Neo Druidizm ya da Neo Druidlik, yaygın olarak taraftarları tarafından Druidlik olarak adlandırılan [1][2][3], genellikle çevre dahil olmak üzere tüm varlıklar ile uyum, doğaya sevgi ve saygı teşviki içeren çağdaş bir manevi dindir.

Bir Druid sembolü.

İnanç Değiştir

İnançları büyük ölçüde değişmektedir ve tüm taraftarlarınca uygulanan bir dogma ya da inanç sistemi yoktur. Katı dogmaların olmaması Druid gruplarının önemli bir bileşenidir. Tüm hareket içinde hiçbir merkezi otorite, herhangi bir belirgin dini metin ya da dini lider yoktur.

Doğa Merkezli Maneviyat Değiştir

Druidlik büyük ölçüde doğaya saygı etrafında oluşturulan değerler üzerine kuruludur. Druidlik içinde, doğa koşulsuz olarak kutsal ve tanrının bir tezahürü olarak kabul edilir. Birçok animist Druid vardır. Onlar doğal dünyayı kutsal kabul ettiğinden birçok Druid yok edilme tehdidi altında olan doğal alanları korumak için çevreci hareketlere katılmaktadır, desteklemektedir.

Teoloji Değiştir

Monoteizm ve Politeizm Değiştir

Çağdaş druid hareketinin teolojisi doğal dünya ile tanrısallığa bütünlüğü üzerine kuruludur. Doğal olarak doğa tabanlıdır ancak Druidlerin ilahiyat anlayışı yüzyıllar içinde monoteist gelenekten tanrı ve tanrıça merkezli politeist geleneğe değişim göstermiştir.

Ölümden Sonra Değiştir

Çoğu Druid arasında reenkarnasyon inancı kabul görmüştür.

Dipnotlar Değiştir