İstanbul Ticaret Odası

İstanbul'da yer alan, ticari işlemlerle ilgilenen kurum

İstanbul Ticaret Odası (kısaca İTO), İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu, 1882 tarihli kurum. Oda, faaliyetlerini genel olarak Eminönü'de bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

İstanbul Ticaret Odası Logosu
İstanbul Ticaret Odası'nın eski logosu
Eminönü'nde bulunan İstanbul Ticaret Odası binası (Nisan 2013)

İstanbul Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'tir.

Kuruluşu

 
Odanın ilk merkezi

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek isterken sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da tesis edilen Ticaret ve Ziraat Meclisi verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da Sadarete (Başbakanlık) getirilen Mehmed Said Paşa (1838-1914), ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

Said Paşa’nın direktifleri üzerine Avrupa’dakilere benzer ve özellikle Fransa’daki gibi bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırladı. Bu taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Meclis-i Mahsus (Bakanlar Kurulu), kurulacak odanın ismi olarak da “Ticaret Odası” sözcüğünün kullanılmasına ve tüzük metninde de bu şekilde zikredilmesine karar verdi:

Meclis-i Mahsus’un İstanbul’da bir Ticaret Odası kurulmasını onaylayan kararı, 19 Ocak 1880 günü Sultan II. Abdülhamid tarafından tasdik edildi. Böylece Osmanlı topraklarında ilk kez yerli bir ticaret odası kurulmasına ilişkin süreç tamamlanmış oluyordu. Bundan sonraki safha, örgütlenme sürecinin tamamlanarak Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası’nın faaliyete başlaması olacaktı.[1]

İstanbul Ticaret Odası'nın Kuruluş Tüzüğü

Dersaadet Ticaret Odası’nın idari yapısı bugünkü ticaret odalarından oldukça farklı idi. Bugünkü odalarda yürütme ile denetim işleri ayrı kurullarca yürütülürken, Dersaadet Ticaret Odası’nda bütün işler tek bir kurul tarafından görülmekteydi. Ticaret Odası’nın ilk nizamnamesine göre, Oda meclisi 24 üyeden oluşuyordu. Odaya üye olabilmek için en az 30 yaşında olmak, asgari beş yıldır ticaretle uğraşmak, ağır bir suç veya cinayetle itham edilmemiş olmak, iffet ve namusa dokunacak yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak, iflas etmemiş olmak, etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak şarttı. Meclis üyeleri, gizli ve oy çokluğu ile seçiliyor, oyların eşitliği halinde yaşlı olan üye tercih ediliyordu. Bir şirket tarafından iki üyenin seçilmesi yasaktı.

Üyeler, Ticaret ve Ziraat Nazırı’nın başkanlık ettiği 20 kişilik bir seçim komisyonu tarafından seçilecek, komisyonun ise yarısını Nazır, diğer yarısını tüccar belirleyecekti. Oda üyeleri aralarından oy çokluğu ile bir başkan, bir de ikinci başkan seçerek Ticaret Nezareti’nin onayına sunacaklardı. Oda Meclisi üyeleri üç sene için seçilecek ve her sene üyelerin üçte biri yenilenecekti. Üyelerden biri mazeret bildirmeksizin altı ay boyunca toplantılara katılmadığı takdirde istifa etmiş sayılırdı.

Ticaret Odası, ticaret ve sanayinin gelişmesi için gereken tedbirleri, ticaret işlerinde yapılması gereken değişiklikleri, gümrük tarifeleri, limanlar inşası, nehirlerde vapur işletilmesi, posta ve telgraf, demiryolları inşası, yol ve köprülerin onarılması, borsalar kurulması, ticaret gazetesi yayınlanması gibi ticaretin ilerlemesine imkân verecek hususları re’sen veya kendisine sorulduğunda Ticaret Nezareti’ne bildirecekti.

Odanın kurulmasından hemen sonra dahili nizamnamesi (iç tüzüğü) hazırlanacak ve onaylanmak için Ticaret Nezareti’ne sunulacaktı. Bu tüzükte ilk Ticaret Odası’nın statüsü devletin tam egemenliği esasına göre düzenlenmiş ve bu statü, önemli bir değişikliğe uğramadan, 1950 yılına kadar devam etmiştir.[2]

İstanbul Ticaret Odası’nın İlk İç Tüzüğü

Oda iç tüzüğünü hazırlamak üzere Azaryan Efendi başkanlığında Cemiyet-i Ticariye adında bir “hazırlık komitesi” kuruldu. Nisan 1880’de yapılan resmi bir törenle çalışmalara başlayan bu “ara kurum”, 14 Ocak 1882 tarihine kadar varlığını sürdürdü. Aynı gün, örgütlenme hazırlıklarını tamamlamış olan İstanbul Ticaret Odası’nın resmen faaliyete geçmesiyle birlikte Cemiyet-i Ticariye’nin tüzel kişiliği sona erdi. Cemiyet, 14 Ocak 1882 tarihi itibarıyla Ticaret Odası’na dönüştü. Cemiyet-i Ticaret, oda haline dönüştüğü tarihe kadar on kez toplandı ve komisyonun hazırladığı Dersaadet Ticaret Odası Nizamnamesi’ni müzakere etti. Oda tüzüğünün bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğü girdiği, 27 Aralık 1881’de üyelere duyuruldu.

