Sosyal Araştırmalar Vakfı

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV), İstanbul'da yerleşik, kendisini "Bireyin, kitlelerin, toplumsal katman ve sınıfların yaşama aktif bir biçimde katılmasını sağlamaya yönelik bir bilgi taşıyıcısı" olarak tanımlayan bir vakıftır.

SAV'ın logosu

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV), bir vakıf olarak, yayın organları çıkarmakta, söyleşi, miting, sempozyum, panel, edebiyat günleri gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

AmaçlarıDüzenle

 • Toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilişkin olarak her türlü araştırmanın ortam, kurum ve araçlarını yaratmak, her türlü araştırmayı yapmak, bu araştırmaları her türlü iletişim aracını, ortamını kullanarak yaymayı ve sürekliliğini sağlamak,
 • Bireyin, toplumsal sınıf ve katmanların günlük yaşamdaki davranışları ile ideolojik tutumları arasındaki uyum ve çelişkileri araştırmak,
 • Toplumsal gelişme ve teknoloji ilişkilerini araştırmak
 • Doğanın ve çevrenin bozulmasını önleyerek, ekolojik dengenin korunması için gerekli araştırmaları ve çalışmaları yapmak,
 • Siyaset, günlük hayat ilişkilerine özel bir önem vermeyi, siyasetin gerçek içeriğine kavuşturulması için toplumu sürekli bilgilendirmek,
 • Toplumsal kesimlerin en aktifi olan gençliğe ve eğitimine sürekli bir ilgi göstermek, gençlikle ilgili her türlü araştırmayı yapmak,
 • Demokrasinin geliştirilmesi ve kurumlaştırılması açısından geçmişin tüm deneyimlerinden yararlanmak, demokratik ilke, norm ve kuralların netleşmesinin ve yaşanmasının önünü açmak, bu alandaki tüm deneyimlerini özellikle toplumun önüne sermek, gelecek yönelimlerini saptamak,
 • Kendisiyle benzer işlevleri üstlenen vakıf, dernek, platform vb. örgütlenmelerle işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve
 • Üyeleri ve toplumdaki bireyler arasında dayanışma duygularını ve bilincini geliştirecek etkinliklerde bulunmayı amaçlamaktadır.

YönetimDüzenle

 • Serap Korkusuz (Başkan)
 • Mehmet Türkay (Başkan Yardımcısı)
 • Bedahet Tosun (Sekreter)
 • Hakkı Kaya Ocakaçan (Sayman)
 • Berna Güler (Üye)
 • Kamil Tekin Sürek (Üye)
 • Hakan Dilmeç (Üye)

Bazı etkinlikleriDüzenle

 • Vakfa bağlı Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM) tarafından oluşturulan “sınıf çalışmaları atölyeleri”nde; “köy edebiyatı”nın oluşumu, gecekondu sorununda sosyalist hareketin gerilimi, "2000'ler Türkiye'sinde İşçi Sınıfının Değişim Dinamikleri:Sosyolojik Bir Değerlendirme", Orta Asya Ülkelerinde Toplumsal Sınıflar, Yönetenler ve Hegemonya Mücadeleleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve İşçi Hakları, Emekçiler AB Tartışmalarının Neresinde, Televizyonda Sınıf Temsilleri, Küreselleşme Karşısında İşçi Sınıfı, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de İşçi Sınıfı, Kadının Görünmeyen Emeği, Küçük Sanayi İşçilerinde Profil ve Örgütlenme, Kadınların Sosyal Güvenliği, Yoksulluğu Gizleyen Parlak Vitrin:Yeni Orta Sınıf, Fason Üretim ve Sınıf İlişkileri gibi konular ele alınarak işlenmektedir.
 • "Agora" adında periyodik bir yayın çıkararak eski çağların görkemli kültürel üretken zenginliğini bugüne taşımayı hedefleyen gençlere destek vermektedir.
 
Agora dergisi
 • Her yıla ait bir almanak çıkararak, tarihsel gelişime ışık tutmayı misyon edinmiş olan SAV, ilki 2000 ve 2001 yıllarını içeren olmak üzere her yıl yayımladığı almanak, akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar, meslek örgütleri, sendikalar, partiler tarafından desteklenerek kolektif bir çalışmanın ürünü olarak o yılın analizini yapmaktadır. Ayrıca almanak, 2002 yılından itibaren internet üzerinden de yayımlanmaktadır.
 
Almanak'ın kapağı
 • Yakın tarih dizisi, küreselleşme dizisi gibi adlar altında kitaplar çıkarmaktadır.
 
Vakfın bir yayını
 • "Yakın Tarih Araştırmaları Merkezi" kuruluş çalışması sürdürülmektedir.
 • 2005 yılından beri "Sınıf Çalışmaları Sempozyumu" düzenlenmektedir.

Onur ÜyeleriDüzenle

 • Nail V. Çakırhan
 • Rasih Nuri İleri
 • Halet Çambel
 • Öztin Akgüç
 • İzzettin Önder
 • Taner Timur

Dış bağlantılarDüzenle