorular bir yana, Niveles ile Leaply arasındaki +18 film bağımlılığı detayını atlamışım. Yukarıda Styx dikkat çekmiş. Bu da basit bir tesadüfmüş yani, sadece. çavdartarlasındakiçocuk 09.11, 6 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Justinianus

 1. Açıklamanda Vikipedi işleyişine hâkim olmadan üye olduğunu belirttin. Ancak acılı olduğunu (!) ifade ettiğin düzenleme geçmişine baktığımızda daha ikinci değişikliğinde HotCat kullandığını görüyorum. Beşinci değişikliğinde eli yüzü düzgün madde oluşturmuşsun. Bunun neresinin acılı olduğunu açıklayabilir misin?
  HotCat, tüm kullanıcılarda varsayılan olarak açık bir özelliktir ve bu bilgi, özellik sayfasındaki ilgili kısımda açıklanmıştır. Bu özelliği manuel olarak açıp açmadığım konusunda gerçekten tereddüt yaşıyordum ve içeriğe o kadar odaklanmıştım ki, sol taraftaki kategoride yer alan son değişiklikler ve rastgele madde butonlarını bile kayıt tarihinden 15 gün sonra gören biri olarak, işime yarayacağı kesin olan küçük araçları hızlı bir şekilde açmış olmam olanaksızdı fakat o zamanlarda Telegram grubunda yer aldığım ve tecrübeli kullanıcılarla etkileşim içinde olduğum için onların yönlendirmeleri de söz konusu olabilirdi. Vikipedi'deki ilk katkılarıma bakarsanız, spesifik konular üzerinde yaptığım çalışmaları görebilirsiniz. Bu konular, sırasıyla, dizilerdeki oyuncuların maddesi (Aşk 101, Narcos gibi), filmlerdeki kurgusal karakterler (özellikle Marvel Sinematik Evreni) veya -o zamanlarda- ilgi alanım dâhilinde olan diğer şeylerle (YouTuber'lar, Twitch yayıncıları vs.) ilgiliydi. Zaman geçtikçe daha fazla düzenlemeye yapmaya başladım ve oluşturduğum birkaç maddeye aynı kullanıcı tarafından HS eklendiğini gördüğümde, onun oluşturduğu maddelere gelişigüzel şekilde HS eklemek; kaynak göstermeden bilgi eklemek; politikalarda ve yönergelerdeki imla hatalarının düzeltilmesindeki uygunluk hakkında soru sormak; telif ve adil kullanım gibi konulardan anladığım tek şeyi "yaşayan insanlarla ilgili maddelerde fotoğraf kullanılmasının mümkün olmadığı" olarak açıklamış olmam; kayıt olduktan -neredeyse- 3 ay sonra özgün araştırma ihlali gerçekleştirmiş olmam; ilk oluşturduğum maddelerin biyografi türünde olmasından dolayı benzer maddelere bakmış olmam (28 Mayıs 2020: beşinci maddemin ilk revizyonu, 22 Mayıs 2020: Demet Özdemir adlı maddenin revizyonu) dâhil olmak üzere birçok düzenleme, acılı (!) geçen süreçte gerçekleşti. Birçok kullanıcı tarafından, 2020 yılına ait mesaj sayfamda görüleceği üzere, uyarılmış olmam da dikkat çekmektedir.
 2. Leaply ile tam çakışma yaşayan, yukarıda Vincent Vega'nın bahsettiği kullanıcıların tek amaçlı hesaplar olduğunu söyledin. Ama katkı geçmişlerine bakarsak pek de öyle görünmüyor. Kaldı ki bağlantısını verdiğin denemede bile (dikkat çekerim, politika değil deneme) başlangıç sonrası bir düzeyde kullanım becerisi/deneyim gerektiren düzenlemeler yapan kullanıcıların kukla olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gerek sen gerekse diğer ilgili hesapların acılı (!) düzenleme geçmişlerinizde böyle düzenlemeler mevcut. Ayrıca yalnızca o ilgili amaçlarıyla ilgili değişiklikler yaptıkları da söylenemez. Bunu Styyx de vurgulamış ayrıca. Bu hususları geçiyorum ve şuna bir açıklama bekliyorum: Leaply'e kuklacılıkla ilgili uyarıda bulunduğunu belirttin. Peki Leaply'nin bu hesapları yine de kullandığını ve engele giden ihlaller gerçekleştirdiğini bilinçli olarak mı sessiz takip ettin? Bunun da canlı kuklacılık olabileceğini düşün(e)medin mi?
  Leaply'nin, birinci sorudaki yanıtımdan görüleceği üzere, kukla politikasını ihlal etmemesi için ona açıkça belirttiğim hususlar vardı. Tartışmalara birden fazla hesap ile katılmadı; aldatmadı veya taklit etmedi; hesapları, 3 geri dönüş gibi kuralları atlatmak için kullanmadı; belirli bir pozisyona geçmek için hesap oluşturmadı. Dediğin gibi, engele giden bir yoldaydı fakat yolun sonuna ulaştığını sanmıyorum.