16 Ağustos 1881 tarihli iç tüzük Ticaret Odası’nın görev ve yetkileri ile işleyiş biçimini tafsilatlı şekilde düzenliyordu. Altı ana fasıldan oluşan iç tüzükte ticaret odasının amacı ve görevleri, toplanma şekli, başkanın vazifeleri, Oda’nın işleyişi ve muamelatı, tüccarın görevleri, başkatip ve memurların konumu ve Ticaret Odası’nın gelirlerini düzenleyen pek çok madde yer alıyordu.[3]

Oda’nın Mührü

 
Dersaadet Ticaret Odası mührü

Ticaret Odası iç tüzüğüne göre Oda’nın kendine ait bir mührü vardı. Bu mührün yukarısında “Ay ile Yıldız” işareti, ortasında Türkçe “Dersaadet Ticaret Odası” ve etrafında Fransızca “Chambre de Commerce de Constantinople” ibaresi kazılmıştı. Oda’da muamele görmüş bütün evrakın bu mühür ile mühürlenmesi şarttı.[4]

Oda’nın Açılış Töreni

İç tüzüğün onaylanmasından sonra bir araya gelen Oda üyeleri, Dersaadet Ticaret Odası’nın resmi açılış ve ilk toplantısının 14 Ocak 1882’de yapılmasına karar verdiler. Ticaret Odası’nın açılışı öncesi Oda’nın mefruşat ve büro malzemeleri gibi ihtiyaçlarının sağlanmasında harcanmak üzere, o tarihte Cemiyet Reisi bulunan Azaryan Efendi tarafından Cemiyet Muhasebecisi Benzona Efendi’ye 200 lira borç verildi.

Ticaret Odası üyeleri bir süre sonra ikinci kez toplanarak, 14 Ocak 1882 tarihinde faaliyete geçecek olan Dersaadet Ticaret Odası’nın açılış töreninin Oda’nın kendi binasında yapılmasını ve bu binanın tüccarların kolay ulaşacakları yakın bir mahalden seçilmesini kararlaştırdılar. Bunun üzerine, Dersaadet Ticaret Odası’nın Galata’da, Haliç kıyısında bulunan Mehmed Ali Paşa Hanı’nın 12 numaralı dairede faaliyete geçmesi ve resmi açılışının aynı yerde yapılması uygun bulundu.

Dersaadet Ticaret Odası, 14 Ocak 1882 tarihinde Mehmed Ali Paşa Hanı’nda sade bir törenle açıldı. Açılışta, Ticaret ve Ziraat Nazırı Raif Efendi de hazır bulundu ve bir konuşma yaptı.[5]

Yapısı

değiştir
 
İstanbul Ticaret Odası Binası

İstanbul Ticaret Odası biri seçimle, diğeri ise atamayla kurulan iki ana yapıdan oluşmaktadır. Seçimle oluşan organlar, Meslek Komiteleri, Oda Meclisi,[6] Yönetim Kurulu,[7] ve Disiplin Kuruludur. Atamayla oluşan organlar, Genel Sekreterlik[8] ve Şube Müdürlükleridir. Her 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmekte olan 257 Meclis üyesi ve 347 Komite üyesi İstanbul Ticaret odasını yapısını belirlemektedir.

İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM9), üyelerine tahkim-arabuluculuk-bilirkişilik-uzlaştırma konularında hizmet veren İTO'ya bağlı bir merkezdir.[9][10][11][12]

Meslek Komiteleri

değiştir

İstanbul Ticaret Odası 350.000 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük odaları arasında yer almaktadır. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri başlıca seçilmiş 90 Meslek Komitesinden oluşmaktadır. NACE kodlarına göre kategorize edilmiş olan bu komiteler, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firma sayılarına göre belirlenmiştir.[13]

Projeler

değiştir

Eğitim Projeleri

değiştir

İstanbul Ticaret Üniversitesi

değiştir

İTO Vakfı tarafından kurulan ve 2001-2002 döneminde eğitime başlayan İTİCÜ’nün Rektörlüğünü Prof. Dr. Nazım Ekren, “Mütevelli Heyeti” Başkanlığı’nı ise İTO Meclisi Üyesi Erhan Erken yürütmektedir. Üniversite, Eminönü, Üsküdar ve Küçükyalı kampüsleriyle eğitime devam etmektedir. Ayrıca Sütlüce'de planlanan yüksek standartlara sahip, 39.000 m2'lik yeni kampüs, 2012'de açılacaktır.[14]

Halen üniversitede lisans düzeyinde 3 bin 860 öğrenci, yüksek lisans düzeyinde ise 412 öğrenci eğitim görmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, 5 Fakülte, İngilizce Hazırlık Bölümü ve 1 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü (Sosyal Bilimler-Fen Bilimleri-Dış Ticaret), 2 Merkez (AB Uygulama ve Araştırma-Sürekli Eğitim) ve 1 Birimden (Bilgi Güvenliği Uygulama ve Araştırma) oluşmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’de eğitim dünyasına, 2010 yılı başı itibarıyla 4 meslek lisesi, bir otistik çocuklar eğitim merkezi ile, bir tanesi Diyarbakır Lice’de, diğerleri İstanbul’da olmak üzere 8 ilköğretim okulu ve 1 çok programlı lise olmak üzere toplam 14 okul kazandırmıştır.[15]

