İbn Sa'd (777, Basra - 16 Şubat 845, Bağdad), 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamış hadis, siyer, tarih ve neseb bilgini.

İslam dünyasında meşhur olan Tabakat (Kitâbu't-Tabaķaü’l-Kebir) adlı kitabıyla bilinir. Basra'da tabiin ve tebeu tabiinden olan alimlerden ders aldı. Hadis almak amacıyla Kufe, Medine ve Mekke'ye seyahatlerde bulundu.

Eserleri

değiştir
  • Kitâbü’t-Tabakâtü’l-Kebir
  • Kitâbu’t-Tabakât es-Sağîre
  • et-Târih
  • Kitâbu Ahbâru’n-Nebi
  • el-Kasîdetü’l-Hulvâniyye fi İftihari’l-Kahtaniyyîn ala’l-Adnâniyyîn
  • ez-Zührufu’l-Kasrî fi Tercümeti Ebî Said el-Basrî