KÜRESELLEŞME DALGASI

Küreselleşme devletler arasındaki siyasi ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi ve dünyada yaygınlaşması, ideolojik farklılıklara dayalı kutuplaşmanın çökmesi, toplumsal farklılıkların dini inanışların daha iyi tanınması devletler arasındaki bağların yoğunlaşması gibi farkı görünen fakat birbirleriyle bağlantılı olan değerlerin ve olguların tüm dünyaya yayılmasıdır.

SOSYO KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME

Kültürel açıdan halkların kaynaşması, kültürlerin birbiri içine girmesi, hem fiziksel hem de sanal anlamda ülkeler arasındaki duvarlar yıkılırken birbiriyle teması hızlanan kültürler arasındaki etkileşim süreci. (http://omer-demir.net/sosyalbilimlersozlugu/sosyo-kulturel-kuresellesme/#:~:text=sosyo%2Dk%C3%BClt%C3%BCrel%20k%C3%BCreselle%C5%9Fme%20%5Bsocio%2Dcultural%20globalization%5D&text=K%C3%BClt%C3%BCrel%20a%C3%A7%C4%B1dan%20halklar%C4%B1n%20kayna%C5%9Fmas%C4%B1%2C%20k%C3%BClt%C3%BCrlerin,h%C4%B1zlanan%20k%C3%BClt%C3%BCrler%20aras%C4%B1ndaki%20etkile%C5%9Fim%20s%C3%BCreci.)

İKİNCİ KÜRESELLEŞME DALGASI

İkinci küreselleşme Endüstri Devrimi olarak karşımıza çıkar. Endüstri Devrimi 18. ve 19. yüzyıllarda karşımıza çıkar. Yeni buluşların üretime olan katkısı ve buharlı makineler bu devrimin başlangıcı olarak kabul edilebilir.