Elektrik üretimi

Elektrik üretimi, elektrik ve diğer kaynaklardan birincil enerji üretme sürecidir. Elektrik üretiminin temel ilkeleri İngiliz bilim insanı Michael Faraday tarafından 1820’lerde ve 1830'ların başında keşfedildi. Onun temel yöntemi bugün hâlâ kullanılmaktadır: Elektrik, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız. Çoğu güç santrali, jeneratörü döndürmek için ısı üretiminde bulunurlar. Fosil yakıtlı santrallar ısı üretimi için doğal gaz, kömür ve petrol yakarlar. Nükleer santrallar da uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler. Ancak bütün bu değişik tip santrallar ürettikleri ısıyı, suyu buhar haline dönüştürmek için kullanırlar. Oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine verilir. Su buharı, türbin şaftı üzerinde bulunan binlerce kanatçık üzerinden geçerken daha önce üretilen ısıdan almış olduğu enerjiyi kullanarak, türbin şaftını döndürür. İşte bu dönme, jeneratörün elektrik üretmek için gereksinim duyduğu mekanik harekettir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan, enerjisi diğer bir deyişle basınç ve sıcaklığı azalmış buhar ise yoğunlaştırıcı (kondenser) denilen bölümde soğutulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar kullanılmak üzere santralın ısı üretilen bölümüne geri gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini sağlayabilmek için deniz, göl veya ırmaklarda bulunan su kullanılır. Su kaynaklarından uzak bölgelerde ise santralın hemen yanında bulunan ve uzaktan bakıldığı zaman geniş dev bacalara benzeyen soğutma kuleleri kullanılır. Bu kulelerin üzerinde görülen beyaz duman ise su buharıdır.

Turbo jeneratör

Tarihçe

değiştir
 
Bir elektrik sisteminin diyagramı, siyah kuşak sistemi

Merkez santralleri geliştirilmesi ile ekonomik, pratik hale alternatif akım, güç iletimini güç kullanarak transformatörler yüksek gerilim ve düşük kayıpla güç iletimi için. Elektrik üreten ilk santraller, su gücüyle çalışabilir. 1882 yılından bu yana merkezi istasyonlarda üretilen edilmiştir kömür veya nükleer, doğalgaz, hidroelektrik, rüzgâr jeneratörleri ve petrol ile, küçük bir miktar güneş enerjisi, gelgit güç ve jeotermal kaynaklar güç hatları ve güç direkleri kullanılması elektrik dağıtımında önemli ölçüde önemli olmuştur.

Elektrik üretim yöntemleri

değiştir
 
Amerika'da 2013'te elektrik üretim türü.[1]
 
2006 yılında Fransa'da elektrik kaynakları.[2]

Doğrudan elektrik enerjisine çeviren diğer enerji formlarında yedi temel yöntem vardır:

 • Statik elektrik, fiziksel ayırma ve şarj taşınması (örnekler: triboelektrik etkisi ve yıldırım )
 • Elektromanyetik indüksiyon, elektrik jeneratörü, dinamo veya alternatör dönüşümleri kinetik enerji elektrik enerjisine (hareket enerjisi). Bu elektrik üretmek için en çok kullanılan şeklidir ve dayalı Faraday kanunu . Bu sadece bir iletken malzemenin kapalı halkalar (örneğin bakır tel) olan bir mıknatıs döndürerek deneyler edilebilir
 • Elektrokimya, doğrudan dönüşüm kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine, bir pil, yakıt hücresi
 • Fotovoltaik etki olarak, elektrik enerjisine çeviren ışık dönüşümü, güneş pilleri
 • Termoelektrik etki olarak, elektrik sıcaklık farkları doğrudan dönüşüm, termokupl, Thermopiles ve termoiyonik dönüştürücüler .
 • Piezoelektrik etki elektriksel mekanik suşundan, anizotropik moleküller veya kristaller. Enerji Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (Berkeley Laboratuvarı) US Department araştırmacılar bir geliştirdik piezoelektrik bir faaliyet için yeterli jeneratör likit kristal ekran M13 bakteriyofaj ince filmler kullanılarak.
 • Nükleer dönüşüm, oluşturma ve yüklü parçacıkların ivme (örnekler: betavoltaiks veya alfa parçacık emisyonu)

