Resmî ideoloji

Resmî ideoloji, bir devletin ya da kurumun belli bir ideolojiyi bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu kurallar ve yöntemler ile bunu zorunlu olarak kabul edilebilir tek ideoloji olarak göstermesi durumudur.

Brüksel Serbest Üniversitesi (Free University of Brussels) öğretim görevlilerinden Jing Men'e göre resmî ideolojinin tanımı:
"Resmî ideoloji, devlet liderlerinin çevrelerini oluşturmada ve gerçekleri açıklamada kullandıkları fikirler sistemidir."[1]

Resmî ideoloji kavramı aynı zamanda resmî tarih kavramıyla da yakından ilgilidir. Resmî ideolojinin varolduğunu söyleyebileceğimiz devletlerde "tarih" resmî ideoloji kavramı etrafında şekillenir ve dolayısıyla resmî tarih biçiminde uygulanır.

Resmî ideoloji kavramının buna bağlı birçok diğer kavramla birlikte batıdaki faşist diktatörlüklerden, paylaşım savaşlarından sonra düşünce alanına girdiği söylenebilir. Bu nedenle günümüzde bağımsızlık savaşlarıyla kurulan gelişmekte olan devletlerin tarihlerini çözümlemede çok elverişli, uygun ve nesnel yöntemler oluşturamamaktadır.

Bir diğer yanıyla da anılan bağımsızlık savaşlarıyla kurulan devletlerde yer yer resmî ideoloji, resmî tarih olarak nitelenen yaklaşımların karşısında yer alan ideolojilerin de kendi içinde resmîleşmeleri, eleştirelliğe kapalı bir yapı edinmeleri olasıdır. Dolayısıyla anlayışların belgelere dayanması, sözlü alanların yine belgelerle uyumlu ve tutarlı olmaları göz önüne alınmalıdır.

KaynakçaDüzenle