Latîfî

16. yüzyılda yaşamış divan edebiyatı şairi

Latîfî, Kastamonu doğumlu 16. yüzyıl divan edebiyatı şairi. Asıl adı Abdüllatif'tir.

Öğrenimini tamamladıktan sonra, kâtiplik göreviyle İstanbul, Belgrad, Mısır ve Rodos'ta bulundu. 1582 yılında Mısır'dan Yemen'e giderken bindiği geminin batması sonucu öldü.[kaynak belirtilmeli]

Latîfî, on civarında eser yazmıştır ve en meşhurları Evsâf-ı İstanbul ve Tezkiretü'ş-Şuara isimli mensur eserlerdir. Tezkiretü'ş-Şuara, Anadolu sahasında Sehi Bey'inkinden sonra bu türde yazılan ikinci eserdir. Eser, bir önsöz, üç bölüm ve bir sonuçtan meydana gelir. Latîfî, eserinde şairler hakkında objektif davranmıştır.

EserleriDüzenle

  • Tezkiretü'ş-şuara
  • Evsaf-ı İstanbul
  • Fusul-i Erbaa
  • Nazmü'l-cevahir
  • Sübhatü'l-uşşak
  • Enisü'l-Fusaha
  • Evsaf-ı İbrahim
  • Esma'ü Süveri'l-Kur'an

Ayrıca bakınızDüzenle