Kamboçya İç Savaşı

Kamboçya İç Savaşı (Kmerce: សង្គ្រាមស៊ីវិល កម្ពុជា), Komünist Kuzey Vietnam tarafından desteklenen Demokratik Kampuçya ve 1967-1970 arası monarşiye 1970-1975 arasında Kmer Cumhuriyeti arasında cereyan eden bir iç savaştı.

Kamboçya İç Savaşı
Soğuk Savaş

Kamboçya'daki bir köye giren Birleşik Devletler tankı
Tarih1967 - 1975
Bölge
Günümüz Kamboçya sınırları
Sonuç
Taraflar
Kamboçya (1967-1970)
Kmer Cumhuriyeti (1970-1975)
Amerika Birleşik Devletleri ABD
Güney Vietnam Güney Vietnam

Kuzey Vietnam Kuzey Vietnam

Viet Cong
Kamboçya Kızıl Kmerler ve Demokratik Kampuçya
Kamboçya Ulusal Birliği Kraliyet Hükümeti (1970-1975)
Kamboçya Ulusal Birleşik Cephesi
Çin Çin
Küba Küba
Komutanlar ve liderler
 • Pol Pot
 • Norodom Sihanouk (1970-1975)
 • Güçler

  • 30,000 (1968)[1]
  • 35.000 (1970)[2]
  • 50.000 (1974)[2]

  • 70,000 (1972)
  Kayıplar
  Siviller hariç her iki taraftan 310,000 ölü

  Mücadele Kızıl Kmerlerin kraliyet güçlerine saldırmasıyla başladı. Kuzey Vietnam'ın Vietnam Halk Kara Kuvvetleri Kızıl Kmerleri gerekçe gösterip Kamboçya iç işlerine müdahale etmeye başladı. Varlıkları ilk başta Kamboçya Kralı Norodom Sihanuk tarafından (Sovyetler Birliğinin tepkisini çekmemek amacıyla) hoş görüldü, ancak Çin ve Kuzey Vietnam'ın terörist Kızıl Kmerlere yaptığı yardımı hergeçen gün artırması ve Kızıl Kmerlerin ülke çapında büyük katliamlar yapması Sihanuk'u alarma geçirdi ve Sovyetler Birliğiyle bu konuyu konuşmak için Moskova'ya gitti. Sihanuk'un Kızıl Kmer terörünü bitirememesi, dış politikada korkak davranması ve dış unsurların Kamboçya iç işlerine müdahalesini hoş gördüğü için Lon Nol tarafından 1970'te tahttan indirildi ve Kmer Cumhuriyeti kuruldu. Pol Pot'un amacını bilen Lon Nol Kızıl Kmer terörünü bitirmek amacıyla Kuzey Vietnam ve Kızıl Kmerlerle çatışmaya girdi. Tüm komünist ülkeler tarafından desteklenen Pol Pot Cumhuriyet ordusunu yoruyordu. Kızıl Kmer terörünü tek başına durduramayacağını anlayan Lon Nol Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Vietnam'dan yardım talep etti. Kuzey Vietnam Kmer Cumhuriyeti ordusuyla çatışmalarda ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü sağladı. Kuzey Vietnam Kızıl Kmerlere büyük yardımlar yapmıştı, böylece küçük bir gerilla hareketi olan Kızıl Kmerleri güçlendirip Pol Pot'un yaptığı katliamların sorumlularından biri haline gelmişlerdir (bkz. Demokratik Kampuçya, Kızıl Kmer Ölüm Tarlaları)

  Ayrıca bakınız

  değiştir

  Kaynakça

  değiştir
  1. ^ "Global security – Cambodia Civil War". 21 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Aralık 2016. 
  2. ^ a b Spencer C. Tucker (2011). The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO. s. 376. ISBN 978-1-85109-960-3. 12 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2017.