Düz Dünya

Dünya'nın şeklinin bir düzlem veya disk şeklinde olduğu savunan düşünce

Düz Dünya modeli, Dünya'nın şeklinin bir düzlem veya daire (disk) olarak algılandığı eski bir kavramdır. Klasik döneme kadar Yunanistan, Helenistik döneme kadar Yakın Doğu'nun Tunç Çağı ve Demir Çağı medeniyetleri, Gupta dönemine kadar Hindistan (MS yüzyılın başlarında) ve 17. yüzyıla kadar Çin dâhil olmak üzere birçok antik kültür, düz bir Dünya kozmografisini onaylamıştır.

Orlando Ferguson tarafından 1893 yılında çizilen düz Dünya haritası.

Küresel bir Dünya fikri, antik Yunan felsefesinde Pisagor (MÖ 6. yy.) ile ortaya çıkmıştır ancak çoğu Sokrates öncesi düşünür (MÖ 6-5. yy.) düz Dünya modelini savunmaya devam etmiştir. MÖ 4. yüzyılın başlarında, Platon küresel bir Dünya hakkında yazmıştır. MÖ 330 civarında, eski öğrencisi Aristoteles, küresel bir Dünya için güçlü ampirik kanıtlar elde etmiştir. Dünyanın küresel şeklinin bilgisi yavaş yavaş Helenistik dünyanın ötesine yayılmaya başlamıştır.[1][2][3][4]

Bilimsel gerçeğe ve Dünya'nın küreselliğinin açıklığına rağmen sözde bilimsel[5] düz Dünya komplo teorileri, modern düz Dünya toplulukları ve giderek artan bir şekilde sosyal medyayı kullanan bağımsız bireyler tarafından benimsenmektedir.[6][7]

Tarih Değiştir

Düz Dünya inancı Değiştir

Batı Asya Değiştir

 
Bilinen en eski Dünya haritası olan Imago Mundi Babil haritası, MÖ 6. yüzyıl, Babil.

Erken Mısır[8] ve Mezopotamya düşüncesinde, dünya okyanusta yüzen bir disk olarak tasvir edilmiştir. Benzer bir model MÖ 8. yüzyıldan kalma Homerik açıklamada yer almıştır: "Dünya'nın dairesel yüzeyini çevreleyen kişileştirilmiş su kütlesi olan Okeanos, tüm yaşamın ve muhtemelen tüm tanrıların babasıdır."[9] Antik Mısır'ın piramit metinleri ve tabut metinleri benzer bir kozmografi göstermektedir: Nun (Okyanus), nbwt ("kuru topraklar" veya "Adalar") ile çevrilmiştir.[10][11][12]

İbrani kozmolojinin, Antik Yakın Doğu kültürlerinin kozmolojilerinden geldiğine inanan uzmanlar, İsraillilerin ayrıca, Dünya'yı cennetten ayıran, üstünde kemerli bir kubbe bulunan suda yüzen bir disk olduğunu hayal ettiklerine inanmaktadır.[13] Bu görüşe göre, İbraniler, antik insanların çoğunda olduğu gibi, gökyüzünün içine gömülmüş Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızlar ile gökyüzünün sağlam bir kubbe olduğuna inanmıştır.[14] Kitâb-ı Mukaddes'le ilgilenen apolojistlere göreyse antik İbrani kozmolojisi o kadar taklit edici ya da yekpare değildi.

Antik Yunan Değiştir

Şairler Değiştir

Hem Homeros[15] hem de Hesiodos,[16] Aşil'in Kalkanı'nda bir daire kozmografisi tanımlamıştır.[17][18] Dünya'yı çevreleyen (gaiaokhos) bir deniz (Okeanos) ve bir diskin bu şiirsel geleneği aynı zamanda Kıbrıslı Stasinus,[19] Mimnermos,[20] Eshilos[21] ve Rodoslu Apollonios'ta[22] da görülmektedir.

Aşil'in kalkanını çevreleyen okyanusta bulunan disk kozmografisinin Homeros tanımı, Truva Savaşı'nın anlatımına devam eden Kointos Smyrnaios'un Posthomerica (MS 4. yüzyıl) eserinde çok daha sonra tekrarlanmıştır.[23]

Filozoflar Değiştir
 
Anaksimandros'un kayıp olan ilk Dünya haritasının muhtemel görüntüsü.

