Orman Genel Müdürlüğü

Devlet kurumu

Orman Genel Müdürlüğü, Tanzimat Fermanıyla beraber 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü“ olarak kurulmuştur. Bu müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadı ile 1857 yılında da Orman Fakültesi kurulmuştur, teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından Cumhuriyet dönemine kadar, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır ve müdürlük bunlara göre görevini gerçekleştirmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü
OGM
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi1839 (184 yıl önce) (1839)
TürüOrmancılık
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı
AdresAnkara
Personel sayısı34.054 (Aralık 2019 itibarıyla)[1]
Yıllık bütçe₺6.220.952.000 (2022)[2]
Yönetici(ler)
Web sitesiogm.gov.tr

Cumhuriyet döneminin 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeğe devam edilmiştir. Genel Müdürlüğün teknik Ormancılık faaliyetlerinin hız kazanması Atatürk'ün 1922 yılı meclis açılış konuşmasında koyduğu "Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir" hedefiyle olmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü bugünkü yapısına, 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla gelmiştir. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Halihazırda yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır.

Genel Müdürlük 01.5.2003 tarihinde kabul edilen 4856 sayılı kanun kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesiyle bu tarihten itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüş, ardından 29 Haziran 2011 tarihinde bakanlığın ismi Orman ve Su İş Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 2018 yılında başkanlık sistemine geçilmesinin ardından kurumun bağlı olduğu bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı adını almıştır.

Organizasyon değiştir

 
OGM tarafından konulmuş bir kuş evi

Genel Müdürlük, Merkez ve Taşra teşkilatı olmak üzere yapılanmıştır.

Merkez Teşkilatı değiştir

Orman Genel Müdürlüğü Ankara'da,Ana hizmet biriminde 13 Daire Başkanlığı, Danışma ve Denetim biriminde 1 Teftiş Kurulu, 1 Hukuk Müşavirligi, 1 İç Denetim Başkanlığı, 1 Daire Başkanlığı ve Yardımcı Hizmetler biriminde 4 Daire Başkanlığı 2 müdürlük (116 rakam arttı.) Şube Müdürlüğü olarak yapılanmıştır. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ve OGM arasında yapılan bir protokolle Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan Gazi Tesisleri Yerleşkesi Başbakanlıkça Yeni Başbakanlık Yerleşkesi yapılmak üzere alınmış ve OGM Mart 2012 tarihi itibarı Ankara içinde çeşitli kiralık binalara taşınmıştır. Halihazırda Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde yeni yapılmış modern bir yerleşkesi bulunmaktadır.

Taşra teşkilatı değiştir

Adana, Adapazarı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 30 Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerine bağlı 293 Başmühendislik, 243 İşletme Müdürlüğü ve yine İşletme Müdürlüklerine bağlı 1406'ı Orman İşletme, 9 Fidanlık, 175 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza ve diğer (Depo, Kadastro, Emlak vb.)Şeflikler olmak üzere toplam 1808 şeflikten oluşmaktadır. Ayrıca yine Bölge Müdürlüklerine bağlı 30 Orman fidanlık Müdürlüğü ve bunlara bağlı olarak 84 Fidanlık Şefliği bulunmaktadır. Bununla birlikte taşra teşkilatı olarak belirli iilerde 12 araştırma müdürlüğü ve bunlara bağlı 86 başmühendislik ile 12 Araştırma Mühendislikleri bulunmaktadır.

Görevleri değiştir

Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:[3]

 • Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artırmak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak.
 • Ormanların mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemlerini, kadastrosunu, izin ve irtifak işlerini yürütmek.
 • Orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına alarak ormanları teknik, sosyo-kültürel, ekolojik ve ekonomik icaplara göre işletmek, orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
 • Mesire yerleri, kent ormanları, araştırma ormanları, ağaç parkı (arboretum) sahaları, orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, model orman, muhafaza ormanı alanlarının ayrılması, korunması, işletilmesini ve işlettirilmesini sağlamak.
 • Orman sınırları içinde veya orman sınırları dışında her türlü arazide; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, ormanla ilgili mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmalarını yürütmek, entegre havza projeleri yapmak ve uygulamak.
 • Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin tohum ve fidanlarını üretmek, ürettirmek, aşılama faaliyetlerini yapmak, devamlı veya geçici fidanlıklar kurmak, işletmek, gerektiğinde kapatmak.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlamasını desteklemek.
 • Orman ekosistemlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden azami seviyede istifade edilmesini sağlamak üzere döner sermaye işletmeleri ve gerekli diğer birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde kapatmak, her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak, gerektiğinde takas yapmak; bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, hizmetlerin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, ormanlarda gerekli her türlü altyapı çalışmasını yapmak, ormancılık faaliyetleri için gerekli yolların etüt projelerini yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yapmak ve yaptırmak, Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, yerel, ulusal ve küresel seviyede görev yapacak enstitüler, müdürlükler, araştırma birimleri, eğitim merkezleri ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek.
 • Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak veya yaptırmak ve bunların sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
 • Orman ürün ve hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, her türlü orman ürünü üreten, işleyen, pazarlayan, ithalat ve ihracatını yapan özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık yapmak, projeler uygulamak, ormanlar ve ormancılıkla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirici her türlü faaliyette bulunmak.
 • Ormancılık faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve orman yangınlarının önlenmesi ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla orman gençlik ve spor kulüplerine, ait olduğu yılı başındaki döner sermaye bütçesinin binde ikisini geçmemek üzere transfer niteliğinde yardım sağlamak.
 • Orman bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların orman rejimine alınması için kamulaştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazların devir ve gerektiğinde takas işlemlerini yapmak, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylüleri ayni ve nakdi yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.
 • Görev alanına giren konularda teknik ve idari esasları belirlemek, çalışma konularına ilişkin laboratuvarlar kurmak ve kurdurmak, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptırmak ve birim fiyatlarını tespit etmek.
 • Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.
 • Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Mali kaynaklar değiştir

Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi; Döner Sermaye Gelirleri ve Özel Bütçe Gelirleri olmak üzere iki ana kaynaktan oluşur. Genel Bütçeden sağlanan kaynak tahsisleri, izin irtifak hakları başta olmak üzere elde edilen öz gelirleri Özel Bütçe Gelirlerini, Döner Sermaye gelirleri ise kurumun kendi faaliyetleri neticesinde elde ettiği gelirlerdir ve %70' odun satışından elde edilmektedir.

OGM faaliyetlerinin büyük bir kısmını kendi elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü 2000-2008 Gelir-Gider Durumu
Yıllar Döner Sermaye Gelirleri Özel Bütçe Gelirleri Gelirler Toplamı Giderler Toplamı Öz Gelirlerin Giderleri Karşılaması
2000 273,552 113,232 386,784 384,027 %73
2001 283,624 159,495 443,119 437,176 %68
2002 493,950 262,009 745,959 671,329 %83
2003 666,459 384,501 1,050,960 870,294 %91
2004 916,323 388,152 1,304,475 1,081,204 %101
2005 930,246 389,143 1,319,389 1,149,200 %91
2006 1,118,729 0 1,118,729 1,385,117 %81
2007 1,300,647 647,457 1,948,104 1,722,538 %88
2008 1,399,809 790,480 2,190,289 2,111,888 %82
 • (Cari fiyatlarla.000 TL)
 • 2006 yılında Genel Bütçe uygulaması yapıldığından gelirler Maliye bakanlığınca tahsil edilmiştir.

Görev Yapan Orman Genel Müdürleri değiştir

Osmanlı Dönemi değiştir

Genel Müdür Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Ahmet Şükrü 1839 1840
2 Aristidi Baltacı 1869 1869
3 Bedros Kuyumciyan 1869 1873
4 Artin Datyan Paşa 1873 1873
5 Yusuf Ziya Paşa 1873 1874
6 Ahmet Münir Paşa 1877 1878
7 Bedros Kuyumciyan 1878 1893
8 Mehmet Nazif Bey 1893 23 Temmuz 1908
9 Hoca Ali Rıza Efendi 25 Ağustos 1908 30 Haziran 1913
10 Nesip Karacay 10 Eylül 1913 15 Ekim 1913
11 Tevfik Ortaç 13 Ağustos 1914 22 Şubat 1919
12 Ahmet Nazım 22 Şubat 1919 15 Mart 1919
13 Avadis Remzi Özarslan 15 Mart 1919 19 Nisan 1920
14 Bekir Şasa 1 Mayıs 1920 30 Ekim 1922
15 Tahsin Ersan 25 Nisan 1920 18 Mart 1922
16 Razi Bey 10 Nisan 1922 14 Nisan 1924

