Müfessirler ve tefsir kitapları listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu liste, Kur'an'ın indirilmeye başladığı 7. yüzyıl'dan (hicri 1. yüzyıl) günümüze kadar (hicri 13. yüzyıl) literatürdeki müfessirleri ve varsa eserlerini toplu halde içermektedir. Müfessirin yaşadığı yüzyıl için, ölüm tarihi esas alınmıştır.

Not: Liste tamamlanmamıştır.

7. yüzyılDeğiştir

8. yüzyılDeğiştir

9. yüzyılDeğiştir

10. yüzyılDeğiştir

11. yüzyılDeğiştir

12. yüzyılDeğiştir

1101 ile 1200 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Abdulmelik ed-Deylemî ? - 1106 Futuh'ur Rahman fi İşaret'il Kur'an
Ebu Muzaffer Mensur bin Muhammed (- 1106) Tefsir-i Sem'ani
Ebu Muhammed Abdulvahhab (?- 1106) Tefsir-i Şirazi
Mahmud bin Hamza Kirmani (? - 1106) Acaib'ul Kur'an
Hatib Tebrizi (? - 1108) Tefsir'ul Kur'an
Gazzâlî 1058 - 1111 Yakut'ut Tevil fi Tefsir'it Tevil
Ferrâ Begavî ? - 1122 Mealim'ut Tenzil[7]
Ebu Cemre Abdullah bin Said Endulisi (? - 1131)
Ebu Kasım İsmail İsfahani (? - 1140) El Mutemed el Muvazzah fi't Tefsir
Zemahşerî 1074 - 1143 el-Keşşâf an-Hakâik[8]
Abdullah bin Hüseyin Akberi (? - 1143) Ebu'l Baka Tefsiri
Ebu Hafs Ömer Nesefi (? - 1038) Et Teysir
Ebu'l Hasan Ali Harezmi (? - 1144)
Ragıb el İsfahani (? - 1145) El Mufredat
Ebu'l Mehasin Beyhaki (? - 1149)
Fafru'z Zeman (? - ?)
Aleaddin Muhammed Buhari (? - 1151)
Ebubekir İbn'ul Arabi (? - 1151) Ahkam'ul Kur'an
Abdurrahman Bağdadi (? - 1151) Tefsir-i Hulvani
Abdulhak İbn-i Atiyye Cimati (? - 1151) El Muharrer'ul Veciz fi Tefsir'il Kitab'il Aziz
Ebu Ali Fadl bin Hasan Taberi (? - 1153) Cevami'ul Cem'i, Mecma'ul Beyan
Ebu'l Hafs Ömer bin Osman (? - 1155)
Ebu Cafer Muhammed Tusi (? - 1164) Mecma'ul Beyan li Ulum'il Kur'an
Ebu'l Fadl Mehmed Harzemi (? - 1166) Miftah'ut Tenzil
İbn-i Ebi Meryem Nas Şirazi (? - 1169)
Şemseddin Ebu Muh İbn-i Zafer (? - 1169) Yenbu'ul Hayat
Mevlana Şerafeddin (? - 1169)
Ebu'l Hasan Ali bin Abdullah Ensari (? - 1171)
İbn-i Hakim Muh ibn-i Esad (? - 1173) Tefsir-i İbn-i Hakim
İbn-i Dahhan Said bin Mübarek (? - 1173)
Zahuriddin Muhammed Nişaburi (? - 1181) Besair
Abdulgani Hicazi (? - 1186)
Ebu Nasr Ahmed bin Muhammed (? - 1190) Tefsir-i Attabi
Şihabeddin Sühreverdî 1155 - 1191
Ebu Fahir Muhammmed (? - 1199) Tefsir-i Bennan
İbnü'l Cevzî (? - 1200) Zad'ul Mesir, El Muğni
Zahuriddin Hasan Numani (? - 1200)