Bazı Sokrates öncesi düşünürler Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: çeşitli kaynaklara göre Thales (yaklaşık MÖ 550),[24] Leukippos (yaklaşık MÖ 440) ve Aristoteles'e göre Demokritos (yaklaşık MÖ 460-370).[25][26][27]

Thales, Dünya'nın bir kütük gibi suda yüzdüğünü düşünmüştür.[28] Bununla birlikte, Thales'in aslında yuvarlak bir Dünya'ya inandığı iddia edilmiştir.[29][30] Anaksimandros (yaklaşık MÖ 550), Dünya'yı sabit tutan düz, dairesel bir tepesi olan kısa bir silindir olduğuna inanıyordu; böylece Dünya, her şeyle aynı uzaklıktaydı.[31][32] Miletli Anaksimenes, "Dünya düzdür ve havada ilerler; aynı şekilde, Güneş, Ay ve hepsi ateşli olan diğer cennetsel cisimler, düzlüklerinden dolayı havaya çıkarlar." görüşüne inanmıştır.[33] Ksenofanes (yaklaşık MÖ 550); Dünya'nın düz olduğunu, üst tarafının havaya temas ettiğini ve alt tarafın sınırsız olarak uzadığını düşünüyordu.[34]

Dünya'nın düz olduğuna dair inanış, MÖ 5. yüzyılda da devam etmiştir. Anaksagoras (yaklaşık MÖ 450), Dünya'nın düz olduğuna;[35] öğrencisi Archelaus ise düz Dünya'nın güneşin herkes için aynı anda doğmamasına ve batmamasına izin vermek için bir daire gibi ortadan çöktüğüne inanmıştır.[36]

Tarihçiler Değiştir

Miletli Hekataios, Dünya'nın düz ve suyla çevrili olduğuna inanıyordu.[37] Herodot, Herodot Tarihi adlı eserinde suyun Dünya'yı sardığı inancıyla alay etmiştir;[38] ancak çoğu klasik dönem uzmanı, Dünya'nın değişmez "uçları" veya "kenarları" tanımları nedeniyle Heredot'un Dünya'nın düz olduğuna inandığını kabul etmektedir.[39]

Avrupa Değiştir

Antik İskandinav ve Cermen halkları, bir okyanusla çevrili Dünya'ya sahip düz Dünya kozmografisine, Yer'in ekseni -bir Dünya ağacı (Yggdrasill)- veya ortada direk (Irminsul) olduğuna inanıyordu.[40][41] Dünya'yı saran okyanusta Jörmungand adında bir yılan otururdu.[42] Gylfaginning'de (VIII) muhafaza edilen İskandinav yaratılış söylentisinde Dünya'nın yaratılması sırasında etrafına geçilemez bir denizin yerleştirildiğini belirtir:

Ve Jafnhárr şöyle dedi: "Yaralarından serbestçe akan ve rahatlayan kandan, denizi yarattılar; Dünya'yla birlikte şekil verip sağlamlaştırdıkları vakit denizi yuvarlak halka şeklinde serdiler. (...) ve üstünden geçmek çoğu insan için zor olabilir."[43]

Doğu Asya Değiştir

 
12. yüzyıldan kalma ve Asya kozmografisine dayanan bir illüstrasyon

Antik Çin'deki egemen inanç, Dünya'nın düz ve kare olduğu ve göklerin yuvarlak olduğu[44] ve 17. yüzyılda Avrupa astronomisinin ortaya çıkışına kadar neredeyse sorgulanmayan bir varsayım olduğu yönündeydi.[45][46][47] İngiliz sinolog Cullen, antik Çin astronomisinde yuvarlak bir Dünya kavramı olmadığı görüşünü vurgulamıştır:

"Dünya'nın şekli üzerindeki Çin düşüncesi, ilk çağlardan on yedinci yüzyıldaki Cizvit misyonerleri aracılığıyla ilk kez modern bilim ile ilk temaslarına kadar değişmeden kaldı. Gökler, Dünya'yı kapsayan bir şemsiye gibi (Kai Tian teorisi) veya onu çevreleyen bir küre (Hun Tian teorisi) gibi veya göksel cisimler serbestçe yüzerken maddeden yoksun olarak tanımlanırken (Hsüan yeh teorisi), belki birazcık şişkin olmasına rağmen Dünya her zaman düzdü."[48]

Yumurta modeli Zhang Heng (MS 78-139) gibi Çinli gök bilimciler tarafından genellikle gökleri küresel olarak tanımlamak için kullanılmıştır:

"Gökler tavuk yumurtası gibidir ve Tatar yayı mermisi kadar yuvarlaktır; Dünya, yumurtanın sarısı gibidir ve merkezde yatar."[49]

Modern Dönem Değiştir

Avrupa’da yaşanan bilimsel devrim sonrasında Dünya’nın düz olduğu pek de tartışılmadı. Ta ki İngiltere’de 1838 yılına kadar. Yazar Samuel B. Rowbotham’ın Old Bedford nehrinde yapılan deney sonucunda Modern Düz Dünyacılar ortaya çıktı. 1870 yılında bu deney tekrarlandı ve bu iddia iyice popülerlik kazandı. İnternet'in ortaya çıkması ile Dünya'nın düz olduğuna inananlar düşüncelerini geniş kesimlere ulaştırabilme olanağı buldu.

Türklerde Düz Dünya Değiştir

Türklerdeki Düz Dünya düşüncesi İslamiyet öncesi Türk inançları ile başlamıştı.[50] Daha sonraları İslam’a geçiş ile birlikte Türk düşünürlerin bir kısmı hem Küre hem de Düz Dünya’yı savunmuştur. 21. yüzyılda ortaya çıkan sosyal medya platformları ile Düz Dünya yaygınlık kazanmıştır, bir Düz Dünya derneği ise Adana’da Doğukan Özkan tarafından kurulmuştur.[51]

Dinlerde Dünya’nın Şekli Değiştir

İslam’da Dünya’nın Şekli Değiştir

İslam dünyasında bazı İslam bilginleri Dünya’nın düz olduğunu savunmuşlardır.[52][53][54][55] Ayrıca yuvarlak olduğunu da savunanlar vardır.[56] Batlamyus’un fikirlerinin yayılması ile birlikte Küre fikri daha da yaygınlaştı. Gazzâlî ve Fahreddîn er-Râzî gibi alimler Dünya’nın yuvarlak olduğunu savunmuştur. Ebû Ali el-Cübbaî gibi bazı alimlerde düz olduğunu savundular. Modern dönemde de durum Orta Çağ'daki ile benzer.

Orta Doğu: İslam alimleri Değiştir

Abbasi Halifeliği, MS 9. yüzyılda astronomi ve matematikte büyük bir gelişme gördü. Geçmişteki Müslüman alimler küresel bir Dünya'ya inanıyorlardı.[57]

Kuran, Dünya'nın (el-arḍ) "yayıldığından" bahseder.[58] Yunan kozmolojisinin İslam dünyasına girmesinden önce, ilk Müslümanlar da Dünya'yı düz olarak görme eğilimindeydiler ve Yunan felsefesini reddeden Müslüman gelenekçiler daha sonra bu görüşe bağlı kalmaya devam ederken, çeşitli teologlar farklı görüşlere sahipti.[59] Örneğin, Kuran 13:3'te Allah'ın Dünya'yı gerdiğini söyleyen ayet, bir tefsirinde, El-Maverdi tarafından "dünyanın bir top gibi yuvarlak olduğunu iddia edenlere cevaben" yazıldığı şeklinde yorumlanmıştır.[60] Küresel bir Dünya'ya karşı aynı argüman, 13. yüzyılda Kurtubi tarafından yine bir tefsirde yapıldı [61] ve bunun fıkıh alimlerinin görüşü olduğu söylendi.[62]

