Aydınlı Hacı Paşa

Aydınlı Hacı Paşa Türk doktor ve din bilgini.

Aydınlı Hacı Paşa
Doğum1339
Konya Karamanoğulları
Ölüm1413
Aydın Aydınoğulları

Konya'da doğmuş fakat sonrasında Aydın'a yerleştiği için Aydınlı olarak bilinmiştir. Asıl adı 'Celâleddin Hızır' olan bilgin Yıldırım Bayezid devrinde yaşamıştır. Anadolu'da eğitim aldıktan sonra Mısır'a gitmiş, burada değerli hocalardan ders almıştır. Burada, o dönemlerde tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmasından ötürü tebabete merak salmış ve tıp biliminde ilerleyerek doktor olmuştur. Kahire hastanesinde başhekimlik yapmış daha sonra memleketi Aydın'a giderek Aydınoğlu beylerinin yanında kendisini dini ilimlere vermiştir.

Eserleri

değiştir

XIV. yüzyıl İslâm dünyasının en tanınmış âlimlerinden ve aynı zamanda hekimlerinden olan Hacı Paşa’nın başta tıp sahasında olmak üzere, mantık, kelâm ve tefsir sahalarında önemli eserleri bulunmaktadır. Eserlerden ikisi Türkçe, diğerleri ise Arapça olarak kaleme alınmıştır :

  • Mecmaul-envar fî cemil-esrar
  • Şerhu Levamiil-esrar fî şerhi metaliil-envar
  • Şerhu Tevaliil-envar fî ilmil-kelam
  • et-Tealim fî ilmit-tıb
  • el-Feride fî zikriil agziyetil-müfîde
  • Şifaül-eskam ve devaül-alam
  • el-Usulül-hamse
  • Kitabüs Saade vel-İkbal murattab âlâ erbaa akvâl
  • Müntehâb-ı şifa
  • Teshil

Ayrıca bakınız

değiştir