 3. Elmacenderesi, hakkında açılan davada Leaply'i Niveles'in kuklası, seni de Niveles'in kuklası veya canlı kukla olarak değerlendirdi. Sen de arkadaşın olması hasebiyle Leaply'nin Niveles olamayacağını her yerde defaatle söyledin. Ancak gelinen noktada baktığımızda Leaply'nin Niveles kuklası olduğu teknik veriler ve davranışsal bulgularla sabit. Bu durumda Elmacenderesi'ne kasıtlı olarak yanlış bilgi vermiş, ya da şöyle ifadeyim, yalan söylemiş oluyorsun. Bu durumda yapmış oldukların canlı kuklacılık değil de nedir? --justinianus | mesaj 12.28, 5 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Leaply'nin II. Niveles olmaması, yalnızca benim arkadaşlık beyanıma bağlı olmasından değil, onun II. Niveles olmamasından kaynaklıdır. Öne sürülen bulgular, onu II. Niveles ile ilişkilendirmek için gerçekten zayıf ve herhangi bir teknik çakışma yok. Bulguların önemli bir kısmı, kullandığı üslup ile ilgilidir ve bu üslubun da yalnızca tartışmalı durumlarda kullanıldığını biliyoruz. Ona göndermiş olduğum yıldızın açıklamasında yer alan bir ifadenin bile aramızdaki ilişkiyi açıklamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Davranışsal iz analizi konusunda derine inilmemesi sonucu meydana gelen engel silsilesinde, herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunmadığımı açıkça söyleyebilirim. Yapmış olduğum şeyler, masum bir kullanıcının II. Niveles olmadığı; aksatıcı faaliyetlerin engel gerektirdiği fakat bunun için kurallara uygun engel açıklamalarının olduğu; Leaply'nin Vikipedi'ye nasıl başladığı ve kim tarafından başlatıldığı; şu anki durumun aslında çok şaşırtıcı olmadığı; arkadaşlık beyanımın yanıltıcı olmadığı konusundaki açıklamalardır. --Victor Trevor (mesaj) 21.30, 5 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
 4. Aslında sormayacaktım ama gördüğüm lüzum üzerine sormak istiyorum: Leaply HDP'de Telegram'da mevcut bir işbirliği grubuna yönelik birtakım iddialarda bulundu. Bu grubun bir üyesi olarak, Leaply ile birlikte gruba katıldığını, bir süre burada bize destek olduğunuzu ve sonunda ayrıldığınızı da yakinen biliyorum. Niveles'in kuklası Ali Haydar tarafından benim de içinde bulunduğum başka bir kullanıcı grubu hakkında da benzer şekilde bir kukla şüphelisi ithamında bulunulmuş, sonuç olarak dava ilgisizlikle kapatılmıştı. Her iki iddia hakkında neler düşünüyorsun? Sence ortada bir canlı kuklacılık veya farklı türlü bir ihlal var mı? Arkadaşının iddialarına belki tarafsızlık şüphesiyle bilinçli olarak görüş bildirmemiş olabilirsin ama artık burada bir yorum yapmanda sakınca yoktur zannediyorum. --justinianus | mesaj 11.23, 8 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Öncelikle, her iki iddianın, yeterli ve gerekli kanıtlar sağlanmadan ileriye sürüldüğünü ifade ederek başlamak isterim. Telegram kültürünün oluştuğu zaman dilimindeki hassasiyetleri uygun bulmakla birlikte sürecin ve ortamın şeffaf olması nedeniyle, oy avcılığına göre, uygunsuz bir durum olmadığı kanaatindeyim. Bununla birlikte, kullanıcılar arasında, bir etiket ekibinin oluşmadığını belirtmekte fayda vardır. Şeffaflığın sağlanması şartıyla, tarafsız ve sınırlı sayıdaki bir mesajın iletilmesi, kurallara uygun olarak karşılanmaktadır. Oy avcılığının veya etiket ekibinin oluştuğunu ileri sürmek ve canlı kuklacılık ile ilişkilendirmek için önemli kanıtlara ihtiyaç vardır [ve yeterli bulguların sağlanamaması, VP:İÜY çerçevesinde ele alınmaktadır] ve üyelerin aktivite kayıtlarının açıklanması, önemli bir kanıt değildir. Ali Haydar ve Leaply tarafından öne sürülen iddialar, kanıt içermemektedir ve ihlaller, yaptırımla (1, 2) sonuçlanmıştır. --Victor Trevor (mesaj) 17.56, 8 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Mesaj sayfasının kapatılması

