Seküler (anlam ayrımı)

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
  • Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.
  • Sekülerite, devlet ve dinin ayrı olması veya özellikle bir dine bağlı veya karşı olmaması; dinî ve sivil işlerin birbirinden ayrılması inancı.
  • Sekülerizm, ahiret ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki siyasi düşünce.
  • Sekülerizasyon, din temeline dayalı olan devlet yönetimini sona erdirme ve dinden ayrıştırma hareketi.
  • Seküler hümanizm, insan aklını, ahlakî değerlerini, sosyal adaleti ve natüralist felsefeyi temel alan; dini, dogmatizmi, doğaüstü güçleri, sözdebilimi, batıl inançların tümünü reddeden ve karar verme mekanizması olarak laik ahlak ölçülerini benimseyen akım.
  • Fransız sekülerizmi, sekülerizmin Fransa'da laïcité adı altında uygulanılan hususi hali için tanımlanan Fransızca bir tabir.
  • Seküler ruhban sınıfı, Hristiyanlıkta laikattan olan laik din görevlileri.
  • Seküler etik, laik ahlak.
  • Seküler devlet, laikliği temel politika olarak benimseyen devlet.
  • Seküler hukuk, laik hukuk.