 • 1968 - İTO İlköğretim Okulu (Karamandere Köyü Şile)
 • 1971 - İTO Kadınlarçeşmesi İlköğretim Okulu
 • 1973 - İTO 50.Yıl İlköğretim Okulu (4.Levent Kâğıthane)
 • Diyarbakır Lice İlköğretim Okulu
 • 1977 - İTO Kanarya İlköğretim Okulu
 • 1986 - İTO Bağcılar İlköğretim Okulu
 • 1987 - İTO Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Okmeydanı)
 • 1990 - İTO Anadolu Teknik Lisesi (Bayrampaşa)
 • 1998 - İTO Ümraniye İlköğretim Okulu
 • 1999 - İTO Mesleki Eğitim Okulu (Beyoğlu)
 • 2000 - İTO Çatalca Çok Programlı Lisesi
 • 2008 - İTO Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Pendik)
 • 2008 - İTO Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (Bağcılar)
 • 2008 - İTO Kadınlarçeşmesi İlköğretim Okulu (Eski okul yıkılarak 2. kez yapılmıştır)

İstanbul Ticaret Odası ayrıca şehitler anısına, 1 Tanesi İstanbul’da olmak üzere Anadolu’nun 12 değişik ilinde toplam 13 okul yaptırmıştır.[16] Bu okullar aşağıda belirtilmektedir;

 • Şehit Er Erkan Aslan anısına;

Diyarbakır’ın Eğil İlçesi Balaban Köyü’nde 8 derslikli İlköğretim Okulu ve 10 daireli lojman

 • Şehit Jandarma Er Süleyman Turan anısına;

Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’nde12 derslikli İlköğretim Okulu

 • Şehit Er Burhan Yalçın anısına;

Şırnak’ın Merkez İlçesi Kumçatı Beldesi’nde 8 derslikli İlköğretim Okulu ve 10 daireli lojman

 • Şehit Er Zeki Ayvenli anısına;

Trabzon’un Araklı İlçesi’nde 16 derslikli İlköğretim Okulu

 • Şehit Jan. Onbaşı Mustafa Gözütok anısına;

Isparta’nın Merkez İlçesi Davraz Mahallesi’nde 24 derslikli İlköğretim Okulu

 • Şehit Jan. Uzman Çavuş Tahsin Onuk anısına;

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Söğütlü Beldesi’nde 8 derslikli İlköğretim Okulu ve 6 daireli lojman

 • Şehit Asker Servet Aktaş anısına;

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Alişar Köyü’nde 8 derslikli İlköğretim Okulu

 • Şehit Er Dursun Sıvaz anısına;

İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 40 derslikli İlköğretim Okulu

 • Şehit Yusuf Kolay anısına;

Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Şeyh Halil Beldesi’nde 8 derslikli İlköğretim Okulu ile 10 daireli lojman

 • Şehit Binbaşı Kibar Korhan Koç anısına;

Samsun’un Terme İlçesi’nde 12 derslikli İlköğretim Okulu ile 6 adet lojman

 • Şehit Uzman Çavuş Mehmet Güçlü anısına;

Mersin’in Mezitli İlçesi Bozon Köyü’nde 10 derslikli İlköğretim Okulu

 • Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ anısına;

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Topluca Köyü’nde 8 derslikli İlköğretim Okulu ve lojman

 • Şehit Er Muhterem Ak anısına;

Konya’nın Selçuklu İlçesi Sızma Beldesi’de 10 derslikli İlköğretim Okulu ve 6daireli lojman

İstanbul Teknopark Projesi

değiştir

İstanbul Ticaret Odası ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde İstanbul Ticaret Üniversitesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., tarafından Teknopark İstanbul Projesi’ne ve Proje kapsamında Teknopark İstanbul A.Ş.’nin kuruluşuna doğrudan destek verilmektedir. İstanbul Ticaret Odası 12 Mart 2010 tarihinde imzalanan ortaklık sözleşmesi ile projenin kurucu ortakları arasında yer almaktadır.[17]

İTO-SSM Teknoparkı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da içinde bulunduğu, Milli Savunma Bakanlığı mülkiyetindeki İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) arazisinde kurulacaktır. Teknopark İstanbul Kompleksinin en önemli farkı, kamu, özel sektör ve üniversiteden oluşan bir yapı üzerine kurulmuş olmasıdır. İstanbul Ticaret Odası, projeye 50 milyon liralık bir kaynak ayırmanın yanı sıra 5 bin metrekarelik bir kuluçka merkezini de hayata geçirmeyi planlamaktadır. Ayrıca bir araştırma merkezi inşa edilecektir.Teknopark İstanbul, misyon olarak savunma, uzay ve havacılık, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve denizcilik teknolojileri başta olmak üzere ileri teknolojiler konusunda çalışacaktır.

ÖZİMEK Projesi

değiştir

2007 yılında İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak girişimiyle hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları Projesi ÖZİMEK, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük mesleki eğitim projelerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Projenin amacı istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olma üzere kişileri mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarından faydalanmak suretiyle, işsizlere ve çalışanlara meslek geliştirme, değiştirme ve edindirme eğitimleri vererek istihdam imkânı olan görevlere hazırlamak veya halen çalışmakta olduğu sektörde yeni teknolojilere uyumlarını mesleklerinde gelişmelerini sağlamaktır.[18]

Projenin ilerleyen aşamalarında İş-Kur’da proje ortakları arasına katılmıştır. Başlangıçta hedefi; 15 meslek lisesinde, 44 branşta, 500 öğrenciye sertifika vermek olan proje; bu alandaki büyük ihtiyaç ve İstanbulluların üç büyük kuruma olan güveni sayesinde şu anda 86 meslek lisesinde, 146 ayrı branşta, 22.000’ü mezun, 24.500 kursiyere ulaşmış durumdadır. 2011 sonunda toplam 30 bin kişinin proje kapsamında eğitilmesi hedeflenmektedir.[19]

İstanbul Ticaret Odası mezun olacak kursiyerler için İTO bünyesinde “İnsan Kaynakları Borsası” isimli bir web site kurulmuştur.[20] Mezun olan kursiyerlerden isteyenlerin bu siteye özgeçmiş bilgileri kayıt edilmekte ve böylece iş adamlarının eleman alırken sertifikalı kursiyerlere öncelik vermesi sağlanmaktadır.[21]

İstanbul Ticaret Odası üyelerinin Oda ile ilgili işlemlerini internet ortamında yapmalarına imkân tanıyacak olan e-İTO projesi 2006 yılında başlamıştır. Bu proje ile Oda içerisinde yürütülen tescilden arşivlemeye kadar bütün iş, işlem, belge, form gibi Oda faaliyetlerinin web tabanlı bir ortamda yürütülmesi planlanmaktadır. Sistem aynı zamanda Odanın sürekli olarak işbirliği içerisinde bulunduğu noterler, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK, TOBB, Bağ-Kur, Valilik ve belediyeler gibi kamu kurumlarıyla da entegre bir şekilde işleyecektir. Proje ile Oda içi bürokrasinin en az düzeye indirilmesi ve evrakların takibinin kolaylaşmasının yanı sıra, kağıtsız bir ofis ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.[22]

Formula 1

değiştir
 
İstanbul Park simgesi

İTO'nun öncülüğünde başlatılan Formula 1 İstanbul tesisleri ve yarışları, 2005 yılında başarıyla tamamlanarak, ilk yarışlar gerçekleştirilmiştir. Tamamlanması için İstanbul Ticaret Odası’nın ortağı TOBB'un yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdaresi'de bu sürecin içine dahil edilmiştir. İlk iki yarıştan sonra, Formula 1 İstanbul'un işletmesi özelleştirilerek, üçüncü bir şirkete devredilmiştir.

Körfez Açılımı

değiştir

İstanbul Ticaret Odası, petrol üretimindeki artış nedeniyle sermaye birikimi yaşayan Körfez Bölgesi'ne yapılan ziyaretler neticesinde Türkiye'nin bölgedeki sermaye birikiminden pay alabilmesi yönünde çalışmalarda bulunmuştur. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlenen ziyaretlere, özellikle inşaat sektöründen temsilcilerin bulunduğu geniş katılımlı bir heyetle iştirak edilmiştir. Bu ziyaretler sırasında hem özel sektör hem de hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Türk müteahhitleri önemli ve büyük hacimli inşaat işleri aldılar. Ayrıca bu görüşmeler, Körfez yatırımcılarının Türkiye’ye yönelik ilgi ve yatırımlarının artmasını da sağlamıştır. Bu ziyaret ve görüşmeler, Türkiye’nin hem Körfez ülkelerindeki yatırımları hem de Türkiye’deki Körfez yatırımları için son derece verimli sonuçlar ortaya çıkmasına yol açmıştır.[23] [24] [25]

İhracata İlk Adım Projesi

değiştir

İstanbul Ticaret Odası tarafından 2010 yılı da dahil olmak üzere 140 Oda üyesi, “İhracata İlk Adım” programından yararlanmıştır. Türkiye için bir ilk olan bu projenin, yalnız İstanbul’la sınırlı kalmaması amacıyla, bugüne kadar birçok ilin Ticaret Odalarına ilgili eğitimler de İstanbul Ticaret Odası tarafından verilmiştir.

12 Ocak-12 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası ile Madrid Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle geliştirilen İhracata İlk Adım Programı, 2010 yılı itibarıyla 6. etaba ulaşmıştır.[26]

ABD Pazarına İlk Adım Projesi

değiştir

ABD Pazarına İlk Adım Projesi İstanbul Ticaret Odası ve ABD Ticaret Odası (USCHAMBERS) ortaklığında 2007 yılı itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje ile Türkiye ve Amerika arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk firmalarının dünyanın en büyük pazarı olan ABD pazarına girişlerinin sağlanması hedeflenmektedir. İstanbul’da ve ABD’de düzenlenen İş Yapma seminerleri sonrasında; iki ülke pazarı konusunda kapsamlı ve eğitici bir web sitesi hazırlanarak, hizmete açılmıştır.

New York Eyaletinde İstanbul Yatırım ve Ticaret Ofisi açıldı. NY Eyaleti’nin çeşitli finans merkezlerinde açtığı ofislerinden İstanbul ofisi, İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde 4 Ekim 2010 tarihinde açılmıştır.[27]

Kronoloji

değiştir

İstanbul Ticaret Odasının tarihine ilişkin kronoloji aşağıda yer almaktadır;

1876 Meclis-i Ticaret ve Ziraat kuruldu.[28]
1880 Dersaadet Ticaret Odası kuruldu / Sanayi ve Ziraat Odası kuruldu.[28]
1882 14 Ocak'ta Dersaadet Ticaret Odası Galata'da Mehmet Ali Paşa Hanı'nda ilk toplantısını yaparak faaliyete başladı.[28]
1884 Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlanmaya başladı.[28]
1889 11 Mart'tan itibaren Ticaret Odaları, Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları haline dönüştürüldü. Böylece Ziraat ve Sanayi Odası işlevlerini de kazanan Dersaadet Ticaret Odası 1910'a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adı altında sürdürdü.[28]
1910 13 haziran'da yapılan bir nizamname ile Odalar, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları yeniden ayrıldı. / İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu.[28]
1911 Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi "Dersaadet Ticaret ve Sanayi Gazetesi" adı ile yayınlanmaya başladı.[28]
1922 Milli Türk Ticaret Birliği Kuruldu.[28]
1923 İzmir İktisat Kongresine katılındı./ İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası millileştirildi.[28]
1924 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası Osmanlıca ve Fransızca olarak yayınlanmaya başladı.[28]
1925 Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yürürlüğe girdi. Odalara tüzel kişilik hakkı sağlandı ve Odalara üye olunması zorunlu hale geldi./ İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 4. Vakıf Han'a taşındı./ İstanbul Ticaret Borsası kuruldu. Borsa bülteni yayınlanmaya başlandı.[28]
1926 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının ilk Meclis seçimi yapıldı.[28]
1927 Milletlerarası Ticaret Odasına üye olundu. / Oda Mecmuası Türkçe ve Fransızca harflerle basılmaya başlandı.[28]
1928 Birleşmiş Milletler yayınları arasına da giren Fiyat indeksleri yayınlanmaya başlandı.[28]
1937 Esnaf dispanseri kuruldu.[28]
1943 Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.[28]
1950 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.[28]
1952 İstanbul Sanayi Odası kuruldu.[28]
1958 İstanbul Ticaret Odası Gazetesi yayımlanmaya başlandı.[28]
1963 İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul sanayi Odası'nın ortak girişimleriyle İktisadi Kalkınma Vakfı kuruldu.[28]
1968 Başarılı İhracatçıların ödüllendirilmesi çalışmalarına başlandı.[28]
1970 Eminönü Haliç kıyısındaki binaya taşınıldı.[28]
1977 İTO Vergi Ödülü uygulaması başladı.[28]
1980 Dünya Ticaret Merkezleri Birliği'ne üye olundu. / İTO Bünyesinde Tüketici Şikayetleri masası kuruldu.[28]
1981 5590 Sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu yürürlüğe girdi. / Ekonomik Rapor'un ilk sayısı yayınlandı.[28]
1982 "İstanbul Chamber of Commerce - ICOC" olarak İngilizce Dergi yayımlanmaya başlandı. / İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. kuruldu. / İstanbul Deniz Ticaret Odası kuruldu.[28]
1990 İstanbul Ticaret Odası Yan Sanayi Borsası kuruldu.[28]
1993 Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine üye olundu.[28]
1994 İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu. / Kadıköy Bölge Temsilciliği açıldı. / Sesli Yanıt sistemimiz hizmete girdi.[28]
1996 İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odasına verildi.[28]
1999 İSO-9001 Kalite Güvence Belgesi alınarak Toplam Kalite Yönetimine geçildi. / Eminönündeki yeni hizmet binasında faaliyete başlandı. / Yenibosna bölge temsilciği açıldı.[28]
2001 İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitim vermeye başladı. / İTO Sanat Galerisi açıldı.[28]
2002 İstanbul Ticaret Odası Avrupa Odalar Birliği EuroChambers önderliğindeki Akreditasyon projesi kapsamında Avrupa'nın En İyi Odası olarak akredite edildi.[28]
2003 Formula 1 İstanbul A.Ş. Kuruldu. / İTO Vizyon Dergisi yayınlanmaya başlandı. / İstanbul Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi (İTOMEM) faaliyete geçti. / İstanbul Ticaret Odası Yan Sanayi Borsası'na "Dünya Ticaret Odaları Federasyonu Küçük İşletmelere Yönelik En İyi Hizmet Ödülü" verildi.[28]
2004 5590 Sayılı TOBB Kanunu 5174 sayılı Kanunla yenilendi. Daha sonra çağrı merkezine (0212 - 444 0 486) dönüşen İTO Bilgi Hattı hizmete girdi. Bilgi Edinme Birimi Kuruldu. / Açıkhava Sanat Merkezi yapıldı. İstanbul Resimleri Sergisi açıldı. İTO Nadir eserler sergisi açıldı.[28]
2005 Formula 1 Türkiye Grand Prix ilk kez İstanbul'da yapıldı. / İhracata İlk Adım Programı başlatıldı.[28]
2006 En Başarılı KOBİ Yarışması düzenlendi.[28]
2007 İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASCAME Başkanlığına seçildi. / Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları Projesi ÖZIMEK uygulaması başlatıldı.[28]
2008 İstanbul Ticaret Odasının hem danışma hem de yönetim kurulu asil üyesi olarak yer aldığı 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kuruldu. / İTO Meslek Komiteleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemine göre yeniden oluşturuldu. / Üyeliği 50 yılı aşan firmalar ödüllendirildi.[28]
2009 İTO-SSM Teknopark'ı niyet mektubu imzalandı. / İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına ikinci kez seçildi.[28]
2010 İstanbul Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi açıldı. / Teknopark İstanbul'un ortaklık sözleşmesi imzalandı.[28]

Yayınlar

değiştir

ITO yayınları iki ana konu etrafında gruplanmaktadır: ticarî hayata yönelik yayınlar ve kültür-sanat konulu yayınlar. Birinci grup içinde, Türkiye ekonomisi araştırmaları, küresel ekonomik araştırmalar, Avrupa birliği araştırmaları, KOBİ araştırmaları, İstanbul’a yönelik araştırmalar, yurt içi sektörel etütler ve araştırmalar, yurt dışı hedef pazar araştırmaları, sosyal araştırmalar, kültürel ve sanatsal araştırmalar, üyelerimizin kurumsal ve gelişim çalışmaları, ekonomik ve kalkınma etütleri, istatistiki çalışmalar, adres rehberleri ve mevzuatlar yer almaktadır.[29] İkinci gruptan kitaplar Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca basılmakta, başlıca İstanbul hakkında olup, genelde tarih, sanat ve sosyal hayat konularını işlemektedir. ITO, 2006'dan beri yayınlarının çoğu tam metin ve ücretsiz olarak Internet üzerinden erişilebilmekte, yayınlar ayrıca basılı olarak da satın alınabilmektedir.[29]

İstanbul Ticaret Odası kültür faaliyetleri kapsamında düzenli olarak, özellikle İstanbul temalı kitapların yayınlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu eserlere İstanbul Ticaret Odası Bilgi ve Dokümantasyon Şubesi aracılığıyla sahip olunabilir.[30] Bu eserlerden bazıları aşağıdaki gibidir.


