Neva Kâr

Neva Kâr, Buhurizade Mustafa Itri'nin "Kâr" formundaki eseridir. Bütün Klasik Türk müziği repertuvarının en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Nevâ Kâr, birçok şiire konu olacak kadar şöhret bulmuş ve mûsikî erbabı arasında çok sevilmiştir.

Güftesi Farsça olup, şair Hafız-ı Şirazi'ye aittir. Eser Nevâ makâmında başlayıp bitmekle beraber, içinde çok sayıda makâm ve usul geçkileri ile terennümler vardır. Eser birçok eski kârdan farklı olarak terennümle başlamaz. Nevâ makâmında ve Nim Sakîl usûlündeki uzunca bir bölümde güftenin ilk iki mısraı ve terennümler okunur. Daha sonra Sakîl, Devr-i Revân, Remel, Yürük Semâi, Devr-i Kebîr, Berefşân, Fer' ve Muhammes usulleri ile ölçümüş kısımlarda, Şehnâz, Hicâz, Sabâ, Hüseynî makâmlarına geçiş yapılır. Son mısrâda yeniden başlangıçtaki mûsikî cümleleri ile Nevâ makâmına ve Nim Sakîl usulüne dönüş yapılır ve karar edilir.