Yahuda'nın Mektubu

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Yahuda'nın Mektubu, Yeni Ahit içerisinde katolik mektuplardan biri olarak kabul edilen mektuptur. 461 kelime ile Yeni Ahit içerisindeki en kısa üçüncü kitapçıktır.

Petrus'un ikinci mektubuna benzer bir biçimde Yahuda'nın mektubunda da yanlış öğretilere karşı uyarılar bulunmaktadır.

15. Bap'ta apokrif Hanok kitabı'ndan alıntı yapılmaktadır.

İçerikDüzenle

1,1-1,2 Giriş
1,3-16 Günah ve yargı
1,16-25 Uyarılar ve öğütler