13. yüzyılDeğiştir

14. yüzyılDeğiştir

1301 ile 1400 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ali ibn-i Ahmed - 1304 Tefsir'ur Rahman
Ebu Cafer Muhammed Gımati - 1308 Melek'ut Te'vil
Nesefî ? - 1310 Medâriku't Tenzil ve Hakaiku't Te'vil
Kutbeddin Şirazî 1236 - 1310 Feth'ül Mennân , Müşkilat-ı Tefasir
Necmeddin el-Bağdadî ? - 1310 İşârât'ül İlâhiyye
İksir fi İlm'it Tefsir
Hoca Reşidudin Fazlullah ? - 1318
İmâdüddin el-Mâlikî - 1320 El Kefil bi Maani't Tenzil
Nizameddin Hasan Nişaburi ? - 1327
Şehabettin Ahmed ? - 1327 Feth'ul Kadir
İbn Teymiyye 1263 - 1328 Tefsir-i Kur'an
Abdürrezzak Kaşanî ? - 1329 Te'vîlâtü'l-Kur'an
Abdulvahid ibn'ul Münir ? - 1332
Alauddevle Ahmed ? - 1336
Şerefüddin İbn'ül Barizî ? - 1337 er-Ravza fi Tefsir'il Kur'an
Hüseyin ibn-i Ebubekir İskenderi ? - 1340
Alaeddin Ali bin Muhammed ? - 1340 Elke fi'l Bi Maanit Tenz'ul Lubab'ut Te'vil fi Maan'it Tenzil
İbrahim bin Muhammed Sefasifi ? - 1349 İrab-ı Kur'an
Hasan bin Muhammed Tıybi - 1342
Ebu Hayyan el-Endülüsi - 1344) Bahr'ul Muhit Nehr'ul Mad minel Bahr
Muhammed bin Ebubekir İbn Nakib - 1344) Tefsir-i İbn-i Nakib
İbn Mektum Abdulkadir - 1346 Durr'ul Lekit Bahr'ul Muhit
Şemseddin Muhammed İsfehani - 1348
Alaaddin Türkmeni - 1349
Şemseddin Muhammed ibn-i Kayyim Cezviye | - 1350
Takiyuddin Sübki - 1355 ed Durr'un Nazim Tefsir'il Kuran'il Azim
Kadı Adudiddni - 1355 Tefsir-i Tahkik
Şemseddin Muhammed ibn-i Nakkaş| - 1361
Taftazani - 1365 Keşf'ul Esrar
Abdullah ibn-i Akil Mısri - 1369 Zahire, Veciz
İbn Kesir 1301 - 1373 Tefsir'ül Kur'an'il Azim
Mevlana Mehmed Hızır ? - 1371 Tibyan
El Haddâdî - 1397 Keşf'üt Tenzil fi Tahkik'it Tevil
Aydınlı Hacı Paşa - 1397 Mecme'ül Envar
Muhammed ibn Arefe - 1400
Şihâbeddin Sivasî ? - 1456 Uyun'ut Tefâsir

15. yüzyılDeğiştir

16. yüzyılDeğiştir

17. yüzyılDeğiştir

18. yüzyılDeğiştir

19. yüzyılDeğiştir

20. yüzyılDeğiştir

Kaynaklar ve dipnotlarDeğiştir

  1. ^ Hadis tasnifine başlayan ilk kişidir.
  2. ^ Şii olduğu için, Ehl-i Sünnet tarafından adı fazla anılmaz.
  3. ^ İlk müfessir sayılır
  4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Haziran 2022. 
  5. ^ isamveri.org
  6. ^ 'Semerkandî Tefsiri' olarak da bilinir.
  7. ^ Şeyh Taceddin Ebu Nasır tarafından kısaltılarak yayınlandı
  8. ^ Türkçede 'Keşşaf Tefsiri' olarak bilinmektedir.
  9. ^ Bu eser tamamlanmamıştır.
  10. ^ Türkçeye 'Mîzan Tefsiri' olarak çevrilmiştir.