 • Züccaciye-Turizm Sektörleri Ekonomik Etkileşimi[31]
 • Organik Tarım Bakımından Türkiye’nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği[32]
 • Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatındaki Düzenlemelerin Etkileri[33]
 • Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim[34]
 • E-Ticaret Güvenlik Rehberi[35]
 • Türkiye’de Optometrik Ürünler Sektörü[36]
 • Meslek Dalları itibarıyla İstanbul’daki Meslek Liseleri[37]
 • İstanbul Balık Hali’nin Pazarlama ve Satış Durumu[38]
 • Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Destekleme Politikası[39]
 • Türkiye’de Madencilik[40]
 • Düzenleyici Etki Analizi Rehberi[41]
 • İstanbul’da Kırk Yıllık 40 Lezzet Durağı[42]
 • Türkiye’de Otelciliğin ve Kongre Turizminin Geliştirilmesi[43]
 • Halkla İlişkiler Yönetimi[44]
 • Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları[45]
 • Herkes İçin Ekonomi[46]
 • İşletmelerde İş Etiği[47]
 • Telif Hukukunda Yayın Sözleşmesi Örnekleri[48]
 • KOBİ Girişimcileri İçin Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi[49]
 • Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul[50]
 • Türk İşletme Kültüründe Ortaklık ve Güven[51]
 • Devletin Bankacılık Sektöründe Düzenleyici Denetleyici Rolü ve Türkiye Uygulaması[52]
 • E-İhale[53]
 • Türkiye İnşaat Sektörü Hammadde Haritası[54]
 • Türkiye İlaç Sanayi[55]
 • Türkiye’de Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi[56]
 • Yeni Perakendecilik Sisteminde Toptancı Hallerinin İzlemesi Gereken Stratejiler[57]
 • Türkiye’de Yayın Hayatı[58]
 • Toplantı Yönetimi ve Kararlara Katılma[59]
 • Liderlik Sitilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması[60]
 • Ahilik Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları[61]
 • İTO Bilgi Merkezi ve Uluslararası Ticari Sınıflandırma Sistemi[62]
 • Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul[50]
 • Bir Zamanlar İstanbul: Şehir Mektupları[63]
 • Edebiyatımızda Ticaret ve Tacirler[64]
 • Türkiye'den Az Gelişmiş Ülkelere Sermaye Göçü (Relokasyon)[65]
 • Büyümenin Yolu Afrika’dan Geçiyor[66]
 • Şehbender Raporlarına Göre I.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Ticareti[67]
 • Türk Vergi Yargısı’nda Bilirkişilik[68]
 • Türkiye El Halıcılığı Sektörü: Eski Halı Tamir Sektörü ve İhtisas Gümrüğü Uygulamaları[69]
 • Aile Kültürünün Aile İşletmesi Kültürü Üzerindeki Etkisi[70]
 • Osmanlı Gümüş Damgaları[71]
 • Mikroekonomi ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Stratejiler[72]
 • Kurumlarla Yakın Ekonomi Tarihi[73]
 • Hazır Giyim İşletmelerinde Kurum Kültürünün İşletme Verimliliğine Etkisi[74]
 • Avrupa Birliği’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin de Dahil Edilmesi[75]
 • ABD Deneyimi Işığında Emek Piyasası Reformu ve İşsizliği Azaltıcı Politikalar[76]
 • Dünyada Ve Türkiye’de Mikro Finansman Ve Yoksulluğun Azaltılması- Teori ve Uygulamalar[77]
 • Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar[78]
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’de KOBİ’lerin İstihdam Artırıcı Etkileri[79]
 • Rekabet Gücü Perspektifinde Lojistik Faaliyetlerde Performans Geliştirme[80]
 • Gökyüzünden İstanbul İbadethaneleri[81]
 • Ticaret ve Hayat[82]
 • Bacıyân-ı Rûm’dan Günümüze Türk Kadınının İktisadî Hayattaki Yeri[83]
 • Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Dönüşüm[84]
 • Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar[85]
 • Suyun iki yakası : Selanik İstanbul[86]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Türkiye'de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882 - 1923, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır (Sf:39-43)
 2. ^ Türkiye'de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882 - 1923, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır (Sf:45)
 3. ^ Türkiye'de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882 - 1923, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır (Sf:48)
 4. ^ Türkiye'de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882 - 1923, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır (Sf:53)
 5. ^ Türkiye'de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882 - 1923, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır (Sf:54)
 6. ^ "Meclis Başkanlık Divanı". 8 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2010. 
 7. ^ "Yönetim Kurulu Üyeleri". 13 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2010. 
 8. ^ "İTO Genel Sekreterlik Makamı". 14 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2010. 
 9. ^ "İTOTAM". 28 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 10. ^ "İTOTAM HABER". 15 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 11. ^ "HABER". 12 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 12. ^ "İTOTAM TAHKİM". 28 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 13. ^ "İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri". 1 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2010. 
 14. ^ "İstanbul Ticaret Üniversitesi". 16 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2007. 
 15. ^ "İTO eğitim". 13 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Aralık 2010. 
 16. ^ "Yaptırılan Okullar". 4 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Aralık 2010. 
 17. ^ "Teknopark"". 2 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Aralık 2010. 
 18. ^ "Özimek Projesi". 2 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2010. 
 19. ^ "Proje büyüklüğü". 22 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2010. 
 20. ^ "İnsan Kaynakları Borsası". 17 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2020. 
 21. ^ "Kursiyerlere iş imkânı". 15 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2010. 
 22. ^ İTO, e-İTO Projesini hayata geçirdi 1 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28.12.2010 tarihinde erişildi
 23. ^ "SzPy8xBz9CP0os3iDgCBzUzcPIwMDf39TA6MwTxfPEA8DQ3dPI_2CbEdFAKzYb-w!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ito_portal_tr/ito-portal/gazete/gzt-2009/gzt-2009-7/gzt-2009-7-24/dd0d88804ef35b3cba7dbe7df61d7f8f Körfez Açılımı". 23 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2010. 
 24. ^ "İTO'nun Körfez açılımı meyvelerini veriyor". 23 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2010. 
 25. ^ www.milliyet.com.tr 6 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. İTO’dan Katar’da sanatçılı Körfez açılımı
 26. ^ "İhracata İlk Adım Projesi". 4 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2020. 
 27. ^ "ABD Pazarına İlk Adım Projesi sitesi". 24 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2010. 
 28. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao "Tarihlerle İstanbul Ticaret Odası". 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2010. 