Statik elektrik ve incelenen ilk formu ve elektrostatik jeneratör gibi modern cihazlar kullanılır (Van de Graaff jeneratörü ve MHD jeneratörleri) . Yük taşıyıcıları ayrıldı ve fiziksel olarak artan elektrik potansiyelinin bir pozisyona taşınır. Hemen hemen tüm ticari elektrik üretimi olan elektromanyetik indüksiyon, kullanılarak yapılır mekanik enerjiyi zorlar elektrik jeneratörünü döndürmek için. Mekanik enerji geliştirme birçok farklı yöntem vardır, ısı motorları, hidro, rüzgâr ve gelgit gücü. doğrudan dönüşüm, nükleer potansiyel enerji ile elektrik beta bozunması sadece küçük bir ölçekte kullanılmaktadır. Tam boyutlu bir nükleer santral, nükleer reaksiyon ısısı, bir ısı motoru çalıştırmak için kullanılır. Bu manyetik indüksiyon yoluyla mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştüren bir jeneratör, sürücüler. Çoğu elektrik üretimi ile tahrik edilmektedir ısı motorları . yanma fosil yakıtlardan önemli bir gelen kısmı ile, bu motorların ısı çoğu malzemeleri, nükleer fisyon ve bazı yenilenebilir kaynaklardan . Modern buhar türbini (icat Sir Charles Parsons 1884 yılında) Şu an yaklaşık %80 elektrik enerjisi üretilir ısı kaynakları çeşitli kullanılarak.

Türbinler

değiştir
 
Çin'de Üç Boğaz Barajı gibi büyük barajlar büyük miktarda hidroelektrik güç sağlar.

Tüm türbinler, bir ara enerji taşıyıcısı olarak bir sıvı hareket ile tatbik edilmektedir. Sadece söz konusu türbinlerin ısı motorları çoktur. Türbin diğer tür rüzgâr ya da düşen su ile tatbik edilebilir. Kaynaklar şunlardır:

 • Diğer yenilenebilir kaynaklar:
   
  Hoover Barajı gibi büyük barajlar büyük miktarda hidroelektrik güç sağlayabilirler.

Yapay bir güneş ışığı ile ısıtılarak baca içinde üretilir ve daha uygun bir güneş enerjisi biçimleri olarak görülmektedir.

Hidroelektrik enerji

değiştir

M.Ö. 3000-2000 yıllarından itibaren Mezopotamya ve Çin ‘de, Mısır ve Anadolu ‘da suyun potansiyel ve kinetik enerjisinden faydalanılmıştır. Buhar makinesinin icadına kadar bir cismi hareket ettirmek için kuvvet kaynağı olarak sadece su ve rüzgârdan yararlanılıyordu. Rüzgârın süreksiz olması nedeniyle daha çok su kullanılmıştır. Suyun Potansiyel ve kinetik enerjisinden faydalanılarak çeşitli tipte hidroelektrik tesisler yapılabilir. Çöllerde ve sıcak ülkelerde suyun buharlaşmasından faydalanmak suretiyle yapılan depresyon tesisleri, gel-git olayından ve dalga enerjisinden faydalanılarak yapılanlarla akarsular üzerinde kurulan sistemler buna örnek verilebilir.

Elektrik enerjisinin üretimi

değiştir

Çeşitli enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmektedir. Mevcut enerji kaynaklarını iki gruba ayırmak mümkündür: 1)Alışılmış enerji kaynakları 2)Alternatif enerji kaynakları

Alışılmış enerji kaynakları

değiştir

Alışılmış enerji kaynakları kullanılarak üç yolla elektrik enerjisi elde edilebilir: a)Suyun potansiyel enerjisinden veya akışından hidroelektrik santraller aracılığıyla, b)Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılarak termik santraller aracılığıyla, c)Uranyum . toryum vb. maddelerin kullanımıyla nükleer santraller aracılığıyla, Hidroelektrik santraller suyun hareket enerjisini elektrik enerjisine, termik ve nükleer santraller ise ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmektedirler.

Hidroelektrik santraller
değiştir

Baraj santralleri veya akarsu santralleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Enerji dönüşümü blok şemada görüldüğü gibidir.

Baraj santralleri
değiştir

Baraj santrallerinde biriktirilen su uygun bir yükseklik farkı yaratılarak türbinden geçirilir. Türbinde suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülerek milin dönmesi sağlanır. Aynı mile bağlı generatör yardımıyla da elektrik enerjisi elde edilir.

Akarsu santralleri
değiştir

Akarsuyun üzerine yerleştirilen tüp biçiminde pervaneli bir türbin ile generatörden oluşur. Akarsu santrallerinin verimli çalışabilmesi için üzerinde bulunduğu nehrin düzenli bir su akışının olması gerekmektedir. Su santrallerinin diğer santrallere göre birçok üstünlükleri vardır. Yakıt masrafları yoktur, daha az eleman çalışır.

Termik santraller
değiştir

Termik santrallerde bir yakıtın yakılması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisi önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine dönüştürülür. Pratikte termik santrallerde ya buhar türbini ya da gaz türbini kullanılır. Bu türbinlerde ilk olarak uygun biçimde yönlendirilen su buharı veya gaz milin üzerine yerleştirilmiş kanatçıkları döndürerek mekanik enerjiyi oluşturmaktadır. Termik santrallerde enerji dönüşümü şekildeki gibidir. Buhar türbinlerinde yakıtın yanması ile ortaya çılan ısının yardımıyla bir kazandaki suyun ısıtılması sonucu belli bir sıcaklık ve basınçta buhar elde edilir. Bu kuvvetli buhar türbin kanatçıkları üzerinden geçerek milin dönmesini sağlar. Türbinin miline bağlı bir generatörün rotoru bu milin hareketiyle dönmeye başlar ve generatörün stator bölümünde gerilim indüklenmesine sebep olur. Türbinden çıkan buhar soğuk su ile tekrar yoğunlaştırılır ve su şeklinde kazana gönderilir. Sıcaklık yaklaşık 600 °C civarında olabilir. Buhar santralinin ilke şeması şekildeki gibidir. Termik santrallerde birinci enerji kaynağı olarak çoğunlukla taşkömürü, linyit, fuel-oil veya doğalgaz kullanılır. Petrole dayalı yakıtlar içinde en ucuz olanı fuel-oil ’dır.

Nükleer santraller
değiştir

Klasik olarak termik santrallerden elektrik enerjisi elde edilişiyle hiçbir farkı yoktur. Isı üretimi için çekirdek tepkimesinde oluşan nükleer enerji kullanılır. Nükleer enerji santraller sera gazı emisyonları bakımından yenilenebilir enerji santrallerine benzer değerler göstermekte ve düşük karbon teknolojileri arasında yer almaktadır.[3]

Alternatif enerji kaynakları

değiştir

Alışılmış enerji kaynaklarının dışındaki enerji kaynakları alternatif enerji kaynakları adını alır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga ve gelgit enerjisi, biyo kütle enerjisi,elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Pratikte elektrik enerjisi elde etmek için güneşten iki şekilde faydalanılmaktadır:

 • Isıl etkiden yararlanarak buhar elde edilmesi ve türbin generatör yardımıyla bunun aynı termik santrallerdeki teknikle elektrik enerjisine dönüştürülmesi
 • Güneş pilleri (fotovoltaik piller )kullanılarak ısı enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi .
 • Rüzgâr enerjisi başka amaçlarla eskiden beri kullanılmaktadır. İlk defa 1930’lu yıllarda Danimarka’da gerçekleşmiştir. Türkiye'de Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi rüzgâr yoğunluğu bakımından dünya ortalamasının üzerindedir fakat kurulu gücü 55 kW olan İzmir Çeşme’de turistik bir tesisin enerjisinin %5’ini karşılayan rüzgâr santrali bulunmaktadır. Komşu Yunanistan’da ise şimdi kurulu gücü 16MW santraller vardır. Önümüzdeki yıllar için kurulu gücü 40MW olan santraller planlanmaktadır.

Jeotermal enerji yerkabuğunun derinliklerindeki yüksek basınca ve sıcaklığa sahip magmanın depoladığı ısı enerjisidir. İçinde bulunan zararlı gazlardan ve tortulardan temizlenen buhar türbine veriliyor ve generatör çalıştırılıyor. Atık buhar yoğunlaştırılarak bir pompa yardımıyla soğutma kulesine ve oradan da tekrar yeraltındaki katmanlara geri gönderilir. Türkiye'de ilk ve tek Denizli Kızıldere jeotermal enerji gücü 20,4MW tır. İlke şeması aşağıdaki gibidir. Güneşin ve ayın belli dönemlerdeki çekim etkisine bağlı olarak denizlerde ve okyanuslarda meydana gelen yükselme ve alçalmalardan yararlanılarak elde edilen bir enerji çeşididir. Kıyılarda oluşabilen dalga yüksekliği 8-10m’yi buluyor ve her gün tekrarlanıyor. Aynı hidroelektrik santrallerdeki teknikle elektrik enerjisi elde edilebilir. Potansiyeli çok yüksektir fakat çok yaygın kullanılmamaktadır. Termik santrallar, kömür, akaryakıt veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yoluyla elektrik üretir. Su santrallarda, ocağın kazan bölümünde dolanan su, çok sıcak buhar haline dönüşür ve bu buhar, elektrik akımı üreten alternatörlere bağlı türbinleri çalıştırır. İlk büyük petrol krizi sanayileşmiş Batılı ülkelerde bu tip termik santralların yapımını yavaşlattı. Ancak gene de bu tip santrallar, birçok ülkede enerji açığını kapatmakta görev üstlenmeye devam etmektedir. Termik santralların ürettiği ısının bir bölümü çevreye atılır. Soğutma suyunun sağlandığı kıyı ve ırmak suları birkaç derece ısınır. Kömürün yanmasıyla oluşan küllerin bir bölümü bacaların elektrostatik filtrelerinden dışarı sızar. Ve nihayet, bütün fosil yakıtlar azot ve kükürt içerir ve bu maddeler yanma sonrasında oksitler halinde atmosfere karışır. Çevre uzmanlarına göre gaz atıklar, ormanlar için son derece zararlı olan asit yağmurlarının en önemli nedenidir.

 
Laughlin bir kömür yakıtlı enerji santrali, bu bitkinin Nevada ABD sahipleri kirliliği düzenlemelere uymak kirlilik kontrol ekipmanı yatırım geriledikten sonra faaliyetlerini durdurdu.[4]

Fotovoltaik paneller

değiştir

Yukarıda belirtilen güneş ısı soğutucuların aksine, fotovoltaik paneller güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürür. Güneş ışığı özgür ve bol olmasına rağmen, güneş elektrik nedeniyle panellerinin maliyeti genellikle hâlâ mekanik güç oluşturulan büyük ölçekli daha üretmek için daha pahalıdır. % 30 dönüşüm verimliliği yakın piyasada artık mevcuttur. Düşük verimlilik silikon güneş hücreleri maliyeti ve multijunction hücrelerinde azalma görülmektedir. % 40'ın üzerinde verim deneysel sistemlerde ortaya konmuştur. Yakın zamana kadar, fotovoltaik en yaygın orada ticari bir şebekeye erişim yok ya da bireysel ev ve işyerleri için ek elektrik kaynağı olarak nerede uzak sitelerde kullanıldı. Çevresel kaygılar tarafından tahrik sübvansiyonlar ile birlikte imalat verimlilik ve fotovoltaik teknolojisindeki son gelişmeler, dramatik güneş panelleri konuşlandırılmasını hızlanmıştır. Kurulu kapasite Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artışlar liderliğindeki yılda% 40 oranında artıyor.

Diğer üretim yöntemleri

değiştir
 
Rüzgâr türbinleri genellikle güç üreten diğer yöntemler ile birlikte elektrik üretimi sağlar.

Çeşitli diğer teknolojiler incelenmiş ve güç üretimi için geliştirilmiştir. Katı hal nesil (hareketli parçalar olmadan) taşınabilir uygulamalarda, özellikle ilgi çekicidir. Bu alan, büyük ölçüde hakim olduğu termoelektrik olsa da, (TE) aygıtları Termiyonik (TI) ve termofotovoltaik (TPV) sistemlerinin yanı sıra geliştirilmiştir. Tipik olarak, TE cihazlar TI ve TPV sistemlerine göre daha düşük sıcaklıklarda kullanılır. Piezoelektrik cihazlar, özellikle de mekanik gerginlik elektrik üretimi için kullanılan enerji hasat . Betavoltaics radyoaktif bozunma elektrik üreten solid-state jeneratör başka bir türü vardır. Sıvı bazlı manyetohidrodinamik (MHD) elektrik üretimi elektrik gücünü ayıklanması için bir yöntem olarak ele alınmıştır nükleer reaktörler daha geleneksel yakıt yakma sistemlerinden de ve. ozmotik güç nihayet yerlerde başka bir olasılık olduğu tuzlu ve tatlı su birleştirir (örneğin deltalar. ..) Elektrokimyasal elektrik üretimi de taşınabilir ve mobil uygulamalar önemlidir. Şu anda, en elektrokimyasal güç kapalı elektrokimyasal hücreler ("gelen piller "), tartışmasız daha kullanılmaktadır hangi depolama nesil sistemlere göre sistemlerin; ancak olarak bilinen açık elektrokimyasal sistemler, yakıt hücreleri, son birkaç yıl içinde araştırma ve geliştirme büyük bir geçiyor olmuştur. Yakıt hücreleri, doğal yakıtların veya sentezlenmiş yakıtların (özellikle elektrolitik itibaren iki güç ayıklamak için kullanılabilecek hidrojen) ve böylece üretim sistemleri veya bunların kullanımına bağlı olarak depolama sistemleri olarak görülebilir.

