Danıştay (Türkiye)

Türkiye'nin idari yargı organı

Danıştay; Türkiye'nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti
Danıştay Başkanlığı
Danıştay logo.png
Kuruluş 10 Mayıs 1868 (153 yıl önce) (1868-05-10)
Yargı İdari yargı
Yer Üniversiteler, Dumlupınar Bulvarı. No: 149, 06800 Çankaya, Ankara
Oluşum türü Yüksek mahkeme
Yıllık bütçe ₺210.775.000 (2020)[1]
Website danistay.gov.tr
Başkan
Mevcut Zeki Yiğit
Başsavcı
Mevcut Abdulkadir Atalık
Başkan Vekilleri
Mevcut Hasan Güzeler (İdari)
Mahmut Vural (Vergi)
Danıştay, Ankara

Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur.

TarihçeDüzenle

 
Kurumun eski logosu

Gülhane Hattı Hümayunu ile Osmanlı tebaasının din ve mezhep farkı gözetilmeksizin can, mal, ırz ve namus gibi tabi haklarının kanun teminatı altına alınacağı devletçe vaad edilmiş, böylece yeni bir hukuk devletinin temel prensipleri ortaya konmuş, idarenin (devletin) de hukuk kurallarına uyması gerekliliği Osmanlı’da kabul edilir bir fikir haline gelmiştir.

Bu dönemde, II. Mahmut tarafından 1837 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye adında ve günümüz Danıştay’ı ile Yargıtay’ının temelleri olan bir yüksek mahkeme kurulmuş; daha sonra 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme (Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye) ikiye ayrılarak Şura-yı Devlet adıyla Danıştay ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye adıyla Yargıtay kurulmuş; böylelikle, yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Bu iki yargı organından Şura'yı Devlet'e hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm getirme şeklinde hem "kanun tasarı hazırlama" hem "yargı" görevi olarak iki görev verilmişken, Divan­ı Ahkâm­ı Adliye'ye ise yalnızca "yargı" görevi verilmiştir.

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan Şurayı Devlet'in "Kavanin ve nizamat layihalarını tetkik ve tanzim, mesalihi mülkiyeyi tetkik, hükûmet ile eşhas beyninde mütehaddis deaviyi rü'yet ve memurini devletin tahkik ahvaliyle, muhakemelerini icra" görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur. "Hükümet ile eşhas beyninde mütehaddis davaları" görmek ve çözümlemek görevi, 1876 Kanuni Esasisi ile genel mahkemelere bırakıldığından, İmparatorluk Danıştayının yargısal görevi çok sınırlı kalmıştır.

İmparatorluk döneminde 54 yıl görev yapan Danıştay, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin idaresine geçmesiyle 669 sayılı kanunla yeniden düzenlenip, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 669 sayılı Kanuna göre Danıştay, üç idari bir dava dairesi olmak üzere, dört daireden oluşmaktaydı.

1961 Anayasası, mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını hem yasama ve hem de yürütme organlarına karşı koruyabilmek için gerekli hükümleri öngörmekte idi. Bu Anayasanın 114. maddesinde, "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz" denilmiş ve 1982 Anayasası ile bazı kısıtlamalar getirilmişse de, temel ilke korunmuştur.

1982 yılında ayrıca, ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla, idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlanmıştır. Bu gün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz mercii olarak yargı görevine devam etmektedir.

10 Şubat 2011 tarihinde Danıştay'ın daire sayısı 13'ten 15'e, üye sayısı ise 95'ten 156'ya çıkarıldı.[kaynak belirtilmeli] 2014 yılında ise daire sayısı 15'ten 17'ye, üye sayısı ise 156'dan 195'e çıkarıldı. 2016 yılında üye sayısı 116'ya daire sayısı ise 15'e düşürüldü.

YapısıDüzenle

Danıştay, Türkiye'nin 4 yüksek yargı organından birisidir. 9'u dava, biri idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşmaktadır.[2]

Anayasa'da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşu olmanın yanı sıra, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organıdır.

