Merovenj Hanedanı

(Merovenjler sayfasından yönlendirildi)

Merovenj hanedanı 5. ve 8. yüzyıllar arasında bugünkü Fransa ve Almanya arasında bulunan bölgede hüküm sürmüş Frank hanedanı.

Avusturasya, Frankların yurdu (koyu yeşil), daha sonraki fetihler (yeşil diğer tonları).

Ren nehrinin kuzeyinde yaşayan Sal Franklarının soyundan gelen Merovenj kralları 454 yılından sonra parça parça Galya'yı ele geçirerek bir Frank krallığı kurarlar. Hanedanın ilk kralının ismi Merovech (Fransızcası Mérovée)'tir ve bu nedenle onun soyundan gelenler kendilerini Merovingianlar olarak adlandırmışlardır. Merivech yarı efsanevi bir kişiliktir ve hakkında pek bilgi yoktur.[1]

Merovech'in oğlu I. Childerik (458-481) krallığın merkezi Belçika'nın Tournai kentidir. Childerik Roma İmparatorluğunun müttefiki olarak önce Vizigotlara, kuzeybatı Fransa'ya saldıran Anglo-Saksonlara ve sonra Allemanlara karşı savaşır. Childerik'in oğlu olan I. Clovis (481-511) ise Güney Fransa'yı ele geçirir ve tüm Frank kabilelerini tek yönetim altında bir araya getirmeyi başardığı için hanedanın asıl kurucusu kabul edilir.[1]

Clovis, karısı Clotilde'nin etkisiyle Hristiyanlığı kabul eder ve Avrupa'nın ilk Katolik kralı olur. Böylece Merovenj kralları, Hristiyanlığı kabul etmemiş olan Vizigot, Ostrogot ve Vandal kavimlerin krallarına göre önemli bir ayrıcalık elde etmiş olurlar. Clovis döneminde Allemanlar Merovenjlerin hakimiyeti altına alınır ve Vizigotlar İspanya'ya çekilmek zorunda kalırlar ve böylece Güneybatı Fransa da Frankların egemenliğine girmiş olur.[1]

Clovis'in 511 yılında ölümünden sonra krallık oğulları arasında bölüşülür. Ancak Burgundy ve Provens de Frank krallığına dahil edilir. II. Chlotar (613-629) döneminde krallıklar birleştirilir ve yönetim tekrar tek ele geçer. II. Chlotar'ın oğlu Dagobert (629-639) döneminde krallık son güçlü zamanlarını yaşar. Ardından gelen dönem boyunca krallık sürekli bölünüp yeniden birleşir. 751/752 yılında Merovenj hanedanının son bulmasına kadar geçen sürede krallar aslında saray nazırlarının kuklası haline gelirler. Saray nazırları ise daha sonra başlayacak olan Karolenj hanedanının kurucuları olacaktır.[1]

Son Merovenj kralı III. Childerik'in 752'de Papa Zachary tarafından azledilip Kısa Peppin'in tahta geçirilmesiyle Merovenj hanedanı sona ermiş ve Karolenj hanedanı başlamış olur.[1]

Kuruluş miti değiştir

Hanedanlığın Magdalalı Meryem'in soyundan geldiğine inanılır. İnanışa göre Magdalalı Meryem'in İsa'nın çocuğuyla Kudüs'ten kaçıp Fransa'ya gittiği ve Fransa'da Merovingian Hanedanı'nı kurdukları sanılmaktadır. 5. yüzyılda bu soy Frank kraliyet soyuyla birleşerek yeniden ortaya çıkmıştır. MS 496 yılında kilisenin bu hanedanlıkla bir anlaşma yaptığı ve sonsuza kadar Merovenj soyuna sadık kalacağını belirttiği bilinmektedir; bu muhtemelen soyun gerçek kimliği bilindiği için olmuştur.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c d e Ortaçağ.Yeniçağ Avrupa Tarihi, Anadolu Üniversitesi ders kitabı, Yusuf Ayönü