Elektrik oluşturma ve üretmenin maliyeti

değiştir

Elektrik üretim modları ve ekonomik canlılığı seçim talebi ve bölgedeki doğrultusunda değişir. Ekonomi önemli ölçüde değişebilir dünyada yaygın satış fiyatlarıyla sonuçlanan örneğin Danimarka'da bu kWh başına 40 sent iken Venezuela fiyat kWh başına 3 cent. Hidroelektrik santralleri, nükleer santraller, termik santraller ve yenilenebilir kaynaklar kendi artıları ve eksileri vardır ve seçim yerel güç gereksinimi ve talepteki dalgalanmalara dayanmaktadır. Tüm güç yükleri farklı ama günlük asgari sürekli çalışacak bitkiler tarafından sağlanan baz yük vardır. Nükleer, kömür, petrol ve gaz tesisleri baz yük sağlayabilmektedir. Yüksek talep yenilenebilir kaynaklardan karşılanamaz. Isı enerjisi, yüksek sanayi yoğunluğu alanlarında ekonomiktir. Endüstri genellikle uzak yerleşim alanlarından yer almakta olarak lokalize kirliliğinin etkisi de en aza indirilir. Bu bitkiler aynı zamanda daha fazla birim ekleme veya geçici bazı birimlerin üretimini azaltarak yük ve tüketim değişimi dayanabilir. Nükleer enerji santralleri tek bir birim güç büyük miktarda üretebilir. Ancak, Japonya'daki son afetler nükleer enerjinin güvenliği kaygıları artırdı ve nükleer santrallerin sermaye maliyeti çok yüksektir. Hidroelektrik santraller düşen su potansiyel enerji türbinleri ve güç nesil taşımak için harnessed olabilir alanlarda yer almaktadır. Bu yük, yıllık üretim döngüsü ve suyun akışı sınırlı saklamak için yeteneği sırasında çok fazla değişen üretim ekonomik olarak uygulanabilir bir kaynak değildir. Nedeniyle teknolojisindeki gelişmeler için hidroelektrik (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, gelgit gücü, vb) dışındaki yenilenebilir kaynaklar ve seri üretimi ile üretim maliyet aşağı geldi ve enerji birçok durumda artık fosil yakıtlar ile maliyet karşılaştırmalı . Dünyada birçok hükûmet yeni enerji üretiminin yüksek maliyeti dengelemek için ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ekonomik açıdan yapmak için sübvansiyon sağlar. Ancak, bunların kullanımı sık sık sınırlıdır. Doğal gaz fiyatları milyon başına 3 $ altında ise İngiliz ısı birimi doğalgazdan elektrik üreten kömür yakarak güç üreten daha ucuzdur.

2009 yılında elektrik üretimi 20,053TWh oldu. Elektrik kaynakları% 67, yenilenebilir enerji% 16 (ağırlıklı olarak hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve biyokütle) ve nükleer enerji% 13 fosil yakıtlar vardı ve diğer kaynaklar% 3 idi. elektrik üretimi için fosil yakıt kullanımı çoğunluğu kömür ve gaz oldu. Bu elektrik enerjisi üretmek için kullanılan en pahalı yaygın emtia gibi yağ,% 5.5 idi. Yenilenebilir enerji yüzde doksan iki% 1.8% 6 rüzgâr ve jeotermal ile hidroelektrik izledi. Güneş fotovoltaik% 0.06 idi ve termal güneş enerjisi% 0.004 idi. OECD Factbook 2011-12 (2009 verileri) vardır.

Elektrik kaynağı (2008 yılı boyunca tüm dünyadaki)
- Coal Oil Natural
Gas
Nuclear Renewables other Total
Average electric power (TWh/year) 8,263 1,111 4,301 2,731 3,288 568 20,261
Average electric power (GW) 942.6 126.7 490.7 311.6 375.1 64.8 2311.4
Proportion 41% 5% 21% 13% 16% 3% 100%
data kaynağı IEA/OECD
 
Santralin enerji akışı

Elektrik üretimi için tüm santrallerde tüketilen toplam enerji 4398768 ktoe (kilo oldu petrol eşdeğeri ton 2008 yılının birincil enerji kaynakları (TPES) için toplam% 36 idi). (Brüt) Elektrik üretimi 1.735.579 ktoe (20.185 TWh), verim% 39 oldu ve% 61 denge ısı elde edilmiştir. Isı küçük bir bölümü (giriş toplamın% 3 145141 ktoe) kojenerasyon, ısı ve enerji santrallerinde de kullanılmıştır. elektrik ve güç iletim kayıpları içi tüketimi 289.681 ktoe idi. nihai tüketiciye verilen miktar enerji santralleri ve ısı ve güç tüketilen toplam enerjinin% 33 idi 1445285 ktoe (16.430 TWh) oldu kojenerasyon (CHP) bitkiler.