Bugün Danıştayın idari görevleri ile yargı görevi birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuşlardır. Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi mahkemeleriyle birlikte, Danıştayın dava daireleri yürütmektedir.

Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanununa göre örgütlenmiştir. Bu Kanuna göre Danıştay, on beşi dava, ikisi idari olmak üzere on yedi daireden oluşmaktadır. Bugün Danıştayda, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler olarak, 168 yüksek mahkeme hakimi görev yapmaktadır.

Danıştayda, Daire başkan ve üyeleri haricinde, dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak, dava hakkındaki görüşlerini daire veya kurula bildirmek ve karar taslaklarını yazmakla görevli tetkik hâkimleri ile davalar hakkında hukukî mütalaalarını bildirmekle görevli savcılar da görev yapmaktadır.

Danıştay YönetimiDüzenle

Görevi Adı Görev Başlangıcı Görev Bitişi Seçiliş Ayrılış
Başkan Zeki Yiğit 7 Mayıs 2020 7 Mayıs 2024 2 Mart 2011 26 Temmuz 2028
Başsavcı Abdulkadir Atalık 12 Temmuz 2018 12 Temmuz 2022 2 Mart 2011 20 Ekim 2025
Başkanvekili (İdari) Hasan Güzeler 2 Ekim 2018 2 Ekim 2022 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
Başkanvekili (Vergi) Mahmut Vural 25 Eylül 2017 25 Eylül 2025 2 Mart 2011 1 Şubat 2027
Genel Sekreter Kemal Açıkgöz 10 Eylül 2020 - 16 Temmuz 2018 16 Temmuz 2030
1. Daire Başkanı İlyas Arlı 21 Eylül 2012 24 Kasım 2024 15 Nisan 2009 1 Ocak 2026
2. Daire Başkanı Ercan Ahi 21 Eylül 2016 24 Kasım 2024 24 Şubat 2011 12 Nisan 2028
3. Daire Başkanı Hanifi Doğan 17 Eylül 2020 17 Eylül 2024 24 Mart 2011 25 Temmuz 2028
4. Daire Başkanı Enver Kaya 2 Ağustos 2016 27 Aralık 2022 24 Şubat 2011 15 Mart 2029
5. Daire Başkanı Fethi Aslan 2 Ağustos 2016 17 Aralık 2022 24 Şubat 2011 23 Ekim 2028
6. Daire Başkanı Emin Sınmaz 21 Eylül 2018 21 Eylül 2022 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
7. Daire Başkanı Hamit Ümit Aksoy 30 Ocak 2019 30 Ocak 2023 6 Ekim 2011 26 Temmuz 2028
8. Daire Başkanı Yüksel Öztürk 22 Kasım 2012 24 Kasım 2024 21 Haziran 2008 15 Nisan 2027
9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay 24 Mayıs 2019 24 Mayıs 2023 15 Aralık 2014 25 Temmuz 2028
10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil 17 Aralık 2018 17 Aralık 2022 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
12. Daire Başkanı Mahmut Doğan 24 Kasım 2020 24 Kasım 2024 16 Aralık 2013 10 Şubat 2028
13. Daire Başkanı Nevzat Özgür 1 Mart 2012 10 Mart 2024 3 Şubat 2009 15 Ocak 2025

