Forever Olimpos! --ThaliaPercyAnnabethNicoPiperJasonHazelFrankRachelLukeReyna 18:23, 2 Ekim 2013 (UTC)