Elektrik üretiminin tarihsel sonuçları

değiştir

   

Ülkelere göre üretim

değiştir

Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır takip en az% 25, 2005 yılında küresel bir pay ile en büyük üreticisi ve elektrik tüketici olmuştur Çin, Japonya, Rusya ve Hindistan'da. Jan-2010 yılı itibarıyla, 2 büyük jeneratörler için toplam elektrik üretimi şu şekilde oldu: ABD: 3992000000000 kWh (3992 TWh) ve Çin: 3715000000000 kWh (3715 TWh).

2008'de elektrik kaynağının ülkelere göre dağılımı

değiştir

Data source of values (electric power generated) is IEA/OECD.[5] 2009’daki değerlerin veri kaynağı (elektrik üretilen) IEA / OECD ve listelenen ülkeler CIA World Factbook dayalı nüfus veya GSYİH (PPP).[6]

Composition of Electricity by Resource (TWh per year 2008)
Country's electricity sector Fossil Fuel Nuclear rank Renewable Bio
other*
total rank
Coal Oil Gas sub
total
rank Hydro Geo
Thermal
Solar
PV*
Solar
Thermal
Wind Tide sub
total
rank
World total 8,263 1,111 4,301 13,675 - 2,731 - 3,288 65 12 0.9 219 0.5 3,584 - 271 20,261 -
Proportion 41% 5.5% 21% 67% - 13% - 16% 0.3% 0.06% 0.004% 1.1% 0.003% 18% - 1.3% 100% -
  China 2,733 23 31 2,788 2 68 8 585 - 0.2 - 13 - 598 1 2.4 3,457
  India 569 34 82 685 5 15 12 114 - 0.02 - 14 - 128.02 6 2.0 830 5
  USA 2,133 58 1011 3,101 1 838 1 282 17 1.6 0.88 56 - 357 4 73 4,369 1
  Indonesia 61 43 25 130 19 - - 12 8.3 - - - - 20 17 - 149 20
  Brazil 13 18 29 59 23 14 13 370 - - - 0.6 - 370 3 20 463 9
  Pakistan 0.1 32 30 62 22 1.6 16 28 - - - - - 28 14 - 92 24
  Bangladesh 0.6 1.7 31 33 27 - - 1.5 - - - - - 1.5 29 - 35 27
  Nigeria - 3.1 12 15 28 - - 5.7 - - - - - 5.7 25 - 21 28
  Russia 197 16 495 708 4 163 4 167 0.5 - - 0.01 - 167 5 2.5 1,040 4
  Japan 288 139 283 711 3 258 3 83 2.8 2.3 - 2.6 - 91 7 22 1,082 3
  Mexico 21 49 131 202 13 9.8 14 39 7.1 0.01 - 0.3 - 47 12 0.8 259 14
  Philippines 16 4.9 20 40 26 - - 9.8 11 0.001 - 0.1 - 21 16 - 61 26
  Vietnam 15 1.6 30 47 25 - - 26 - - - - - 26 15 - 73 25
  Ethiopia - 0.5 - 0.5 29 - - 3.3 0.01 - - - - 3.3 28 - 3.8 30
  Egypt - 26 90 115 20 - - 15 - - - 0.9 - 16 20 - 131 22
  Germany 291 9.2 88 388 6 148 6 27 0.02 4.4 - 41 - 72 9 29 637 7
  Türkiye 58 7.5 99 164 16 - - 33 0.16 - - 0.85 - 34 13 0.22 198 19
  DR Congo - 0.02 0.03 0.05 30 - - 7.5 - - - - - 7.5 22 - 7.5 29
  Iran 0.4 36 173 209 11 - - 5.0 - - - 0.20 - 5.2 26 - 215 17
  Thailand 32 1.7 102 135 18 - - 7.1 0.002 0.003 - - - 7.1 23 4.8 147 21
  France 27 5.8 22 55 24 439 2 68 - 0.04 - 5.7 0.51 75 8 5.9 575 8
  UK 127 6.1 177 310 7 52 10 9.3 - 0.02 - 7.1 - 16 18 11 389 11
  Italy 49 31 173 253 9 - - 47 5.5 0.2 - 4.9 - 58 11 8.6 319 12
  South Korea 192 15 81 288 8 151 5 5.6 - 0.3 - 0.4 - 6.3 24 0.7 446 10
  Spain 50 18 122 190 14 59 9 26 - 2.6 0.02 32 - 61 10 4.3 314 13
  Canada 112 9.8 41 162 17 94 7 383 - 0.03 - 3.8 0.03 386 2 8.5 651 6
  Saudi Arabia - 116 88 204 12 - - - - - - - - - - - 204 18
  Taiwan 125 14 46 186 15 41 11 7.8 - 0.004 - 0.6 - 8.4 21 3.5 238 16
  Australia 198 2.8 39 239 10 - - 12 - 0.2 0.004 3.9 - 16 19 2.2 257 15
  Netherlands 27 2.1 63 92 21 4.2 15 0.1 - 0.04 - 4.3 - 4.4 27 6.8 108 23
Country Coal Oil Gas sub
total
rank Nuclear rank Hydro Geo
Thermal
Solar
PV
Solar
Thermal
Wind Tide sub
total
rank Bio
other
Total rank