10. yüzyıldan itibaren, bazı Müslüman gelenekçiler küresel bir Dünya fikrini benimsemeye başladılar. Örneğin, Kur'an'ın yeryüzünün yayılmasıyla ilgili ifadeleri ile ilgili olarak, 12. yüzyıl tefsiri, Fahreddin er -Razi'nin Tefsirü'l -Kabir (er-Razi) Tefsirinde şöyle der: Ve yaydığımız Dünya'nın düz olduğunu mu gösteriyor? Cevap veririz: Evet, çünkü Dünya yuvarlak olmasına rağmen muazzam bir küredir ve bu devasa kürenin her bir küçük parçası bakıldığında, düz gibi görünür. Hal böyle olunca, bu onların kafa karışıklıklarını giderecektir. Bunun delili, Allah'ın (anlamı yorumlayan): 'Dağlar kazık gibidir' [en-Nebe' 78:7] ayetidir. Bu dağların geniş düz yüzeyleri olsa da onlara evtad (mandal) adını verdi. Bu durumda da aynı şey geçerli." 11. yüzyılda İbn Hazm, "Kanıtlar Dünya'nın bir küre olduğunu gösteriyor, ancak halk bunun tersini söylüyor" iddiasında bulundu. "Müslümanların imamı olmayı hak edenlerden hiçbiri dünyanın yuvarlak olduğunu reddetmemiştir. Ve biz bunu inkar anlamına gelen hiçbir şey, tek bir kelime bile almadık."

Flat Earth Society Değiştir

Türkçesi Düz Dünya Topluluğu. 1956 yılında Samuel Shenton tarafından kuruldu. Kurum Dünya’nın şeklinin düz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. 1990 ve 2001 arasında geriledi. 2004 senesinde bir site olarak tekrar yükselişe geçti.[63]

