Yabancılar hukuku

bir devletin, ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunları çalışan hukuk dalı

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye'ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye'ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye'ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

Aynı zamanda yabancıların Türkiye'deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun", 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi konusu ise 2644 sayılı "Tapu Kanunu" ve bazı özel kanunlar tarafından düzenlenmiş olup, belirli sınırlamalar dâhilinde yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi mümkündür.

Göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile millî güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 5543 sayılı "İskân Kanunu", 5682 sayılı "Pasaport Kanunu", Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 5901 sayılı "Türk Vatandaşlık Kanunu" ve doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsayan 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" da Yabancılar hukukunu oluşturan mevzuat içerisinde yer almaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir