Heng Samrin

Heng Samrin, 2013

Heng Samrin (Khmerce: ហេង សំរិន; d. 25 Mayıs 1934), Kamboçya Millet Meclisi Başkanı, Kamboçya Halk Partisi'nin Onursal Genel Başkanı ve Kampong Cham İli parlamentosu üyesidir. Daha önce, 1979-1981 yılları arasında Hanoi destekli Kampuçya Halk Cumhuriyeti'nin de facto lideri olarak ve 1981'den 1991 yılına kadar Kamboçyalı Halkın Devrimci Partisi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Samrin, Kamboçya'nın en yaşlı milletvekili olarak kayda geçti. Onursal unvanı "Samdech Akeak Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin" dir (Khmerce: សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន).