Ana menüyü aç

Orman Genel Müdürlüğü, Tanzimat Fermanıyla beraber 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü“ olarak kurulmuştur. Bu müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadı ile 1857 yılında da Orman Fakültesi kurulmuştur, teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından Cumhuriyet dönemine kadar, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır ve müdürlük bunlara göre görevini gerçekleştirmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü
OGM
Ogm yeni logo.jpg
Genel bilgiler
Kuruluş Tarihi 1839 (179 yıl önce) (1839)
Türü Ormancılık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı
Adres Ankara
Yönetici(ler)
Websitesi ogm.gov.tr

Cumhuriyet döneminin 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeğe devam edilmiştir. Genel Müdürlüğün teknik Ormancılık faaliyetlerinin hız kazanması Atatürk'ün 1922 yılı meclis açılış konuşmasında koyduğu "Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir" hedefiyle olmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü bugünkü yapısına, 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla gelmiştir. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Halihazırda yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır.

Genel Müdürlük 01.5.2003 tarihinde kabul edilen 4856 sayılı kanun kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesiyle bu tarihten itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüş, ardından 29 Haziran 2011 tarihinde bakanlığın ismi Orman ve Su İş Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

OrganizasyonDüzenle

Genel Müdürlük, Merkez ve Taşra teşkilatı olmak üzere yapılanmıştır.

Merkez TeşkilatıDüzenle

Orman Genel Müdürlüğü Ankara'da,Ana hizmet biriminde 13 Daire Başkanlığı, Danışma ve Denetim biriminde 1 Teftiş Kurulu, 1 Hukuk Müşavirligi, 1 İç Denetim Başkanlığı, 1 Daire Başkanlığı ve Yardımcı Hizmetler biriminde 4 Daire Başkanlığı 2 müdürlük (116 rakam arttı.) Şube Müdürlüğü olarak yapılanmıştır. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ve OGM arasında yapılan bir protokolle Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan Gazi Tesisleri Yerleşkesi Başbakanlıkça Yeni Başbakanlık Yerleşkesi yapılmak üzere alınmış ve OGM Mart 2012 tarihi itibarı Ankara içinde çeşitli kiralık binalara taşınmıştır. Halihazırda Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde yeni yapılmış modern bir yerleşkesi bulunmaktadır.

Taşra teşkilatıDüzenle

Adana, Adapazarı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa,Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 28 Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerine bağlı 293 Başmühendislik, 243 İşletme Müdürlüğü ve yine İşletme Müdürlüklerine bağlı 1406'ı Orman İşletme, 9 Fidanlık, 175 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza ve diğer (Depo, Kadastro, Emlak vb.)Şeflikler olmak üzere toplam 1808 şeflikten oluşmaktadır. Ayrıca yine Bölge Müdürlüklerine bağlı 28 Orman fidanlık Müdürlüğü ve bunlara bağlı olarak 84 Fidanlık Şefliği bulunmaktadır. Bununla birlikte taşra teşkilatı olarak belirli iilerde 12 araştırma müdürlüğü ve bunlara bağlı 86 başmühendislik ile 10 Araştırma Mühenlikleri bulunmaktadır.

GörevleriDüzenle

 • Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere,yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak,
 • Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleritemin ve tedarik etmek,
 • Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,
 • Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,
 • Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri kurmak,
 • Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,
 • Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,
 • Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak,yaptırmak,
 • Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını,bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,
 • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
 • İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Mali kaynaklarDüzenle

Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi; Döner Sermaye Gelirleri ve Özel Bütçe Gelirleri olmak üzere iki ana kaynaktan oluşur.Genel Bütçeden sağlanan kaynak tahsisleri, izin irtifak hakları başta olmak üzere elde edilen öz gelirleri Özel Bütçe Gelirlerini, Döner Sermaye gelirleri ise kurumun kendi faaliyetleri neticesinde elde ettiği gelirlerdir ve %70' odun satışından elde edilmektedir.

OGM faaliyetlerinin büyük bir kısmını kendi elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü 2000 - 2008 Gelir-Gider Durumu
Yıllar Döner Sermaye Gelirleri Özel Bütçe Gelirleri Gelirler Toplamı Giderler Toplamı Öz Gelirlerin Giderleri Karşılaması
2000 273,552 113,232 386,784 384,027 %73
2001 283,624 159,495 443,119 437,176 %68
2002 493,950 262,009 745,959 671,329 %83
2003 666,459 384,501 1,050,960 870,294 %91
2004 916,323 388,152 1,304,475 1,081,204 %101
2005 930,246 389,143 1,319,389 1,149,200 %91
2006 1,118,729 0 1,118,729 1,385,117 %81
2007 1,300,647 647,457 1,948,104 1,722,538 %88
2008 1,399,809 790,480 2,190,289 2,111,888 %82
 • (Cari fiyatlarla.000 TL)
 • 2006 yılında Genel Bütçe uygulaması yapıldığından gelirler Maliye bakanlığınca tahsil edilmiştir.

Görev Yapan Orman Genel MüdürleriDüzenle

Osmanlı DönemiDüzenle

 1. Ahmet Şükrü (1839-1840)
 2. Aristidi Baltacı (1869-1869)
 3. Bedros Kuyumciyan (1869-1873)
 4. Artin Datyan Paşa (1873-1873)
 5. Yusuf Ziya Paşa (1873-1874)
 6. Ahmet Münir Paşa (1877-1878)
 7. Bedros Kuyumciyan (1878-1893)
 8. Mehmet Nazif Bey (1893-1908)
 9. Hoca Ali Rıza Efendi (1908-1913)
 10. Nesip Karacay (1913-1913)
 11. Tevfik Ortaç (1914-1919)
 12. Ahmet Nazım (1919-1919)
 13. Avadis Remzi Özarslan (1919-1920)
 14. Bekir Şasa (1920-1922)
 15. Tahsin Ersan (1920-1922)
 16. Razi Bey (1922-1924)

Cumhuriyet DönemiDüzenle

 1. Mithat Dağdemir (1925-1927)
 2. Cafer Bey (1927-1929)
 3. Bekir Sasa (1929-1937)
 4. Fahri Bük (1937-1938)
 5. Hüseyin Hüsnü Yaman (1938-1939)
 6. Fahri Bük (1939-1944)
 7. Nazım Batur (1944-1946)
 8. Mazhar Diker (1946-1948)
 9. Faruk Şeker (1948-1950)
 10. Fuat Adalı (1950-1952)
 11. Vehbi Güniz (1952-1953)
 12. Şevket Taşkan (1953-1953)
 13. Vehbi Güniz (1953-1955)
 14. Hilmi Akyamaç (1955-1957)
 15. Fuat Adalı (1957-1958)
 16. Mustafa Salkaya (1958-1959)
 17. Mehmet Faik Atayurt (1959-1960)
 18. Ali Karaağaç (1960-1962)
 19. Arif Sanver (1963-1963)
 20. Şehabettin Ertem (1963-1964)
 21. Mehmet Niyazioğlu (1964-1966)
 22. İzzet Arseven (1966-1966)
 23. H.Süha Karamızrak (1966-1969)
 24. Hüsamettin Peker (1969-1969)
 25. Ömer Özen (1969-1969)
 26. Şehabettin Ertem (1969-1972)
 27. Ömer Özen (1972-1974)
 28. İsmail Hakkı Karakan (1974-1975)
 29. Cavit Dinçel (1975-1977)
 30. Yasin Bozkurt (1977-1978)
 31. Burhanettin Korkmaz (1978-1979)
 32. Musa Kesici (1979-1982)
 33. Ömer Özen (1982-1984)
 34. Mehmet Ali Karadeniz (1984-1987)
 35. Nevşat Özer (1988-1991)
 36. Mehmet Yılmaz (1991-1992)
 37. Vahit Altınsoy (1992-1993)
 38. Mustafa Yılmaz (bürokrat) (1993-1996)
 39. Abdurrahman Sağkaya (1996-1997)
 40. Hasan Basri Canlı (1997-2002)
 41. Necati Uyar (2002-2002)
 42. Cahit Nasırlı (2002-2003)
 43. Osman Kahveci (2002-2011)
 44. Mustafa Kurtulmuşlu (2011-2012)
 45. İbrahim Çiftçi (2012-2014)
 46. İsmail Üzmez (2014-....)

Dış bağlantılarDüzenle