Galatyalılara Mektup

Yeni Ahit'in bölümlerinden ve Pavlus'un mektuplarından biri
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Pavlus'un Galatyalılara mektubu, Galatyalılara mektup ya da kısaca Galatyalılar, Yeni Ahit'in bölümlerinden ve Pavlus'un mektuplarından biri. İsa'nın havarilerinden Pavlus tarafından, Yahudileştirme yanlısı bir grup tarafından rahatsız edilen bazı erken dönem kiliselere yazılmış edebî bir mektuptur.[1] Bahsi geçen grup Hıristiyanlığa geçenlere, sünnet gibi uygulamalarla Musa'nın Yasalarına uymalarını telkin ediyordu.[1] Pavlus'un havarilik iddiasını yalanlıyor ve öğretilerine karşı çıkıyordu.[1] Pavlus mektubunda İsa'nın gerçek bir havarisi ve öğrencisi olduğunu şiddetle savunur ve bunu yaparken oldukça kapsamlı otobiyografik bilgiler verir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d "The Letter of Paul to the Galatians." Britannica.com. Erişim: 5 Ocak 2015