İller İdaresi Genel Müdürlüğü

İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. 14 Şubat 1985 tarih ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda birinci ana hizmet birimi olarak sayılmıştır.

Müdürlüğün logosu

Görevleri

değiştir
 1. Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek.
 2. Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak.
 3. İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek.
 4. Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,
 5. Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak.
  1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler.
  2. Türk Bayrağı Kanunu, Türk Bayrağı Tüzüğü, Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik uyarınca yapılacak uygulama ile ilgili işlemler.
  3. Toplumsal olaylardan zarar görenlerin tazminat talepleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve Bakanlık aleyhine açılan tazminat davalarının bilgi ve belgelerinin derlenmesi.
  4. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararname gereğince oluşturulan kurumlar arası komisyonda Bakanlığımızın temsili ve sınır ticareti kapsamına alınacak illerin tespitine ilişkin çalışmalar.
  5. Mahalle muhtarlığı ile ilgili işlemler.
  6. Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve diğer devlet büyüklerinin yurt gezilerinde tespit ettikleri İçişleri Bakanlığı ile ilgili konuların izlenmesi ve sonuçlandırılması.
  7. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bulunan Bakanlığımız mensupları, güvenlik korucusu ve asayiş hizmetlerinde görevlendirilen sivil vatandaşlar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin zarar görmeleri halinde ödenecek tazminat ile ilgili işlemler.
  8. Köy, belediye ve bunların alt birimleri olan bağlı ve mahallelerin adı, bağlılık durumu, koordinatları, kuruluş tarihçeleri gibi bilgi ve değişikliklerin kayıtlara işlenmesi.
  9. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu işlemleri ile mahalli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının çalışmalarının ve teftiş raporlarının izlenmesi.
  10. İl ve ilçelerin denetlenmesi sonucunda düzenlenen teftiş raporlarının izlenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili işlemler.

Kaynakça

değiştir