 29. ^ a b "İstanbul Ticaret Odası yayınları Internet'te". Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 13 Eylül 2006. 28 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2010. 
 30. ^ "İstanbul Ticaret Odası Bilgi Merkezi". 3 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Aralık 2010. 
 31. ^ Züccaciye-Turizm Sektörleri Ekonomik Etkileşimi[ölü/kırık bağlantı] Tezer Palacıoğlu ISBN ISSN 978-9944-60-416-1
 32. ^ Organik Tarım Bakımından Türkiye’nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Er, Celal ISBN ISSN 978-9944-60-409-3
 33. ^ Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatındaki Düzenlemelerin Etkileri[ölü/kırık bağlantı] ISBN ISSN 978-9944-60-420-8
 34. ^ Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Murat, Sedat ISBN ISSN 978-9944-60-468-0
 35. ^ E-Ticaret Güvenlik Rehberi 12 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Koç, Çetin Kaya 978-9944-60-463-5
 36. ^ Türkiye’de Optometrik Ürünler Sektörü 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Cem Akgün ISBN ISSN 978-9944-60-415-4
 37. ^ Meslek Dalları itibarıyla İstanbul’daki Meslek Liseleri 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Recep Dayıoğlu ISBN ISSN 978-9944-60-430-7
 38. ^ Kadir Doğan ISBN ISSN 978-9944-60-433-8
 39. ^ Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Destekleme Politikası 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Gaytancıoğlu, Okan ISBN ISSN 978-9944-60-438-3
 40. ^ Türkiye’de Madencilik 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Duygu Mencik ISBN ISSN 978-9944-60-436-9
 41. ^ Düzenleyici Etki Analizi Rehberi 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Emre Köseoğlu ISBN ISSN 978-9944-60-440-6
 42. ^ İstanbul’da Kırk Yıllık 40 Lezzet Durağı 11 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Gökyıldız, Sevim ISBN ISSN 978-9944-60-122-1
 43. ^ Türkiye’de Otelciliğin ve Kongre Turizminin Geliştirilmesi 11 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ISBN ISSN 978-9944-60446-8
 44. ^ Halkla İlişkiler Yönetimi 11 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Özkan, Abdullah ISBN ISSN 978-9944-60-451-2
 45. ^ Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Fidan, Mehmet Sadettin ISBN ISSN 978-9944-60-457-4
 46. ^ Herkes İçin Ekonomi[ölü/kırık bağlantı] Alkin, Erdoğan ISBN ISSN 978-9944-60-461-1
 47. ^ İşletmelerde İş Etiği 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Orman, Sabri ISBN ISSN 978-9944-60-477-2
 48. ^ Telif Hukukunda Yayın Sözleşmesi Örnekleri 24 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Temel Nal ISBN ISSN 978-9944-60-472-7
 49. ^ KOBİ Girişimcileri İçin Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Şuayip Özdemir ISBN ISSN 978-9944-60-484-0
 50. ^ a b Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Can, Kadir ISBN ISSN 978-9944-60-494-9
 51. ^ Türk İşletme Kültüründe Ortaklık ve Güven 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Abdülkadir Şenkal ISBN ISSN 978-9944-60-496-3
 52. ^ Devletin Bankacılık Sektöründe Düzenleyici Denetleyici Rolü ve Türkiye Uygulaması 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Er, Selami ISBN ISSN 978-9944-60-503-8
 53. ^ E-İhale 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ISBN ISSN 978-9944-60-507-6
 54. ^ Türkiye İnşaat Sektörü Hammadde Haritası 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Kuruoğlu, Murat ISBN ISSN 978-9944-60-524-3
 55. ^ Türkiye İlaç Sanayi 12 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nurettin Abacığlu ISBN ISSN 978-9944-60-515-1
 56. ^ Türkiye’de Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sargutan, Erdal ISBN ISSN 978-9944-60-517-5
 57. ^ Yeni Perakendecilik Sisteminde Toptancı Hallerinin İzlemesi Gereken Stratejiler 6 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çetin, Bahattin ISBN ISSN 978-9944-60-521-2
 58. ^ Türkiye’de Yayın Hayatı 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ISBN ISSN 978-9944-60-351-5
 59. ^ Toplantı Yönetimi ve Kararlara Katılma 13 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çetin, Canan ISBN ISSN 978-9944-60-536-6
 60. ^ Liderlik Sitilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması 2 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çetin, Canan ISBN ISSN 978-9944-60-534-2
 61. ^ Ahilik Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları 12 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Solak, Fahri ISBN ISSN 978-9944-60-545-8
 62. ^ İTO Bilgi Merkezi ve Uluslararası Ticari Sınıflandırma Sistemi 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nilgün Atay ISBN ISSN 978-9944-60-574-8
 63. ^ Bir Zamanlar İstanbul: Şehir Mektupları 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nuri Sağlam ISBN ISSN 978-9944-60-378-2
 64. ^ Edebiyatımızda Ticaret ve Tacirler 12 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Kınalı, Fatih ISBN ISSN 978-9944-60-586-1
 65. ^ Akgeyik, Tekin ISBN ISSN 978-9944-60-709-4
 66. ^ Büyümenin Yolu Afrika’dan Geçiyor 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Yıldız, Abdulhamit ISBN ISSN 978-9944-60-592-2
 67. ^ Şehbender Raporlarına Göre I.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Ticareti 14 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nazır, Bayram ISBN ISSN 978-9944-60-593-9
 68. ^ Soydan, Başar ISBN ISSN 978-9944-60-652-3
 69. ^ Bilgin, Hüseyin Mehmet ISBN ISSN 978-9944-60-674-5
 70. ^ Çetin, Canan ISBN ISSN 978-9944-60-670-7
 71. ^ Kürkman, Garo ISBN ISSN 978-9944-60-687-5
 72. ^ Sarıdoğan, Ercan ISBN ISSN 978-9944-60-686-8
 73. ^ Alkin, Erdoğan ISBN ISSN 978-9944-60-707-0
 74. ^ Dal, Vedat ISBN ISSN 978-9944-60-725-4
 75. ^ Avrupa Birliği’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin de Dahil Edilmesi 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Gürlesel, Can Fuat ISBN ISSN 978-9944-60-597-7
 76. ^ Bilgin, Hüseyin Mehmet ISBN ISSN 978-9944-60-620-2
 77. ^ Okumuş, Şaduman .H ISBN ISSN 978-9944-60-632-2
 78. ^ Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar 11 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Diyarbakırlıoğlu, Mehmet Ali ISBN ISSN 978-9944-60-645-5
 79. ^ Taş, H. Yunus ISBN ISSN 978-9944-60-661-5
 80. ^ Kayabaşı, Aydın ISBN ISSN 978-9944-60-650-9
 81. ^ Durgut, Yüksel ISBN ISSN 978-9944-60-728-5
 82. ^ Sönmez, Mürsel ISBN ISSN 978-9944-60-735-3
 83. ^ Erdem, Yasemin Tümer ISBN ISSN 978-9944-60-738-4
 84. ^ Oktar, Tiğinçe ISBN ISSN 978-9944-60-768-1
 85. ^ Serin, Muhittin ISBN ISSN 975-7663-56-5
 86. ^ Suyun iki yakası:Selanik İstanbul. 31 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Yazıcı, Osman Olcay.ISBN 978994460641 searchworks.stanford.edu. Erişim Tarihi:31.10.2016

Dış bağlantılar

değiştir