Şuarâ Tezkiresi

Şuarâ Tezkiresi, Klasik Türk edebiyatında şairlerin biyografilerini, eserlerini ve edebi kişiliklerini anlatan eserlerdir. Ancak bunlarda, günümüzde ayrıntılı biyografi anlayışı bulmak mümkün değildir. 16. yüzyılda yaşamış olan Latîfî'nin şair Haffî hakkında yazdığı Tezkiretü'ş-Şuara, bu nesir türüne örnektir. Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresi Alî Şîr Nevaî tarafından yazılan Mecâlisü'n-Nefâis'tir. Sehi Bey ile Aşık Çelebi'nin de bu türde başarılı eserleri vardır.