İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi başkanları listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu liste, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi Başkanları listesidir. Bu listede yer alan kişiler Kilise Başkanı olmakla birlikte, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi mensuplarına göre, bu makama Tanrı tarafından görevlendirilmiş peygamber, gören ve vahiy bildiren olduklarına inanılmaktadır.

Portre Başkan Doğum Başlangıç tarihi Ölüm Süresi
1
Joseph Smith 23 Aralık 1805 6 Nisan 1830 (de facto)
25 Ocak 1832 (de jure)
27 Temmuz 1844 14 yıl, 2 ay (de facto)
12 yıl, 5 ay (de jure)
Brigham Young, 12 Havariler Kuruluna önderlik etti. 3 yıl, 6 ay
2
Brigham Young 1 Haziran 1801 27 Aralık 1847 29 Ağustos 1877 29 yıl, 8 ay
John Taylor, 12 Havariler Kuruluna önderlik etti. 3 yıl, 1 ay
3
John Taylor 1 Kasım 1808 10 Ekim 1880 25 Temmuz 1887 6 yıl, 9 ay
Wilford Woodruff, 12 Havariler Kuruluna önderlik etti. 1 yıl, 8 ay
4
Wilford Woodruff 1 Mart 1807 7 Nisan 1889 2 Eylül 1898 9 yıl, 4 ay
5
Lorenzo Snow 3 Nisan 1814 13 Eylül 1898 10 Ekim 1901 3 yıl
6
Joseph F. Smith 13 Kasım 1838 17 Ekim 1901 19 Kasım 1918 17 yıl, 1 ay
7
Heber J. Grant 22 Kasım 1856 23 Kasım 1918 14 Mayıs 1945 26 yıl, 5 ay
8
George Albert Smith April 4, 1870 21 Mayıs 1945 4 Nisan 1951 5 yıl, 10 ay
9
David O. McKay 8 Eylül 1873 9 Nisan 1951 18 Ocak 1970 18 yıl, 9 ay
10
Joseph Fielding Smith 19 Temmuz 1876 23 Ocak 1970 2 Temmuz 1972 2 yıl, 5 ay
11
Harold B. Lee 28 Mart 1899 7 Temmuz 1972 26 Aralık 1973 1 yıl, 5 ay
12
Spencer W. Kimball 28 Mart 1895 30 Aralık 1973 5 Kasım 1985 11 yıl, 10 ay
13
Ezra Taft Benson 4 Ağustos 1899 10 Kasım 1985 30 Mayıs 1994 8 yıl, 6 ay
14
Howard W. Hunter 14 Kasım 1907 5 Haziran 1994 3 Mart 1995 9 ay
15
Gordon B. Hinckley 23 Haziran 1910 12 Mart 1995 27 Ocak 2008 12 yıl, 10 ay
16
Thomas S. Monson 21 Ağustos 1927 3 Şubat 2008 2 Ocak 2018 9 yıl, 11 ay
16
Russell M. Nelson 9 Eylül 1924 14 Ocak 2018 Yaşıyor Görevde

Kaynakça Değiştir

Kilise Başkanları - lds.org (İngilizce)12 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.