Çubuk Bey

Çubuk Bey Selçuklu Devleti beyi. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. İyi bir savaşçı olduğu kılıç kullanmakta ve ok atmada usta olduğu bilinmektedir. Ankara ili Çubuk ilçesinin adı Çubuk Beyin adından gelmektedir. On birinci yüzyılda, Selçuklu devleti sultânı Melikşah’ın Anadolu'daki fetih seferlerine katıldı. Buyruğundaki Türk boyları ile Murat Nehri vâdisinde konaklayan Çubuk Bey, 1083 yılında Şerefüddevle Müslim’e karşı Harran’ı savunmak için harekete geçti, fakat Cüllab suyu kıyısında yenildi. Aynı yıl Mervanîlerin sultanı Mensur’a karşı yapılan harekâtta Artuk Beyin yanında, Sa’düddevle Gevherâyin kuvvetlerine katıldı.

1084 yılında Diyarbakır üzerine yapılan seferde Çubuk Bey başarı gösterdi. 1085 yılında Diyarbakır ele geçirilince, Emir Yakut’un idâresindeki Harput, Çubuk Beye verildi.

Burada bir Çubukoğulları Beyliği kuruldu. Çubukoğulları Beyliği, Selçuklu serdarları Çubuk Bey (1085-1092) ve oğlu Mehmed Bey tarafından 1085-1112 arasında Fırat Nehri'nin batısında Palu, Genç arasını, Çemişgezek, Eğin, Arapgir ve civarını fethederek kurulan Türk beyliği. Sünni, Hanefi olup beylik merkezi Harput'tu. Çubuk Bey'in Harput Ulu Camii'nin bahçesinde heykeli bulunmaktadır. 1112 yılında Artuklu Beyliği hakimiyeti altına girdi.

Çubuk bey daha sonra Melikşah’ın Mısır’ı fethetmek, Fatımi devletini ve Şiî hâkimiyetini ortadan kaldırmak için yaptığı harekâta katıldı. 1091 yılında sultan Melikşah’ın Bağdat’ta yaptığı toplantıya katılan beyler ve emirler arasında Çubuk Bey de bulunuyordu. Nitekim Melikşâh’ın buyruğu üzerine 1092 yılında Sa’düddevle Gevherâyin ile beraber Hicaz’ın kontrolü ve Yemen ile Aden’in devlete katılması için Arabistan’a gitti. Çubuk Bey Yemen’e giderken, Beyliği oğlu Mehmed Beye bıraktı. Çubuk Beyin bundan sonraki faaliyetleri hakkında bilgi yoktur. Mehmed Beyin vefâtından sonra, beylik Emir Belek’e geçti. Çubuk Beye bağlı boylar bundan sonra batıya doğru göç ettiler. Doğuda Germiyan ilinde uzun süre ikâmet ettikleri için Germiyanlı adını aldılar ve Germiyanoğulları beyliğinin içerisinde hizmetlere katıldılar.