Abdürrezzak Bahir Efendi

Abdürrezzak Bahir Efendi (ö. 1860), Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.

Mustafa Reşit Paşa'nın yanında Paris'e gitmiştir. Nafıa meclisi başkâtipliği ve dahiliye kâtipliği görevlerinde bulunmuştur. Risale-i Sagire adlı sefaretnamesinde Avrupa'nın zenginleşmesinin nedenleri, kültürü, sosyal yardım kurumları üzerinde durmuş, Paris ve çevresini tanıtmıştır. 1845 tarihli bu yapıt Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen son sefaretnamesidir.