Mihaloğlu Ali Bey (Razi Ali Bey)

Mihaloğlu Ali Bey (Razi Ali Bey)Değiştir

Ümera ailelerden Mihaloğulları ailesinin kurucusu Abdullah Mihal Gazi'nin oğlu.[1]

FaaliyetleriDeğiştir

Yıldırım Bayezid'in lalalığınıda yapan Akıncı komutanı Mihaloğlu Ali Bey (Razi Ali Bey) I.Kosova Savaşı'na katılıp önemli başarılar gösterdi.

Yıldırım Bayezid ''Al-amir-i 'l-kabir... maliku 'l-ğuzât va 'l-mucöhidin'' diyerek tanımladığı Mihaloğlu Ali Bey’e, I.Kosova savaşında gösterdiği başarıdan dolayı erkek evlâdı devam ettikçe mazul olmamak kayt ve şartiyle soyuna ebedi Sancak Beyliği pâyesi ve rütbesini verdi.

I.Kosova savaşında gösterdiği büyük başarıdan sonra ’’…külli erliği zuhura gelmegin’’ bahadırlığı ve şecaati Yıldırım Beyazid tarafından Muharrem / 793 M. 1390 tarihli fermanla tasdik edilen Mihaloğlu Gazi Ali Bey’e Padişah Yıldırım Bayezid tarafından verilen sancak beratı;

Suret-i Berat-ı Ali;

Bu tevkii refi hümayun hükmü oldur ki merhum ve mağfurullah babam Hüdavendigar şehid vaki olduğu cengi aziminde iş bu emirül kebir mefhar-ül ümema-il izam melik-ül ğuzat vel mücahidinkahir-ül kefaret-il vel müşrikin Mihal beg oğlu Gazi Ali Bey lalam dame ulüvvühu hizmetlerinin külli erliği zuhura gelmegin emreyledim ki evlatlarının evlatlarına batnen bade batnin ve karnen bade karnin sancak virülüp nin bad mazul olmamak içün bu bitiyi verdim ve buyurdum ki benim evladımdan ve ensabımdan her kimse Hak canibinden devlet müyesser olur ise bu bitiyi makbul tutup Gazi Ali Beg lalamın evlatlarına sancak beyliği verüp min bad mazul eylemeyüp riaye himaye edeler. Ve her kim bu bitiyi makbul tutmaya Kema kalâllahu sübhanehü ve tealâ ve men beddelehü bademâ semiâhü ve innemâü ismihü ve tealâ ve men beddelehü badmâ semiâhü ve innemaü ismihü ve tealâ ve men beddelehü badmâ semiâhü ve innema ismihu ve tealâ ve men beddelehü bademâ semiahü ve innema ismühu allellezine yübeddilinehu innallahe semi’un âlim ve lanetullahi ve le melaiketi ven-nâsi aleyhim ecmain’’ üzerine olsun mukarrer ve mütehakkık bilüp itimad ve itikad kılalar. Tahriren fi evail-i muhrrem-ül haram min şuhur liseneti selase ve tıs’iyn ve seb’amie. Be mekam-ı Edirne - M.Muharrem/793-m.1390 Müteaddid Şahid İmzaları

Tasdik Şerhi-işbu suret 1304 senesinde Mahruse-i Bursa’da Naib-üş-şer’bulunan merhum İbrahim Edhem efendinin mahkemei şeriyesinde mahfuz sicilden bi aynihi ihraç ve mukabele olunmuştur. Kırklareli Müftüsü

Yıldırım Bayezid tarafından Mihaloğlu Gazi Ali Bey’e verilen H.793 tarihli beratın aslı, H.1304 yılında Bursa’da naib-üş şeri bulunan merhum İbrahim Edhem efendinin mahkemei şer’iyesinde mahfuz sicildedir.[2]

GeleneğiDeğiştir

Yıldırm Bayezid'in isteği üzerine Amasya ve çevresine yerleşen Mihaloğlu Ali Bey'in (Razi Ali Bey) oğulları Yahya Bey ve Mehmed Bey Mihaloğulları ailesinin Anadolu'da Amasya kolunu devam ettirmişlerdir.

Sivas Evkaf Müdürlüğündeki 896 H. tarihli vakfiyedeki kayıtlara göre Abdullah Mihal Gazi’nin oğlu Gazi Ali Bey’in soyunun Amasya ve Samsun havalisinde devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır.[2]

KaynakçaDeğiştir

  1. http://tayyibgokbilgin.info/wp-content/uploads/2012/05/Article-112.pdf 22 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. Yaşar GÖKÇEK : Kösemihaloğulları (İ.Ü. Ed. Fak. Mezuniyet Tezi 1950)
  3. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=300025&idno2=c300019 22 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  1. ^ http://tayyibgokbilgin.info/wp-content/uploads/2012/05/Article-112.pdf
  2. ^ a b Yaşar GÖKÇEK : Kösemihaloğulları (İ.Ü. Ed. Fak. Mezuniyet Tezi 1950)