Güneş PV* Fotovoltaik Diğer biyo* = 198TWh (Biyokütle) + 69TWh (atık) + 4TWh (diğer)

Kojenerasyon

değiştir

Kojenerasyon gibi, kağıt kurutulması rafineride petrol damıtma veya ısıyı bina ısıtma amaçlı, bir türbine gelen egzoz veya ekstre buhar kullanarak uygulamadır. Merkezi santraller yaygın olarak kendi güçlerini oluşturmak ve ısıtma için düşük basınçlı egzoz buharı kullanmak için sanayi, büyük oteller ve ticari binalar için ortak olmak getirilmiştir. Merkez istasyonları ortak oldu ve sonra bu uygulama uzun yıllar birçok endüstride kullanılmaktadır.[7] This practice carried on for many years after central stations became common and is still in use in many industries.

Çevresel endişeler

değiştir

Elektrik gücü üreten ülkeler arasındaki varyasyonlar çevre ile ilgili endişeleri etkiler. Fransa'da elektriğin sadece% 10'u fosil yakıtlardan üretilen, ABD% 70 daha yüksektir ve Çin% 80 altındadır. Elektrik temizliği kaynağına bağlıdır. Çoğu bilim adamı katılıyorum, dünya sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmı için fosil yakıt tabanlı elektrik üretim hesabından kirletici ve sera gazı emisyonları; Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektrik üretim emisyonlarının yaklaşık% 40, herhangi bir kaynaktan büyük oluşturmaktadır. Ulaştırma emisyonları ABD üretiminin üçte birini yaklaşık katkıda arkasında yakın karbondioksit . [16] Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektrik üretimi için fosil yakıt yanma tüm emisyonların% 65 sorumlu olan kükürt dioksit, asit ana bileşeni yağmurdur. Elektrik üretimi dördüncü en yüksek kombine kaynağı olan NOx, karbon monoksit ve partikül madde ABD'dededir. Temmuz 2011 yılında, İngiltere parlamentosu önerge verdi "nükleer güç (karbon) emisyonu seviyesi yaklaşık üç kat başına daha düşük olduğu kilovat saat temiz kömür ve konvansiyonel kömür 36 kat daha düşük, güneş dört kat daha düşük.[8]

Elektrik kaynağı tarafından Yaşam Döngüsü sera gazı emisyonları.[9]
Technology Description 50th percentile
(g CO2/kWhe)
Hidroelektrik rezervuar 4
Rüzgâr kıyıda 12
Nükleer Çeşitli nesil reaktör tipleri II 16
Biyokütle çeşitli 18
Termal güneş enerjisi parabolik oluk 22
Jeotermal sıcak kuru kaya 45
Güneş PV Polycrystaline silikon 46
Doğalgaz fırçalama olmadan çeşitli kombine çevrim türbinleri 469
Kömür fırçalama olmadan çeşitli jeneratör tipleri 1001