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

 1. ^ "Romanische Literaturen I". Institut für Literaturwissenschaft (Almanca). Universität Stuttgart. n.d. 29 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2022. 
 2. ^ Ragep, F. Jamil (2009). "Astronomy". Encyclopaedia of Islam, THREE. doi:10.1163/1573-3912_ei3_COM_22652. 8 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2022. 
 3. ^ Glick, Thomas F.; Livesey, Steven J.; Wallis, Faith (2005). Medieval science, technology, and medicine : an encyclopedia. Routledge encyclopedias of the Middle Ages, 11. New York: New York : Routledge. ISBN 0-415-96930-1. OCLC 61228669. Erişim tarihi: 4 Nisan 2022. 
 4. ^ Cullen, C. (February 1976). "A Chinese Eratosthenes of the Flat Earth: A Study of a Fragment of Cosmology in Huai Nan Tzu 淮南子". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Cambridge University Press (24 Aralık 2009 tarihinde yayınlandı). 39 (1): 106-127. doi:10.1017/s0041977x00052137. ISSN 0041-977X. 8 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2022. 
 5. ^ MacDougall, Robert (n.d.). "Strange enthusiasms: a brief history of American pseudoscience". columbia.edu. Columbia University. 19 Nisan 2000 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2016. 
 6. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Ambrose isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 7. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Dure isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 8. ^ H. and H. A. Frankfort, J. A. Wilson, ve T. Jacobsen, Before Philosophy (Baltimore: Penguin, 1949) 54.
 9. ^ Gottlieb, Anthony (2000). The Dream of Reason. Penguin. s. 6. ISBN 978-0-393-04951-0. 
 10. ^ Pyramid Texts, Utterance 366, 629a–29c: "Behold, thou art great and round like the Great Round; Behold, thou are bent around, and art round like the Circle which encircles the nbwt; Behold, thou art round and great like the Great Circle which sets."(Faulkner 1969, 120)
 11. ^ Ancient Near Eastern Texts, Pritchard, 1969, p. 374.
 12. ^ Coffin Texts, Spell 714.
 13. ^ Berlin, Adele (2011). "Cosmology and creation". Berlin, Adele; Grossman, Maxine (Ed.). The Oxford Dictionary of the Jewish Religion. Oxford University Press. ISBN 9780199730049. 
 14. ^ Seely, Paul H. (1991). "The Firmament and the Water Above" (PDF). Westminster Theological Journal. Cilt 53. ss. 227-40. 5 Mart 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Şubat 2010. 
 15. ^ İlyada, 28. 606.
 16. ^ The Shield of Heracles, 314–16, çev. Hugh G. Evelyn-White, 1914.
 17. ^ The shield of Achilles and the poetics of ekphrasis, Andrew Sprague Becker, Rowman & Littlefield, 1995, p. 148.
 18. ^ Professor of Classics (Emeritus) Mark W. Edwards in his The Iliad. A commentary (1991, p. 231) has noted of Homer's usage of the flat Earth disc in the Iliad: "Okeanos...surrounds the pictures on the shield and he surrounds the disc of the Earth on which men and women work out their lives". Quoted in The shield of Achilles and the poetics of ekphrasis, Andrew Sprague Becker, Rowman & Littlefield, 1995, s. 148
 19. ^ Stasinus of Cyprus wrote in his Cypria (lost, only preserved in fragment) that Oceanus surrounded the entire Earth: deep eddying Oceanus and that the Earth was flat with furthest bounds, these quotes are found preserved in Athenaeus, Deipnosophistae, VIII. 334B.
 20. ^ Mimnermus of Colophon (630BC) details a flat Earth model, with the sun (Helios) bathing at the edges of Oceanus that surround the Earth (Mimnermus, frg. 11)
 21. ^ Seven against Thebes, verse 305; Prometheus Bound, 1, 136; 530; 665 (which also describe the 'edges' of the Earth).
 22. ^ Apollonius Rhodius, in his Argonautica (3rd century BC) included numerous flat Earth references (IV. 590 ff): "Now that river, rising from the ends of the Earth, where are the portals and mansions of Nyx (Night), on one side bursts forth upon the beach of Okeanos."
 23. ^ Posthomerica (V. 14). "Here [on the shield of Achilles] Tethys' all-embracing arms were wrought, and Okeanos fathomless flow. The outrushing flood of Rivers crying to the echoing hills all round, to right, to left, rolled o'er the land." Translation by Way, A.S. 1913.
 24. ^ Sambursky, Samuel (Ağustos 1987). The Physical World of the Greeks. Princeton University Press. s. 12. ISBN 9780691024110. 
 25. ^ Burch, George Bosworth (1954). "The Counter-Earth". Osiris. 11 (1). Saint Catherines Press. ss. 267-94. doi:10.1086/368583. 
 26. ^ De Fontaine, Didier (2002). "Flat worlds: Today and in antiquity". Memorie della Società Astronomica Italiana, Special Issue. 1 (3). ss. 257-62. Bibcode:2002MmSAI..73S.257D. 25 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2007. 
 27. ^ Aristotle, De Caelo, 294b13–21
 28. ^ Aristotle, De Caelo, II. 13. 3; 294a 28: "Many others say the Earth rests upon water. This... is the oldest theory that has been preserved, and is attributed to Thales of Miletus"