Danıştay ÜyeleriDüzenle

 1. Abdullah Artunç
 2. Abdullah Aygün
 3. Abdurrahman Gençbay
 4. Abdurrahman Madan
 5. Abdülkadir Atalık
 6. Adil Memiş
 7. Ahmet Arslan
 8. Ahmet Murat Altuğ
 9. Ahmet Saraç
 10. Ahmet Yahya Özdemir
 11. Ali Alpan
 12. Ali Çopur
 13. Ali İhsan Şahin
 14. Ali Kazan
 15. Ali Özgür
 16. Ali Ürker
 17. Aydemir Tunç
 18. Ayper Göktuna
 19. Aysel Demirel
 20. Battal Öğüt
 21. Bilal Çalışkan
 22. Bilge Apaydın
 23. Binnaz Mahioğlu
 24. Birgül Kurt
 25. Cafer Ergen
 26. Cevdet Erkan
 27. Cevdet Malkoç
 28. Ekrem Özübek
 29. Emin Sınmaz
 30. Ercan Ahi
 31. Eren Sonbay
 32. Enver Kaya
 33. Erhan Çakan
 34. Erhan Çiftçi
 35. Fatih Mehmet Alkış
 36. Fatih Terzi
 37. Fatih Zencirci
 38. Fethi Aslan
 39. Gülay Ölmez
 40. Gülen Aydınoğlu
 41. Gürsel Mekik
 42. Gürsel Özkan
 43. Hamdi Şenler
 44. Hamit Ümit Aksoy
 45. Hanifi Doğan
 46. Hasan Gül
 47. Hasan Güzeler
 48. Hasan Odabaşi
 49. Hasan Önal
 50. Hasan Şahin
 51. Hatice Neşe Sarı
 52. Hayriye Şirin Ünsel
 53. Hicabi Ece
 54. Hümeyra Ergin Ercan
 55. Hüseyin Ünal Kara
 56. İbrahim Er
 57. İbrahim Topuz
 58. İlhan Hanağası
 59. İlker Sert
 60. İlyas Arlı
 61. İsmail Kalender
 62. Kemal Açıkgöz
 63. Keziban Gülcan Kaya
 64. Lütfiye Akbulut
 65. Mahmut Ballı
 66. Mahmut Doğan
 67. Mahmut Vural
 68. Mehmet Ali Ceran
 69. Mehmet Ali Gümüş
 70. Mehmet Ali Samur
 71. Mehmet Aydın
 72. Mehmet Gökpınar
 73. Metin Arıtı
 74. Mevlüt Atbaş
 75. Muharrem Özkaya
 76. Muhsin Yıldız
 77. Munise Kabakulak
 78. Musa Albayrak
 79. Musa Heybet
 80. Mustafa Arslan
 81. Mustafa Gökçek
 82. Mustafa Nafiz Acar
 83. Mürteza Güler
 84. Nedret Engin
 85. Nevzat Özgür
 86. Nizamettin Kalaman
 87. Nurdane Topuz
 88. Nüket Yoklamacıoğlu
 89. Oğuz Yağlıcı
 90. Oya Işık
 91. Ömer Civri
 92. Rasim Aytin
 93. Recep Kılıç
 94. Sami Karatekin
 95. Selbi Koca
 96. Seyfullah Yıldıztekin
 97. Suna Türkoğlu
 98. Süleyman Hilmi Aydın
 99. Şahnaz Gerek
 100. Şaziye Fırat Civelek
 101. Tayyibe Kaycıoğlu
 102. Turgay Tuncay Varlı
 103. Tülay Bulgurcu
 104. Vahit Kınalıtaş
 105. Yalçın Ekmekçi
 106. Yılmaz Akçil
 107. Yunus Aykın
 108. Yusuf Binici
 109. Yücel Bulmuş
 110. Yüksel Navdar
 111. Yüksel Öztürk
 112. Zeki Yiğit
 113. Zeynep Kenan
 114. Ziya Özcan

Danıştay BaşkanlarıDüzenle

Danıştay BaşsavcılarıDüzenle

Danıştay Eski Daire BaşkanlarıDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/2-a-2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Genel-B%C3%BCt%C3%A7eli-%C4%B0dareler-Ekonomik-Kod-%C4%B0cmali-ile-2021-2022-Gider-Tahminleri.pdf
 2. ^ http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2575.pdf 16 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Danıştay Kanunu md.13 (2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ondördü” ibaresi “on beşi”, “biri” ibaresi “ikisi” ve
  “on beş” ibaresi “on yedi” şeklinde değiştirilmiştir.)

Dış bağlantılarDüzenle