Elektrik enerjisinin özellikleri

değiştir

– Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır. – Diğer enerji türlerine göre çok uzaklara taşınması ve kullanılması son derece rahattır. – Verimi yüksektir. Bir enerji, istenen başka bir enerji türüne dönüştürülürken, ekseriya istenmeyen başka enerji türleri de ortaya çıkar. Bunların arasında özellikle ısı enerjisinin büyük olması dikkati çeker. İstenmeyen bu ısı enerjisi, yararlanılamadığı için yitirilir ve verimi düşürür. İşte elektrik enerjisinin ısıdan başka bir enerjiye dönüştürülmesinde oluşan ısı enerjisi az olduğu için verimi yüksektir. – Elektrik enerjisi sayısız birçok parçaya ayrılarak kullanılabilir. Örneğin: Bir elektrik santralında kazanılan elektrik enerjisi, enerji taşıma hatlarıyla büyük kentlere götürülmekte ve orada sayısız konut ve iş yerlerine dağıtılarak kullanılmaktadır. – Elektrik enerjisi bulunduğu yerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini hızla yükseltir ve kendisine karşı duyulan gereksinmenin artmasına gene kendisi neden olur. – Elektrik enerjisi toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınmasını sağlayan ve çağdaş uygarlığın en önemli araçlarından biri durumundadır. – Son 50 yıl içinde baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojideki gelişimler ve hatta bir ev kadınının eli altına bir makineninverilmesi (örneğin çamaşır makinesi) elektrik enerjisi sayesinde olanaklı olmuştur. Elektrik enerjisinin belirtilen bu ve bunlara benzer avantajları ve iyi yönleri yanı sıra sakıncalı yönleri de vardır. Bunların başında elektrik enerjisinin depo edilemeyen bir enerji türü olması gelir. Nitekim elektrik enerjisi üretildiği anda kullanılmak zorunluluğundadır. Bundan dolayı üretim ile tüketim arasında devamlı bir dengenin bulunması gerekir. Ayrıca üretim sisteminde bir arıza ortaya çıktığında, bu sisteme bağlı sayısız abonede hizmetlerin durmasına ya da aksamasına neden olur. Bu nedenle, elektrik enerjisinin üretiminde sürekli bir devamlılığın sağlanması ve elde büyük ölçüde yedek sistemlerin bulundurulması zorunludur. Elektrik enerjisinin bir başka sakıncası da üretimine paralel olarak taşıma ve dağıtımı için özel düzenlere kesinlikle gereksinme duymasıdır. Oysaki, örneğin: bir dokuma fabrikası ürünlerini tüketiciye götürmek için özel yollara ve taşıtlara gereksinme duymaz. Bu görevi herkesin yararlandığı bir yoldan ve bir kamyon ile yapabilir. Buna karşın elektrik enerjisinin taşıma ve dağıtılması için projeye ayrıca yatırımların (örneğin: direkler, teller, izolatörler…) katılması zorunlu olmaktadır.

Su tüketimi

değiştir

En büyük ölçekli termik santraller soğutma amaçlı ve kazan suyu için su önemli miktarda tüketmektedir (örneğin nehir soğutma) üzerinden 1 L / kWh ve soğutma kulesi soğutma için 1,7 L / kWh. Soğutma için su soyutlama Su, Avrupa toplam yaklaşık% 40'ının su soyutlama, bu suyun çoğu biraz daha sıcak olsa da, onun kaynağına iade edilir. Farklı soğutma sistemleri soyutlama özellikleri vs farklı tüketimine sahiptir. Soğutma kuleleri çevreden su küçük bir miktar çekme ve en buharlaşır. Bir kereliğine sistemler büyük miktarda çekilme yaşanır ancak daha yüksek bir sıcaklıkta, hemen ortama geri verilir.

Ayrıca bakınız

değiştir
 • Farklı kaynaklardan üretilen elektriğin maliyeti Bağıl
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Üzerine Direktif
 • Dağıtılmış üretim
 • Elektriklenme
 • Emisyon ve Nesil Kaynak Entegre Veritabanı
 • Yenilenebilir bir kaynaktan elektrik üretimi göre ülkelerin listesi
 • Sarkıt hız kontrolü
 • Elektrik güç iletimi
 • Elektrik yararı
 • Elektrik
 • Elektrik dağıtımı
 • Elektrik perakendecilik
 • Enerji geliştirme
 • Elektrik üretimi ile çevresel kaygılar
 • Eugene Yeşil Enerji Standardı
 • Durumu Veri Sistemi oluşturuluyor
 • Yük profili
 • Şebeke elektrik
 • Paralel nesil
 • Güç kalitesi
 • Sanal santral
 • Gerilim düşümü

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2015. 
 2. ^ DGEMP / Observatoire de l'énergie (Nisan 2007). "L'Electricité en France en 2006 : une analyse statistique" (PDF) (Fransızca). 26 Mart 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2007. 
 3. ^ Ethan S, Warner. "Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Nuclear Electricity Generation". Wiley Online Library. 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016. 
 4. ^ Reuters News Service (30 Aralık 2005). "Mohave Power Plant in Nevada to Close as Expected". Planet Ark. 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2007. 
 5. ^ IEA Statistics and Balances 11 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. retrieved 2011-5-8
 6. ^ CIA World Factbook 2009 17 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. retrieved 2011-5-8
 7. ^ Hunter & Bryant 1991
 8. ^ "Early day motion 2061". UK Parliament. 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2015. 
 9. ^ http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Annex_II.pdf 27 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. see page 10 Moomaw, W., P. Burgherr, G. Heath, M. Lenzen, J. Nyboer, A. Verbruggen, 2011: Annex II: Methodology. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.

Dış bağlantılar

değiştir