 29. ^ O'Grady, Patricia F. (2002). Thales of Miletus: the beginnings of Western science and philosophy. Aldershot: Ashgate. ss. 87-107. ISBN 9780754605331. 
 30. ^ Pseudo-Plutarch. Placita Philosophorum. V.3, Ch.10: Perseus Digital Library. 12 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2014. 
 31. ^ Hippolytus, Refutation of all Heresies, i. 6
 32. ^ Anaximander; Fairbanks (editor and translator), Arthur. "Fragments and Commentary". The Hanover Historical Texts Project. 24 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Haziran 2019.  (Plut., Strom. 2 ; Dox. 579).
 33. ^ Hippolytus, Refutation of all Heresies, i. 7; Cf. Aristotle, De Caelo, 294b13–21
 34. ^ Xenophanes DK 21B28, quoted in Achilles, Introduction to Aratus 4
 35. ^ Diogenes Laërtius, ii. 8
 36. ^ Hippolytus, Refutation of all Heresies, i. 9
 37. ^ FGrH F 18a.
 38. ^ Herodotus knew of the conventional view, according to which the river Ocean runs around a circular flat Earth (4.8), and of the division of the world into three – Jacoby, RE Suppl. 2.352 ff yet rejected this personal belief (Histories, 2. 21; 4. 8; 4. 36)
 39. ^ The history of Herodotus, George Rawlinson, Appleton and company, 1889, s. 409
 40. ^ The Sacred Tree in Religion and Myth, Mrs. J. H. Philpot, Courier Dover Publications, 2004, s. 113.
 41. ^ "The world was a flat disk, with the Earth in the center and the sea all around. Thus the serpent is about as far away from the center, where men and gods lived" (Norse mythology: a guide to the Gods, heroes, rituals, and beliefs, John Lindow Oxford University Press, 2002) s. 253.
 42. ^ One of the earliest literary references to the world encircling water snake comes from Bragi Boddason who lived in the 9th century, in his Ragnarsdrápa (XIV)
 43. ^ "Gylfaginning". Sacred-texts.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2013. 
 44. ^ Needham, Joseph (1986). Science and Civilization in China: Volume 3. Taipei: Caves Books, Ltd. ss. 498.
 45. ^ Martzloff, Jean-Claude (1993–94). "Space and Time in Chinese Texts of Astronomy and of Mathematical Astronomy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries". Chinese Science, 11. ss. 66-92 [s. 69]. JSTOR 43290474. 7 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Haziran 2019. 
 46. ^ Cullen, Christopher (1980). "Joseph Needham on Chinese Astronomy". Past & Present. 87 (1). ss. 39-53 [ss. 42, 49]. doi:10.1093/past/87.1.39. JSTOR 650565. 
 47. ^ Cullen, Christopher (1976). "A Chinese Eratosthenes of the Flat Earth: A Study of a Fragment of Cosmology in Huai Nan tzu 淮 南 子". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 39 (1). ss. 106-27 [ss. 107-09]. doi:10.1017/S0041977X00052137. 
 48. ^ Cullen, Christopher (1976). "A Chinese Eratosthenes of the Flat Earth: A Study of a Fragment of Cosmology in Huai Nan tzu 淮 南 子". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 39 (1). ss. 106-27 [p. 107]. doi:10.1017/S0041977X00052137. 
 49. ^ Needham, Joseph (1959). Science and Civilisation in China. 3. Cambridge University Press. s. 219. ISBN 978-0-521-05801-8. 
 50. ^ "Türk Mitolojisinde Dünyanın Şekli - www.diledebiyat.net". www.diledebiyat.net. 5 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2021. 
 51. ^ "Kur'ân'ın Öğretisi ve Modern Bilimin Verileri Işığında "Düz Dünya Teorisi"nin Tartışılması". 10 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 52. ^ "Tafsir Al-Mawardi". 18 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ekim 2021. 
 53. ^ "Tafsir al-Qurtubi". 23 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ekim 2021. 
 54. ^ Q88:20 2 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 50+ translations, islamawakened.com
 55. ^ "Tafsir al Jalalayn". www.altafsir.com. 29 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2021. 
 56. ^ Ash-Shareef, Abdurrahim Khairullah Omar (15 Kasım 2014). "Aspects of Ancient Muslim Scholars' Induction Drawn from the Holy Qur'an in Proving Earth is Spherical". Journal of Education and Practice. Cilt 5. ss. 210-218. CiteSeerX 10.1.1.832.9945 $2. 
 57. ^ Ash-Shareef (15 Kasım 2014). "Aspects of Ancient Muslim Scholars' Induction Drawn from the Holy Qur'an in Proving Earth is Spherical". Journal of Education and Practice. 5: 210-218. 
 58. ^ For example, see verses Q15:19 [Kuran 15:19], Q20:53 [Kuran 20:53], Q50:7 [Kuran 50:7], and Q51:48 [Kuran 51:48].
 59. ^ Damien Janos, "Qur'ānic cosmography in its historical perspective: some notes on the formation of a religious worldview", Religion 2012, pp217-8
 60. ^ "Tafsir Al-Mawardi". 29 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 61. ^ "Tafsir al-Qurtubi". 29 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 62. ^ "Tafsir al Jalalayn". www.altafsir.com. 29 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2021. 
 63. ^ "https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth". 22 Ocak 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi.  |başlık= dış bağlantı (yardım)