Cumhuriyet Dönemi değiştir

Genel Müdür Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Mithat Dağdemir 16 Nisan 1925 16 Eylül 1927
2 Cafer Bey 17 Eylül 1927 26 Ekim 1929
3 Bekir Sasa 27 Ekim 1929 29 Mart 1937
4 Fahri Bük 12 Nisan 1937 2 Haziran 1938
5 Nazım Batur 27 Ekim 1944 18 Ağustos 1946
6 Mazhar Diker 21 Ağustos 1946 14 Ağustos 1948
7 Faruk Şeker 10 Eylül 1948 6 Haziran 1950
8 Fuat Adalı 9 Ağustos 1950 21 Ocak 1952
9 Vehbi Güniz 22 Ocak 1952 29 Haziran 1953
10 Şevket Taşkan 30 Haziran 1953 13 Kasım 1953
11 Vehbi Güniz 14 Kasım 1953 21 Şubat 1955
12 Hilmi Akyamaç 22 Şubat 1955 13 Nisan 1957
13 Fuat Adalı 23 Mayıs 1957 25 Temmuz 1958
14 Mustafa Salkaya 26 Temmuz 1958 22 Eylül 1959
15 Mehmet Faik Atayurt 22 Eylül 1959 6 Eylül 1960
16 Ali Karaağaç 6 Eylül 1960 24 Aralık 1962
17 Arif Sanver 21 Şubat 1963 3 Eylül 1963
18 Şehabettin Ertem 12 Eylül 1963 11 Mart 1964
19 Mehmet Niyazioğlu 14 Mart 1964 23 Şubat 1966
20 İzzet Arseven 22 Haziran 1966 7 Aralık 1966
21 Hakkı Suha Karamızrak 21 Aralık 1966 22 Temmuz 1969
22 Hüsamettin Peker 22 Temmuz 1969 4 Eylül 1969
23 Ömer Özen 5 Eylül 1969 1 Aralık 1969
24 İsmail Hakkı Karakan 6 Nisan 1974 23 Mayıs 1975
25 Cavit Dinçel 25 Mayıs 1975 27 Ekim 1977
26 Yasin Bozkurt 7 Kasım 1977 9 Mart 1978
27 Burhanettin Korkmaz 9 Mart 1978 13 Aralık 1979
28 Musa Kesici 14 Aralık 1979 1 Mart 1982
29 Ömer Özen 1 Mart 1982 10 Şubat 1984
30 Mehmet Ali Karadeniz 10 Şubat 1984 17 Eylül 1987
31 Nevşat Özer 3 Ocak 1988 31 Ağustos 1991
32 Mehmet Yılmaz 17 Ekim 1991 9 Ocak 1992
33 Vahit Altınsoy 13 Ocak 1992 2 Ağustos 1993
34 Mustafa Yılmaz 16 Ağustos 1993 1 Ağustos 1996
35 Abdurrahman Sağkaya 2 Ağustos 1996 4 Ağustos 1997
36 Hasan Basri Canlı 4 Ağustos 1997 15 Mayıs 2002
37 Necati Uyar 15 Mayıs 2002 8 Ağustos 2002
38 Cahit Nasırlı 9 Ağustos 2002 17 Ocak 2003
39 Osman Kahveci 17 Ocak 2003 3 Ekim 2011
40 Mustafa Kurtulmuşlu 3 Ekim 2011 16 Aralık 2012
41 İbrahim Çiftçi 17 Aralık 2012 10 Şubat 2014
42 İsmail Üzmez 10 Şubat 2014 11 Ağustos 2017
43 Bekir Karacabey 11 Ağustos 2017 Görevde

Araçlar değiştir

Model Görseller Sayısı
Kara Araçları
Volvo FMX 6×6 5[4]
Model Görseller Sayısı
Helikopterler
TUSAŞ T-70   1[5]
Bell 429 GlobalRanger   6[6][7]
Model Görseller Sayısı
İnsansız hava araçları
Bayraktar TB2   9[8]
TUSAŞ Anka Aksungur   1[8]
TİTRA Alpin [9][10]
Model Görseller Sayısı
Sabit Kanatlı Hava Araçları
en:Air Tractor AT-802 4[11][12]
Beechcraft King Air 350   1[5][13]
Cessna Citation 1[7]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2021. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 31 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Mart 2022. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2020. 
 4. ^ {{Web kaynağı | url =https://www.volvotrucks.com.tr/tr-tr/news/press-releases/2021/sep1/d1.html 30 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 5. ^ a b {{Web kaynağı | url =https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/yanginla-mucadelede-dev-filo 22 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 6. ^ {{Web kaynağı | url =https://tolgaozbek.com/haberler/genel-havacilik/bellden-emniyet-genel-mudurlugune-ozel-odul/ 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 7. ^ a b {{Web kaynağı | url =https://tolgaozbek.com/haberler/genel-havacilik/ormana-t-70-helikopter-teslimati-mayis-ve-aralikta/ 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ a b {{Web kaynağı | url =https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/basin-aciklamasi 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 9. ^ {{Web kaynağı | url =https://www.titra.com.tr/tr/haberler/insansiz-helikopter-manavgat-yanginlariyla-mucadelede-kullanildi 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 10. ^ {{Web kaynağı | url =https://www.savunmasanayist.com/kara-kuvvetlerine-insansiz-helikopter-alpin-teslimati/ 29 Eylül 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 11. ^ {{Web kaynağı | url =https://tolgaozbek.com/haberler/genel-havacilik/ogmnin-filosuna-nefes-ve-otag-ile-4-air-tractor/ 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 12. ^ {{Web kaynağı | url =https://www.ogm.gov.tr/balikesirobm/haber-sitesi/Sayfalar/Sar%C4%B1-Kanatlar-G%C3%B6revde%E2%80%A6.aspx 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 13. ^ {{Web kaynağı | url =https://tolgaozbek.com/haberler/genel-havacilik/ormanin-insanli-kesif-ucagi-teslim-edildi/ 29 Aralık 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.