Veli Mehmed Paşa

Veli Mehmed Paşa (ö. 1716), Osmanlı devlet adamı.

Osmanlı saray teşkilatında Hassa Silahdarı olarak yetişen Veli Mehmed Paşa 1705 yılında Rumeli Beylerbeyliğine getirildi.

1706 yılında Kaptan-ı derya oldu. Osmanlı donanması savaş halinde bulunmazken, mutad kıyı güvenliği görevini icra etti.[1] 1706 sonunda azledilerek Bosna Beylerbeyliğine, 1711’de ise Mısır Beylerbeyliğine getirildi.

1714’te azledilen Veli Mehmed Paşa Haziran ya da Temmuz 1716'da, kethüdası Kara İbrahim Ağa ile birlikte idam edildi.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ", Râmizpaşazâde Mehmed İzzet Bey, (haz. Cemil Sağlam), İstanbul (2021), s.64
  2. ^ "Sicill-i Osmânî", Mehmed Süreyya (Editör Nuri Akbayar-Çeviren Seyit Ali Kahraman), c.4, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul (1996), s.1659
Askerî görevi
Önce gelen:
Frenk Abdurrahman Paşa
Kaptan-ı Derya
1706 - 1706
Sonra gelen:
Moralı İbrahim Paşa