 • Victor Trevor yeni bir soru gelmez ise mesaj sayfanızı 24 saat sonra kapatacağım. Topluluğa iletmek istediğiniz bir husus varsa lütfen belirtiniz. Vincent Vega mesaj? 05.30, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Merhaba, Vincent Vega. Teşekkür ederim. Aslında, şu davanın sonuçlanmasından sonra sana Meta üzerinden ulaşmayı düşünüyordum çünkü burayı yalnızca spesifik bir konu hakkında açıklama yapmak ve soruları yanıtlamak için kullanıyor[d]um.
  Sayfa görüntülemesi 2.000'i aşmış bir durumda ve bu muhtemelen itirazı herkesin gördüğü anlamına geliyor. Özellikle Özel:Fark/27038834 sayılı bağlantıda engellerin gözden geçirileceğinin belirtilmesine rağmen denetçilerin herhangi bir yorumda bulunmaması nedeniyle mevcut durumun [uzun?] bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum... ancak bunu kabul edeceğimi sanmıyorum. Üzerinde çalıştığım konular, çeviriler ve düzenlemeler mevcut fakat bunları yayımlamam an itibarıyla mümkün değil: Mevcut durumun bir süre daha devam etmesi hâlinde, daha önce uygulamadığım bu politikayı Vikipedi'yi düzenlemek ve referans gösterecek bir noktada olduğum için, bütün kuralları göz ardı edeceğimi oldukça net bir şekilde söylemek istiyorum. Bunu yapmaktan, süresiz engel almış olmama rağmen Vikipedi'yi düzenleyerek ikinci süresiz bir engeli alma ihtimalimi güçlendirmekten, hoşlanmayacağım ancak bunu yapmamak için bir nedenim yok.
  Bu mesaj sayfasına ilgi gösteren herkese teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim. --Victor Trevor (mesaj) 08.00, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Teşekkürler Victor Trevor. Ben henüz bir karar vermedim, fakat siz kendi kararınızı kendiniz değerlendirmiş gözüküyorsunuz. Bütün kuralları yok saymak, süresiz olarak engellenmiş olmanıza rağmen Türkçe Vikipedi'de rahat rahat katkılarınıza devam edeceğiniz anlamına gelmez. Bu bahsettiğiniz olgu "yeni gelmiş, katkı yapma kurallarını henüz bilmeyen" kullanıcılara karşı cesur olmaları maksadıyla oluşturulmuştur. Bende oldukça net söyleyebilirim ki eğer bu yola tevessül ederseniz görüldüğünüz yerde engellenirsiniz. Ben şahsen kendinizi bu duruma düşürmenizi istemiyorum. Süresiz engel, sonsuz engel değildir lakin bu şekilde bir davranış örgüsü içine girerseniz bu süresiz engel uzayacaktır. Vincent Vega mesaj? 08.13, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Ama üzerinde çalıştığım konular ve düzenlemeler yayımlanmış olacak. Bu metinleri yayımlamak için yıllarca beklemek gerekmediğinin farkındayım. Politika, yönerge, deneme ve bazı maddeler için genel düzenleme içeren bu çalışmaları yayımlamamın farklı bir yolu yok, Meta'da paylaştıktan sonra birinin buraya aktarması dışında. --Victor Trevor (mesaj) 08.25, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla
  Tekrar merhaba, Vincent Vega. Hesap açma konusu için düşündüm ve uygun olmadığına karar verdim. Yukarıda belirttiğim eylemi gerçekleştirmeyeceğim. Tekrar düşünmemi sağlayan cümleler için teşekkür ederim. --Victor Trevor (mesaj) 21.43, 21 Şubat 2022 (UTC)Yanıtla

Barış Murat Yağcı

 

Oluşturduğunuz Barış Murat Yağcı maddesi hızlı silme kriterlerinden "VP:HS#M6: Kayda değerlik ölçütlerini sağlamayan konuya sahip madde" kriterini sağladığından silinmesi için işaretlendi. Lütfen ilgili politika ve yönergeleri okumadan maddeyi tekrardan oluşturmayınız. Israrlı tavırlarınız engellenmenize neden olabilir. Eğer bir hata yaptığımı düşünüyorsanız ya da herhangi bir sorunuz varsa mesaj sayfam üzerinden bana ulaşabilirsin. Teşekkürler. Mustafa MVC (mesaj) 09.06, 11 Haziran 2022 (UTC)Yanıtla

Mustafa MVC maddenin kayda değerliliği konusunda şüphen varsa bunu hızlı silme ile değil sas süreci ile değerlendirmen gerekiyor sas süreci başlatman gerekiyor madde şu durumda hızlı silme talebi ile silinemez. Delbatrosmesaj 13.54, 16 Haziran 2022 (UTC)Yanıtla

Anlıyorum bilgilendirme için saolun. Mustafa MVC 14.00, 16 Haziran 2022 (UTC)Yanıtla